2988

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE

z dnia 26 czerwca 2002 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ulicy Mickiewicza i rzeki Nysa Szalona do granic administracyjnych miasta w Jaworze

Na podstawie art. 26, w związku z art. 7, art. 8 ust. 1–8, art. 9–11, art. 18 ust. 3 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, zm.: z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804), art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558) oraz w nawiązaniu do uchwały Rady Miejskiej w Jaworze nr XXIII/172/2000 z dnia 28 czerwca 2000 r. uchwala się, co następuje:

R o z d z i a ł I

Przepisy ogólne

§ 1

Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębie ul. Mickiewicza i rzeki Nysa Szalona do granic administracyjnych miasta w Jaworze, w granicach określonych w rysunku planu w skali 1:1000, stanowiącym integralną część planu i załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

1. W planie ustala się:

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania, w tym linie rozgraniczające ulic i placów;

2) tereny przeznaczone dla realizacji celów publicznych oraz linie rozgraniczające te tereny;

3) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej;

4) warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz urządzania terenu, w tym również linie zabudowy i gabaryty obiektów.

2. Ustalenia, o których mowa w ust. 1, składają się z:

1) ogólnych zasad zagospodarowania terenu, zawartych w rozdziale II;

2) szczegółowych zasad zagospodarowania terenów w obrębie linii rozgraniczających, zawartych w rozdziale IV.

3. Rysunek planu, o którym mowa w § 1, obowiązuje w zakresie oznaczeń określonych w legendzie.

§ 3

Ilekroć w dalszej części uchwały jest mowa o:

1) planie – należy przez to rozumieć ustalenia zawarte w niniejszej uchwale wraz z załącznikiem;

2) rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały;

3) terenie – należy przez to rozumieć obszar o określonej funkcji dominującej, ograniczony liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem użytkowania;

4) uciążliwości – należy przez to rozumieć zjawiska lub stany utrudniające życie albo dokuczliwe dla otaczającego środowiska, a zwłaszcza hałas, wibracje, zanieczyszczenia powietrza i zanieczyszczenia odpadami;

5) usługach towarzyszących – należy przez to rozumieć: usługi zlokalizowane w parterach budynków z zakresu gastronomii, handlu detalicznego, rzemiosła nieuciążliwego, banki, przedstawicielstwa firm, biura, administracja gospodarcza.

R o z d z i a ł II

Ogólne zasady zagospodarowania terenu

§ 4

1. Linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania oznaczają ściśle określone, obowiązujące granice terenów.

2. Określone w planie funkcje terenów wskazują na podstawowy sposób użytkowania terenów; oznacza to dopuszczenie wprowadzania funkcji uzupełniających, niekolidujących z funkcją podstawową, niezmieniających generalnego charakteru zagospodarowania oraz warunków środowiska przyrodniczego i kulturowego.

3. Wewnętrzne podziały terenów zabudowy mieszkaniowej wskazane w rysunku planu nie są obowiązujące; dopuszcza się korekty ich przebiegu wynikające z warunków użytkowania i władania terenu, przy zachowaniu powierzchni działek zabudowy wolno stojącej nie mogą być mniejsze niż 500 m2, a szerokość frontów działek przyległych do dróg publicznych nie może być mniejsza niż 20 m.

4. Dopuszcza się lokalizowanie w parterach budynków usług nieuciążliwych na terenach zabudowy jednorodzinnej z wyłączeniem usług handlu detalicznego i hurtowego.

§ 5

Wszelkie prace ziemne prowadzone w obrębie obszaru objętego planem wymagają uprzedniego zgłoszenia i prowadzenia pod nadzorem archeologiczno-konserwa-torskim właściwej służby ochrony zabytków. W przypadku wystąpienia obiektów archeologicznych (nieruchomych lub ruchomych) ustala się wymóg przeprowadzenia ratowniczych badań wykopaliskowych.

§ 6

Szczególne warunki zagospodarowania terenów objętych planem, wynikające z potrzeb ochrony środowiska kulturowego.

1. Dla zapewnienia właściwej ochrony dóbr kultury wyznacza się strefę ochrony konserwatorskiej.

2. Granice strefy ochrony konserwatorskiej określa rysunek planu.

3. W strefie “K” ochrony krajobrazu kulturowego obowiązują następujące wymogi konserwatorskie:

1) formy inwestowania w maksymalnym stopniu ukierunkować na ich harmonijne wpisanie w otaczający krajobraz, wyłączyć z możliwości realizacji inwestycje wielkoobszarowe, jak również te, które wymagają znacznych przeobrażeń krajobrazu;

2) utrzymywać krajobraz przyrodniczy związany przestrzennie z historycznym założeniem urbanistycznym, uwolnić jego obszar od elementów dysharmonizujących;

3) wszelkie działania inwestycyjne należy konsultować z właściwym oddziałem Służby Ochrony Zabytków.

§ 7

Na terenach objętych zalewem powodziowym w 1997 roku, oznaczonych na rysunku planu, ustala się wymóg informowania inwestorów w “decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu” o potencjalnym zagrożeniu powodziowym oraz konieczności uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wznoszenie obiektów budowlanych.

Dla strefy ochronnej obwałowań – 50 m, należy zapewnić dojazd sprzętem ciężkim, od strony odpowietrznej lewobrzeżnego wału w sytuacjach awaryjnych.

§ 8

Teren zlokalizowany jest w granicach otuliny Parku Krajobrazowego “Chełmy”.

R o z d z i a ł III

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej

§ 9

Ustala się następujące ogólne zasady uzbrojenia terenów w infrastrukturę techniczną:

1. Linie rozgraniczające dróg i ulic oznaczone na rysunku planu są równocześnie liniami rozgraniczającymi sieci uzbrojenia technicznego. Projektowane sieci, jak również istniejące, w miarę ich modernizacji, należy prowadzić w obrębie linii rozgraniczających dróg i ulic.

2. Dopuszczalne są, w uzasadnionych przypadkach, odstępstwa od tej zasady przy niezmienionych warunkach zabudowy i zagospodarowania terenów określonych w rozdziale IV.

3. Dopuszcza się możliwość realizacji urządzeń technicznych uzbrojenia jako towarzyszących inwestycjom na terenach własnych inwestorów.

4. Realizacja zabudowy określonej na rysunku planu, na terenach w których występują sieci uzbrojenia podziemnego, będzie możliwa po ich przełożeniu.

5. Realizacja układu komunikacyjnego powinna obejmować kompleksową realizację uzbrojenia technicznego.

6. Wszelkie inwestycje oraz zmiany w zakresie zaopatrzenia w ciepło, wodę, gaz, energię elektryczną, odprowadzania ścieków oraz lokalizacji innych urządzeń technicznych na terenach określonych w § 1 uchwały wymagają uzyskania warunków technicznych od właściwych dysponentów sieci.

§ 10

1. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:

1) zaopatrzenie w wodę z istniejącej sieci wodociągowej, na warunkach określonych przez użytkownika sieci;

2) rozbudowę istniejącej sieci wodociągowej, na tereny objęte planem, poprzez realizację sieci rozdzielczej ułożonej zgodnie z zapisem w rozdz. III § 9 pkt 1–6;

3) rozbudowę istniejącej sieci w układzie pierścieniowym, zapewniającym ciągłość dostawy wody do odbiorców;

4) przebudowę sieci wodociągowej kolidującej z planowaną zabudową.

§ 11

1. W zakresie unieszkodliwiania ścieków sanitarnych ustala się:

1) odprowadzenie ścieków do istniejących przewodów kanalizacji sanitarnej, na warunkach określonych przez użytkownika sieci;

2) wyposażenie w sieć kanalizacji sanitarnej wszystkich obszarów zainwestowania;

3) budowę kanalizacji sanitarnej ułożonej zgodnie z zapisem w rozdz. III § 9 pkt 1–6;

4) budowę pompowni kanałowych ścieków sanitarnych, stosownie do potrzeb, w liniach rozgraniczających istniejących i planowanych ulic lub na terenach własnych inwestora;

5) dla północnej części terenu oznaczonego w planie symbolem US/UT, do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej, dopuszcza się utrzymanie bezodpływowych szczelnych zbiorników ścieków sanitarnych z ich wywozem do miejskiej oczyszczalni.

§ 12

1. W zakresie odprowadzania wód deszczowych ustala się:

1) wyposażenie w sieć kanalizacji deszczowej wszystkich obszarów zainwestowania;

2) budowę kanalizacji deszczowej ułożonej zgodnie z zapisem w rozdz. III § 9 pkt 1–6;

3) obowiązek zneutralizowania substancji ropopochodnych lub chemicznych, jeśli takie wystąpią, przed ich wprowadzeniem do kanalizacji deszczowej, na terenie własnym inwestora;

4) utwardzenie i skanalizowanie terenów, na których może dojść do zanieczyszczenia substancjami, o których mowa w pkt 3;

5) odprowadzenie wód deszczowych do cieku Paszówka i rzeki Nysa Szalona, na warunkach określonych przez administratora rzeki.

§ 13

1. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:

1) dostawę energii elektroenergetycznej, do terenów objętych planem z istniejących linii napowietrznych i kablowych średniego napięcia 20 kV wyprowadzonych z GPZ Jawor;

2) modernizację, rozbudowę i budowę nowych linii energetycznych kablowych średniego i niskiego napięcia wraz z budową stacji transformatorowych, oznaczonych na rysunku planu symbolem EE, na warunkach określonych przez właściciela sieci;

3) budowę dodatkowych stacji transformatorowych, niewymienionych w pkt 2), stosownie do potrzeb, przy znacznym zwiększeniu mocy zapotrzebowanej, na terenie własnym inwestora;

4) przełożenie lub skablowanie linii napowietrznych średniego napięcia L 303 i L 304, na odcinku kolidującym z planowaną zabudową, na warunkach określonych przez właściciela sieci i zawarciu umowy o usunięcie przedmiotowej kolizji;

5) wykonanie sieci niskiego napięcia według zaleceń właściciela sieci, z uwzględnieniem istniejących stacji transformatorowych i sieci niskiego napięcia.

§ 14

1. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się:

1) dostawę gazu z istniejącej sieci niskiego ciśnienia na warunkach określonych przez właściciela sieci;

2) rozbudowę rozdzielczej sieci gazowej niskiego ciśnienia, na terenach objętych planem, ułożonej zgodnie z zapisem w rozdz. III § 9 pkt 1–6;

3) rozbudowę sieci gazowej średniego ciśnienia, ułożonej zgodnie z zapisem w rozdz. III § 9 pkt 1–6;

4) przebudowę odcinków sieci gazowej niskiego ciśnienia, będących w złym stanie technicznym;

5) utrzymanie lokalizacji stacji redukcyjno-pomia-rowej gazu II stopnia, oznaczonej na rysunku planu symbolem EG;

6) wykorzystanie gazu również do celów grzewczych.

§ 15

1. W zakresie zaopatrzenia w energię cieplną ustala się:

1) modernizację lokalnych kotłowni na paliwo stałe (o wysokim stopniu emisji zanieczyszczeń), poprzez zmianę czynnika grzewczego na paliwa płynne (olej lekki), gazowe lub energię elektryczną oraz stosowanie urządzeń grzewczych o wysokiej sprawności i niskim stopniu emisji zanieczyszczeń;

2) realizację lokalnych źródeł ciepła na paliwo gazowe lub płynne oraz wykorzystanie energii elektrycznej do celów grzewczych.

§ 16

1. W zakresie usług telekomunikacyjnych ustala się:

1) przyłączenie do telefonicznej sieci miejscowej, na warunkach określonych przez lokalnych operatorów sieci;

2) rozbudowę rozdzielczej sieci telekomunikacyjnej, na terenach objętych planem, ułożonej zgodnie z zapisem w rozdz. III § 9 pkt 1–6;

3) przebudowę sieci telekomunikacyjnej, na odcinku kolidującym z planowaną zabudową.

§ 17

W zakresie gromadzenia i usuwania odpadów obowiązują zasady określone w odrębnych przepisach szczególnych i gminnych.

§ 18

1. Realizacja układu komunikacyjnego winna obejmować kompleksową realizację uzbrojenia technicznego.

2. W granicach linii rozgraniczających ulic mogą być lokalizowane urządzenia związane z obsługą komunikacji, jak zatoki, parkingi, a także kioski, elementy małej architektury i reklamy.

R o z d z i a ł IV

Szczegółowe zasady zagospodarowania terenów w obrębie linii rozgraniczających

§ 19

1. Dla terenu oznaczonego w rysunku planu symbolem 1MN ustala się:

1) przeznaczenie terenu na zabudowę jednorodzinną;

2) dopuszcza się przebudowę, modernizacje i rozbudowę budynków, w tym zastosowanie dachów spadzistych, wysokość zabudowy nie może przekroczyć 3 kondygnacji;

3) dla obiektów przebudowywanych zastosować na pokrycie dachów dachówkę lub materiał dachówkopodobny z wyjątkiem materiałów wykonanych z blachy, okna o podziałach symetrycznych lub bez podziałów;

4) wszelkie działania z zakresu rozbudowy i modernizacji obiektu o walorach kulturowych zlokalizowanego przy ul. Mickiewicza 47 należy przeprowadzać w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków;

5) z uwagi na zasięg strefy zalewu powodziowego z 1997 roku ustala się projektowanie nowej zabudowy bez podpiwniczenia o konstrukcji odpornej na ewentualną wodę powodziową;

6) zastosowanie ażurowego ogrodzenia działek przyległych do terenów publicznych, o wysokości nieprzekraczającej 1,30 m.

2. Dla terenu oznaczonego w rysunku planu symbolem 2MN ustala się:

1) przeznaczenie terenu na zabudowę jednorodzinną;

2) dla nowo realizowanej zabudowy nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 6 m od granic działek wzdłuż ulicy Głuchej, w linii zabudowy istniejących budynków;

3) kształtowanie nowej zabudowy uzupełniającej w gabarytach budynków sąsiednich, liczba kondygnacji nie może przekraczać dwóch, w tym użytkowe poddasze, wymagane dachy spadziste o symetrycznych połaciach, kryte dachówką ceramiczną lub materiałem dachówkopodobnym z wyjątkiem materiałów wykonanych z blachy, okna o podziałach symetrycznych lub bez podziałów;

4) z uwagi na zasięg strefy zalewu powodziowego z 1997 roku ustala się projektowanie nowej zabudowy bez podpiwniczenia o konstrukcji odpornej na ewentualną wodę powodziową;

5) zastosowanie ażurowego ogrodzenia działek przyległych do terenów publicznych, o wysokości nieprzekraczającej 1,30 m;

6) odstępuje się od wymogu określonego § 4 punkt 3 określającego min. wielkość działki.

3. Dla terenu oznaczonego w rysunku planu symbolem 3MN ustala się:

1) przeznaczenie terenu na zabudowę jednorodzinną;

2) dla nowo realizowanej zabudowy nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 6 m od granic działek wzdłuż ulicy 2 KD, w linii zabudowy istniejącego budynku przy ulicy 2KD oraz 4,5 m od granic działek wzdłuż ulicy 5KD w nawiązaniu do linii zabudowy istniejących budynków przy tej ulicy;

3) kształtowanie nowej zabudowy uzupełniającej w gabarytach budynków sąsiednich, liczba kondygnacji nie może przekraczać dwóch, w tym użytkowe poddasze, wymagane dachy spadziste o symetrycznych połaciach, kryte dachówką ceramiczną lub materiałem dachówkopodobnym z wyjątkiem materiałów wykonanych z blachy, okna o podziałach symetrycznych lub bez podziałów;

4) dopuszcza się przebudowę, modernizacje i rozbudowę istniejących budynków, w tym zastosowanie dachów spadzistych;

5) dla obiektów przebudowywanych zastosować na pokrycie dachów dachówkę lub materiał dachówkopodobny, okna o podziałach symetrycznych lub bez podziałów;

6) zastosowanie ażurowego ogrodzenia działek przyległych do terenów publicznych, o wysokości nieprzekraczającej 1,30 m.

4. Dla terenu oznaczonego w rysunku planu symbolem 4MN ustala się:

1) przeznaczenie terenu na zabudowę jednorodzinną;

2) dla nowo realizowanej zabudowy nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 6 m od granic działek wzdłuż ulic 2KD i 6KD, w linii zabudowy istniejącego budynku przy ulicy 4KD;

3) kształtowanie nowej zabudowy uzupełniającej w gabarytach budynków sąsiednich, liczba kondygnacji nie może przekraczać dwóch, w tym użytkowe poddasze, wymagane dachy spadziste o symetrycznych połaciach, kryte dachówką ceramiczną lub materiałem dachówkopodobnym z wyjątkiem materiałów wykonanych z blachy, okna o podziałach symetrycznych lub bez podziałów;

4) zastosowanie ażurowego ogrodzenia działek przyległych do terenów publicznych, o wysokości nieprzekraczającej 1,30 m.

5. Dla terenu oznaczonego w rysunku planu symbolem 5MN ustala się:

1) przeznaczenie terenu na zabudowę jednorodzinną wolno stojącą;

2) dopuszcza się przeznaczenie terenu na funkcję (RO) – użytkowanie ogrodnicze, z dopuszczeniem obiektów szklarniowych;

3) dla nowo realizowanej zabudowy nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 6 m od granic działek wzdłuż ulic 6KD, 7KD i 9KD;

4) kształtowanie nowej zabudowy uzupełniającej w gabarytach budynków sąsiednich, liczba kondygnacji nie może przekraczać dwóch, w tym użytkowe poddasze, wymagane dachy spadziste o symetrycznych połaciach, kryte dachówką ceramiczną lub materiałem dachówkopodobnym z wyjątkiem materiałów wykonanych z blachy, okna o podziałach symetrycznych lub bez podziałów;

5) dopuszcza się przebudowę, modernizacje i rozbudowę istniejących budynków, w tym zastosowanie dachów spadzistych;

6) dla obiektów przebudowywanych zastosować na pokrycie dachów dachówkę lub materiał dachówkopodobny z wyjątkiem materiałów wykonanych z blachy, okna o podziałach symetrycznych lub bez podziałów;

7) zastosowanie ażurowego ogrodzenia działek przyległych do terenów publicznych, o wysokości nieprzekraczającej 1,30 m.

6. Dla terenu oznaczonego w rysunku planu symbolem 6MN ustala się:

1) przeznaczenie terenu na zabudowę jednorodzinną wolno stojącą;

2) dopuszcza się przeznaczenie terenu na funkcję (RO) - użytkowanie ogrodnicze z dopuszczeniem obiektów szklarniowych;

3) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 6 m od granicy działek wzdłuż ulic 6KD, 7KD, 8KD, 9KD oraz ciągów pieszo-jezdnych, 30KP i 34KP;

4) liczba kondygnacji nie może przekraczać dwóch, w tym użytkowe poddasze, wymagane dachy strome, symetryczne, kryte dachówką ceramiczną lub materiałem dachówkopodobnym z wyjątkiem materiałów wykonanych z blachy, okna o podziałach symetrycznych lub bez podziałów;

5) dopuszcza się przebudowę, modernizacje i rozbudowę istniejących budynków, w tym zastosowanie dachów spadzistych;

6) dla obiektów przebudowywanych zastosować na pokrycie dachów dachówkę lub materiał dachówkopodobny z wyjątkiem materiałów wykonanych z blachy, okna o podziałach symetrycznych lub bez podziałów;

7) zastosowanie ażurowego ogrodzenia działek przyległych do terenów publicznych, o wysokości nieprzekraczającej 1,30 m.

7. Dla terenu oznaczonego w rysunku planu symbolem 7MN ustala się:

1) przeznaczenie terenu na zabudowę jednorodzinną wolno stojącą lub szeregową;

2) dla nowo realizowanej zabudowy nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 8 m od granicy działki wzdłuż ulicy 1KZ oraz 6 m od granicy działki wzdłuż ulicy 9KD dla budynku lokalizowanego przy terenie 4UH oraz 9,5 m od granicy działki wzdłuż ulicy 1KZ w nawiązaniu do linii zabudowy istniejących budynków przy tej ulicy;

3) kształtowanie nowej zabudowy uzupełniającej w gabarytach budynków sąsiednich, liczba kondygnacji nie może przekraczać dwóch, w tym użytkowe poddasze, wymagane dachy spadziste o symetrycznych połaciach, kryte dachówką ceramiczną lub materiałem dachówkopodobnym z wyjątkiem materiałów wykonanych z blachy, okna o podziałach symetrycznych lub bez podziałów;

4) dopuszcza się przebudowę, modernizacje i rozbudowę istniejących budynków, w tym zastosowanie dachów spadzistych;

5) dla obiektów przebudowywanych zastosować na pokrycie dachów dachówkę lub materiał dachówkopodobny z wyjątkiem materiałów wykonanych z blachy, okna o podziałach symetrycznych lub bez podziałów;

6) zastosowanie ażurowego ogrodzenia działek przyległych do terenów publicznych, o wysokości nieprzekraczającej 1,30 m.

8. Dla terenu oznaczonego w rysunku planu symbolem 8MN ustala się:

1) przeznaczenie terenu na zabudowę jednorodzinną szeregową;

2) dopuszcza się przebudowę, modernizacje i rozbudowę istniejących budynków, w tym zastosowanie dachów spadzistych;

3) dla obiektów przebudowywanych zastosować na pokrycie dachów dachówkę lub materiał dachówkopodobny z wyjątkiem materiałów wykonanych z blachy, okna o podziałach symetrycznych lub bez podziałów;

4) zastosowanie ażurowego ogrodzenia działek przyległych do terenów publicznych, o wysokości nieprzekraczającej 1,30 m.

9. Dla terenu oznaczonego w rysunku planu symbolem 9MN ustala się:

1) przeznaczenie terenu na zabudowę jednorodzinną wolno stojącą;

2) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 6 m od granicy działek wzdłuż ulicy 9KD, ciągów pieszo-jezdnych 35KP i 36KP oraz linii rozgraniczającej z terenem 10MN;

3) liczba kondygnacji nie może przekraczać dwóch, w tym użytkowe poddasze, wymagane dachy strome, symetryczne, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym z wyjątkiem materiałów wykonanych z blachy, okna o podziałach symetrycznych lub bez podziałów;

4) zastosowanie ażurowego ogrodzenia działek przyległych do terenów publicznych, o wysokości nie przekraczającej 1,30 m.

10. Dla terenu oznaczonego w rysunku planu symbolem 10MN ustala się:

1) przeznaczenie terenu na zabudowę jednorodzinną wolno stojącą, bliźniaczą lub szeregową;

2) dopuszcza się przebudowę, modernizacje i rozbudowę istniejących budynków, w tym zastosowanie dachów spadzistych;

3) dla obiektów przebudowywanych zastosować na pokrycie dachów dachówkę lub materiał dachówkopodobny z wyjątkiem materiałów wykonanych z blachy, okna o podziałach symetrycznych lub bez podziałów;

4) zastosowanie ażurowego ogrodzenia działek przyległych do terenów publicznych, o wysokości nieprzekraczającej 1,30 m.

11. Dla terenów oznaczonych w rysunku planu symbolami 11MN, 12MN, 13MN, 16MN, 17MN, 18MN, 19MN oraz 22MN ustala się:

1) przeznaczenie terenu na zabudowę jednorodzinną wolno stojącą;

2) dopuszcza się przebudowę, modernizacje i rozbudowę istniejących budynków, w tym zastosowanie dachów spadzistych;

3) dla obiektów przebudowywanych zastosować na pokrycie dachów dachówkę lub materiał dachówkopodobny z wyjątkiem materiałów wykonanych z blachy, okna o podziałach symetrycznych lub bez podziałów;

4) zastosowanie ażurowego ogrodzenia działek przyległych do terenów publicznych, o wysokości nieprzekraczającej 1,30 m.

12. Dla terenu oznaczonego w rysunku planu symbolem 14MN ustala się:

1) przeznaczenie terenu na zabudowę jednorodzinną wolno stojącą;

2) dopuszczalne towarzyszące przeznaczenie terenu na usługi nieuciążliwe;

3) dopuszcza się przebudowę, modernizacje i rozbudowę istniejących budynków, w tym zastosowanie dachów spadzistych;

4) dla obiektów przebudowywanych zastosować na pokrycie dachów dachówkę lub materiał dachówkopodobny z wyjątkiem materiałów wykonanych z blachy, okna o podziałach symetrycznych lub bez podziałów;

5) zastosowanie ażurowego ogrodzenia działek przyległych do terenów publicznych, o wysokości nieprzekraczającej 1,30 m.

13. Dla terenu oznaczonego w rysunku planu symbolem 15MN ustala się:

1) przeznaczenie terenu na zabudowę jednorodzinną;

2) dla nowo realizowanej zabudowy dojazd od ulicy 16KD przez teren 5ZN;

3) kształtowanie nowej zabudowy w formie zabudowy bliźniaczej uzupełniającej w gabarytach budynków sąsiednich, liczba kondygnacji nie może przekraczać dwóch, w tym użytkowe poddasze, wymagane dachy spadziste o symetrycznych połaciach, kryte dachówką ceramiczną lub materiałem dachówkopodobnym z wyjątkiem materiałów wykonanych z blachy, okna o podziałach symetrycznych lub bez podziałów;

4) dopuszcza się przebudowę, modernizacje i rozbudowę istniejących budynków, w tym zastosowanie dachów spadzistych;

5) dla obiektów przebudowywanych zastosować na pokrycie dachów dachówkę lub materiał dachówkopodobny z wyjątkiem materiałów wykonanych z blachy, okna o podziałach symetrycznych lub bez podziałów;

6) zastosowanie ażurowego ogrodzenia działek przyległych do terenów publicznych, o wysokości nieprzekraczającej 1,30 m.

14. Dla terenu oznaczonego w rysunku planu symbolem 20MN ustala się:

1) przeznaczenie terenu na zabudowę jednorodzinną wolno stojącą i częściowo szeregową;

2) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 6 m od granic działek wzdłuż ulic 15KD, 21KD i ciągu pieszo-jezdnego 30KP, w linii zabudowy istniejących budynków oraz 4 m od tylnej granicy działek położonych przy ulicy 15KD i 29 m od tylnej granicy działek zlokalizowanych przy ulicy 21KD, wzdłuż ciągu pieszo-jezdnego 30KP, jak na rysunku planu;

3) dopuszcza się przebudowę, modernizacje i rozbudowę istniejących budynków, w tym zastosowanie dachów spadzistych;

4) dla obiektów przebudowywanych zastosować na pokrycie dachów dachówkę lub materiał dachówkopodobny z wyjątkiem materiałów wykonanych z blachy, okna o podziałach symetrycznych lub bez podziałów;

5) zastosowanie ażurowego ogrodzenia działek przyległych do terenów publicznych, o wysokości nieprzekraczającej 1,30 m.

15. Dla terenu oznaczonego w rysunku planu symbolem 21MN ustala się:

1) przeznaczenie terenu na zabudowę jednorodzinną wolno stojącą;

2) dopuszczenie przejęcia działek niezabudowanych zlokalizowanych wzdłuż ulicy 27KD przez właścicieli działek sąsiednich;

3) dopuszczalną rozbudowę lub przebudowę istniejących budynków w ramach działek niezabudowanych;

4) dla obiektów przebudowywanych zastosować na pokrycie dachów dachówkę lub materiał dachówkopodobny z wyjątkiem materiałów wykonanych z blachy, okna o podziałach symetrycznych lub bez podziałów;

5) kształtowanie nowej zabudowy uzupełniającej w gabarytach budynków sąsiednich, liczba kondygnacji nie może przekraczać dwóch, w tym użytkowe poddasze, wymagane dachy spadziste o symetrycznych połaciach, kryte dachówką ceramiczną lub materiałem dachówkopodobnym z wyjątkiem materiałów wykonanych z blachy, okna o podziałach symetrycznych lub bez podziałów;

6) zastosowanie ażurowego ogrodzenia działek przyległych do terenów publicznych, o wysokości nieprzekraczającej 1,30 m.

16. Dla terenu oznaczonego w rysunku planu symbolem 23MN ustala się:

1) przeznaczenie terenu na zabudowę jednorodzinną wolno stojącą lub bliźniaczą;

2) dopuszczenie przejęcia działki niezabudowanej nr 500 zlokalizowanej przy skrzyżowaniu ulic 20KD i 22KD z działką sąsiednią nr 501;

3) dopuszczalną dobudowę budynku bliźniaczego w ramach działki niezabudowanej;

4) kształtowanie nowej zabudowy uzupełniającej w gabarytach budynków sąsiednich, liczba kondygnacji nie może przekraczać dwóch, w tym użytkowe poddasze, wymagane dachy spadziste o symetrycznych połaciach, kryte dachówką ceramiczną lub materiałem dachówkopodobnym z wyjątkiem materiałów wykonanych z blachy, okna o podziałach symetrycznych lub bez podziałów;

5) zastosowanie ażurowego ogrodzenia działek przyległych do terenów publicznych, o wysokości nieprzekraczającej 1,30 m.

17. Dla terenu oznaczonego w rysunku planu symbolem 24MN ustala się:

1) przeznaczenie terenu na zabudowę jednorodzinną wolno stojącą;

2) dopuszczalne towarzyszące przeznaczenie terenu na usługi nieuciążliwe;

3) dopuszczenie przejęcia działek niezabudowanych zlokalizowanych wzdłuż ulicy 27KD przez właścicieli działek sąsiednich nr 471, 474 lub 476;

4) dopuszczalną rozbudowę lub przebudowę istniejących budynków w ramach działek niezabudowanych;

5) dla obiektów przebudowywanych zastosować na pokrycie dachów dachówkę lub materiał dachówkopodobny z wyjątkiem materiałów wykonanych z blachy, okna o podziałach symetrycznych lub bez podziałów;

6) kształtowanie nowej zabudowy uzupełniającej w gabarytach budynków sąsiednich, liczba kondygnacji nie może przekraczać dwóch, w tym użytkowe poddasze, wymagane dachy spadziste o symetrycznych połaciach, kryte dachówką ceramiczną lub materiałem dachówkopodobnym z wyjątkiem materiałów wykonanych z blachy, okna o podziałach symetrycznych lub bez podziałów;

7) zastosowanie ażurowego ogrodzenia działek przyległych do terenów publicznych, o wysokości nieprzekraczającej 1,30 m.

18. Dla terenu oznaczonego w rysunku planu symbolem 25MN ustala się:

1) przeznaczenie terenu na zabudowę jednorodzinną wolno stojącą i bliźniaczą;

2) dopuszcza się przebudowę, modernizacje i rozbudowę istniejących budynków, w tym zastosowanie dachów spadzistych;

3) dla obiektów przebudowywanych zastosować na pokrycie dachów dachówkę lub materiał dachówkopodobny z wyjątkiem materiałów wykonanych z blachy, okna o podziałach symetrycznych lub bez podziałów;

4) zastosowanie ażurowego ogrodzenia działek przyległych do terenów publicznych, o wysokości nieprzekraczającej 1,30 m.

19. Dla terenu oznaczonego w rysunku planu symbolem 26MN ustala się:

1) przeznaczenie terenu na zabudowę jednorodzinną bliźniaczą;

2) dopuszcza się przebudowę, modernizacje i rozbudowę istniejących budynków, w tym zastosowanie dachów spadzistych;

3) dla obiektów przebudowywanych zastosować na pokrycie dachów dachówkę lub materiał dachówkopodobny z wyjątkiem materiałów wykonanych z blachy, okna o podziałach symetrycznych lub bez podziałów;

4) dopuszczenie przejęcia działek niezabudowanych nr 556 i 557 zlokalizowanych przy ulicy 27KD przez właściciela działki sąsiedniej nr 555;

5) zakaz rozbudowy istniejącej zabudowy w ramach terenów niezabudowanych;

6) zastosowanie ażurowego ogrodzenia działek przyległych do terenów publicznych, o wysokości nieprzekraczającej 1,30 m.

20. Dla terenu oznaczonego w rysunku planu symbolem 27MN ustala się:

1) przeznaczenie terenu na zabudowę jednorodzinną bliźniaczą;

2) dopuszcza się przebudowę, modernizacje i rozbudowę istniejących budynków, w tym zastosowanie dachów spadzistych;

3) dla obiektów przebudowywanych zastosować na pokrycie dachów dachówkę lub materiał dachówkopodobny z wyjątkiem materiałów wykonanych z blachy, okna o podziałach symetrycznych lub bez podziałów;

4) zastosowanie ażurowego ogrodzenia działek przyległych do terenów publicznych, o wysokości nieprzekraczającej 1,30 m.

21. Dla terenu oznaczonego w rysunku planu symbolem 28MN ustala się:

1) przeznaczenie terenu na zabudowę jednorodzinną wolno stojącą;

2) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 6 m od granicy działek wzdłuż ulic 27KD i 28KD oraz od gazowej stacji redukcyjno-po-miarowej oznaczonej symbolem EG;

3) liczba kondygnacji nie może przekraczać dwóch, w tym użytkowe poddasze;

4) wysokość budynku od poziomu terenu do kalenicy dachu maks. 12 m;

5) wymagane dachy strome, symetryczne, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym z wyjątkiem materiałów wykonanych z blachy, okna o podziałach symetrycznych lub bez podziałów;

6) zastosowanie ażurowego ogrodzenia działek przyległych do terenów publicznych, o wysokości nieprzekraczającej 1,30 m.

22. Dla terenu oznaczonego w rysunku planu symbolem 29MN ustala się:

1) przeznaczenie terenu na zabudowę jednorodzinną wolno stojącą;

2) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 6 m od granicy działek wzdłuż ulic 27KD i 28KD oraz ciągu pieszo-jezdnego 30KP i od gazowej stacji redukcyjno-pomiarowej oznaczonej symbolem EG, jak na rysunku planu;

3) liczba kondygnacji nie może przekraczać dwóch, w tym użytkowe poddasze;

4) wysokość budynku od poziomu terenu do kalenicy dachu powinna wynosić maks. 12 m;

5) wymagane dachy strome, symetryczne, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym z wyjątkiem materiałów wykonanych z blachy, okna o podziałach symetrycznych lub bez podziałów;

6) zastosowanie ażurowego ogrodzenia działek przyległych do terenów publicznych, o wysokości nieprzekraczającej 1,30 m.

23. Dla terenu oznaczonego w rysunku planu symbolem 30MN ustala się:

1) przeznaczenie terenu na zabudowę jednorodzinną wolno stojącą;

2) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 6 m od granicy działek wzdłuż ulic 27KD i 29KD oraz ciągów pieszo-jezdnych 43KP, 44KP i 45KP;

3) liczba kondygnacji nie może przekraczać dwóch, w tym użytkowe poddasze;

4) wysokość budynku od poziomu terenu do kalenicy dachu powinna wynosić 12 m;

5) wymagane dachy strome, symetryczne, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym z wyjątkiem materiałów wykonanych z blachy, okna o podziałach symetrycznych lub bez podziałów;

6) zastosowanie ażurowego ogrodzenia działek przyległych do terenów publicznych, o wysokości nieprzekraczającej 1,30 m;

7) obsługę komunikacyjną działki nr 565/1 od ciągu pieszo-jezdnego 45KP.

24. Dla terenu oznaczonego w rysunku planu symbolem 31MN ustala się:

1) przeznaczenie terenu na zabudowę jednorodzinną wolno stojącą;

2) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 8 m od granicy działek wzdłuż ulicy 1KZ oraz 6 m od granicy działek wzdłuż ulic 27KD, 29KD i 4 m od granicy działek wzdłuż ciągu pieszo-jezdnego 46KP;

3) liczba kondygnacji nie może przekraczać dwóch, w tym użytkowe poddasze;

4) wysokość budynku od poziomu terenu do kalenicy dachu powinna wynosić 12 m;

5) wymagane dachy strome, symetryczne, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym z wyjątkiem materiałów wykonanych z blachy, okna o podziałach symetrycznych lub bez podziałów;

6) zastosowanie ażurowego ogrodzenia działek przyległych do terenów publicznych, o wysokości nieprzekraczającej 1,30 m.

25. Dla terenu oznaczonego w rysunku planu symbolem MN/UC ustala się:

1) przeznaczenie terenu na zabudowę jednorodzinną;

2) zaleca się docelowo przeznaczenie budynków na usługi komercyjne (usługi handlowe, gastronomiczne, hotelowe lub motelowe);

3) dopuszcza się przebudowę, modernizacje i rozbudowę budynków, w tym zastosowanie dachów spadzistych, wysokość zabudowy nie może przekroczyć 3 kondygnacji;

4) dla obiektów przebudowywanych zastosować na pokrycie dachów dachówkę lub materiał dachówkopodobny z wyjątkiem materiałów wykonanych z blachy, okna o podziałach symetrycznych lub bez podziałów;

5) zakaz lokalizacji inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi;

6) zastosowanie ażurowego ogrodzenia działek przyległych do terenów publicznych, o wysokości nieprzekraczającej 1,30 m;

7) ustala się obowiązek wydzielenia miejsc parkingowych na terenie własnym.

26. Dla terenów oznaczonych w rysunku planu symbolami 1MR i 5MR ustala się:

przeznaczenie terenu na zabudowę zagrodową;

dopuszcza się przebudowę, modernizacje i rozbudowę istniejących budynków, w tym zastosowanie dachów spadzistych;

dla obiektów przebudowywanych zastosować na pokrycie dachów dachówkę lub materiał dachówkopodobny z wyjątkiem materiałów wykonanych z blachy, okna o podziałach symetrycznych lub bez podziałów;

teren w części objęty zasięgiem granicy zalewu powodziowego z 1997 roku;

zakaz realizacji nowej zabudowy.

27. Dla terenów oznaczonych w rysunku planu symbolami 2MR, 3MR i 4MR ustala się:

1) przeznaczenie terenu na zabudowę zagrodową;

2) dopuszcza się przebudowę, modernizacje i rozbudowę istniejących budynków, w tym zastosowanie dachów spadzistych;

3) dla obiektów przebudowywanych zastosować na pokrycie dachów dachówkę lub materiał dachówkopodobny z wyjątkiem materiałów wykonanych z blachy, okna o podziałach symetrycznych lub bez podziałów;

4) zakaz realizacji nowej zabudowy.

28. Dla terenu oznaczonego w rysunku planu symbolem 6MR ustala się:

1) przeznaczenie terenu na zabudowę zagrodową;

2) dopuszcza się przebudowę, modernizacje i rozbudowę istniejących budynków, w tym zastosowanie dachów spadzistych;

3) dla obiektów przebudowywanych zastosować na pokrycie dachów dachówkę lub materiał dachówkopodobny z wyjątkiem materiałów wykonanych z blachy, okna o podziałach symetrycznych lub bez podziałów;

4) teren w 50 m strefie ochronnej istniejącego obwałowania rzeki Paszówka;

5) zakaz realizacji nowej zabudowy.

29. Dla terenu oznaczonego w rysunku planu symbolem MW ustala się:

1) podstawowe przeznaczenie terenu na lokalizację zabudowy wielorodzinnej;

2) przeznaczenie parteru budynku zlokalizowanego przy ulicy Mickiewicza 45a na usługi nieuciążliwe;

3) zakaz wszelkich działań z zakresu rozbudowy obiektu zlokalizowanego przy ulicy Mickiewi- cza 45;

4) dopuszcza się przebudowę, modernizację i rozbudowę budynku przy ulicy Mickiewicza 45a, w tym zastosowanie dachu spadzistego, pokrycie dachu dachówką lub materiałem dachówkopodobnym z wyjątkiem materiałów wykonanych z blachy, wysokość zabudowy oraz elewację nawiązującą do budynku nr 45;

5) dopuszcza się wyburzenie pozostałych obiektów;

6) kształtowanie nowej zabudowy w gabarytach budynków sąsiednich przylegających do ulicy 1KZ, wysokość zabudowy nie może przekroczyć wysokości obiektu nr 45, wymagane dachy spadziste o symetrycznych połaciach, kryte dachówką ceramiczną lub materiałem dachówkopodobnym z wyjątkiem materiałów wykonanych z blachy, okna o podziałach symetrycznych lub bez podziałów;

7) dopuszcza się lokalizację:

a) zieleni urządzonej,

b) urządzeń towarzyszących i urządzeń infrastruktury technicznej,

c) urządzeń komunikacji, w tym parkingów;

8) obiekty i urządzenia, o których mowa w pkt 7, można lokalizować pod warunkiem, że stanowią uzupełnienie lub wzbogacenie przeznaczenia podstawowego;

9) ustala się obowiązek wydzielenia miejsc parkingowych na terenie własnym, przyjmując wskaźnik 1 miejsce parkingowe na 1 mieszkanie;

10) obsługę komunikacyjną terenu od ulicy 4KD;

11) wszelkie działania z zakresu rozbudowy, modernizacji oraz wyburzeń istniejących obiektów należy przeprowadzać w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

30. Dla terenu oznaczonego w rysunku planu symbolem 1UH ustala się:

1) przeznaczenie terenu na usługi handlu;

2) dopuszcza się rozbudowę i modernizację obiektu do gabarytów nieprzekraczających wielkości budynków sąsiednich, z zastosowaniem dachu stromego;

3) wyklucza się usługi uciążliwe;

4) ustala się obowiązek wydzielenia miejsc parkingowych na terenie własnym, ze zjazdami z ulicy 2KD.

31. Dla terenu oznaczonego w rysunku planu symbolem 2UH ustala się:

1) przeznaczenie terenu na usługi handlu;

2) dopuszcza się rozbudowę i modernizację obiektu do gabarytów nieprzekraczających wielkości budynków sąsiednich, z zastosowaniem dachu stromego;

3) wyklucza się usługi uciążliwe;

4) ustala się obowiązek wydzielenia miejsc parkingowych na terenie własnym, ze zjazdami z ulicy 6KD.

32. Dla terenu oznaczonego w rysunku planu symbolem 3UH ustala się:

1) przeznaczenie terenu na usługi handlu i garaże;

2) dopuszcza się rozbudowę i modernizację obiektu do gabarytów nieprzekraczających wielkości budynków sąsiednich, z zastosowaniem dachu stromego;

3) wyklucza się usługi uciążliwe;

4) ustala się obowiązek wydzielenia miejsc parkingowych na terenie własnym, ze zjazdami z ulicy 9KD.

33. Dla terenu oznaczonego w rysunku planu symbolem 4UH ustala się:

1) przeznaczenie terenu na usługi handlu;

2) dopuszcza się rozbudowę i modernizację obiektu do gabarytów nieprzekraczających wielkości budynków sąsiednich, z zastosowaniem dachu stromego;

3) wyklucza się usługi uciążliwe;

4) ustala się obowiązek wydzielenia miejsc parkingowych na terenie własnym, ze zjazdami z ulicy 9KD.

34. Dla terenu oznaczonego w rysunku planu symbolem UR ustala się:

1) przeznaczenie terenu na usługi rzemieślnicze;

2) wyklucza się usługi uciążliwe.

35. Dla terenu oznaczonego w rysunku planu symbolem UI ustala się przeznaczenie terenu na lokalizację Ochotniczej Straży Pożarnej;

1) dopuszcza się rozbudowę i modernizację obiektów do gabarytów nieprzekraczających wielkości budynków sąsiednich;

2) dopuszcza się lokalizowanie urządzeń infrastruktury technicznej na terenie własnym.

36. Dla terenu oznaczonego w rysunku planu symbolem US/UT ustala się:

1) przeznaczenie terenu na usługi oraz zieleń publiczną o charakterze rekreacyjnym, z urządzeniami sportu i wypoczynku;

2) dopuszcza się rozbudowę lub przebudowę istniejącego obiektu na budynek hotelowo-usługowy z częścią gastronomiczną;

3) wymóg nasycenia terenu zielenią wysoką w stopniu co najmniej 40% powierzchni terenu;

4) wymóg wydzielenia miejsc parkingowych na terenie własnym;

5) zakaz budowy nowych obiektów w granicach zalewu powodziowego z 1997 roku, zgodnie z rysunkiem planu, dopuszcza się jedynie modernizację istniejących obiektów socjalnych;

6) zakaz budowy nowych obiektów wymagających odprowadzenia ścieków sanitarnych do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnych.

37. Dla terenu oznaczonego w rysunku planu symbolem UC/UT ustala się:

1) przeznaczenie terenu na usługi komercyjne lub usługi turystyki;

2) zaleca się rozbudowę lub przebudowę istniejącego obiektu na budynek hotelowy z częścią gastronomiczną;

3) zaleca się wyburzenie budynków gospodarczych;

4) zaleca się wprowadzenie wielopiętrowej zieleni;

5) wymóg nasycenia terenu zielenią wysoką w stopniu co najmniej 20% powierzchni terenu;

6) wymóg wydzielenia miejsc parkingowych na terenie własnym.

38. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1ZP i 2ZP ustala się:

1) przeznaczenie terenu na zieleń parkową – park;

2) zagospodarowanie terenu poprzez:

a) zachowanie istniejących szpalerów drzew i ciągów spacerowych,

b) dopuszcza się uzupełnienie szaty roślinnej,

c) dopuszcza się wyznaczenie nowych ciągów pieszych o szerokości 2 m i nawierzchni gruntowej,

d) dopuszcza się realizację wspólnych ciągów pieszo-rowerowych o szerokości min. 1,6 m dla rowerzysty i 2 m dla pieszego o naturalnej nawierzchni utwardzonej,

e) dopuszcza się urządzenie obiektów małej architektury,

f) lokalizację urządzeń rekreacji bez obiektów kubaturowych;

3) dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

4) zakaz lokalizacji zabudowy;

5) wszelkie prace należy przeprowadzać w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody.

39. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3ZP ustala się:

1) przeznaczenie terenu na zieleń parkową – skwer;

2) zagospodarowanie terenu poprzez:

a) zachowanie istniejącego szpaleru drzew,

b) dopuszcza się urządzenie obiektów małej architektury,

c) lokalizację urządzeń rekreacji bez obiektów kubaturowych;

3) dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

4) zakaz lokalizacji zabudowy.

40. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem ZC ustala się:

1) przeznaczenie terenu na cmentarz;

2) teren wpisany do rejestru zabytków pod nr 836/L;

3) wszelkie prace prowadzone na terenie zabytkowego cmentarza należy przeprowadzać w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków;

4) cmentarz zamknięty – (nie przeprowadza się pochówków).

41. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1ZN, 2ZN i 3ZN ustala się:

1) przeznaczenie terenu na zieleń nieurządzoną z przewagą zieleni niskiej;

2) teren w granicach zalewu powodziowego z 1997 roku;

3) utrzymywanie terenu w stanie umożliwiającym dostęp odpowiednich służb technicznych w sytuacjach zagrożenia powodziowego.

42. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 4ZN oraz 5ZN ustala się przeznaczenie terenu na zieleń nieurządzoną.

43. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem RP ustala się:

1) przeznaczenie terenu na uprawy polowe;

2) zakaz lokalizacji zabudowy, w tym również zabudowy związanej z produkcją rolniczą;

3) dopuszcza się lokalizację napowietrznych i podziemnych sieci infrastruktury technicznej oraz związanych z nimi urządzeń.

44. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem RO ustala się:

1) przeznaczenie terenu na ogrody i sady;

2) zakaz lokalizacji zabudowy, w tym również zabudowy związanej z produkcją rolniczą;

3) dopuszcza się lokalizację napowietrznych i podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej oraz związanych z nimi urządzeń.

45. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1EE, 2EE oraz 3EE ustala się przeznaczenie terenu na urządzenia z zakresu elektroenergetyki (stacja transformatorowa).

46. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem EG ustala się przeznaczenie terenu na gazową stację redukcyjno-pomiarową II stopnia.

47. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1W ustala się przeznaczenie terenu na powierzchniowe wody płynące – rzeka Nysa Szalona wraz z obwałowaniami.

48. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2W ustala się przeznaczenie terenu na powierzchniowe wody stojące – staw.

49. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3W ustala się przeznaczenie terenu na powierzchniowe wody płynące – rzeka Paszówka wraz z obwałowaniami.

§ 20

1. Dla terenu komunikacji oznaczonego w rysunku planu symbolem 1KZ ustala się:

1) przeznaczenie terenu na ulicę zbiorczą;

2) szerokość w liniach rozgraniczających co najmniej 20 m;

3) szerokość jezdni co najmniej 6,0 m;

4) wymóg realizacji jezdni o nawierzchni bitumicznej;

5) wymóg realizacji obustronnych chodników.

2. Dla terenów komunikacji oznaczonych w rysunku planu symbolami 2KD, 3KD, 4KD i 5KD, 13 KD, 16KD, 18KD i 25KD ustala się:

1) przeznaczenie terenu na ulice dojazdowe;

2) minimalna szerokość w istniejących liniach rozgraniczających – 8 m;

3) szerokość jezdni co najmniej 5,0 m;

4) wymóg realizacji jezdni o nawierzchni bitumicznej lub brukowej;

5) wymóg realizacji chodników.

3. Dla terenów komunikacji oznaczonych w rysunku planu symbolami 6KD, 7KD, 8KD, 9KD, 10KD, 11KD, 12KD, 14KD, 15KD, 17KD, 19KD, 20KD, 21KD, 22KD, 23KD, 24KD, 26KD, 27KD, 28KD oraz 29KD ustala się:

1) przeznaczenie terenu na ulice dojazdowe;

2) szerokość w istniejących liniach rozgraniczających co najmniej 10 m;

3) szerokość jezdni co najmniej 6,0 m;

4) wymóg realizacji jezdni o nawierzchni bitumicznej lub brukowej;

5) wymóg realizacji obustronnych chodników.

4. Dla terenów komunikacji oznaczonych w rysunku planu symbolami 30KP i 33KP ustala się:

1) przeznaczenie terenu na ciąg pieszo-jezdny i ciąg rowerowy oraz dojazd pojazdów technicznych;

2) szerokość w liniach rozgraniczających co najmniej 6 m.

5. Dla terenów komunikacji oznaczonych w rysunku planu symbolami 31KP, 32KP, 38KP, 39KP, 40KP i 41KP ustala się:

1) przeznaczenie terenu na ciąg pieszy;

2) szerokość w istniejących liniach rozgraniczających.

6. Dla terenu komunikacji oznaczonego w rysunku planu symbolem 42KP(RO) ustala się:

1) przeznaczenie terenu na ciąg pieszy;

2) do czasu realizacji planu ustala się tymczasowe przeznaczenie terenu na ogrody i sady;

3) dopuszcza się:

a) lokalizację ścieżki rowerowej,

b) lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

4) szerokość w liniach rozgraniczających co najmniej 12 m;

5) zakaz lokalizacji trwałych elementów, takich jak obiekty kubaturowe, trwałe ogrodzenia i nasadzenia drzew i krzewów w odległości mniejszej niż 6 m od osi magistrali wodociągowej.

7. Dla terenów komunikacji oznaczonych w rysunku planu symbolami 34KP, 35KP, 36KP, 37KP, 43KP, 44KP i 45KP ustala się:

1) przeznaczenie terenu na ciąg pieszo-jezdny;

2) szerokość w liniach rozgraniczających co najmniej 6 m.

R o z d z i a ł V

Przepisy końcowe

§ 21

Dla terenu określonego w § 1 ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 ze zm.), w wysokości 30%.

§ 22

Dla terenu określonego w § 1 traci moc uchwała Miejskiej Rady Narodowej w Jaworze nr XX/118/88 z dnia 30 marca 1988 r. w sprawie miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Jawora, ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Legnickiego Nr 8, poz. 61 z 1988 r.

§ 23

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Jawora.

§ 24

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
PRZEMYSŁAW ŻOŁEK

Załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 26 czerwca 2002 r. (poz. 2988)