3124

UCHWAŁA RADY GMINY LUBAŃ

z dnia 10 października 2002 r.

w sprawie restrukturyzacji należności od przedsiębiorców z tytułu zobowiązań podatkowych stanowiących dochody gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.), art. 7 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji niektórych należności publicznych od przedsiębiorców (Dz. U. Nr 155, poz. 1287) Rada Gminy Lubań postanawia, co następuje:

§ 1

Objąć restrukturyzacją należności od przedsiębiorców z tytułu zobowiązań podatkowych stanowiących dochody Gminy Lubań na warunkach i zasadach określonych w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców (Dz. U. Nr 155, poz. 1287).

§ 2

Restrukturyzacją obejmuje się również należności podatkowe z tytułu zobowiązań podatkowych stanowiących dochody budżetu gminy pobieranych przez urzędy skarbowe.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubań.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
ZBIGNIEW BOROŃSKI