2634

INFORMACJA

O DECYZJACH PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI NR PCC/3789/W/OWR/2002/HC i NR OCC/3789/W/OWR/2002/HC

z dnia 14 sierpnia 2002 r.

w sprawie umorzenia postępowań o udzielenie koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła oraz w zakresie obrotu ciepłem dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Ciepłowniczego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Brzegu Dolnym

Pismem z dnia 4 marca 2002 r., uzupełnionym pismem z dnia 4 kwietnia 2002 r., Miejskie Przedsiębiorstwo Ciepłownicze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Brzegu Dolnym, ul. Sienkiewicza 4, wystąpiło z wnioskiem o udzielenie koncesji w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła oraz obrotu ciepłem. Rozpoczęcie działalności koncesjonowanej planowane było od 1 lipca 2002 r.

W dniu 29 lipca 2002 r. wpłynęło do Oddziału Terenowego URE we Wrocławiu pismo znak: DN/205/2002, w którym Miejskie Przedsiębiorstwo Ciepłownicze sp. z o.o. odstępuje od ubiegania się o udzielenie koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła oraz obrót ciepłem.

Ponieważ umorzenie postępowań nie zagraża w tym stanie sprawy interesowi społecznemu, postanowiono przychylić się do wniosku strony i umorzyć oba postępowania.

Z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
URZĄD REGULACJI ENERGETYKI
POŁUDNIOWO-ZACHODNI ODDZIAŁ TERENOWY
z siedzibą we Wrocławiu
DYREKTOR
Wincenty Rękas