3097

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

z dnia 9 października 2002 r.

w sprawie restrukturyzacji należności z tytułu zobowiązań podatkowych stanowiących dochody gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców (Dz. U. Nr 155, poz. 1287) Rada Miejska Dzierżoniowa uchwala, co następuje:

§ 1

1. Na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców (Dz. U. Nr 155, poz. 1287), restrukturyzacji podlegają znane na dzień 30 czerwca 2002 r. należności od przedsiębiorców z tytułu podatków stanowiących dochód gminy, z wyjątkiem podatków, które nie są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

2. Restrukturyzacja obejmuje podatki wymienione w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999–2002 (Dz. U. Nr 150, poz. 983 z późn. zm.).

3. Wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego następuje na wniosek przedsiębiorcy złożony w terminie do dnia 15 listopada 2002 r.

§ 2

Uchwały nie stosuje się do przedsiębiorców znajdujących się w likwidacji lub upadłości.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
BARBARA ZARÓWNA