3326

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KARPACZU

z dnia 8 października 2002 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/324/01 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie określenia targowisk i miejsc targowych oraz ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta Karpacza w 2002 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r.) oraz art. 15 i art. 19 ust. 1 pkt a ustawy z dnia 12 stycznia 1999 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 z późn. zm.) Rada Miejska w Karpaczu uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XLIII/324/01 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie określenia targowisk i miejsc targowych oraz ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta Karpacza w 2002 r. wprowadza się następujące zmiany:

I. § 2 ust. 2 lit. “e” uchwały otrzymuje brzmienie:

“za sprzedaż w miejscach targowych niewymienionych w § 2 ust. 2 lit. “a”, “b”, “c”, “d” niniejszej uchwały kwotę 300 zł dziennie”.

II. Skreśla się § 3.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Karpacza.

§ 3

Traci moc uchwała nr XLV/343/02 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 21 stycznia 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/324/01 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie określenia targowisk i miejsc targowych oraz ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta Karpacza w 2002 r.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i ma zastosowanie do opłaty targowej na terenie miasta Karpacza na rok 2002.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
MAREK SZULTIS