3116

UCHWAŁA RADY GMINY LUBIN

z dnia 9 października 2002 r.

w sprawie restrukturyzacji należności od przedsiębiorców z tytułu zobowiązań podatkowych stanowiących dochody budżetu Gminy Lubin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558) oraz art. 7 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców (Dz. U. z 2002 r. Nr 155, poz. 1287) uchwala się, co następuje:

§ 1

Postanawia się objąć restrukturyzacją należności od przedsiębiorców z tytułu zobowiązań podatkowych stanowiących dochody budżetu Gminy Lubin na warunkach i zasadach określonych w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców.

§ 2

Restrukturyzacją obejmuje się również należności podatkowe od przedsiębiorców, dla których organem podatkowym są urzędy skarbowe, a należności te stanowią dochód budżetu Gminy Lubin.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się organowi wykonawczemu gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
ROMAN KOMARNICKI