2629

UCHWAŁA RADY GMINY DOBROSZYCE

z dnia 20 czerwca 2002 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobroszyce obejmującego obszar działek określonych w § 1

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 ze zmianami) oraz w nawiązaniu do uchwał Rady Gminy Dobroszyce: nr XXIV-112/2000 z dnia 26 października 2000 r. oraz nr XXVI-126/2000 z dnia 29 grudnia 2000 r. uchwala się, co następuje:

 

Rozdział I: Przepisy ogólne
Rozdział II: Ogólne zasady zagospodarowania terenu
Rozdział III: Ustalenia ogólne dla niektórych funkcji terenów
Rozdział IV: Szczegółowe zasady zagospodarowania terenów w obrębie linii rozgraniczających część 1, część 2, część 3
 
Załącznik 1: Miejscowy plan zagospodarowania gminy Dobroszyce
Załączniki 2,3: Gmina Dobroszyce, obręb Bartków
Załączniki 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10: Gmina Dobroszyce, obręb Białe Błoto
Załączniki 11, 12, 13: Gmina Dobroszyce, obręb Dobra
Załączniki 14, 15: Gmina Dobroszyce, obręb Dobroszyce
Załączniki 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22: Gmina Dobroszyce, obręb Łuczyna
Załączniki 23, 24, 25, 26, 27, 28: Gmina Dobroszyce, obręb Malerzów
Załączniki 29: Gmina Dobroszyce, obręb Mękarzowice
Załączniki 30, 31, 32, 33, 34, 35: Gmina Dobroszyce, obręb Miodary
Załączniki 36, 37: Gmina Dobroszyce, obręb Nowica
Załączniki 38: Gmina Dobroszyce, obręb Nowosiedlice
Załączniki 39, 40, 41: Gmina Dobroszyce, obręb Sadków
Załączniki 42, 43: Gmina Dobroszyce, obręb Strzelce