2737

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU

z dnia 22 sierpnia 2002 r.

w sprawie utworzenia na terenie miasta Kłodzka odrębnych obwodów głosowania w Szpitalu i w Zakładzie Karnym dla przeprowadzenia wyborów Burmistrza, Rady Miejskiej, Rady Powiatu i Sejmiku Województwa 27 października 2002 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta Kłodzka uchwala się, co następuje:

§ 1

Tworzy się na terenie miasta Kłodzka odrębne obwody głosowania w Szpitalu SP ZOZ i Zakładzie Karnym dla przeprowadzenia wyborów Burmistrza, Rady Miejskiej, Rady Powiatu i Sejmiku Województwa zarządzonych na dzień 27 października 2002 r., określając ich granice, numery oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych:

Numer obwodu
Granica obwodu głosowania
Siedziba obwodowej komisji wyborczej

18

Szpital SP ZOZ w Kłodzku

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki
Zdrowotnej w Kłodzku
ul. Szpitalna 1

19

Zakład Karny w Kłodzku

Zakład Karny w Kłodzku
ul. Bohaterów Getta 16

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Kłodzka.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
STEFAN MRÓZ