3241

UCHWAŁA RADY GMINY BOLESŁAWIEC

z dnia 26 czerwca 2002 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowa Wieś

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 2001) oraz w nawiązaniu do uchwały Rady Gminy Bolesławiec nr XVII/162/2000 z dnia 20 września 2000 r. uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Nowa Wieś.

R o z d z i a ł I

USTALENIA OGÓLNE

§1

1. Integralną część planu stanowią rysunki planu nr 1 i nr 2:

– rysunek nr 1 w skali 1:5000 dla całego obsza-ru objętego planem, stanowiący załącznik graficzny nr 1. Rysunek jest wykonany na mapie ewidencyjnej w skali 1:5000, na której naniesiono warstwice na podstawie mapy topograficznej 1:1000.

– rysunek nr 2 w skali 1:2000 - dla części obszaru – terenu zainwestowania wiejskiego, stanowiący załącznik graficzny nr 2. Rysunek jest wykonany na przeskalowanej mapie zasadniczej sporządzonej w skali 1:500.

2. Granice obszaru objętego planem przedstawia się na rysunku nr 1 w skali 1:5000, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:

1. Umożliwienie działalności różnorodnych podmiotów przy jednoczesnej minimalizacji konfliktów i optymalizacji korzyści wynikających ze wspólnych działań.

2. Stworzenie warunków właściwych prawu lokalnemu w dziedzinie gospodarki przestrzennej, zapewniających możliwość rozwoju przez zapis ustaleń funkcjonalnych oraz regulacyjnych.

3. Realizacja polityki przestrzennej gminy określonej w “ Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bolesławiec” zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy nr XVIII/167/ /2000 z dnia 29 listopada 2000 r.

§ 3

Przedmiotem ustaleń planu są:

1. przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach i zasadach zagospodarowania,

2. linie rozgraniczające ulice, place oraz drogi publiczne wraz z urządzeniami pomocniczymi, a także tereny niezbędne do wytyczenia ścieżek rowerowych

3. tereny przeznaczone dla realizacji celów publicznych oraz linie rozgraniczające te tereny,

4. granice i zasady zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie,

5. zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej oraz linie rozgraniczające te tereny,

6. lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowanie terenu, w tym również linie zabudowy i gabaryty obiektów, a także maksymalne lub minimalne wskaźniki intensywności zabudowy,

7. zasady i warunki podziału terenów na działki budowlane,

8. szczególne warunki zagospodarowania terenu, w tym zakaz zabudowy, wynikające z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego, kulturowego i zdrowia ludzi, prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych,

9. tereny, na których przewiduje się stosowanie systemów indywidualnych lub grupowych oczyszczalni ścieków, bądź zbiorników bezodpływowych,

10. tymczasowe sposoby zagospodarowania, urządzenia oraz użytkowania terenu,

11. granice obszarów zorganizowanej działalności inwestycyjnej.

§ 4

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1. planie – należy przez to rozumieć ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa na wstępie uchwały, na który składają się:

a) tekst niniejszej uchwały,
b) załączniki graficzne nr 1 i nr 2, w formie rysunków planu nr 1 i nr 2,

2. uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,

3. przepisach szczególnych i odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych,

4. obszarze - należy przez to rozumieć cały obszar objęty granicami opracowania,

5. terenie - należy przez to rozumieć część obszaru wydzieloną liniami rozgraniczającymi i oznaczoną odpowiednimi symbolami,

6. przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć przeznaczenie, które powinno dominować na danym terenie,

7. przeznaczeniu dopuszczalnym lub uzupełniającym – należy przez to rozumieć inne rodzaje przeznaczenia, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe danego terenu,

8. działalności gospodarczej - należy przez to rozumieć wszelką działalność prowadzoną w celach zarobkowych, niezależnie od jej rodzaju i formy własności,

9. zieleń izolacyjna - jest to zieleń towarzysząca terenom o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania, która głównie pełni funkcje izolacyjne. Pas zieleni tworzą drzewa, krzewy i zieleń niska. Należy przewidzieć udział zieleni wysokiej zimozielonej. Minimalna szerokość pasa - 5 m.

§ 5

Oznaczenia na rysunku planu nr 1 w skali 1:5000.

1. Obowiązującymi ustaleniami planu są następujące oznaczenia graficzne:

1) symbole przeznaczenia terenów,
2) obowiązujące linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania,
3) linie rozgraniczające, które mogą ulec nieznacznemu przesunięciu,
4) nieprzekraczalne linie zabudowy.

2. Inne oznaczenia:

1) granica Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP),
2) napowietrzne linie energetyczne 20 kV.

3. Informacje związane z potencjalnym oddziaływaniem projektowanych autostrad na środowisko:

1) ekrany przeciwakustyczne,
2) pasy zieleni ochronnej,
3) zieleń dogęszczająca na terenach kompleksów leśnych,
4) strefa potencjalnego pogorszenia stanu higieny atmosfery, zagrożeń dla fauny i flory, wzrostu zanieczyszczeń gleby,
5) teoretyczna izofona od autostrad dla pory dziennej o poziomie 55dB,
6) teoretyczna izofona od autostrad dla pory nocnej o poziomie 45dB.

§ 6

Oznaczenia na rysunku planu nr 2 w skali 1:2000.

1. Obowiązującymi ustaleniami planu są następujące oznaczenia graficzne:

1) numery i symbole przeznaczenia terenów,
2) obowiązujące linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania,
3) linie rozgraniczające, które mogą ulec nieznacznemu przesunięciu,
4) nieprzekraczalne linie zabudowy dla budynków mieszkalnych,
5) projektowane granice działek budowlanych,
6) zieleń izolacyjna,
7) elementy izolacji od drogi 2KL,
8) strefa sanitarna cmentarza,
9) budynki zabytkowe obejmowane ochroną konserwatorską.

2. Inne oznaczenia:

1) granica głównego zbiornika wód podziemnych,
2) napowietrzna linia energetyczna 20 kV wraz z pasami w odległości 6 m od jej osi.

3. Informacje związane z potencjalnym oddziaływaniem projektowanych autostrad na środowisko:

1) strefa potencjalnego pogorszenia stanu higieny atmosfery, zagrożeń dla fauny i flory, wzrostu zanieczyszczeń gleby,
2) teoretyczna izofona od autostrady A4 dla pory dziennej o poziomie 55dB,
3) teoretyczna izofona od autostrady A4 dla pory nocnej o poziomie 45dB.

§ 7

1. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenów w decyzjach administracyjnych należy określać według zasad ustalonych w stosunku do terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi.

2. Wyróżnia się następujące rodzaje linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania:

1) obowiązujące linie rozgraniczające,

2) linie rozgraniczające, które mogą ulec nieznacznemu przesunięciu w toku postępowania lokalizacyjnego i w projektach podziału terenu, w oparciu o projekt zagospodarowania terenu oraz uzyskane uzgodnienia lub decyzje wymagane przepisami szczególnymi i odrębnymi.

3. Dla części obszaru – terenów zainwestowania wiejskiego przedstawionego w załączniku graficznym nr 2, rysunku nr 2 obowiązują ustalenia niniejszej uchwały oraz ustalenia przedstawione na rysunku nr 2.

4. Dla pozostałej części obszaru objętego planem obowiązują ustalenia niniejszej uchwały oraz ustalenia przedstawione na rysunku nr 1.

R o z d z i a ł II

USTALENIA DLA CAŁEGO OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM

§ 8

Ustala się następujące rodzaje przeznaczenia podstawowego i uzupełniającego lub dopuszczalnego dla terenów wyodrębnionych liniami rozgraniczającymi i oznaczonymi odpowiednio symbolami na rysunkach planu:

1. R – teren użytków rolnych obejmujący grunty orne, łąki i pastwiska, ogrody i drogi dojazdowe do gruntów rolnych. Wprowadza się zakaz wszelkiej zabudowy. Dopuszcza się zadrzewienie i zalesienie, budowę zbiorników wodnych i stawów służących dla potrzeb rolnictwa.

2. ROm – teren specjalistycznej produkcji rolniczej roślinnej. Zezwala się na wprowadzanie usług z zakresu drobnego handlu, nieuciążliwego rzemiosła oraz zabudowy mieszkaniowej właściciela.

3. RL – teren lasów i dróg dojazdowych do gruntów leśnych, w tym RL-A - teren leśniczówki. Oprócz lasów istniejących wyznaczono nowe tereny pod zalesienie.

4. P – teren przemysłu.

5. TAG – teren aktywizacji gospodarczej, Podstawowym przeznaczeniem terenu jest działalność gospodarcza, w zakresie składowania, handlu hurtowego i produkcji.

6. M – tereny zabudowy mieszkaniowej. Na terenach tych dopuszcza się usługi z zakresu drobnego handlu, nieuciążliwego rzemiosła, gastronomii, bazy noclegowej:

M1, M1a – tereny zabudowy wiejskiej, obejmujące zarówno zabudowę jednorodzinną jak i zagrodową wraz z towarzyszącym zagospodarowaniem, przeznaczone dla jednej rodziny, na wydzielonych odrębnych działkach budowlanych. Dopuszcza się wprowadzanie nowej zabudowy na działkach wykazanych na rysunku nr 2,

M2 – tereny zabudowy mieszkaniowej – jednorodzinnej, wolno stojącej, o przewadze nowej zabudowy, usytuowanej na działkach według propozycji podziału pokazanej na rysunku nr 2,

M3, M3a – tereny zabudowy jak w M1, lecz nowe zainwestowanie - wyznaczanie nowych działek, ich obsługa komunikacyjna itp. odbywa się na podstawie przepisów szczególnych i odrębnych,

MW – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zabudowane budynkami w których znajduje się kilka mieszkań, wraz z towarzyszącym zagospodarowaniem.

7. UP - tereny usług publicznych:

UP-K - tereny usług kultury,

UP-S - tereny usług sportu i rekreacji.

8. U – tereny usług niepublicznych. Na terenach tych dopuszcza się lokowanie działalności gospodarczych takich jak handel, usługi rzemiosła, warsztaty. Usługi będą lokalizowane na wydzielonych działkach. Dopuszcza się zabudowę mieszkaniową właściciela.

9. ZC - teren cmentarza komunalnego.

10. ZT - teren zieleni trwałej.

11. K – tereny dróg i ulic.

12. Kpj – tereny ciągów pieszo-jezdnych.

13. EE - tereny stacji transformatorowych.

§ 9

Ustala się tereny przeznaczone do realizacji celów publicznych:

1. Drogi i ulice publiczne – opisane w rozdziale III.

2. Tereny usług publicznych oznaczone na rysunkach planu symbolem UP:

1) 1 UP-K – teren istniejącego kościoła poewangelickiego p.w. św. Anny – wraz z cmentarzem ogrodzonym murem kamiennym,

2) 2 UP-K – teren istniejącego Domu Ludowego,

3) 1 UP – S – teren projektowanego boiska wiejskiego,

4) 2 UP –S – teren rekreacji będący adaptacją istniejącego boiska wiejskiego.

3. Teren cmentarza komunalnego oznaczony na rysunkach planu symbolem ZC.

§ 10

Ustala się zasady i warunki zagospodarowania terenów i obiektów podlegających ochronie, wynikające z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego i zdrowia ludzi, prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych.

1. Uciążliwości i szkodliwości wynikające z przeznaczenia terenu na działalność gospodarczą, muszą się ograniczać do terenu własnego inwestora.

2. Uciążliwości i szkodliwości wywołane przez działalności wynikające z przeznaczenia terenu w zakresie emisji zanieczyszczeń powietrza, hałasu i wibracji oraz niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego muszą być eliminowane lub ograniczane w oparciu o przepisy szczególne.

3. W przypadku wystąpienia czynników uciążliwych poza granicami wyznaczonych terenów komunikacji, sposób wykorzystania gruntów i nieruchomości objętych uciążliwościami oraz sposób ochrony interesów osób trzecich winien wynikać z decyzji opartych o obowiązujące przepisy szczególne i odrębne. W szczególności dotyczy to drogi 2KL na jej odcinku przechodzącym przez zabudowę, gdzie przewiduje się konieczność zastosowania ekranów przeciwakustycznych.

4. Przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko będą poddane procedurze ocen oddziaływania na środowisko na podstawie przepisów szczególnych i odrębnych, a w szczególności ustawy - Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001.

5. Zakazuje się lokalizacji zakładów produkcyjnych o wodochłonnym procesie produkcji.

6. Zaleca się stosowanie zamkniętych obiegów wody w działalności gospodarczej.

7. Wyklucza się stosowanie do ochrony roślin środków zaliczanych do I i II klasy trucizn.

8. Przy pracach ziemnych wprowadza się obowiązek zdjęcia humusu i wykorzystania na cele produkcji rolnej lub rekultywacji terenów.

9. Wprowadza się ochronę drzew znajdujących się w liniach rozgraniczających dróg.

10. Wprowadza się ochronę istniejącej szaty roślinnej występującej pojedynczo lub w zespołach i ekosystemach ze szczególnym uwzględnieniem starodrzewu i zadrzewień śródpolnych.

11. Obszar położony jest na terenie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP 315.

12. Ustala się dopuszczalne wartości poziomu hałasu dla terenów mieszkaniowych oznaczonych na rysunkach planu symbolami M1, M1a, M2, M3, M3a, MW i RL-A oraz terenów usług publicznych oznaczonych na rysunkach planu symbolem UP. Wynoszą one:

1) poziom hałasu komunikacyjnego:

a) w porze dnia 60 dB(A),
b) w porze nocy - 50 dB(A),

2) poziom hałasu z innych źródeł:

a) w porze dnia - 50 dB(A),
b) w porze nocy 40 dB(A).

13. Potencjalne oddziaływanie autostrad na środowisko i elementy jego ochrony scharakteryzowane są w rozdziale III – Ustalenia dla terenów komunikacji.

§ 11

Granice i zasady zagospodarowania obiektów podlegających ochronie i szczególne warunki zagospodarowania terenu, wynikające z potrzeb ochrony środowiska kulturowego.

1. Na obszarze objętym planem nie ma obiektów wpisanych do rejestru zabytków.

2. Na podstawie spisu dóbr kultury sporządzonego przez Wojewódzki Oddział Służby Ochrony Zabytków we Wrocławiu oddział Zamiejscowy w Jeleniej Górze obejmuje się ochroną następujące obiekty:

1) kościół poewangelicki p.w. św. Anny – murowany 1918 wraz z cmentarzem ogrodzonym murem kamiennym,
2) transformator – murowany, początek XX w.,
3) nr 4 – murowany, 3 ćw. XIX w.,
4) nr 5 – murowany, 3 ćw. XIX w.,
5) nr 7 – (przebudowany) koniec XIX w.+ budynek gospodarczy,
6) nr 8 – murowany, 2 połowa XIX w.,
7) nr 9 – murowany 2 połowa XIX w.,
8) nr 11 – murowany
- 1897 r.,
9) nr 12 – murowany, XIX w.,
10) nr 13 – murowany, XIX/XX w.,
11) nr 14 – murowany, 4 ćw. XIX w. + budynek gospodarczy,
12) nr 15 – murowany, koniec XIX w.,
13) nr 17 – murowany, koniec XIX w.,
14) nr 18 – murowany, koniec XIX w.,
15) nr 20 – murowany, 4 ćw. XIX w. + budynek gospodarczy,
16) nr 25 – murowany, 4 ćw. XIX w.,
17) nr 29 – murowany, mur XIX/XX w. + budynek gospodarczy ,
18) nr 32 – murowany, koniec XIX w.,
19) nr 34 – murowany, 4 ćw. XIX w.,
20) nr 42 – murowany, 1861 r.,
21) nr 43 – murowany, 3 ćw. XIX w.,
22) nr 44 – murowany, 1878 r. wraz z bud. gospodarczym, mur.1842 r.,
23) nr 45 – murowany, 2 polowa. XIX w.,
24) nr 46 – murowany, 4 ćw. XIX w.,
25) nr 48 – murowany, koniec XIX w.,
26) nr 49 – dawna szkoła – murowany – pocz.XX w.,
27) nr 51 – murowany, 4 ćw. XIX w.,
28) nr 53 – murowany, 3 ćw. XIX w.,
29) nr 55
- dawny zajazd mur. 4 ćw. XIX w.+ budynek gospodarczy,
30) nr 57 – murowany, XIX/XX w.,
31) nr 58 – murowany, połowa XIX w.,
32) nr 59 – murowany, 1859 r. + budynek gospodarczy,
33) nr 60 – murowany, 1861 r. + bud. gospodarczy 3 ćw. XIX w.,
34) nr 61 – murowany, XIX/ XX w.,
35) nr 64 – murowany, koniec XIX w.,
36) nr 65 – murowany, 4 ćw. XIX w.,
37) nr 66 – murowany, 4 ćw. XIX w.,
38) nr 67 – murowany, koniec XIX w.
3. Przebudowa, rozbudowa, modernizacja obiektów zabytkowych objętych ochroną niniejszym planem podlegają opiniowaniu przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

4. Obszar objęty planem nie posiada rozpoznania pod względem występowania stanowisk archeologicznych, w związku z czym przed przystąpieniem do prac ziemnych zaleca się przebadanie terenu metodą AZP.

§ 12

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej.

1. Na całym obszarze dopuszcza się lokalizowanie niezbędnych urządzeń i sieci infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami szczególnymi i odrębnymi.

2. Korytarze sieci infrastruktury powinny być lokalizowane przede wszystkim na terenach publicznych.

3. Zaopatrzenie w wodę:

1) zaopatrzenie w wodę do celów bytowo-gospo-darczych i przeciwpożarowych, na terenach zainwestowania wiejskiego odbywać się będzie z komunalnej sieci wodociągowej, planuje się jej uzupełnianie i rozbudowę,

2) zaopatrzenie w wodę do celów gospodarczych, produkcyjnych i przeciwpożarowych Terenu Aktywizacji Gospodarczej będzie odbywać się z indywidualnego ujęcia.

4. Gromadzenie i usuwanie ścieków:

1) docelowo przewiduje się skanalizowanie całej wsi i odprowadzenie ścieków do oczyszczalni komunalnej,

2) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków odbywa się obecnie przez lokalne systemy oczyszczania i zbiorniki bezodpływowe. Dopuszcza się ich dalsze stosowanie do czasu skanalizowania wsi,

3) odprowadzanie i utylizacja zanieczyszczeń olejowych będzie odbywać się przy zastosowaniu wydzielonych, szczelnych zbiorników, z zastosowaniem separatorów i łapaczy olejów.

5. Gromadzenie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych będzie odbywać się zgodnie z odpowiednią uchwałą Rady Gminy w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.

6. Powstające inne odpady związane z działalnością produkcyjną i usługową gromadzone muszą być w odpowiedni sposób na posesji właściciela terenu i kierowane do odbioru przez specjalistyczne firmy wg zawartych umów cywilno-prawnych.

7. Zasady zaopatrzenia w ciepło, gaz i energię elektryczną:

1) przesyłanie i dystrybucja paliw gazowych i energii elektrycznej będzie się odbywać w oparciu o plany rozwoju sporządzonymi przez przedsiębiorstwa energetyczne zgodnie z przepisami szczególnymi i odrębnymi,

2) zaopatrzenie w ciepło:

a) zaopatrzenie w ciepło będzie odbywać się z lokalnych źródeł ciepła przy zastosowaniu ekologicznych nośników energii, w tym gazu, energii elektrycznej bądź oleju opałowego,

b) dopuszcza się zaopatrzenie w gaz przewodowy do celów bytowych, produkcyjnych i gospodarczych oraz grzewczych,

3) zaopatrzenie w energię elektryczną:

a) przewiduje się zaopatrzenie w energię elektryczną do celów oświetleniowych, produkcyjnych i gospodarczych oraz grzewczych,

b) na terenach zabudowy sieci będą prowadzone jako kablowe,

c) pozostawia się bez zmian usytuowanie 3 istniejących stacji elektroenergetycznych 20/0,4 kV, dopuszcza się ich adaptację, modernizację i rozbudowę,

d) nowe stacje dla potrzeb działalności gospodarczej będą w zależności od potrzeb lokalizowane na terenach własnych inwestorów, lokalizacja stacji winna zapewniać swobodny dostęp dla obsługi i środków transportu,

e) zasilanie w energię elektryczną Terenu Aktywizacji Gospodarczej będzie odbywać się odgałęzieniem z linii energetycznej średniego napięcia 20 kV, nr L-582,

f) w wypadku występowania kolizji z liniami elektroenergetycznymi inwestor powinien wystąpić do Zakładu Energetycznego celem uzyskania warunków likwidacji kolizji. Ewentualne koszty przebudowy obciążają przyszłego inwestora.

§ 13

Zasady i warunki podziału terenu na działki budowlane.

1. Na całym obszarze planu dopuszcza się zmianę granic nieruchomości.

2. Określa się minimalne powierzchnie działek budowlanych:

1) nowa zabudowa zagrodowa – 0,12 ha,

2) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – 600 m2,

3) usługi niepubliczne – 500 m2,

4) dopuszcza się odstępstwa od tych wielkości w uzasadnionych przypadkach spowodowanych niepodzielnością działki bądź koniecznością zapewnienia dojazdu.

3. Na terenach zabudowy wiejskiej typu M1, M1a i M2 propozycje podziału na działki określa się na rysunku planu nr 2.

4. Na terenie TAG podział na działki budowlane zostanie określony na etapie koncepcji funkcjonalno--przestrzennej.

§ 14

Tymczasowe sposoby zagospodarowania, urządzenia oraz użytkowania terenu.

1. Do czasu realizacji ustaleń planu obowiązuje dotychczasowy sposób użytkowania terenu.

2. Na terenie przeznaczonym na budowę i modernizację dróg mogą być wznoszone jedynie tymczasowe obiekty, ich usunięcie następuje na koszt inwestora.

§ 15

Granice obszarów zorganizowanej działalności inwestycyjnej.

1. Terenem zorganizowanej działalności inwestycyjnej jest Teren Aktywizacji Gospodarczej.

2. Zorganizowane działania mają obejmować co najmniej:

1) opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzen-nej,
2) scalenie gruntów i wtórny podział na działki,
3) zapewnienie obsługi komunikacyjnej i uzbrojenia terenu.

R o z d z i a ł III

USTALENIA DLA TERENÓW KOMUNIKACJI

§ 16

1. Ustala się linie rozgraniczające terenów przeznaczonych na komunikację kołową i przedstawia się je na rysunkach planu.

2. Tereny przeznaczone na cele komunikacji kołowej to tereny autostrad, teren drogi powiatowej i tereny dróg publicznych gminnych.

3. Na całym obszarze zainwestowania dopuszcza się prowadzenie dróg wewnętrznych pod warunkiem zachowania ustaleń planu, a w szczególności określonych zasad podziału na działki budowlane.

§ 17

Ustalenia dla autostrad przyjęte na podstawie decyzji o ustaleniu lokalizacji.

1. Na terenie objętym planem znajdują się odcinki dwu autostrad:

1) przewidziany do modernizacji odcinek autostrady A18 Olszyna – Krzyżowa,

2) planowany odcinek autostrady A4 Zgorzelec –Tarnów.

2. Będą to autostrady funkcjonujące w systemie zamkniętym, płatne, ogrodzone.

3. Linie rozgraniczające autostrad wniesiono zgodnie z decyzjami o ustaleniu lokalizacji inwestycji: nr 1/97 z grudnia 1997, nr 1/98 z marca 1998, zmieniona w kwietniu 1998 r., nr 2/98 i nr 3/98 z marca 1998 r. wydanych przez Wojewodę Jeleniogórskiego.

4. Szerokość w liniach rozgraniczających wynosi około 100 m. Linie rozgraniczające tereny autostrad pokrywają się z liniami rozgraniczającymi pas drogowy autostrad.

5. Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich:

1) tereny przeznaczone pod budowę autostrad będą wykupione lub wywłaszczone na zasadach określonych w ustawie z 27 października 1994 r. o autostradach płatnych,

2) uciążliwość komunikacyjna autostrady będzie ograniczona poprzez budowę urządzeń ochronnych zabezpieczających poszczególne elementy środowiska oraz zagospodarowania terenów,

3) urządzenia uzbrojenia terenu kolidujące z budową autostrad będą przebudowane zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez użytkowników,

4) zapewnione zostaną dojazdy do terenów leśnych i rolnych przeciętych autostradami.

§ 18

Informacje o potencjalnym oddziaływaniu autostrad na środowisko.

1. Potencjalne oddziaływania przyjęto zgodnie z uzyskanymi z Agencji Budowy i Eksploatacji Autostrad następującymi opracowaniami:

1) Ocena oddziaływania autostrady na środowisko. Autostrada A4 Zgorzelec – Tarnów wykonana w Krakowie w październiku 1995 r. przez Krakowskie Biuro Projektów Dróg i Mostów “Transprojekt”.

2) Ocena oddziaływania autostrady na środowisko. Autostrada A12 Olszyna – Krzyżowa, wykonana w Krakowie w październiku 1995 r. przez Krakowskie Biuro Projektów Dróg i Mostów “Transprojekt”.

2. Proponowane w wymienionych opracowaniach urządzenia ochrony środowiska to:

1) wykonanie pasów zieleni dogęszczającej w miejscach, gdzie autostrada rozcina kompleksy leśne, o szerokości uzależnionej od gęstości lasu,

2) wykonanie ekranów przeciwakustycznych, zmniejszających hałas o około 10 dB,

3) wykonanie pasów zieleni ochronnej o szerokości 12 m zatrzymujących 20- 50% zanieczyszczeń.

3. W pobliżu autostrad, w pasie do 150 m od krawędzi drogi może nastąpić konieczność zmiany sposobu rolniczego użytkowania gruntów poprzez:

1) wyeliminowanie upraw warzyw,
2) przeznaczenie terenu pod uprawę roślin niekonsumpcyjnych i nasiennych.

§ 19

Ustala się tereny dróg publicznych.

1. Droga powiatowa nr 12 570, Lipiany – Kraśnik Dolny, o parametrach drogi lokalnej oznaczona symbolem 1KL1/2. Droga jest osią komunikacyjną obszaru zainwestowania wiejskiego i obsługuje bezpośrednio tereny przyległe.

1) dopuszczalny nacisk na oś wynosi 80 kN,

2) szerokość pasa drogowego wynosi:

a) na terenie zabudowy jest zmienna i wynosi 12–14 m,
b) poza terenem zabudowy – minimum 20 m.

3) w liniach rozgraniczających drogi na terenie zabudowy prowadzi się ścieżkę rowerową z której mogą korzystać także piesi.

2. Droga gminna o parametrach drogi lokalnej, oznaczona symbolem 2KL1/2:

1) droga łączy teren TAG i teren zabudowy wiejskiej z drogą wojewódzką nr 297 na terenie wsi Dąbrowa Bolesławiecka.

2) szerokość pasa drogowego wynosi:

a) poza terenem zabudowanym - 15 m,
b) na terenie zabudowanym – 12 m,
c) na terenie lasu –13 m.

3. Drogi gminne publiczne o parametrach dróg dojazdowych, o szerokości w liniach rozgraniczających 10 m, oznaczone symbolem KD.

Lp.

Oznaczenie

Położenie

Przeznaczenie

1.

1KD

Droga 433/2 i jej poszerzenie oraz fragment drogi 433/1

Prowadzi do terenów usług

2.

2KD

Część drogi nr 435 i jej poszerzenie

Prowadzi do terenu zabudowy przemysłowej

3.

3KD

Droga nr 464 i część drogi 452 i ich poszerzenie

Ogranicza od wschodu tereny zainwestowania wiejskiego

4.

4KD

Część drogi 446 i jej poszerzenie

Łączy drogę 3KD z drogą 1KL

5.

5KD

Droga 449 i jej poszerzenie

Łączy drogę 3KD z drogą 1KL

6.

6KD

Część drogi 452 i jej poszerzenie

Obsługuje zabudowę mieszkaniową

7.

7KD

Droga nr 496 i jej poszerzenie

Obsługuje zabudowę mieszkaniową

4. Zespoły zabudowy mieszkaniowej będą obsłużone przez ciągi pieszo-jezdne oznaczone na rysunku nr 2 symbolem Kpj, o szerokości 6 m, zakończone placykiem do zawracania o wymiarach 12x12 m.

R o z d z i a ł IV

LOKALNE WARUNKI , ZASADY I STANDARDY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU

§ 20

Ustala się zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu dla terenu zainwestowania wiejskiego.

1. Ustala się gabaryty i charakter zabudowy:

1) nowa zabudowa uzupełniająca zabudowę istniejącą, charakterem i gabarytami będzie nawiązywać do otoczenia,

2) zezwala się na remont, modernizację i rozbudowę istniejącej zabudowy,

3) ustala się maksymalną wysokość dla budynków mieszkalnych, usługowych i mieszkalnych z wbudowanymi usługami – do 2,5 kondygnacji,

4) wyjątkiem jest teren 1M2, dla którego ustala się wysokość zabudowy na 1,5 kondygnacji,

5) ustala się możliwość nadbudowy istniejących obiektów mieszkalnych do wysokości 2,5 kondygnacji nadziemnych.

2. Ustala się linie zabudowy:

1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy na niektórych terenach i nanosi je na rysunku nr 2,

2) linie nieokreślone na rysunkach planu należy kształtować w oparciu o przepisy szczególne i odrębne,

3) linie zabudowy należy kształtować w nawiązaniu do zabudowy istniejącej.

3. Ustala się następujące zasady i wskaźniki zagospodarowania zielenią towarzyszącą:

1) wskaźniki minimalnego udziału zieleni w zagospodarowaniu działki wynoszą:

a) nowe działki zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - 20%,

b) działki usług niepublicznych – 10 %,

c) na pozostałych terenach udział zieleni należy kształtować w oparciu o przepisy szczególne i odrębne,

2) ustala się usytuowanie pasów zieleni izolacyjnej i pokazuje się je na rysunku planu.

4. Ustala się następujące zasady obsługi komunikacyjnej terenu:

1) w granicach poszczególnych nieruchomości znajdujących się na obszarze objętym planem należy zapewnić lokalizację niezbędnej ilości miejsc postojowych. Ustala się następujące wskaźniki parkingowe:

a) dla funkcji usługowych minimum 30 stanowisk - 1000 m2 powierzchni użytkowej,

b) dla funkcji mieszkaniowych:

– 2 miejsca postojowe - domek lub segment dla budynków jednorodzinnych,
– 1,5 miejsca postojowego - mieszkanie w budynkach wielorodzinnych ,

c) dla budynków usługowo-mieszkaniowych należy przyjmować ilość miejsc postojowych liczone dla obu funkcji,

2) potrzeby w zakresie miejsc postojowych i placów manewrowych dla działalności gospodarczej, w tym usług, realizowane będą w granicach własnych działek,

3) na całym obszarze planu dopuszcza się prowadzenie dróg i dojazdów wewnętrznych o parametrach dostosowanych do wielkości i charakteru ruchu,

4) prowadzenie dróg i dojazdów wewnętrznych musi uwzględniać ustalenia niniejszego planu, w tym zachowanie zasad podziału na działki i umożliwiać prowadzenie sieci infrastruktury.

§ 21

Ustala się lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz urządzenia terenu TAG.

1. Projektowane obiekty będą stanowiły samodzielny zespół przestrzenny o cechach architektury współczesnej.

2. Wyznacza się nieprzekraczalną linię zabudowy od zewnętrznej krawędzi pasa ruchu zewnętrznego autostrady w odległości 50 m.

3. Ustala się następujące maksymalne wysokości zabudowy:

1) dla zabudowy produkcyjnej, składowej - 8,0 m od podstawy ściany do okapu,

2) dla zabudowy usługowej, administracyjnej, socjalnej itp. - dwie kondygnacje naziemne.

4. Ustala się następujące zasady i wskaźniki zagospodarowania zielenią towarzyszącą:

1) ustala się obowiązek utworzenia pasów zieleni izolacyjnej od strony pól i zabudowy wiejskiej,

2) ustala się minimalny udział terenów zieleni na 15% powierzchni,

3) ustala się obowiązek utworzenia terenu zieleni trwałej oznaczonej na rysunku planu nr 1 symbolem ZT obejmującego teren istniejącego lasu wraz z oczkiem wodnym.

5. Ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy na 0.8.

6. Potrzeby w zakresie miejsc postojowych i placów manewrowych dla działalności gospodarczej, realizowane będą w granicach terenu TAG.

R o z d z i a ł V

USTALENIA KOŃCOWE

§ 22

Dla obszaru objętego planem tracą moc ustalenia miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bolesławiec zatwierdzonego uchwałą nr VII/44/89 z dnia 20 października 1989 r.

§ 23

Dla terenów objętych planem ustala się stawkę procentową z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 10 ust. 3 i art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym:

1. Dla terenów przeznaczonych na realizację celów publicznych – 0%.

2. Dla terenów budownictwa mieszkaniowego oznaczonych na rysunku planu symbolami M1a, M3a, - 0%.

3. Dla terenów budownictwa mieszkaniowego oznaczonych na rysunku planu symbolami M1, M2, M3, MW - 15%.

4. Dla terenów usług niepublicznych oznaczonych na rysunku planu symbolem U - 30%.

5. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem TAG - 0 %.

§ 24

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy

§ 25

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

WŁADYSŁAW MAJKOWSKI

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Bolesławiec z dnia 26 czerwca 2002 r. (poz. 3241)

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Bolesławiec z dnia 26 czerwca 2002 r. (poz. 3241)