2735

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH

z dnia 9 sierpnia 2002 r.

zmieniająca uchwałę nr 70/98 Zarządu Gminy Polkowice z dnia 14 sierpnia 1998 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla wyborów do Rady Miejskiej w Polkowicach

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 1998 r. Nr 95, poz. 602 i Nr 160, poz. 1060; z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 89, poz. 971; z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 113, poz. 984) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558) uchwala się, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 70/98 Zarządu Gminy Polkowice z dnia 14 sierpnia 1998 r. dokonuje się następujących zmian:

w tytule uchwały słowa “obwodów głosowania dla wyborów do Rady Miejskiej w Polkowicach” zastępuje się odpowiednio słowami: “stałych obwodów głosowania”.

§ 2

W § 1 skreśla się wyrazy “Dla wyborów do Rady Miejskiej w Polkowicach”, a po wyrazach “tworzy się 14” dodaje się wyraz “stałych”.

§ 3

W obwodach głosowania nr 13, 14, 12, 8, 1, 11, 9, 4, 2 wymienionych w załączniku do uchwały, o której mowa w § 1, wprowadza się następujące zmiany:

1) w obwodzie nr 13 skreśla się wieś Żuków,
2) w obwodzie nr 14 dopisuje się wieś Żuków,
3) w obwodzie nr 12 skreśla się wieś Polkowice Dolne,
4) w obwodzie nr 8 dopisuje się wieś Polkowice Dolne,
5) w obwodzie nr 1 skreśla się ulice Działkowa i Energetyków,
6) w obwodzie nr 11 dopisuje się ulice Działkowa, Energetyków, Babisza, Chełmońskiego, Kossaka,
7) w obwodzie nr 9 skreśla się ulicę Ratowników 1–6,
8) w obwodzie nr 4 skreśla się po słowie Ratowników liczby 7–12,
9) w obwodzie nr 2 dopisuje się ulicę Bracką.

§ 4

Zmienia się siedziby obwodowych komisji wyborczych wymienionych w załączniku do uchwały, o której mowa w § 1, w następujących obwodach głosowania:

1) w obwodzie nr 4 z Domu Kultury “Impresja”, ul. Kardynała B. Kominka 2, na Przedszkole nr 4, ul. Lipowa 11,
2) w obwodzie nr 9 ze Szkoły Podstawowej nr 4, ul. Ociosowa 3, na Gimnazjum nr 1, ul. Ociosowa 3,
3) w obwodzie nr 11 z Przychodni MCZ, ul. Kardynała B. Kominka 7, na Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych, ul. Kardynała B. Kominka 7,
4) w obwodzie nr 13 ze Szkoły Podstawowej w Suchej Górnej na Salę Gimnastyczną w Suchej Górnej,
5) w obwodzie nr 14 ze Świetlicy Wiejskiej w Tarnówku na Oddział Przedszkola Miejskiego w Tarnówku.

§ 5

Podział miasta i gminy Polkowice na obwody głosowania z uwzględnieniem zmian w § 3, § 4 jest ujęty w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Polkowice.

PRZEWODNICZĄCY RADY
IRENEUSZ TRACZYK

 Załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 9 sierpnia 2002 r. (poz. 2735)

Numer
obwodu głosowania
Granice obwodu głosowania
Siedziby
obwodowych komisji wyborczych

1

Polkowice

ulice: Hubala, Legnicka, Wojska Polskiego, Kopalniana

Klub Muzyczny – kino
ul. Dąbrowskiego 2

2

Polkowice

ulice: Akacjowa, Baczyńskiego, Bracka, Brzozowa, Bogusławskiego, Bukowa, Cisowa, Dąbrowskiego, Dębowa, Elektorska, Grabowa, Harcerska, Jarzębinowa, Jesionowa, Kalinowa, Kasztanowa, Klonowa, Kołłątaja, Korczaka, Krasickiego, Krzywa, Kusocińskiego, Małkowskiego, Matejki, Mickiewicza, Modrzewiowa, Naruszewicza, Niemcewicza, Polna, Poselska, Przemysłowa, Rejtana, Sawickiej, Piotra Skargi, Sosnowa, Sucharskiego, Szarych Szeregów, Świerkowa, Topolowa, Walki Młodych, Wierzbowa, Zubrzyckiego

Szkoła Podstawowa nr 2
ul. Dąbrowskigo 1A
(sala gimnastyczna)

3

Polkowice

ulice: Kolejowa, Miedziana

Szkoła Podstawowa nr 2
ul. Dąbrowskiego 1A (świetlica)

4

Polkowice

ulice: 3 Maja, Sztygarska, Ratowników

Przedszkole nr 4
ul. Lipowa 11

5

Polkowice

ulice: Górników, Lipowa

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Lipowa 2

6

Polkowice

ulica: Krótka, 11 Lutego

Przedszkole nr 2
ul. 11 Lutego 18

7

Polkowice

ulice: Skrzetuskiego, Spółdzielcza, Wołodyjowskiego

Szkoła Podstawowa nr 1
ul. Kmicica 23 (świetlica)

8

Polkowice

ulice: Kmicica, Kardynała B. Kominka

wieś Polkowice Dolne

Szkoła Podstawowa nr 1
ul. Kmicica 23 (sala gimnastyczna)

9

Polkowice

ulice: Ociosowa, Spokojna

Gimnazjum nr 1
ul. Ociosowa 3

10

Polkowice

ulica Skalników

Szkoła Podstawowa nr 3
ul. Kardynała B. Kominka 1

11

Polkowice

ulice: Babisza, Browarna, Chełmońskiego, Chrobrego, Chopina, Działkowa, Energetyków, Gdańska, Głogowska, Górna, Karłowicza, Kilińskiego, Kossaka, Leśna, Mała, Młyńska, Moniuszki, Ogrodowa, Paderewskiego, Pocztowa, Rynek, Sienkiewicza, Słowiańska, Szkolna, Targowa, Zachodnia, Plac Kościelny, Plac Piastów, Plac Wolności

Polkowickie Centrum Usług
Zdrowotnych
ul. Kardynała B. Kominka 7

12

wsie: Biedrzychowa, Jędrzychów, Sobin
Gminny Ośrodek Kultury w Sobinie

13

wsie: Guzice, Kaźmierzów, Moskrzyn, Sucha Górna, Trzebcz

Sala gimnastyczna w Suchej Górnej

14

wsie: Dąbrowa, Komorniki, Pieszkowice, Tarnówek, Żelazny Most, Żuków

Oddział Przedszkola Miejskiego
w Tarnówku