2740

UCHWAŁA RADY GMINY DOBROMIERZ

z dnia 21 sierpnia 2002 r.

w sprawie podziału gminy Dobromierz na okręgi wyborcze

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 1998 r. Nr 95, poz. 602 z późn. zm.), na wniosek Wójta Gminy Dobromierz, Rada Gminy Dobromierz uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się podziału gminy Dobromierz na 10 okręgów wyborczych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Dobromierz.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZACY
RADY GMINY
ZBIGNIEW KUDŁA

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Dobromierz z dnia 21 sierpnia 2002 r. (poz. 2740)

Okręg wyborczy nr 1

Liczba ludności

Łączna liczba mandatów w obwodzie

Dobromierz

i przysiółki:

Serwinów

Bronówek

683

145

53

3

Bronów

115

 

łącznie: 996

Okręg wyborczy nr 2

Liczba ludności

Łączna liczba mandatów w obwodzie

Pietrzyków

237

1

Jaskulin

191

 

łącznie: 428

Okręg wyborczy nr 3

Liczba ludności

Łączna liczba mandatów w obwodzie

Szymanów

i przysiółek:

Siodłkowice

412

94

1

 

łącznie: 506

Okręg wyborczy nr 4

Liczba ludności

Łączna liczba mandatów

w obwodzie

Jugowa

422

1

 

łącznie: 422

Okręg wyborczy nr 5

Liczba ludności

Łączna liczba mandatów

w obwodzie

Kłaczyna

i przysiółek:

Celów

561

43

2

 

łącznie: 604

Okręg wyborczy nr 6

Liczba ludności

Łączna liczba mandatów

w obwodzie

Roztoka

1109

3

 

łącznie: 1109

Okręg wyborczy nr 7

Liczba ludności

Łączna liczba mandatów

w obwodzie

Czernica

277

1

 

łącznie: 277

Okręg wyborczy nr 8

Liczba ludności

Łączna liczba mandatów

w obwodzie

Gniewków

392

1

 

łącznie: 392

Okręg wyborczy nr 9

Liczba ludności

Łączna liczba mandatów

w obwodzie

Borów

420

1

 

łącznie: 420

Okręg wyborczy nr 10

Liczba ludności

Łączna liczba mandatów

w obwodzie

Dzierzków

383

1

 

łącznie: 383