2633

INFORMACJA

o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

nr OWR-820/134-C/21/2001/III/JJ

z dnia 12 sierpnia 2002 r.

w sprawie zmiany terminu obowiązywania taryfy dla ciepła Dolnośląskiego Zakładu Termoenergetycznego SA z siedzibą w Wałbrzychu

Decyzją Prezesa URE (którą z upoważnienia Prezesa podpisał Dyrektor Południowo-Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą we Wrocławiu z dnia 12 sierpnia 2002 r. nr OWR-820/134-C/21/2001/III/JJ wydaną na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 oraz z 2001 r. Nr 49, poz. 509), na wniosek Przedsiębiorstwa, przedłużono okres obowiązywania współczynników korekcyjnych Xw określających poprawę efektywności funkcjonowania Przedsiębiorstwa oraz zmianę warunków prowadzenia przez to Przedsiębiorstwo działalności gospodarczej w okresie obowiązywania taryfy, do dnia 31 sierpnia 2002 r.

Na wniosek Przedsiębiorstwa z dnia 24 lipca 2002 r. nr DE/4440/2002, uzupełniony pismem z dnia 6 sierpnia 2002 r. nr DE/4612/2002, w dniu 9 sierpnia 2002 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie przedłużenia terminu obowiązywania taryfy dla ciepła, ustalonej przez to Przedsiębiorstwo, zatwierdzonej decyzją Prezesa URE z dnia 19 listopada 2001 r. nr OWR-820/134-C/17/2001/III/JK.

Przedsiębiorstwo uzasadniło wniosek niezakończonym postępowaniem administracyjnym w sprawie nowej taryfy dla ciepła, przedłożonej Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki oraz koniecznością bieżącej sprzedaży ciepła i jego rozliczania po dniu 30 czerwca 2002 r.

Rozpatrując wniosek o zmianę terminu obowiązywania taryfy dla ciepła stwierdzono, że wydanie pozytywnego rozstrzygnięcia nie jest sprzeczne z interesem społecznym i zasługuje na uwzględnienie.

Z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
URZĄD REGULACJI ENERGETYKI
POŁUDNIOWO-ZACHODNI ODDZIAŁ TERENOWY
z siedzibą we Wrocławiu
DYREKTOR
Wincenty Rękas