2726

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W PIEŃSKU

z dnia 10 lipca 2002 r.

w sprawie podziału miasta i gminy Pieńsk na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów, liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz siedziby gminnej komisji wyborczej

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 z późn. zm.), w związku z art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o samorządzie wojewódzkim, o administracji rządowej w województwie oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 45, poz. 497) Rada Miejska w Pieńsku uchwala, co następuje:

§ 1

Dla wyboru Rady Miejskiej obszar miasta i gminy Pieńsk dzieli się na 10 okręgów wyborczych.

§ 2

Numery i granice okręgów wyborczych oraz liczbę radnych wybieranych w poszczególnych okręgach ustala się w następujący sposób:

Numer
okręgu wyborczego
Granice okręgu wyborczego
Liczba radnych
wybieranych
w okręgu wyborczym

1

Miasto Pieńsk: ul. Chopina, Długa, Jaśminowa, Krańcowa, Krótka, Leśna, Łąkowa, Łużycka, Miarki, Młyńska, Ogrodowa, Piastowska, Partyzantów nr 1, 1a, 1b, 3, 3a, 3b i od nr 5 do 16, Rzeczna, Słoneczna, Sudecka, Szkolna nr 1, 4, 6, 8, 10, 12, 14, Świerczewskiego od nr 41 do 41e oraz od nr 47 do 102, Targowa, Urocza, Wróbla, Zgorzelecka od nr 39 do końca, Żagańska

2

2

Pieńsk: ul. 8 Dywizji WP nr 12 i 14 oraz od nr 27 do 35, Mickiewicza nr 4 i od nr 11 do końca, Partyzantów nr 2 i nr 4 oraz od nr 17 do końca, Plac Wolności, Szkolna od nr 2a do 2d, Świerczewskiego od nr 38 do 46, Traugutta od nr 14 do 19/II

2

3

Pieńsk: ul. Kościuszki, Lipowa, Ojca Tomaszka, Świerczewskiego od nr 28 do 35 oraz od nr 36/I do nr 37, Traugutta od nr 1 do 12, Zgorzelecka od nr 1 do 38

2

4

Pieńsk: ul. Bolesławiecka od nr 5 do 36, Dąbrowskiego od nr 5 do 38, Dworcowa, 8 Dywizji WP od nr 1 do 11 oraz nr 15 i nr 17, Fabryczna, Robotnicza, Staszica, Strumykowa, Świerczewskiego od nr 4 do 27

2

5

Pieńsk: ul. Bolesławiecka od nr 37 do końca, Czarnieckiego, Dąbrowskiego od nr 39 do końca, Gospodarcza, Kolejowa, Konopnickiej, Nowotki, Polna, Przejazdowa, Sawickiej, Spokojna, Stefana Batorego, Wysoka, Zawiszy Czarnego, Żółkiewskiego

2

6

Sołectwo: Dłużyna Dolna

1

7

Sołectwo: Żarki Średnie

1

8

Sołectwo: Bielawa Dolna, Stojanów

1

9

Sołectwo: Bielawa Górna, Dłużyna Górna, Strzelno

1

10

Sołectwo: Lasów, Żarka nad Nysą

1

§ 3

Siedzibą gminnej komisji wyborczej jest Urząd Miasta i Gminy Pieńsk, ul. Bolesławiecka 29 pokój nr 13, tel. 7786511 do 515, fax 7786405.

§ 4

Uchwała Rady podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w mieście i gminie Pieńsk.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
JERZY LISIAK