3095

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU

z dnia 8 października 2002 r.

w sprawie restrukturyzacji należności od przedsiębiorców, z tytułu zobowiązań podatkowych stanowiących dochód gminy

Na podstawie art. 7 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców (Dz. U. Nr 155, poz. 1287) Rada Miejska w Międzylesiu uchwala, co następuje:

§ 1

Umożliwia się przedsiębiorcom restrukturyzację należności stanowiących dochody budżetu Gminy Międzylesie.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
JERZY MARCINEK