2637

INFORMACJA

O DECYZJI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI NR WCC/491A/1699/W/7/OWR/2002/TT

z dnia 20 sierpnia 2002 r.

w sprawie o cofnięcie koncesji na wytwarzanie ciepła udzielonej “TERMET” Spółce Akcyjnej z siedzibą w Świebodzicach

Na wniosek z dnia 10 lipca 2002 r. znak: PR/61/2/670/2002 “TERMET” Spółce Akcyjnej z siedzibą w Świebodzicach, została cofnięta koncesja w zakresie wytwarzania ciepła.

Uzasadnienie:

Decyzją z dnia 12 listopada 1998 r. nr WCC/491/1699/U/OT-6/98/MG udzielono “TERMET” Spółce Akcyjnej z siedzibą w Świebodzicach, zwanej dalej Przedsiębiorstwem, koncesji na wytwarzanie ciepła, na okres do 20 listopada 2008 r.

Wnioskiem z dnia 10 lipca 2002 r., znak: PR/61/2/670/2002, Przedsiębiorstwo wystąpiło o cofnięcie koncesji, w związku z tym, że zaprzestało działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu ciepła, ponieważ ciepło wytwarzane we własnym źródle ciepła zlokalizowanym w Świebodzicach przy ul. Wałbrzyskiej jest przeznaczone wyłącznie na potrzeby własne Przedsiębiorstwa.

Na podstawie art. 41 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 z późn. zm.), decyzją z dnia 20 sierpnia 2002 r. nr WCC/491A/1699/W/7/OWR/2002/TT, którą z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki podpisał Dyrektor Południowo-zachodniego Oddziału Terenowego URE, została cofnięta koncesja na wytwarzanie ciepła udzielona ww. Przedsiębiorstwu.

Z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
URZĄD REGULACJI ENERGETYKI
POŁUDNIOWO-ZACHODNI ODDZIAŁ TERENOWY
z siedzibą we Wrocławiu
DYREKTOR
Wincenty Rękas