2725

UCHWAŁA RADY POWIATU ZĄBKOWICKIEGO

z dnia 27 czerwca 2002 r.

w sprawie podziału powiatu ząbkowickiego na okręgi wyborcze i ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgu

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 z późn. zm.), art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o samorządzie województwa, o administracji rządowej w województwie oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 45, poz. 497 z późn. zm.), w związku z § 1 zarządzenia nr 87 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, radnych rad powiatów i rad gmin w województwie dolnośląskim (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 75, poz. 140 z 2002 r.) Rada Powiatu Ząbkowickiego, uwzględniając wniosek Starosty Ząbkowickiego z dnia 18 czerwca, uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się podziału powiatu ząbkowickiego na okręgi wyborcze oraz ustala się liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym, które określa załącznik do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenia na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich, tablicach ogłoszeń urzędów gmin powiatu ząbkowickiego oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
WIKTOR LUBIENIECKI

  Załącznik do uchwały Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 27 czerwca 2002 r. (poz. 2725)

Podział powiatu ząbkowickiego na okręgi wyborcze

Numer
okręgu wyborczego
Granice okręgu
Liczba radnych
w okręgu

1

Bardo, Stoszowice

3

2

Ciepłowody, Ziębice

6

3

Kamieniec Ząbkowicki, Złoty Stok

4

4

Ząbkowice Śląskie

6