3321

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE

z dnia 24 września 2002 r.

w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości przedsiębiorców prowadzących działalność produkcyjną lub usługową, którzy utworzą na terenie Gminy Miejskiej Głogów nowe stałe miejsca pracy związane z nowymi inwestycjami

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 1991 r. Nr 9, poz. 31 ze zmianami), art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz. U. Nr 60, poz. 704 ze zmianami), uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwalnia się z podatku od nieruchomości przedsiębiorców, którzy utworzą na terenie Gminy Miejskiej Głogów nowe stałe miejsca pracy związane z nowymi inwestycjami w następującej wysokości:

1) 25% zwolnienia z podatku od nieruchomości w przypadku utworzenia od 3 do 14 nowych, stałych miejsc pracy;
2) 50% zwolnienia z podatku od nieruchomości w przypadku utworzenia od 15 do 25 nowych, stałych miejsc pracy;
3) 75% zwolnienia z podatku od nieruchomości w przypadku utworzenia od 26 do 50 nowych, stałych miejsc pracy;
4) 100% zwolnienia z podatku od nieruchomości w przypadku utworzenia powyżej 50-ciu, nowych stałych miejsc pracy.

§ 2

Nowymi inwestycjami są:

– inwestycje w środki trwałe związane z utworzeniem nowego przedsiębiorstwa, rozbudową lub zakupem istniejącego już przedsiębiorstwa, jak również rozpoczęciem w istniejącym przedsiębiorstwie działalności obejmującej dokonywanie zasadniczych zmian produkcji, produktu albo procesu produkcyjnego,

– inwestycje w wartości niematerialne i prawne poprzez uzyskanie patentów, zakup licencji oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej, technologicznej lub z zakresu organizacji i zarządzania.

§ 3

Za utworzenie nowych, stałych miejsc pracy uważa się zatrudnienie wszystkich pracowników na czas nieokreślony w formie umowy o pracę.

§ 4

Zwolnienia, o których mowa w § 1, obowiązują w ciągu 5 lat od dnia utworzenia nowych, stałych miejsc pracy.

§ 5

1. Zachowanie prawa do zwolnienia z podatku od nieruchomości, uwarunkowane jest utrzymaniem w okresie obowiązywania zwolnienia, liczby miejsc pracy określonej w § 1.

2. Brak zachowania warunków określonych niniejszą uchwałą powoduje zmianę wysokości lub utratę zwolnienia ustalonego w § 1.

3. Każdą zmianę stanu faktycznego powodującej zmianę wysokości lub utratę prawa do zwolnienia, podmiot gospodarczy zobowiązany jest zgłosić organowi podatkowemu w terminie 14 dni od jej zaistnienia.

§ 6

1. Zwolnienia, o których mowa w § 1, udziela się na wniosek podatnika w okresie 6 miesięcy od dnia, w którym podmiot nabył prawo do zwolnienia.

2. W czasie trwania zwolnienia, o którym mowa w § 1, podatnik może wnioskować o zmianę wysokości zwolnienia z podatku od nieruchomości, jednakże całkowity okres zwolnienia nie może być dłuższy niż pięć lat.

§ 7

Zwolnienie z podatku od nieruchomości przewidziane w niniejszej uchwale jest pomocą publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz. U. Nr 60, poz. 704).

§ 8

W przypadku, gdy kwota planowanej pomocy w formie zwolnienia przewidzianego w niniejszej uchwale, łącznie z pomocą uzyskaną przez przedsiębiorcę w ciągu 3 ostatnich lat, przekracza kwotę będąca równowartością 100 tys. EURO, udzielenie tej pomocy jest dopuszczalne, jeśli:

1) wiąże się z nowymi inwestycjami, o których mowa w art. 8 ust. 2 ustawy o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz. U. Nr 60, poz. 704),

2) utworzone miejsca pracy będą zachowane przez co najmniej 5 lat od ich utworzenia,

3) przy obliczaniu wielkości tej pomocy uwzględnia się wartość ponoszonych przez przedsiębiorcę dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników, rozumianych jako koszty płacy brutto powiększone o wszystkie obowiązkowe płatności zawiązane z ich zatrudnieniem.

§ 9

Zwolnień przewidzianych w niniejszej uchwale nie mogą uzyskać przedsiębiorcy prowadzący działalność w sektorach, o których mowa w art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy dla przedsiębiorców (Dz. U. Nr 60, poz. 704).

§ 10

Łączna wartość pomocy regionalnej na tworzenie nowych miejsc pracy w formie zwolnienia przedsiębiorcy z podatku od nieruchomości, a także w innych formach oraz z innych źródeł, nie może przekroczyć maksymalnej intensywności pomocy regionalnej ustalonej w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2001 r. w sprawie pomocy regionalnej dla przedsiębiorców (Dz. U. Nr 28, poz. 306).

§ 11

Przedsiębiorcy ubiegający się o pomoc zobowiązani są do przedłożenia organowi udzielającemu pomocy informacji dotyczącej pomocy udzielonej im w okresie trzech kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocy. Powyższą informację przedsiębiorcy winni składać do 15 stycznia wraz z zeznaniem podatkowym lub przy każdorazowym składaniu wniosku do organu.

§ 12

Przedsiębiorca zobowiązany jest do samodzielnego sumowania łącznej kwoty pomocy otrzymanej z różnych tytułów, a w przypadku otrzymania pomocy ponad dopuszczalną intensywność w ciągu 1 m-ca dokonać korekty i powiadomić organ, który udzielił pomocy.

§ 13

W przypadku stwierdzenia nadwyżki udzielonej pomocy ponad dopuszczalną intensywność, organ wyda decyzje i zastosuje przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami).

§ 14

W razie utraty prawa do uzyskanej pomocy publicznej lub wykorzystania udzielonej pomocy niezgodnie z jej przeznaczeniem, powstanie obowiązek jej zwrotu wraz z odsetkami za zwłokę liczonymi od dnia powstania obowiązku zwrotu pomocy.

Kwoty stanowiące zwrot pomocy wraz z odsetkami, podlegają przymusowemu ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Głogowa.

§ 16

Traci moc uchwała nr VII/94/99 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 27 kwietnia 1999 roku.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
EUGENIUSZ PATYK