2995

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ

z dnia 6 września 2002 r.

w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy Bystrzyca Kłodzka

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558) oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747) Rada Miejska w Bystrzycy Kłodzkiej uchwala, co następuje:

§ 1

Po dokonaniu analizy projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, opracowanego przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Bystrzycy Kłodzkiej, uchwala się “Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Gminy Bystrzyca Kłodzka”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
MIECZYSŁAW KRAWCZYK

Załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 6 września 2002 r. (poz. 2995)

REGULAMIN

dostarczania wody i odprowadzania ścieków Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Gminy Bystrzyca Kłodzka

R o z d z i a ł I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Regulamin niniejszy dotyczy zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków, realizowanych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy Bystrzyca Kłodzka.

2. Przez zbiorowe zaopatrzenie w wodę rozumie się działalność Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Gminy Bystrzyca Kłodzka polegającą na ujmowaniu, uzdatnieniu i dostarczaniu wody.

3. Przez zbiorowe odprowadzenie ścieków rozumie się działalność polegającą na odbiorze i oczyszczaniu ścieków.

4. Ilekroć w regulaminie niniejszym używa się określenia “ustawa” należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747).

5. Niniejszy Regulamin został opracowany na podstawie:

1) ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747),

2) ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.),

3) Statutu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Gminy Bystrzyca Kłodzka.

§ 2

1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy Bystrzyca Kłodzka świadczy usługi w zakresie dostarczania wody i odbioru ścieków w oparciu o posiadany w dyspozycji majątek gminy, przekazany na podstawie stosowanych dokumentów.

2. Odbiorcą usług w znaczeniu niniejszego Regulaminu jest każdy, kto korzysta z usług wodociągowo-kana-lizacyjnych w zakres zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zawartej umowy, zwany dalej “Usługobiorcą”.

3. “Usługodawcą” w znaczeniu niniejszego Regulaminu jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy Bystrzyca Kłodzka.

§ 3

Celem niniejszego Regulaminu jest określenie praw i obowiązków Usługodawcy i Usługobiorcy wynikających z ustawy i innych przepisów wykonywanych oraz określenie wzajemnych relacji pomiędzy Usługodawcą a właścicielem lub administratorem instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej.

§ 4

Dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie umowy o zaopatrzeniu w wodę lub odprowadzaniu ścieków, zawartej między Usługodawcą a Usługobiorcą.

§ 5

Użyte w Regulaminie określenia techniczne znajdują interpretację w art. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

R o z d z i a ł II

Warunki przyłączenia do sieci

§ 6

Zakres budowy urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych realizowanych i finansowany przez Usługodawcę lub Usługobiorcę jest następujący:

a) Usługodawca zapewnia realizację budowy i rozbudowę urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych ustalonych przez Gminę Bystrzyca Kłodzka w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w zakresie uzgodnionym w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji oraz uchwalonych rocznych budżetów gminy,

b) realizację budowy przykanalików przyłączeń do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, zapewnia na własny koszt Usługobiorca,

c) koszt zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego pokrywa Usługodawca, a urządzenia pomiarowego Usługobiorca.

§ 7

1. W przypadkach, gdy zamierzenia inwestycyjne właścicieli lub zarządów nieruchomości wyprzedzają plan inwestycyjny Usługodawcy lub Gminy Bystrzyca Kłodzka, mogą oni wybudować na własny koszt w porozumieniu z Usługodawcą i Gminą Bystrzyca Kłodzka urządzenia wodociągowe lub kanalizacyjne niezbędne do korzystania z usług.

2. Urządzenia, o których mowa w ust. 1, podlegają przekazaniu Usługodawcy na zasadach określonych w art. 31 ustawy.

§ 8

Przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej następuje na podstawie umowy o przyłączenie, po spełnieniu technicznych warunków przyłączenia określonych przez Usługodawcę, zwanych dalej “warunkami technicznymi przyłączenia”.

§ 9

1. Z wnioskiem o przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej może występować osoba posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, która ma być przyłączona do sieci.

2. Osoba, o której mowa w ust. 1, składa do Usługodawcy wniosek o określenie warunków przyłączenia.

3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 i 2, ustala Usługodawca.

§ 10

1. Do wniosku Usługobiorca ubiegający się o przyłączenie do sieci załącza:

a) dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której dotyczy wniosek,

b) aktualną mapę sytuacyjną określającą usytuo-wanie nieruchomości, względem istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.

§ 11

1. Usługodawca określa warunki przyłączenia i przekazuje je dla wnioskodawcy wraz z projektem umowy o przyłączenie, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku.

2. Warunki przyłączania są ważne dwa lata od dnia ich wydania.

3. Warunki przyłączenia określają:

a) miejsce i sposób przyłączenia sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej z instalacjami Usługobiorcy,

b) maksymalne dobowe zaopatrzenie na pobór wody,

c) miejsca zainstalowania wodomierza głównego oraz miejsca zainstalowania urządzenia pomiarowego liczącego ilość odprowadzonych ścieków,

d) dopuszczalna ilość i jakość odprowadzanych ścieków,

e) termin ważności warunków przyłączania,

f) określenie parametrów i rodzaju materiału, sposobu ułożenia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,

g) kryteria odbioru przyłączy.

§ 12

Umowa o przyłączeniu określa:

a) strony zawierające umowę,

b) zakres prac projektowych i budowlano-montażo-wych oraz prac związanych z przeprowadzeniem prób i odbiorów końcowych,

c) sposób prowadzenia kontroli wykonywanych prac i spełnienie wymagań określonych w warunkach przyłączenia,

d) terminy zakończenia budowy przyłącza, przeprowadzania niezbędnych prób i odbiorów częściowych oraz przeprowadzenia prób i odbioru końcowego przyłącza,

e) przewidywany termin rozpoczęcia zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków,

f) odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy o przyłączenie,

g) podmiot zarządzający przyłączeniem po wykonaniu.

§ 13

1. Umowa o przyłączenie stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych oraz budowlano--montażowych.

2. Określone w umowie o przyłączenie próby i odbiory częściowe oraz końcowe są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.

R o z d z i a ł III

Szczegółowe warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług

§ 14

1. Zawarcie umowy o dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków następuje z osobą, której nieruchomość została przyłączona do sieci i która wystąpiła o to z pisemnym wnioskiem. Podpisanie umowy o dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków następuje po podpisaniu przez strony protokołów określonych w § 12 i spełnieniu warunków odbioru wymienionych w § 11.

2. Umowa może być zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania z obiektu budowlanego, do którego dostarczana jest woda i którego odprowadzane są ścieki, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach z osobą, która korzysta z nieruchomości niezabudowanej o uregulowanym bądź nieuregulowanym stanie prawnym.

3. Jeżeli nieruchomość zabudowana jest budynkami wielolokalowymi, umowa zawierana jest z właścicielem budynku lub zarządcą nieruchomości wspólnej.

4. Na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego, o którym mowa w ust. 3, Usługodawca zawiera umowy z korzystającymi z lokali osobami, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

a) wszystkie lokale wyposażone są w zainstalowane wodomierze zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi i w sposób uzgodniony z Usługodawcą,

b) możliwy jest jednoczesny odczyt wodomierzy,

c) wnioskodawca ustala sposób rozliczeń różnic wskazań między wodomierzem głównym a wodomierzami zainstalowanymi w poszczególnych lokalach oraz zasady ich utrzymania, co winien udokumentować stosownymi zgodami wszystkich lokatorów,

d) uzgodniony został przez strony sposób przerwania dostarczania wody do lokalu bez zakłócenia dostaw w powstałych lokalach.

5. Usługodawca może zawrzeć umowę w szczególnym przypadku z korzystającymi z lokali osobami, o których mowa w ust. 4.

§ 15

1. Umowa może być zawarta na czas nieokreślony lub określony.

2. Umowa określa możliwość rozwiązania w przypadkach określonych przepisami Kodeksu cywilnego oraz zaprzestania świadczenia usług na zasadach określonych art. 8 ustawy.

3. Umowa dopuszcza jej rozwiązanie przez Usługobiorcę za wypowiedzeniem lub na zgodny wniosek stron.

4. Rozwiązywanie lub wygaśniecie umowy skutkuje zastosowaniem przez Usługodawcę środków technicznych uniemożliwiających dalsze korzystanie z usług.

§ 16

Umowa, o której mowa w § 14 ust. 1, zawiera postanowienia dotyczące:

a) ilość i jakość świadczonych usług wodociągowych lub kanalizacyjnych oraz warunków ich świadczenia,

b) sposobu i terminów rozliczeń,

c) praw i obowiązków stron umowy,

d) procedur i warunków kontroli urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych,

e) okresu obowiązywania umowy oraz odpowiedzialności stron za niedotrzymanie warunków umowy, w tym warunków wypowiedzenia.

§ 17

W umowach dotyczących odprowadzania ścieków Usługodawca uwzględnia postanowienia wynikające z rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej wydanego na podstawie art. 11 ustawy.

§ 18

Zmiana Usługodawcy powoduje wygaśnięcie dotychczasowej umowy i wymaga zawarcia nowej umowy. Obowiązek ten ciąży na nowym Usługobiorcy.

§ 19

Integralną częścią umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków będzie załącznik określony w § 9 pkt 1 Regulaminu składany przez Usługobiorcę a aktualizowany każdorazowo po zmianie warunków korzystania z usług, określający charakterystykę zużycia wody oraz rodzaj, ilość, a w przypadku Usługobiorców przemysłowych również jakość odprowadzanych ścieków.

§ 20

Usługodawca zapewnia zdolność posiadanych urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości, jakości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody i “odprowadzania ścieków” w sposób ciągły i niezawodny.

§ 21

1. Usługodawca zapewnia prawidłową eksploatację posiadanej sieci wodociągowej i “kanalizacyjnej”.

2. Usługodawca informuje Zarząd Miasta i Gminy Bystrzycy Kłodzkiej o jakości wody przeznaczonej do spożycia.

§ 22

W razie przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin Usługodawca zapewnia zastępczy punkt poboru wody i informuje Usługodawcę o jego lokalizacji.

§ 23

O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody oraz przewidywanym obniżeniu jej jakości Usługodawca informuje Usługobiorców w sposób zwyczajowo przyjęty, co najmniej na dwa dni przed ich wystąpieniem.

§ 24

1. Usługodawca instaluje i utrzymuje u Usługobiorcy wodomierz główny.

2. Zwór przy wodomierzu głównym jest miejscem wydania rzeczy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, jak również miejscem rozdziału sieci i instalacji wewnętrznej.

3. Miejscem odbioru ścieków jest miejsce połączenia sieci wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej z siecią kanalizacyjną, tj. pierwsza studzienka, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku, granica nieruchomości.

§ 25

Usługodawca zawiadamia Usługobiorców o planowanych zmianach warunków technicznych zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków z co najmniej 6-miesięcznym wyprzedzeniem, umożliwiającym dostosowanie instalacji do nowych warunków.

§ 26

Jeżeli strony nie ustaliły w umowie o zaopatrzeniu w wodę lub odprowadzanie ścieków inaczej, obowiązują następujące wymagania w zakresie udzielania przez Usługodawcę informacji i odpowiedzi w związku z niedotrzymaniem ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody lub wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków.

Udzielanie informacji na żądanie Usługobiorców następuje w ciągu:

a) 12 godzin – na telefoniczne żądanie określenia przewidywanego terminu usunięcia przerw i zakłóceń, o których mowa w pkt a,

b) 7 dni – na pisemne żądanie usunięcia przerw i zakłóceń, o których mowa w pkt a,

c) 30 – dni na pisemne i telefoniczne skargi i zażalenia, wymagające przeprowadzania postępowania wyjaśniającego.

R o z d z i a ł IV

Obowiązki Usługobiorcy

§ 27

Osoba zamierzająca korzystać z usług zaopatrzenia w wodę lub odprowadzanie ścieków winna wystąpić z pisemnym wnioskiem o zwarcie umowy do Usługodawcy.

§ 28

1. Usługobiorca zapewnia niezawodne działanie wodomierzy i urządzeń pomiarowych poprzez ich odpowiednie zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi, skutkami niskich temperatur, przed dostępem do nich osób nieuprawnionych, a także za prawidłowe utrzymanie studzienki lub pomieszczenia, w którym są one zamontowane, w tym szczególnie pod względem BHP, jak np. zakaz wykorzystywania sieci wod.-kan. do uziemiania urządzeń i odbiorników elektrycznych, odpowiedniego utrzymania dojścia, wejścia, zejścia itp. do pomieszczeń z urządzeniami Usługodawcy.

2. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z niewywiązania się z obowiązków określonych w pkt 1.

§ 29

Usługobiorca natychmiast powiadamia Usługodawcę o wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, w tym o zerwaniu plomby.

§ 30

Usługobiorca powiadamia Usługodawcę o zmianach parametrów określonych umową dotyczących nieruchomości i jej użytkowników.

§ 31

Usługobiorca powiadamia Usługodawcę o wszelkich zamierzonych zmianach technicznych w instalacji wewnętrznej, które mogą mieć wpływ na działanie sieci.

§ 32

Dostarczający ścieki powiadamia natychmiast Usługodawcę o zrzutach awaryjnych lub zmianie jakości ścieków odbiegających od warunków umowy.

§ 33

Usługobiorca jest zobowiązany do terminowego regulowania należności za dostawę wody i odprowadzanie ścieków.

§ 34

Usługobiorca powinien racjonalnie gospodarować wodą i używać ją zgodnie z przeznaczeniem.

§ 35

Usługobiorcy zobowiązani są do korzystania z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w sposób zgodny z przepisami ustawy i niepowodujący po- gorszenia jakości usług świadczonych przez Usługodawcę oraz nieutrudniający działalności Usługodawcy, a w szczególności do:

a) użytkowania instalacji wodociągowej w sposób eliminujący możliwość wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodociągowej na skutek np.: cofnięcia wody z instalacji centralnego ogrzewania,

b) użytkowania instalacji kanalizacyjnej z sposób niepowodujący zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,

c) informowania Usługodawcy o własnych ujęciach wody,

d) wykorzystywanie wody wyłącznie w celach określonych w warunkach przyłączenia do sieci.

R o z d z i a ł V

I. Sposób rozliczeń

§ 36

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę lub zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.

§ 37

1. Ilość dostarczanej wody ustala się na podstawie odczytu wodomierza głównego.

2. W przypadku zawarcia umowy z użytkownikami lokali w budynkach wielolokalowych ilości dostarczanej wody ustala na podstawie zainstalowanych wodomierzy indywidualnych z uwzględnieniem różnicy wynikającej pomiędzy odczytem na wodomierzu głównym a sumą odczytów z tych wodomierzy.

§ 38

W przypadku braku wodomierza głównego ilości zużytej wody określa się na podstawie przeciętnych norm zużycia określonych zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy.

§ 39

W przypadku awarii wodomierza do rozliczeń stosuje się średnie zużycie z ostatnich trzech miesięcy przed awarią.

§ 40

1. Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych.

2. W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzanych ścieków ustala się jako równa ilości wody dostarczanej przez Usługodawcę oraz pobrana z innych źródeł.

§ 41

W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na warunkach określonych przez Usługodawcę i na koszt Usługobiorcy.

§ 42

1. Strony określają w umowie okres obrachunkowy oraz skutki niedotrzymania terminu zapłaty, jak również jej sposób uiszczenia oraz sposób załatwiania reklamacji.

2. Wniesienie przez odbiorcę reklamacji nie wstrzymuje obowiązku uregulowania naliczonej należności.

§ 43

Przy rozliczeniach z Usługobiorcami Usługodawca obowiązany jest stosować taryfę zatwierdzoną uchwałą Rady Miejskiej bądź wprowadzoną w trybie art. 24 ust. 8 ustawy.

§ 44

Taryfa wymaga ogłoszenia w miejscowej prasie, co najmniej na 7 dni przed jej wejściem w życie.

§ 45

1. Taryfa obowiązuje przez jeden rok.

2. Zmiana taryfy nie wymaga zmiany umowy o dostarczenie wody i odprowadzanie ścieków.

§ 46

1. Za wodę:

a) pobraną z publicznych studni i zdrojów ulicznych,

b) zużytą do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe,

c) zużytą do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych,

Usługodawca obciąża Gminę Bystrzyca Kłodzka na podstawie cen i stawek ustalonych w taryfie.

2. W przypadku nieopomiarowanego poboru wody na powyższe cele z urządzeń sieci miejskiej obciążenie następuje za ilość zadeklarowaną przez gminę w rozliczeniu rocznym.

R o z d z i a ł VI

Prawa Usługobiorcy

§ 47

Usługobiorca ma prawo do należytego poziomu obsługi.

§ 48

Usługodawca na wniosek Klienta udziela informacji dotyczących realizacji usługi oraz informacji dotyczących realizację usługi oraz informacji o obowiązujących taryfach.

§ 49

Usługobiorca ma prawo żądać upustu w przypadku dostawy wody o obniżonej jakości.

§ 50

Usługobiorca ma prawo domagać się od Usługodawcy odszkodowania za szkody w majątku powstałe w związku z wykonywaniem i eksploatacją urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych.

§ 51

Usługobiorca ma prawo domagać się od Usługodawcy w uzasadnionych przypadkach przeprowadzenia kontroli prawidłowości wskazań wodomierza. Sposób reklamacji określa umowa.

W przypadku potwierdzenia prawidłowości działań wodomierza przez Urząd Miar i Wag koszty przeprowadzania postępowania reklamacyjnego ponosi Usługobiorca.

R o z d z i a ł VII

Prawa Usługodawcy

§ 52

Usługodawca może odmówić przyłączenia do sieci, jeśli przyłącze zostało wykonane bez uzyskania jego zgody bądź zostało wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.

§ 53

Usługodawca może odmówić zawarcia umowy na dostawę lub odprowadzenia ścieków, gdy wnioskodawca nie spełni warunków określonych w § 13 niniejszego Regulaminu.

§ 54

Usługodawca może odciąć dostawę lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne w przypadkach i na warunkach określonych w art. 8 ustawy.

§ 55

Usługodawca może odmówić ponownego zawarcia umowy na dostawę wody lub odprowadzanie ścieków, jeśli nie zostały usunięte przeszkody będące przyczyną zaprzestania świadczenia usług.

§ 56

1. Uprawnieni przedstawiciele Usługodawcy mają prawo wstępu na teren nieruchomości lub do pomieszczenia każdego, kto korzysta z jego usług lub posiadania jego urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub innych wodomierzy, dokonanie odczytu ich wskazań, dokonania badań i pomiarów, przeprowadzania przeglądów i napraw, demontażu urządzeń posiadanych przez Usługodawcę, a także sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzanych do Sieci.

2 Usługodawca wyda swoim przedstawicielom stałe pisemne upoważnienie, które z legitymacją służbową nadają uprawnienia do wykonywania czynności określonych w ust. 1.

R o z d z i a ł VIII

Postanowienia końcowe

§ 57

W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem stosowane są przepisy prawa, a w szczególności ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747).