3242

PREZES
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
OWR-820/200-A/18/2002/IV/HC

Wrocław, dnia 28 października 2002 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 lit. b i c, w związku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91, poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz. 555 i Nr 103, poz. 1099, z 2001 r. Nr 154, poz. 1800 i 1802 oraz 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 129, poz. 1102 i Nr 135, poz. 1144) oraz w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984),

w związku z wnioskiem o zatwierdzenie taryfy dla ciepła
z dnia 18 lipca 2002 r.
Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Świdnicy
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
posiadającego statystyczny numer identyfikacyjny REGON: 891 140 930,
zwanego dalej Przedsiębiorstwem,
postanawiam

1) zatwierdzić taryfę dla ciepła ustaloną przez wymienione Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji,

2) ustalić współczynniki korekcyjne Xw, określające projektowaną efektywność funkcjonowania Przedsiębiorstwa oraz zmianę warunków prowadzenia przez to Przedsiębiorstwo działalności gospodarczej w pierwszym roku stosowania taryfy w stosunku do roku kalendarzowego poprzedzającego pierwszy rok stosowania taryfy:

a) dla działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła - w wysokości minus 1,36%,

b) dla działalności gospodarczej w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła – w wysokości minus 8,37%,

3) ustalić okres obowiązywania współczynników korekcyjnych Xw, o których mowa w pkt 2 niniejszej decyzji, do dnia 30 listopada 2003 r.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 47 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, na wniosek Przedsiębiorstwa posiadającego koncesje z dnia 2 listopada 1998 r. na:

- wytwarzanie ciepła nr WCC/536/200/U/2/98/KW (ze zmianami: z dnia 5 marca 1999 r. nr WCC/536A/ /200/U/2/99, z dnia 8 maja 2000 r. nr WCC/536B/200/W/3/2000/RW oraz z dnia 20 marca 2001 r. nr WCC/536C/200/W/3/2001/RW),

- przesyłanie i dystrybucję ciepła nr PCC/565/200/U/2/98/KW (ze zmianami: z dnia 5 marca 1999 r. nr PCC/565A/200/W/2/99, z dnia 31 sierpnia 1999 r. nr PCC/565/S/200/U/3/99 oraz z dnia 20 marca 2001 r. nr PCC/565B/200/W/3/2001/RW), w dniu 18 lipca 2002 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia IV taryfy dla ciepła, ustalonej przez to Przedsiębiorstwo.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła ustalają taryfy dla ciepła, które podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Natomiast w myśl art. 23 ust. 2 pkt 2 lit. b i c ustawy - Prawo energetyczne, do zakresu kompetencji Prezesa URE należy ustalanie współczynników korekcyjnych określających poprawę efektywności funkcjonowania przedsiębiorstw energetycznych oraz zmianę warunków prowadzenia przez te przedsiębiorstwa działalności gospodarczej.

W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 45 ustawy - Prawo energetyczne oraz z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 12 października 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie ciepłem (Dz. U. Nr 96, poz. 1053), zwanego w dalszej części rozporządzeniem taryfowym.

Bazowe ceny i stawki opłat skalkulowane zostały przez Przedsiębiorstwo na podstawie uzasadnionych kosztów prowadzenia działalności, zaplanowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy na podstawie porównywalnych kosztów poniesionych przez Przedsiębiorstwo w okresie sprawozdawczym (§ 12 ust. 2 rozporządzenia taryfowego) z roku kalendarzowego poprzedzającego pierwszy rok stosowania taryfy.

Współczynniki korekcyjne, o których mowa w punkcie 2 rozstrzygnięcia decyzji, ustalone zostały adekwatnie do możliwości poprawy efektywności funkcjonowania Przedsiębiorstwa oraz stosownie do zmiany warunków prowadzenia przez to Przedsiębiorstwo działalności koncesjonowanej w okresie stosowania taryfy.

Współczynniki korekcyjne Xw uwzględnione zostały w cenach i stawkach opłat ustalonych w taryfie zatwierdzonej niniejszą decyzją.

Okres stosowania taryfy zgodnie z § 28 ust. 3 rozporządzenia taryfowego nie może być dłuższy od okresu obowiązywania współczynników korekcyjnych Xw.

W tym stanie rzeczy postanowiłem orzec, jak w rozstrzygnięciu.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Antymonopolowego - za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji w całości lub części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego).

Odwołanie należy przesłać na adres Południowo-zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki – ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 49- 57, 50-032 Wrocław.

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2, w związku z art. 31 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, taryfa może zacząć obowiązywać nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
URZĄD REGULACJI ENERGETYKI
POŁUDNIOWO-ZACHODNI ODDZIAŁ TERENOWY
z siedzibą we Wrocławiu
ZASTĘPCA DYREKTORA
Jadwiga Gogolewska

Miejski Zakład Energetyki Cieplnej w Świdnicy
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
TARYFA DLA CIEPŁA

Niniejsza taryfa stanowi załącznik do decyzji Prezesa URE
z dnia 28 października 2002 r. nr OWR-820/200-A/18/2002/IV/HC

1. Pojęcia używane w taryfie

1) ustawa – ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91, poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz. 555 i Nr 103, poz. 1099, z 2001 r. Nr 154, poz. 1800 i 1802 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 129, poz. 1102 i Nr 135 poz. 1144),

2) rozporządzenie taryfowe – rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 października 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie ciepłem (Dz. U. Nr 96, poz. 1053),

3) rozporządzenie przyłączeniowe – rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci ciepłowniczych, obrotu ciepłem, świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców (Dz. U. Nr 72, poz. 845),

4) taryfa – zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, opracowany przez przedsiębiorstwo energetyczne i wprowadzany jako obowiązujący dla określonych w nim odbiorców w trybie określonym ustawą,

5) przedsiębiorstwo energetyczne, sprzedawca – Miejski Zakład Energetyki Cieplnej w Świdnicy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świdnicy, ul. Pogodna 1, prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła,

6) odbiorca – każdy, kto otrzymuje lub pobiera ciepło na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym,

7) źródło ciepła – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła,

8) lokalne źródło ciepła – zlokalizowane w obiekcie źródło ciepła, które bezpośrednio zasila instalacje odbiorcze w tym obiekcie, dla których zamówiona moc cieplna nie przekracza 0,2 MW,

9) sieć ciepłownicza – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do obiektów, należące do przedsiębiorstwa energetycznego,

10) przyłącze – odcinek sieci ciepłowniczej, doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego,

11) węzeł cieplny – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych,

12) instalacja odbiorcza – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych do odbiorników ciepła lub punktów poboru ciepłej wody w obiekcie,

13) obiekt – budowla lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi,

14) układ pomiarowo-rozliczeniowy – dopuszczony do stosowania zespół urządzeń służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła,

15) liczba punktów pomiarowych – łączna liczba układów pomiarowo-rozliczeniowych zainstalowanych w przyłączach do węzłów cieplnych,

16) moc cieplna – ilość ciepła wytworzonego lub dostarczonego do podgrzania określonego nośnika ciepła lub odebrana od tego nośnika w ciągu godziny,

17) zamówiona moc cieplna – ustalona przez odbiorcę największa moc cieplna, jaka w ciągu roku występuje w danym obiekcie dla warunków obliczeniowych, która powinna uwzględniać moc cieplną niezbędną dla:

a) pokrycia strat ciepła w obiekcie, zapewniającą utrzymanie normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach znajdujących się w tym obiekcie,

b) zapewnienia utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych, znajdujących się w tym obiekcie,

c) zapewnienia prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji, zgodnie z określonymi dla nich warunkami technicznymi i wymaganiami technologicznymi,

18) warunki obliczeniowe – obliczeniowa temperatura powietrza atmosferycznego określona dla strefy klimatycznej, w której zlokalizowane są obiekty, do których jest dostarczane ciepło (dla Świdnicy t obl. zew. = - 20şC),

19) nielegalne pobieranie ciepła – pobieranie ciepła bez zawarcia umowy z przedsiębiorstwem energetycznym lub niezgodnie z umową.

 1. Zakres działalności gospodarczej związanej
  z zaopatrzeniem w ciepło

Przedsiębiorstwo energetyczne prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania oraz przesyłania i dystrybucji ciepła.

Działalność ta jest prowadzona na podstawie udzielonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki koncesji z dnia 2 listopada 1998 r. na:

– wytwarzanie ciepła nr WCC/536/200/U/2/98/KW, ze zmianami:

z dnia 5 marca 1999 r. nr WCC/536A/200/U/2/99,
z dnia 8 maja 2000 r. nr WCC/536B/200/W/3/ /2000/RW,
z dnia 20 marca 2001 r. nr WCC/536C/200/W/ /3/2001/RW,

– przesyłanie i dystrybucję ciepła nr PCC/565/200/U/ /2/98/KW,

ze zmianami:

z dnia 5 marca 1999 r. nr PCC/565A/200/W/ /2/99,
z dnia 31 sierpnia 1999 r. nr PCC/565/S/200/U/ /3/99,
z dnia 20 marca 2001 r. nr PCC/565B/200/W/3/ /2001/RW.

3. Podział odbiorców na grupy taryfowe

Zgodnie z postanowieniami § 10 rozporządzenia taryfowego, w taryfie wyodrębniono następujące grupy taryfowe:

Grupa Za – Odbiorcy, którym ciepło dostarczane jest z ciepłowni Zawiszów za pośrednictwem sieci ciepłowniczej sprzedawcy,

Grupa Zc – Odbiorcy, którym ciepło dostarczane jest z ciepłowni Zarzecze za pośrednictwem sieci ciepłowniczej sprzedawcy,

Grupa Zcp – Odbiorca, któremu ciepło dostarczane jest bezpośrednio z ciepłowni Zarzecze,

Grupa Bh – Odbiorcy, którym ciepło dostarczane jest z ciepłowni Bohaterów Getta za pośrednictwem sieci ciepłowniczej sprzedawcy,

Grupa S – Odbiorcy, którym ciepło dostarczane jest z ciepłowni Saperów za pośrednictwem sieci ciepłowniczej sprzedawcy,

Grupa Kk – Odbiorcy, którym ciepło dostarczane jest z lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwami stałymi,

Grupa Kg – Odbiorcy, którym ciepło dostarczane jest z lokalnych źródeł ciepła opalanych gazem ziemnym,

Grupa Ko – Odbiorcy, którym ciepło dostarczane jest z lokalnych źródeł ciepła opalanych olejem opałowym.

4. Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat

  1. Ceny i stawki opłat za ciepło
  2. Grupa Za

   Wyszczególnienie

   Jednostki

   Wysokość cen
   i stawek opłat

   netto

   brutto*

   Cena za zamówioną moc cieplną

   zł/MW/rok

   54 942,96

   67030,41

   rata miesięczna

   4 578,58

   5585,87

   Cena ciepła

   zł/GJ

   19,26

   23,50

   Cena nośnika ciepła

   zł/m3

   6,72

   8,20

   Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

   zł/MW/rok

   15022,87

   18327,90

   rata miesięczna

   1 251,91

   1 527,33

   Stawka opłaty zmiennej
   za usługi przesyłowe

   zł/GJ

   4,78

   5,83

   Stawka opłaty abonamentowej

   zł/punkt pomiarowy/rok

   208,68

   254,59

   rata miesięczna

   17,39

   21,22

    

   Grupa Zc

   Wyszczególnienie

   Jednostki

   Wysokość cen
   i stawek opłat

   netto

   brutto*

   Cena za zamówioną moc cieplną

   zł/MW/rok

   54050,28

   65941,34

   rata miesięczna

   4504,19

   5495,11

   Cena ciepła

   zł/GJ

   22,43

   27,36

   Cena nośnika ciepła

   zł/m3

   6,72

   8,20

   cd. tabeli

   1

   2

   3

   4

   Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

   zł/MW/rok

   16152,26

   19705,76

   rata miesięczna

   1346,02

   1642,15

   Stawka opłaty zmiennej
   za usługi przesyłowe

   zł/GJ

   5,07

   6,19

   Stawka opłaty abonamentowej

   zł/punkt pomiarowy/rok

   208,68

   254,59

   rata miesięczna

   17,39

   21,22

   Grupa Zcp

   Wyszczególnienie

   Jednostki

   Wysokość cen

   netto

   brutto*

   Cena za zamówioną moc cieplną

   zł/MW/rok

   54050,28

   65941,34

   rata miesięczna

   4504,19

   5495,11

   Cena ciepła

   zł/GJ

   22,43

   27,36

   Cena nośnika ciepła

   zł/m3

   6,72

   8,20

   Grupa Bh

   Wyszczególnienie

   Jednostki

   Wysokość cen
   i stawek opłat

   netto

   brutto*

   Cena za zamówioną moc cieplną

   zł/MW/rok

   63914,40

   77975,57

   rata miesięczna

   5326,20

   6497,96

   Cena ciepła

   zł/GJ

   22,02

   26,86

   Cena nośnika ciepła

   zł/m3

   6,72

   8,20

   Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

   zł/MW/rok

   7237,73

   8830,03

   rata miesięczna

   603,14

   735,84

   Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

   zł/GJ

   2,52

   3,07

   Stawka opłaty abonamentowej

   zł/punkt pomiarowy/rok

   208,68

   254,59

   rata miesięczna

   17,39

   21,22

   Grupa taryfowa S

   Wyszczególnienie

   Jednostki

   Wysokość cen
   i stawek opłat

   netto

   brutto*

   Cena za zamówioną moc cieplną

   zł/MW/rok

   73 724,52

   89 943,91

   rata miesięczna

   6 143,71

   7 495,33

   Cena ciepła

   zł/GJ

   25,48

   31,09

   Cena nośnika ciepła

   zł/m3

   6,72

   8,20

   Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

   zł/MW/rok

   9 398,21

   11 465,82

   rata miesięczna

   783,18

   955,48

   Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

   zł/GJ

   2,99

   3,65

   Stawka opłaty abonamentowej

   zł/punkt pomiarowy/rok

   208,68

   254,59

   rata miesięczna

   17,39

   21,22

   Grupa Kk

   Wyszczególnienie

   Jednostki

   Wysokość stawek opłat

   netto

   brutto*

   Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną

   zł/MW/m-c

   7 631,16

   9 310,02

   Stawka opłaty za ciepło

   zł/GJ

   27,51

   33,56

   Grupa Kg

   Wyszczególnienie

   Jednostki

   Wysokość stawek opłat

   netto

   brutto*

   Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną

   zł/MW/m-c

   7 139,45

   8 710,13

   Stawka opłaty za ciepło

   zł/GJ

   26,03

   31,76

   Grupa Ko

   Wyszczególnienie

   Jednostki

   Wysokość stawek opłat

   netto

   brutto*

   Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną

   zł/MW/m-c

   7 776,20

   9 486,96

   Stawka opłaty za ciepło

   zł/GJ

   26,04

   31,77

   * Ceny i stawki opłat brutto zawierają podatek od towarów i usług w wysokości 22%

  3. Stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej

1) Przedsiębiorstwo nie planuje przyłączania nowych odbiorców, a w przypadku wystąpienia potrzeby przyłączenia odbiorcy, stawki opłat za przyłączenie będą kalkulowane na podstawie kosztów wynikających z kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzania kosztorysu inwestorskiego, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 35 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 119, poz. 773 ze zm.), obowiązujących w dniu zawarcia umowy o przyłączenie, przy odpowiednim uwzględnieniu postanowień art. 7 ust. 5 i 6 ustawy.

2) W razie powierzenia wykonania usługi z zakresu przyłączenia do sieci osobie trzeciej w drodze przetargu, podstawą kalkulacji stawek opłat za przyłączenie jest koszt prac projektowych i budowlano--montażowych, niezbędnych do wykonania przyłączenia, określony w złożonej w toku przetargu ofercie, pod warunkiem, że nie będzie wyższy, niż koszt ustalony przy zastosowaniu norm i cen, o których mowa w pkt 1).

5. Sposób obliczania opłat

Miesięczna rata opłaty za zamówioną moc cieplną pobierana w każdym miesiącu, stanowi iloczyn zamówionej mocy cieplnej oraz 1/12 ceny za zamówioną moc cieplną dla danej grupy taryfowej lub stawki opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną dla danej grupy taryfowej.

Opłata za ciepło – pobierana za każdy miesiąc, w którym nastąpił pobór ciepła, stanowi iloczyn ilości dostarczonego ciepła, ustalonej na podstawie odczytów wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego, zainstalowanego na przyłączu do węzła cieplnego albo w innych miejscach rozgraniczenia eksploatacji urządzeń i instalacji określonych w umowach, oraz ceny ciepła dla danej grupy taryfowej lub stawki opłaty za ciepło dla danej grupy taryfowej.

Opłata za nośnik ciepła pobierana za każdy miesiąc, w którym nastąpił pobór nośnika ciepła, stanowi iloczyn ilości nośnika ciepła dostarczonego do napełniania i uzupełnienia ubytków wody w sieciach ciepłowniczych i instalacjach odbiorczych, ustalonej na podstawie odczytów wskazań układu pomiarowo–rozliczeniowego zainstalowanego w węźle cieplnym, albo innych miejscach określonych w umowach, oraz ceny nośnika ciepła dla danej grupy taryfowej.

Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe – pobierana w każdym miesiącu, stanowi iloczyn zamówionej mocy cieplnej oraz 1/12 stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe dla danej grupy taryfowej.

Opłata zmienna za usługi przesyłowe – pobierana za każdy miesiąc, w którym nastąpił pobór ciepła, stanowi iloczyn ilości dostarczonego ciepła, ustalonej na podstawie odczytów wskazań układu pomiarowo--rozliczeniowego, zainstalowanego na przyłączu do węzła cieplnego albo w innych miejscach rozgraniczenia eksploatacji urządzeń i instalacji określonych w umowach, oraz stawki opłaty zmiennej za usługi przesyłowe dla danej grupy taryfowej.

Miesięczna rata opłaty abonamentowej – pobierana w każdym miesiącu, stanowi iloczyn liczby punktów pomiarowych i 1/12 stawki opłaty abonamentowej dla danej grupy taryfowej.

6. Warunki stosowania cen i stawek opłat

Zawarte w taryfie ceny i stawki opłat ustalone dla standardów jakościowych obsługi odbiorców, które zostały określone w rozdziale 6 rozporządzenia przyłączeniowego.

W przypadkach:

- niedotrzymania przez strony warunków umowy sprzedaży ciepła,
- niedotrzymania przez przedsiębiorstwo energetyczne standardów jakościowych obsługi odbiorców,
- uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego,
- udzielania bonifikat i naliczania upustów przysługujących odbiorcy,
- nielegalnego pobierania ciepła, stosuje się odpowiednio postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego.

Opłaty za nielegalny pobór ciepła nalicza się na podstawie cen i stawek opłat netto.

7. Wprowadzanie zmian cen i stawek opłat

Taryfa, po zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, jest kierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i może obowiązywać nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia jej publikacji.

Wszyscy odbiorcy ciepła będą powiadamiani pisemnie o wprowadzaniu nowych cen i stawek opłat z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni od daty planowanego ich wyprowadzenia.

WICEPREZES ZARZĄDU

Z-ca Dyrektora ds. Technicznych

BOGDAN BYHDZIEWICZ

WICEPREZES ZARZĄDU

Główny Specjalista ds. Ekonomicznych

MAREK SUWALSKI