2729

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KARPACZU

z dnia 2 sierpnia 2002 r.

w sprawie podziału gminy Karpacz na obwody głosowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r.) oraz art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 z późn. zm.), w związku z uchwałą nr LII/373/2002 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie podziału gminy Karpacz na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym, Rada Miejska w Karpaczu uchwala, co następuje:

§ 1

Obszar miasta Karpacza dzieli się na cztery obwody głosowania.

§ 2

Numery i granice obwodów głosowania ustala się w sposób następujący:

Numer obwodu głosowania
Numer
okręgu wyborczego
Granice obwodów głosowania

I

1

Ulice: Kamienna, Karkonoska, Kąpielowa, Linowa, Lotnicza, Myśliwska, Olimpijska, Partyzantów, Podleśna, Przewodników Górskich, Pusta, Saneczkowa, Spokojna, Strażacka, Sucha, Szkolna, Śnieżki, Turystyczna, Zamkowa, Schroniska (Dom Śląski, Samotnia, Strzecha Akademicka)

II

2

Ulice: Armii Krajowej, Gimnazjalna, Grzybowa, Kolorowa, Konstytucji 3 Maja 32–84, Leśna, Łączna, Mickiewicza, Nad Łomnicą 17–32, Okrzei, Parkowa, Piastowska, Poznańska, Rybacka, Słowackiego, Świerkowa, Wolna, Żeromskiego, Kościelna, Krótka

III

3

Ulice: Boczna, Bystra, Cicha, Górna, Kolejowa, Konstytucji 3 Maja 1–31, Nad Łomnicą 1–16, Nadrzeczna, Przemysłowa, Sadowa, Wielkopolska, Wiosenna, Zagajnik

IV

4

Ulice: Batorego, Bema, Chopina, Dzika, Granitowa, Grottgera, Kasprowicza, Komuny Paryskiej, Konopnickiej, Kościuszki, Matejki, Moniuszki, Mostowa, Narutowicza, Kopernika, Obrońców Pokoju, Ogrodnicza, Orkana, Plater, Prusa, Reymonta, Sarnia, Sikorskiego, Skalna, Skłodowskiej-Curie, Staszica, Wita Stwosza, Wilcza, Wyspiańskiego, Zaciszna, Skośna, Stroma, Wąska, Kowarska, Dolna

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na terenie Karpacza i wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Karpaczu. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie i Komisarzowi Wyborczemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr 10/98 Zarządu Miasta Karpacza z dnia 11 września 1998 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych.

PRZEWODNICZACY
RADY MIEJSKIEJ
MAREK SZULTIS