3003

UCHWAŁA RADY GMINY DOMANIÓW

z dnia 10 września 2002 r.

w sprawie zatwierdzenia regulaminu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Domaniowie dotyczącego korzystania z usług publicznych w zakresie dostarczania wody oraz obowiązków wobec odbiorców usług

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, Rada Gminy Domaniów uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdzić regulamin Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Domaniowie w zakresie dostarczania wody oraz obowiązków wobec odbiorców usług stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Regulamin niniejszy obowiązuje na obszarze gminy Domaniów.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
KAZIMIERZ MIKODA

Załącznik do uchwały Rady Gminy Domaniów z dnia 10 września 2002 r. (poz. 3003)

REGULAMIN

DOSTARCZANIA WODY I ODBIORU ŚCIEKÓW ORAZ OBOWIĄZKI WOBEC ODBIORCÓW USŁUG

R o z d z i a ł I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Regulamin niniejszy dotyczy zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzenia ścieków realizowanych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Domaniowie na terenie gminy, zwany dalej Zakładem.

2. Przez zbiorowe zaopatrzenie w wodę rozumie się działalność Zakładu polegającą na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody. (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911- -2/28/02 z dnia 8 października 2002 r. stwierdzono nieważność § 1 ust. 2).

3. Przez zbiorowe odprowadzenie ścieków rozumie się działalność Zakładu polegającą na odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków. (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-2/ /28/02 z dnia 8 października 2002 r. stwierdzono nieważność § 1 ust. 3).

4. Ilekroć w regulaminie niniejszym używa się określenia “ustawa” należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747).

§ 2

Odbiorcą usług w znaczeniu niniejszego regulaminu jest każdy, kto korzysta z usług wodociągowo-kanaliza-cyjnych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na podstawie zawartej umowy, zwany dalej Odbiorcą. (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-2/28/02 z dnia 8 października 2002 r. stwierdzono nieważność § 2).

§ 3

Zakład wykonuje swoją działalność w oparciu o uchwałę o utworzeniu Zakładu dla prowadzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków podjętą przez Radę Gminy Domaniów z dnia 26 kwietnia 2002 r. znak XXXV/202/02.

§ 4

Dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzeniu ścieków zawartej między Zakładem a Odbiorcą. (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-2/28/02 z dnia 8 października 2002 r. stwierdzono nieważność § 4).

R o z d z i a ł II

Zawieranie umów

§ 5

1. Zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzenie ścieków następuje na pisemny wniosek osoby, której nieruchomość została przyłączona do sieci. (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-2/28/02 z dnia 8 października 2002 r. stwierdzono nieważność § 5 ust. 1).

2. Umowa może być zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania z obiektu budowlanego, do którego ma być dostarczona woda lub z której mają być odprowadzone ścieki, a w uzasadnionych przypadkach z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dol-nośląskiego PN.II.0911-2/28/02 z dnia 8 października 2002 r. stwierdzono nieważność § 5 ust. 2).

3. Jeżeli nieruchomość zabudowana jest budynkami wielolokalowymi, umowa zawierana jest z właścicielem budynku lub zarządcą nieruchomości wspólnej.

4. Na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego, o którym mowa w ust. 3, Zakład zawiera umowy z korzystającymi z lokali osobami, jeżeli są spełnione następujące warunki:

a) wszystkie lokale wyposażone są w zainstalowane wodomierze zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi w sposób uzgodniony z Zakładem,

b) możliwy jest odczyt wodomierzy,

c) wnioskodawca ustala sposób rozliczeń różnic wskazań między wodomierzem głównym a wodomierzami zainstalowanymi w poszczególnych lokalach oraz zasady ich utrzymania, co winien udokumentować stosowną zgodą wszystkich lokatorów,

d) uzgodniony został przez strony sposób przerwania dostarczania wody do lokalu bez zakłócenia dostaw w pozostałych lokalach. (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-2/28/02 z dnia 8 października 2002 r. stwierdzono nieważność § 5 ust. 4).

5. Zakład może wyrazić zgodę na zawarcie umów z korzystającymi z lokalu osobami, o których mowa w art. 6 ust. 4 i 5 ustawy, również w przypadku, gdy nie są spełnione warunki, o których mowa w ust. 4. (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-2/28/02 z dnia 8 października 2002 r. stwierdzono nieważność § 5 ust. 5).

§ 6

1. Umowa może być zawarta na czas nieokreślony lub określony.

2. Umowa winna określać możliwość jej rozwiązania w przypadkach określonych przepisami Kodeksu cywilnego oraz art. 8 ustawy.

3. Umowa winna dopuszczać jej rozwiązanie przez Odbiorcę za wypowiedzeniem lub na zgodny wniosek stron.

4. Rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy skutkuje zastosowaniem przez Zakład środków technicznych uniemożliwiających dalsze korzystanie z usług.

§ 7

Umowa, o której mowa w § 5 ust. 1, zawiera w szczególności postanowienia dotyczące:

1) ilości i jakości świadczonych usług wodociągowych lub kanalizacyjnych oraz warunków ich świadczenia,

2) sposobu i terminów wzajemnych rozliczeń,

3) praw i obowiązków stron umowy,

4) procedur i warunków kontroli urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,

5) ustaleń, o których mowa w art. 18 ustawy,

6) okresu obowiązywania umowy oraz odpowiedzialności stron za niedotrzymaniem warunków wypowiedzenia. (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-2/28/02 z dnia 8 paź-dziernika 2002 r. stwierdzono nieważność § 7).

§ 8

W umowach dotyczących odprowadzania ścieków Zakład uwzględnia postanowienia wynikające z rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej wydanego na podstawie art. 11 ustawy.

R o z d z i a ł III

Obowiązki Zakładu

§ 9

1. Zakład ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostawy wody i odprowadzenia ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należytą jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków. (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911- -2/28/02 z dnia 8 października 2002 r. stwierdzono nieważność § 9 ust. 1).

2. Minimalną i maksymalną ilość dostarczanej wody strony winne określić w umowie.

3. Wymagane ciśnienie wody określają przepisy w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

4. Woda do spożycia przez ludzi winna odpowiadać jakościowo wymaganiom określonym przez ministra zdrowia.

§ 10

1. Zakład zobowiązany jest do zapewnienia prawidłowej eksploatacji posiadanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

2. Zakład jest obowiązany do regularnego informowania zarządu gminy o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

3. Zakład jest zobowiązany do informowania odbiorców wody o jakości wody, co kwartał w sposób zwyczajowy przyjęty.

§ 11

W razie przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin Zakład powinien zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować Odbiorcę o jego lokalizacji.

§ 12

O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody oraz przewidywanym obniżeniu jej jakości Zakład powinien poinformować Odbiorcę w sposób zwyczajowo przyjęty co najmniej na dwa dni przed planowanym terminem.

§ 13

1. Zakład zobowiązany jest do zainstalowania i utrzymania u Odbiorcy wodomierza głównego z wyjątkiem wodomierzy do czasowego wykorzystania oraz wodomierzy sprzężonych dla celów przeciwpożarowych. (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-2/28/02 z dnia 8 października 2002 r. stwierdzono nieważność § 13 ust. 1).

2. Zawór za wodomierzem głównym jest miejscem wydania rzeczy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, jak również miejscem rozdziału sieci i instalacji wewnętrznej.

R o z d z i a ł IV

Sposób rozliczeń

§ 14

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków są prowadzone przez Zakład z odbiorcami usług na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków. (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911- -2/28/02 z dnia 8 października 2002 r. stwierdzono nieważność § 14).

§ 15

1. Należność za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków ustala się jako iloczyny taryfowych cen i stawek opłat oraz odpowiadających im ilości świadczonych usług.

2. Ilość pobranej wody w budynkach wyposażonych w wodomierze główne ustala się zgodnie z ich wskazaniami.

3. W przypadku braku wodomierzy, o których mowa w ust. 2, ilość dostarczonej wody do budynku ustala się zgodnie z przeciętnymi normami zużycia wody, określonymi w odrębnych przepisach.

4. W zależności od wyposażenia w urządzenia pomiarowe i wodomierze do pomiaru ilości wody bezpowrotnie zużytej, ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego, a w przypadku jego braku – jako równą ilość wody pobranej lub ilości wody pobranej pomniejszonej o ilość wody bezpowrotnie zużytej, określoną zgodnie z art. 27 ust. 6 ustawy. (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-2/28/02 z dnia 8 października 2002 r. stwierdzono nieważność § 15).

§ 16

1. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w terminie określonym w fakturze, który nie może być krótszy niż 14 dni od daty jej dostarczenia.

2. Zgłoszenie przez Odbiorcę usług zastrzeżeń do wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty.

3. W przypadku nadpłaty zalicza się ją na poczet przyszłych należności lub na żądanie Odbiorcy usług zwraca się ją w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie. (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911- -2/28/02 z dnia 8 października 2002 r. stwierdzono nieważność § 16).

§ 17

1. W przypadku niesprawności wodomierza głównego, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 6 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza, a gdy nie jest to możliwe – na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy niesprawności wodomierza.

2. Zakład wodociągowo-kanalizacyjny na wniosek odbiorcy usług dokonuje sprawdzenia prawidłowości działania wodomierza.

3. W przypadku gdy sprawdzenie prawidłowości działania niepotwierdza zgłoszonej przez odbiorcę usług niesprawności wodomierza, pokrywa on koszty sprawdzenia. (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-2/28/02 z dnia 8 października 2002 r. stwierdzono nieważność § 17).

§ 18

Strony określają w umowie okres obrachunkowy oraz skutki niedotrzymania terminu zapłaty, jak również sposób uiszczania opłat.

§ 19

Przy rozliczeniach z odbiorcami, zakład obowiązany jest stosować taryfę zatwierdzoną uchwałą Rady Gminy bądź wprowadzoną w trybie art. 24 ust. 8 ustawy.

§ 20

Taryfa wymaga ogłoszenia na tablicy ogłoszeń, co najmniej na 7 dni przed wejściem w życie.

§ 21

1. Taryfa obowiązuje przez 1 rok. (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911- -2/28/02 z dnia 8 października 2002 r. stwierdzono nieważność § 21 ust. 1).

2. Zmiana taryfy nie wymaga zmiany umowy o dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków.

§ 22

Za wodę:

a) pobraną z publicznych studni zdrojów ulicznych,

b) zużytą do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe,

c) zużytą do zraszania publicznych ulic, publicznych terenów zielonych,

Zakład obciąża gminę na podstawie cen i stawek ustalonych w taryfie. (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-2/28/02 z dnia 8 października 2002 r. stwierdzono nieważność § 22).

R o z d z i a ł V

Warunki przyłączenia do sieci

§ 23

1. Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej odbywa się na wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie.

2. Z wnioskiem o przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej może występować osoba posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, która ma być przyłączona do sieci.

3. Osoba, o której mowa w ust. 1, składa do Zakładu wniosek o określenie warunków przyłączenia.

4. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 i 2, ustala Zakład.

5. W uzasadnionych przypadkach Zakład może wyrazić zgodę na przyłączenie osobie, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

§ 24

Do wniosku Odbiorca ubiegający się o przyłączenie do sieci załącza:

a) dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której dotyczy wniosek,

b) aktualną mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie nieruchomości względem istniejących sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.

§ 25

1. Zakład określa warunki przyłączenia i przekazuje je wnioskodawcy wraz z projektem umowy o przyłączenie w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku.

2. Warunki przyłączenia określają:

a) miejsca i sposób przyłączenia sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej z instalacjami Odbiorcy,

b) maksymalne dobowe zapotrzebowanie na pobór wody,

c) miejsca zainstalowania wodomierza głównego oraz miejsca zainstalowania urządzenia pomiarowego liczącego ilość odprowadzanych ścieków,

d) dopuszczalną ilość i jakość odprowadzanych ścieków,

e) termin ważności warunków przyłączenia.

§ 26

1. Przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej następuje na podstawie umowy o przyłączenie, po spełnieniu technicznych warunków przyłączenia określonych przez Zakład, zwanych dalej “warunkami przyłączenia”.

2. Umowa o przyłączenie określa:

a) strony zawierające umowę,

b) zakres prac projektowych i budowlano-montażowych oraz prac związanych z przeprowadzeniem prób i odbiorów końcowych,

c) sposób prowadzenia kontroli wykonywanych prac i spełnienie wymagań określonych w warunkach przyłączenia,

d) terminy zakończenia budowy przyłącza, przeprowadzenia niezbędnych prób i odbiorów częściowych oraz przeprowadzenia prób i odbioru końcowego przyłącza,

e) przewidywany termin rozpoczęcia zaopatrzenia w wodę lub odprowadzenia ścieków,

f) odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy o przyłączenie,

g) podmiot zarządzający przyłączeniem po wykonaniu.

§ 27

1. Umowa o przyłączenie stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych oraz budowlano- -montażowych.

2. Określone w umowie o przyłączenie próby i odbiory częściowe oraz końcowe są prowadzone przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.

3. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w ust. 2, są potwierdzane przez strony w protokołach, których wzory określa Zakład.

§ 28

Realizację budowy przyłącza oraz studni wodomierzowej lub pomieszczeń przewidzianych do lokalizacji wodomierza głównego, jak również urządzeń pomiarowych odprowadzanych ścieków zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej. (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-2/28/02 z dnia 8 października 2002 r. stwierdzono nieważność § 28).

§ 29

1. Jeżeli umowa o dostarczenie wody lub odprowadzenie ścieków nie stanowi inaczej, odbiorca odpowiada za zapewnienie niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych lub instalacji i przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniem pomiarowym włącznie. (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911- -2/28/02 z dnia 8 października 2002 r. stwierdzono nieważność § 29 ust. 1).

2. Wodomierze poza wodomierzem głównym są częścią instalacji wewnętrznej i ich montaż, utrzymanie oraz legalizacja obciąża eksploatatora instalacji.

3. Odbiorca zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia awarii na przyłączu. Jeżeli tego nie uczyni, Zakład może usunąć awarię we własnym zakresie, a kosztami obciążyć Odbiorcę (wykonanie zastępcze).

R o z d z i a ł VI

Obsługa i prawa odbiorcy usług

§ 30

Zakład winien zapewnić odbiorcom należyty poziom usługi, a szczególnie winien wyodrębnić stanowisko pracy do spraw obsługi klienta.

§ 31

Zakład zobowiązany jest do udzielenia na życzenie klienta lub z własnej inicjatywy pełnej informacji dotyczącej realizacji usługi, a przede wszystkim informacji taryfowych.

§ 32

Zakład winien reagować możliwie niezwłocznie na zgłoszone reklamacje, nie dłużej jednak niż w ciągu 7 dni.

§ 33

W przypadku stwierdzenia przez Zakład lub organ Inspekcji Sanitarnej obniżenia jakości dostarczanej wody, Odbiorcy przysługuje upust na zasadach określonych w umowie.

§ 34

O przewidywanych zakłóceniach w realizacji usług zaopatrzenia w wodę lub odprowadzenia ścieków Zakład winien uprzedzić odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty.

R o z d z i a ł VII

Prawa zakładu

§ 35

Zakład ma prawo odmówić przyłączenia do sieci, jeśli przyłącze zostało wykonane bez uzyskania zgody Zakłady bądź zostało wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.

§ 36

Zakład ma prawo odmówić zawarcia umowy na dostawę wody lub odprowadzanie ścieków, gdy wnioskodawca nie spełni warunków określonych w art. 6 ustawy.

§ 37

Zakład może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne w przypadkach i na warunkach określonych w art. 8 ustawy.

§ 38

Zakład może odmówić ponownego zawarcia umowy na dostawę wody lub odprowadzanie ścieków, jeśli nie zostały usunięte przeszkody będące przyczyną zaniechania świadczenia usług.

§ 39

Uprawnieni przedstawiciele Zakładu mają prawo wstępu na teren nieruchomości lub do pomieszczeń każdego, kto korzysta z usług, w celu przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych w lokalach i dokonania odczytu ich wskazań, dokonania badań i pomiarów, przeprowadzenia przeglądu i napraw urządzeń posiadanych przez Zakład wodociągowo-kanalizacyjny, a także sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci. (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-2/28/02 z dnia 8 października 2002 r. stwierdzono nieważność § 39).

R o z d z i a ł VIII

Obowiązki odbiorców usług

§ 40

Zamierzający korzystać z usług zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków winien wystąpić z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy do Zakładu. (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-2/28/02 z dnia 8 października 2002 r. stwierdzono nieważność § 40).

§ 41

Odbiorca winien zapewnić niezawodne działanie wodomierzy i urządzeń pomiarowych poprzez ich odpowiednie zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi lub skutkami niskich temperatur, a także prawidłowe utrzymanie studzienki czy też pomieszczenia, w którym są zamontowane oraz przed dostępem osób nieuprawnionych.

§ 42

Odbiorca usług zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Zakładu o wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, w tym o zerwaniu plomby.

§ 43

Odbiorca zobowiązany jest do powiadomienia Zakładu o zmianach własnościowych nieruchomości lub zmianach użytkowania lokalu.

§ 44

Odbiorca powinien powiadomić Zakład o wszelkich zmianach technicznych w instalacji wewnętrznej, które mogą mieć wpływ na działanie sieci.

§ 45

Dostarczający ścieki zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Zakładu o zrzutach awaryjnych lub zmianie jakości ścieków odbiegających od warunków umowy.

§ 46

Odbiorca jest zobowiązany do terminowego regulowania należności za dostawę wody i odprowadzanie ścieków.

§ 47

Odbiorca wody powinien racjonalnie gospodarować wodą i używać ją zgodnie z przeznaczeniem.

§ 48

Odbiorcy usług zobowiązani są do korzystania z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w sposób zgodny z przepisami ustawy i niepowodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez Zakład oraz nieutrudniający działalności Zakładu, a w szczegól- ności do:

1) użytkowania instalacji wodociągowej w sposób eliminujący możliwość wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodociągowej na skutek cofnięcia się wody z instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania,

2) montażu i utrzymania zaworów antyskażeniowych w przypadkach i na warunkach określonych odrębnymi przepisami,

3) użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób niepowodujący zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,

4) poinformowania Zakładu o własnych ujęciach wody, w celu prawidłowego ustalenia opłat za odprowadzanie ścieków,

5) wykorzystywania wody z sieci wodociągowej oraz korzystania z przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie w celach określonych w warunkach przyłączenia do sieci.

R o z d z i a ł IX

Postanowienia końcowe

§ 49

Regulamin niniejszy został zatwierdzony uchwałą nr XXXVII/213/02 Rady Gminy Domaniów.

§ 50

W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy prawa, a w szczególności ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 274) wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie ustawy.

§ 51

Zakład wodociągowo-kanalizacyjny zobowiązany jest do bezpłatnego dostarczenia niniejszego regulaminu odbiorcom jego usługi.