3110

UCHWAŁA RADY MIEJSIEJ W SOBÓTCE

z dnia 10 października 2002 r.

w sprawie restrukturyzacji należności od przedsiębiorców z tytułu zobowiązań podatkowych stanowiących dochody budżetu Gminy Sobótka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm. z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984) oraz art. 7 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców (Dz. U. z 2002 r. Nr 155, poz. 1287) Rada Miejska w Sobótce uchwala, co następuje:

§ 1

Objąć restrukturyzacją należności od przedsiębiorców z tytułu zobowiązań podatkowych, stanowiących dochody budżetu Gminy Sobótka, na warunkach i zasadach określonych w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców.

§ 2

Restrukturyzacją obejmuje się również należności podatkowe od przedsiębiorców, dla których organem podatkowym są urzędy skarbowe, a należności te stanowią dochody budżetu Gminy Sobótka.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy Sobótka.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
JOANNA KWIATEK