3317

UCHWAŁA RADY POWIATU W GÓRZE

z dnia 9 października 2002 r.

w sprawie ustalenia zasad nabywania nieruchomości do powiatowego zasobu nieruchomości

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a, art. 40 ust. 1 i 2 pkt 3, art. 47 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 r. ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Uchwała określa zasady nabywania przez Powiat Górowski nieruchomości do powiatowego zasobu nieruchomości.

§ 2

Zarząd Powiatu uprawniony jest do nabywania nieruchomości na rzecz Powiatu Górowskiego w przypadkach uzasadnionych interesem powiatu od osób fizycznych i prawnych w drodze umowy kupna, zamiany, darowizny, zrzeczenia, nieodpłatnego przejęcia lub w innych formach przewidzianych prawem w związku z:

1) koniecznością realizacji zadań własnych,

2) obowiązkami wynikającymi z przepisów szczególnych.

§ 3

1. Warunki nabycia ustala się w drodze rokowań, a w przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzebami powiatu nabycie nieruchomości może nastąpić w formie przetargu.

2. Udział w przetargu lub rokowaniach może nastąpić jeżeli planowana transakcja ma pokrycie w budżecie powiatu.

3. Cena nabywanej nieruchomości powinna być ustalona na podstawie wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego, posiadającego stosowne uprawnienia z zakresu szacowania nieruchomości.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Górze.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
LECH JARUGA