3018

INFORMACJA

O DECYZJI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

NR OCC/163A/1560/W/OWR/2002/TT

z dnia 1 października 2002 r.

w sprawie odmówienia cofnięcia koncesji na obrót ciepłem przedsiębiorstwu POL-MIEDŹ TRANS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lubinie

Decyzją z dnia 1 października 2002 r. nr OCC/163A/1560/W/OWR/2002/TT odmówiono Przedsiębiorstwu POL-MIEDŹ TRANS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lubinie, cofnięcia koncesji w zakresie obrotu ciepłem.

Uzasadnienie:

Decyzją z dnia 16 listopada 1998 r. nr OCC/163/1560/U/OT-6/98/JM udzielono przedsiębiorstwu POL-MIEDŹ TRANS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lubinie, koncesji na obrót ciepłem, na okres do 20 listopada 2008 r.

Pismem z dnia 20 czerwca 2002 r. znak: PMT/ME/129/02 uzupełnionym pismem z dnia 30 sierpnia 2002 r. znak: PMT/ME/148/02 przedsiębiorstwo wystąpiło z wnioskiem o cofnięcie koncesji na obrót ciepłem uzasadniając, iż w związku z rezygnacją odbiorców ciepła, zmniejszyła się moc zamówiona z 1,25 MW do 0,313 MW.

Zgodnie z przepisem art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 z późn. zm.), prowadzenie działalności w zakresie obrotu ciepłem wymaga posiadania koncesji niezależnie od wielkości mocy zamówionej przez odbiorców.

Mając na uwadze przedstawione powyżej okoliczności, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postanowił odmówić cofnięcia koncesji na obrót ciepłem, udzielonej decyzją z dnia 16 listopada 1998 r. nr OCC/163/1560/U/OT-6/98/JM.

Z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
URZĄD REGULACJI ENERGETYKI
POŁUDNIOWO-ZACHODNI ODDZIAŁ TERENOWY
z siedzibą we Wrocławiu
ZASTĘPCA DYREKTORA
Jadwiga Gogolewska