3119

UCHWAŁA RADY GMINY W WALIMIU

z dnia 9 października 2002 r.

w sprawie restrukturyzacji należności publicznych od przedsiębiorców stanowiących dochody budżetu gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogładzaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 62, poz. 718 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 155, poz. 1287) Rada Gminy w Walimiu uchwala, co następuje:

§ 1

1. Objąć restrukturyzacją następujące należności stanowiące dochód budżetu gminy:

a) znane na dzień 30 czerwca 2002 roku zaległości z tytułu:
– podatku od nieruchomości,
– podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej,
b) odsetki od zaległości wymienionych w pkt 1a.

2. Restrukturyzacji podlegają również zaległości, o których mowa w pkt 1, w stosunku do których do dnia 30 czerwca 2002 roku zostały wydane decyzje rozkładające na raty lub odraczające termin płatności.

3. Postępowanie restrukturyzacyjne przeprowadza się w trybie i na warunkach określonych w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
MARIUSZ BOGDAŃSKI