2994

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE

z dnia 29 sierpnia 2002 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-nego obszaru przeznaczonego na cele zabudowy produkcyjno-usługowej, położonego w rejonie ul. Dworcowej w Żarowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą nr XLI/248/2002 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru przeznaczonego na cele zabudowy produkcyjno-usługowej, położonego przy ul. Dworcowej w Żarowie, Rada Miejska w Żarowie uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Dworcowej w Żarowie.

Obszar przeznacza się na cele zabudowy produkcyjno--usługowej.

Na rysunku planu w skali 1:1000, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, oznacza się go symbolem:

P/U – teren zabudowy produkcyjno-usługowej.

§ 2

Dla obszaru objętego planem obowiązują następujące ustalenia:

1. Oznaczone na rysunku planu:

– przeznaczenie terenu,
– linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach,
– nieprzekraczalne linie zabudowy,
– zasada podziału terenu na działki budowlane,
– lokalizacja wjazdów,
– zieleń izolacyjna,
– strefa ochronna terenów kolejowych.

2. Warunki i zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

– podstawowa funkcja terenu: produkcyjno-usługowa,
– ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy:
– od istniejącego dojazdu gospodarczego oraz linii rozgraniczającej teren ogrodów działkowych w odległości 8,0 m,
– do terenów kolejowych zgodnie z rysunkiem planu,
– wysokość zabudowy nie może przekraczać dwóch kondygnacji,
– w zagospodarowaniu poszczególnych działek należy przeznaczyć co najmniej 20% powierzchni pod zieleń towarzyszącą,
– obowiązuje wykonanie pasa zieleni izolacyjnej wzdłuż istniejącego dojazdu gospodarczego oraz linii rozgraniczającej teren ogrodów działkowych zgodnie z rysunkiem planu,
– ustala się strefę ochronną terenów kolejowych. Dla strefy tej ustala się zakaz zabudowy, obowiązuje zagospodarowanie zielenią niską, budynki i obiekty budowlane mogą być lokalizowane w odległości nie mniejszej niż 10,0 m od obszaru kolejowego natomiast od osi skrajnego toru odległość ta nie może być mniejsza niż 20,0 m. Szczegółowe warunki zagospodarowania terenu należy uzgodnić z właściwym terytorialnie administratorem infrastruktury kolejowej.

3. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

– zaopatrzenie w wodę z miejskiej sieci wodociągowej,
– odprowadzanie ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej,
– odprowadzenie wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej,
– zaopatrzenie w gaz z istniejącej sieci gazowej,
– zasilanie w energię elektryczną z istniejącej sieci elektroenergetycznej, po jej rozbudowie,
– obsługą komunikacyjną obszaru ustala się istniejącym dojazdem gospodarczym.

4. Szczególne warunki zagospodarowania terenu wynikające z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego, kulturowego i zdrowia ludzi:

– obowiązuje stosowanie dla celów grzewczych i technologicznych przyjaznych dla środowiska nośników energii,
– uciążliwości wynikające z prowadzonej działalności gospodarczej nie mogą wykraczać poza granice władania,
– usuwanie odpadów komunalnych odbywać się będzie w systemie gospodarki komunalnej,
– gospodarkę odpadami wytworzonymi w wyniku prowadzenia działalności produkcyjno-usługowej należy rozwiązać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami szczególnymi,
– nawierzchnię dojazdów i miejsc parkingowych należy zabezpieczyć przed przenikaniem do gleby zanieczyszczeń ropopochodnych i innych substancji chemicznych.

§ 3

W odniesieniu do obszaru określonego w § 1 traci moc obowiązującą miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Żarów, zatwierdzony uchwałą nr IV/18/93 Rady Miasta i Gminy Żarów z dnia 26 kwietnia 1993 r.

§ 4

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego i stanowi podstawę do ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu objętego planem.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Żarów.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
HELENA SŁOWIK

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 29 sierpnia 2002 r. (poz. 2994)