3318

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W JEDLINIE ZDROJU

z dnia 14 sierpnia 2002 r.

w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie z budżetu gminy Jedlina Zdrój dotacji, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonania zadania, przez niepubliczne przedszkola

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.) Rada Miejska w Jedlinie Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1

Podmioty prowadzące niepubliczne przedszkola otrzymują z budżetu gminy Jedlina Zdrój dotację na prowadzenie działalności statutowej w zakresie edukacji na zasadach określonych w ustawie.

§ 2

Ilekroć w uchwale jest mowa o:

§ 3

1. Warunkiem uzyskania dotacji jest złożenie przez podmiot wniosku o udzielenie dotacji z budżetu gminy na kolejny rok budżetowy w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia

dotacji, Zarządowi Miejskiemu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zarząd Miejski rozpatruje wniosek, o którym mowa w ust. 1, w terminie do dnia 15 października roku poprzedzającego rok budżetowy.

§ 4

1. Udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą a podmiotem, o którym mowa w § 1.

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, powinna określać:

3. Umowę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż okres jednego roku budżetowego.

4. Podmiot nie może wykorzystywać środków uzyskanych na podstawie umowy na inne cele niż określone w umowie.

5. Prawa i obowiązki stron umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie.

6. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się za zgodą stron możliwość zmiany w ciągu roku zakresu rzeczowego oraz warunków realizacji zadania, w formie pisemnej, w postaci aneksu do umowy.

7. Umowa może być rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym w przypadku wykreślenia podmiotu z rejestru placówek niepublicznych.

§ 5

1. Wykaz dotacji dla podmiotu na realizację zadań w zakresie edukacji na rok budżetowy określa załącznik do uchwały budżetowej.

2. Zarząd Miejski w terminie 21 dni od dnia uchwalenia przez Radę Miejską uchwały budżetowej przekazuje podmiotowi informację o przyznanej dotacji i o jej wielkości.

3. Udzielenie dotacji odbywa się po uchwaleniu przez Radę Miejską uchwały budżetowej na dany rok budżetowy, pod warunkiem rozliczenia się podmiotu z przyznanej dotacji roku poprzedniego.

4. W przypadku nieuchwalenia uchwały budżetowej przed dniem 1 stycznia roku budżetowego w umowie uwzględniona zostanie wysokość dotacji na zasadach obowiązujących w grudniu roku poprzedniego. Kwota tak ustalonej dotacji zmieniona zostanie w formie aneksu do zawartej umowy niezwłocznie po uchwaleniu uchwały budżetowej.

§ 6

1. Wysokość dotacji ustalana jest w oparciu o zapisy niniejszej uchwały oraz zasady wynikające z art. 90 ustawy.

2. Podstawą ustalenia wysokości dotacji jest planowana liczba uczniów, podana nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

3. Uruchomienie dotacji następuje w ratach miesięcznych, zgodnie z postanowieniami zawartej umowy.

4. Po okresach półrocznych dokonywana może być korekta wysokości dotacji.

5. Nadpłacona dotacja podlega zwrotowi na zasadach określonych w umowie.

6. W czasie przerw w działalności przedszkola (wakacje letnie) liczbę dzieci w tym okresie ustala się na podstawie średniej liczby dzieci z pierwszego półrocza.

7. W przypadku rozpoczęcia bądź rozszerzenia działalności w trakcie roku budżetowego sporządzana będzie umowa o dotację bądź zmiana umowy dotychczasowej pod warunkiem ujęcia tych zadań we wniosku o dotację, złożonym w terminie określonym w § 3 ust. 1 niniejszej uchwały.

§ 7

1. Podmiot zobowiązany jest do prowadzenia pełnej dokumentacji księgowej, zgodnie z zapisami ustawy o rachunkowości.

2. W przypadku wykorzystania na realizację zadania tylko części kwoty dotacji, niewykorzystana część dotacji podlega zwrotowi.

3. Zwrot dotacji w sytuacji, o której mowa w ust. 2, następuje w terminach określonych w umowie, nie później niż do 31 stycznia roku następnego na rachunek bieżący budżetu gminy.

§ 8

1. Podmiot zobowiązany jest do przedstawienia Zarządowi Miejskiemu rozliczenia otrzymanej dotacji pod względem rzeczowym i formalnym według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 1, powinno nastąpić w terminie do 10 lipca roku budżetowego za pierwsze półrocze i do 10 stycznia roku następnego za drugie półrocze okresu rozliczeniowego.

3. Rozliczenie za pierwsze półrocze stanowi podstawę do ewentualnych zmian wysokości przyznanej dotacji, dokonywanych w formie aneksu do umowy. Za drugie półrocze zmiany mogą być dokonane do 30 listopada na wniosek podmiotu bądź z inicjatywy Urzędu Miejskiego.

§ 9

Dotacja, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały przekazywana będzie w 12 częściach, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca.

§ 10

Traci moc uchwała nr XXXV/118/96 Rady Miejskiej w Jedlinie Zdroju z dnia 25 września 1996 roku, w sprawie szczegółowych zasad ustalania wysokości i udzielania dotacji na działalność niepublicznych przedszkoli na terenie miasta Jedlina Zdrój.

§ 11

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu w Jedlinie Zdroju.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

RADA MIEJSKA
KOMISARZ RZĄDOWY
IWONA ŻUK-MAGIERSKA

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Jedlinie Zdroju z dnia 14 sierpnia 2002 r. (poz. 3318)

Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Jedlina Zdrój niepublicznym przedszkolom w dziale edukacyjna opieka wychowawcza.

 

1. Wnioskodawca:

....................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................

status prawny ..................................................................................................................................

data zarejestrowania podmiotu .........................................................................................................

aktualny wyciąg z ewidencji jednostki nadzoru administracyjnego .......................................................................................................................................................

numer konta ...................................................................................................................................

cele i zadania statutowe ..................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

dotychczasowe przedsięwzięcia i osiągnięte efekty w zakresie zadań o charakterze społecznie użytecznym .......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

2. Określenie celu dofinansowania – rodzaj przedsięwzięcia ..........................................................

.......................................................................................................................................................

3. Harmonogram realizacji (data rozpoczęcia i zakończenia, możliwość kontynuacji) ........................................................................................................................................................ .......................................................................................................................................................

4. Przewidywana liczba uczniów i dzieci w rozbiciu na okres od stycznia do sierpnia oraz od września do grudnia.

5. Źródło finansowania zadania:

– elementy zadania finansowane z pozostałych źródeł (np. opłata za przedszkole) oraz ich wysokość.

 

 

 

 

 

6. Osoba odpowiedzialna z ramienia wnioskodawcy za realizację zadania oraz wykorzystania i rozliczania przyznanych środków finansowych

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

 

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Jedlinie Zdroju z dnia 14 sierpnia 2002 r. (poz. 3318)

Rozliczenie dotacji udzielonej z budżetu Gminy Jedlina Zdrój

w kwocie .............................................................................................................................................

z przeznaczeniem na:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

1. Liczba uczniów (dzieci) zapisanych do przedszkola w miesiącach:

Miesiąc

Liczba uczniów (dzieci)

Uwagi

     
     
     
     
     
     

Razem

   

 

Podpis i pieczęć Podpis i pieczęć

głównego księgowego przedstawiciela jednostki

 

Sprawdzono pod względem Sprawdzono pod względem

merytorycznym – podpis formalno-rachunkowym

 

Jedlina Zdrój, dnia ............................