2999

UCHWAŁA RADY GMINY I MIASTA NOWOGRODZIEC

z dnia 25 czerwca 2002 r.

w sprawie ustalenia zasad wnoszenia, cofania przez Zarząd Gminy i Miasta udziałów w spółkach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy i Miasta Nowogrodziec uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się następujące zasady wnoszenia, cofania udziałów w spółkach z udziałem Gminy:

a) w przypadku wnoszenia, cofania udziałów o wartości nieprzekraczającej kwoty 50.000,00 (pięćdziesięciu tysięcy) złotych decyzję podejmuje samodzielnie Zarząd Gminy i Miasta Nowogrodziec, o czym informuje Radę Gminy i Miasta Nowogrodziec na najbliższej sesji,

b) w przypadku wnoszenia, cofania udziałów powyżej kwoty 50.000,00 (pięćdziesięciu tysięcy) złotych wymagana jest pozytywna opinia Rady Gminy i Miasta Nowogrodziec.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy i Miasta Nowogrodziec.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY I MIASTA
TADEUSZ BURDYNA