3322

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY

z dnia 24 września 2002 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu regulowanego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w zasobach mieszkalnych Jeleniogórskiego TBS sp. z o.o.

Na podstawie art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1

Na podstawie kalkulacji przedstawionej przez Jeleniogórskie TBS sp. z o.o. ustala się stawkę czynszu regulowanego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w zasobach mieszkalnych Jeleniogórskiego TBS sp. z o.o. w wysokości 7,66 zł miesięcznie.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Jeleniogórskiemu TBS sp. z o.o. w Jeleniej Górze.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
ZOFIA CZERNOW