3012

UCHWAŁA RADY GMINY MĘCINKA

z dnia 30 lipca 2002 r.

w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach publicznych oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz w  sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli zatrudnionych na określonych stanowiskach

Na podstawie art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357, zm. Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 162, poz. 1118, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 22, poz. 291, Nr 122, poz. 1323, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194, Nr 128, poz. 1404, Nr 144, poz. 1615 oraz z 2002 r. Nr 4, poz. 32) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Nauczycielom szkół, którym powierzono stanowiska kierownicze obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określonych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357 z późn. zm.) i ustala się tygodniowy wymiar obowiązkowych godzin jak w poniższej tabeli:

Lp.

Stanowisko kierownicze

Tygodniowy wymiar zajęć

1.

Dyrektor szkoły liczącej do 16 oddziałów włącznie

3–5

2.

Dyrektor szkoły liczącej powyżej 16 oddziałów

3

3.

Wicedyrektor szkoły powyżej 16 oddziałów

7

4.

Kierownikowi świetlicy w zależności od liczby grup

12–20

§ 2

Nauczycielom szkół gminnych na poniższych stanowiskach ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określonych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357 z późn. zm.) jak w poniższej tabeli:

Lp.

Stanowisko kierownicze

Tygodniowy

wymiar zajęć

1.

Pedagog szkolny

20

2.

Bibliotekarz

30

3.

Wychowawca świetlicy

26

§ 3

W ramach posiadanych środków finansowych można w uzasadnionych przypadkach zwolnić dyrektora szkoły od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajęć określonego w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, jeżeli warunki funkcjonowania szkoły powodują znaczne zwiększenie zadań dyrektora.

§ 4

Wymiar zajęć ustalonych zgodnie z § 1 odnosi się również do nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska, z tym że obowiązuje on tych nauczycieli od 1 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi zastępstwo.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Męcinka.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
WOJCIECH LICHOŃ