2630

UCHWAŁA RADY GMINY DOBROSZYCE

z dnia 20 czerwca 2002 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobroszyce obejmującego obszar działek określonych w § 1

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 ze zmianami) oraz w nawiązaniu do uchwał Rady Gminy Dobroszyce: nr XXIV-110/2000 z dnia 26 października 2000 r. oraz nr XXVI-127/2000 z dnia 29 grudnia 2000 r. uchwala się, co następuje:

Rozdział I: Przepisy ogólne
Rozdział II: Ogólne zasady zagospodarowania terenu
Rozdział III: Ustalenia ogólne dla niektórych funkcji terenów
Rozdział IV: Szczegółowe zasady zagospodarowania terenów w obrębie linii rozgraniczających
Rozdział V: Przepisy końcowe
Załączniki: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Dobroszyce: część 1, część 2