2635

INFORMACJA

O DECYZJI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI NR OWR-820/200-A/4/2002/IV/HC

z dnia 19 sierpnia 2002 r.

w sprawie ustalenia współczynników korekcyjnych Xw w taryfie dla ciepła Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Świdnicy sp. z o.o.

Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 47 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, na wniosek Przedsiębiorstwa posiadającego koncesje na prowadzenie działalności energetycznej, w dniu 18 lipca 2002 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia IV taryfy dla ciepła.

W myśl art. 23 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy – Prawo energetyczne, w związku z § 26 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 12 października 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie ciepłem, do zakresu kompetencji Prezesa URE należy ustalanie współczynników korekcyjnych Xw, które określają poprawę efektywności funkcjonowania przedsiębiorstw energetycznych oraz zmianę warunków prowadzenia przez te przedsiębiorstwa danego rodzaju działalności gospodarczej w pierwszym roku stosowania taryfy, w stosunku do roku kalendarzowego poprzedzającego pierwszy rok stosowania taryfy.

W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że Przedsiębiorstwo proponuje ustalenie współczynników korekcyjnych Xw w wysokości 0,0% dla obu rodzajów działalności gospodarczych.

W związku z powyższym decyzją z dnia 19 sierpnia 2002 r. nr OWR-820/200- -A/4/2002/IV/HC Prezes URE ustalił współczynniki korekcyjne Xw w wysokości 0,0% dla działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła oraz w wysokości 0,0% dla działalności gospodarczej w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła w pierwszym roku stosowania taryfy.

Z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
URZĄD REGULACJI ENERGETYKI
POŁUDNIOWO-ZACHODNI ODDZIAŁ TERENOWY
z siedzibą we Wrocławiu
DYREKTOR
Wincenty Rękas