2624

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KARPACZU

z dnia 2 sierpnia 2002 r.

w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Karpacz

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, w związku z art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

Postanowienia ogólne

§ 1

Uchwała niniejsza reguluje zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Karpacz.

§ 2

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733) zwana jest w niniejszej uchwale “ustawą”.

§ 3

W skład mieszkaniowego zasobu Gminy Karpacz wchodzą następujące rodzaje lokali: mieszkalne, zamienne, socjalne.

§ 4

Za dochód, w rozumieniu niniejszej uchwały, uważa się sumę dochodów brutto wszystkich członków gospodarstwa domowego osiągniętych w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku.

Zasady gospodarowania mieszkaniowym zasobem

Gminy Karpacz

§ 5

1. Mieszkaniowy zasób przeznaczony jest w pierwszej kolejności dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych mieszkańców gminy Karpacz posiadających stałe zameldowanie i przebywających stale na terenie miasta przynajmniej przez okres 5 lat.

2. W wyjątkowych przypadkach Zarząd Miasta Karpacza może udzielić zgody na zawarcie umowy najmu z innymi osobami niż określone w ust. 1, o ile jest to uzasadnione interesem społeczności lokalnej. (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego nr PN.II.0911-6/21/02 z dnia 14 sierpnia 2002 r. stwierdzono nieważność § 5).

§ 6

1. Umowa o najem lokalu socjalnego może być zawarta z osobą, która nie ma zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i znalazła się w niedostatku, wskutek czego jej dochód miesięczny nie pozwala na wynajęcie lokalu na zasadach ogólnych. (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego nr PN.II.0911-6/21/02 z dnia 14 sierpnia 2002 r. stwierdzono nieważność § 6 ust. 1).

2. Upoważnia się Zarząd Miasta do przekwalifikowywania lokali mieszkalnych na lokale socjalne.

§ 7

Lokale stanowiące mieszkaniowy zasób Gminy Karpacz z wyjątkiem lokali socjalnych i lokali przeznaczonych do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy mogą być wynajmowane tylko na czas nieoznaczony.

Kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieozna- czony

§ 8

Pierwszeństwo przy zawarciu umów najmu lokalu mieszkalnego przysługuje osobom:

a) najemcom zajmującym lokale mieszkalne znajdujące się w budynkach przeznaczonych na lokale socjalne, które przekażą wynajmującemu dotychczas zajmowany lokal,
b) uprawnionym do lokalu zamiennego na podstawie przepisów ustawy,
c) osiągającym dochód miesięczny nie wyższy niż 150% najniższej emerytury na członka gospodarstwa domowego i spełniającym przynajmniej jeden z warunków kwalifikujących wnioskodawcę do poprawy warunków zamieszkiwania określonych w § 9.

§ 9

Gmina Karpacz określa następujące warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy:

– brak tytułu prawnego do lokalu,
– powierzchnia pokoi przypadająca na członka gospodarstwa domowego poniżej 5 m2,
– wyposażenie lokalu w urządzenia techniczne oraz stan techniczny tych urządzeń,
– stan techniczny budynku kwalifikujący go do niezwłocznego remontu.

§ 10

Umowa najmu samodzielnego lokalu może być także zawierana z osobami posiadającymi zaspokojone potrzeby mieszkaniowe, a w szczególności:

a) zajmującymi standardowe lokale mieszkalne o powierzchni większej niż powierzchnia lokalu mieszkalnego, którego dotyczy zawierana umowa najmu, jeżeli pozostawiają one ten lokal do dyspozycji gminy,

b) ubiegającymi się o lokal mieszkalny dostosowany do ich potrzeb ze względu na stałe kalectwo, jeżeli pozostawiają one dotychczasowy lokal do dyspozycji gminy.

§ 11

Lokal mieszkalny o złym stanie technicznym, wymagający remontu o znacznej wartości, może być wynajęty:

a) osobie niemającej zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych, ale gwarantującej wykonanie remontu danego lokalu na własny koszt,

b) osobie zajmującej lokal przyległy celem poprawy trudnych warunków mieszkaniowych, która we własnym zakresie wykona remont i połączenie lokali.

§ 12

1. Wynajmujący powinien zawrzeć umowę najmu lokalu stanowiącego własność miasta z osobą wskazaną przez dotychczasowego najemcę, która była zameldowana i zamieszkiwała w nim przez okres co najmniej 10 lat, jeżeli nie posiada tytułu prawnego do innego lokalu i dotychczasowy najemca zrzeknie się praw do tego lokalu oraz przeprowadził się do innego lokalu, w którym w przypadku przekwaterowania wszystkich osób uprawnionych nastąpiłoby przegęszczenie (poniżej 5 m2 powierzchni mieszkalnej na osobę).

2. Wynajmujący powinien zawrzeć umowę najmu lokalu stanowiącego własność miasta z osobami, które nie wstąpiły w stosunek najmu po śmierci najemcy, jeżeli były zameldowane i zamieszkiwały z nim przez okres co najmniej 10 lat oraz nieposiadają tytułu prawnego do innego lokalu.

§ 13

Wolny lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej powyżej 80 m2 może być wynajęty za zapłatą czynszu wolnego.

§ 14

1. Najemca może dokonać zamiany lokalu na inny lokal mieszkalny za pisemną zgodą wynajmującego.

a) zamianie podlegają wyłącznie lokale nieposiadające zadłużenia,
b) w sytuacjach szczególnych Zarząd Miasta może wyrazić zgodę na zamianę lokalu obciążonego zadłużeniem,
c) wynajmujący może uczestniczyć w procesie zamiany lokali poprzez wskazywanie wolnych lokali mieszkalnych w zamian za lokal zdany wynajmującemu przez poprzedniego najemcę.

§ 15

Nie zezwala się na dokonanie zamiany, gdy w jej wyniku na osobę będzie przypadać mniej niż 5 m2 powierzchni mieszkalnej lub gdy zamiana może zagrozić interesowi miasta.

Kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego

§ 16

Do wynajmu lokalu socjalnego może być zakwalifikowana osoba, jeżeli średni miesięczny dochód na członka gospodarstwa domowego nie przekracza najniższej emerytury.

§ 17

1. Pierwszeństwo przy zawieraniu umów najmu lokalu socjalnego przysługuje osobom, które:

a) nabyły prawo do takiego lokalu na podstawie orzeczenia sądowego,
b) utraciły mieszkanie wskutek klęski żywiołowej, katastrofy lub pożaru, nie przysługuje im prawo do lokalu zamiennego,
c) opuściły dom dziecka w związku z uzyskaniem pełnoletności, a także w innych przypadkach przewidzianych prawem.

§ 18

Umowę najmu lokalu socjalnego zawiera się na 3 lata.

Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o przyznanie prawa do najmu lokalu oraz sposób poddania tych spraw kontroli społecznej

§ 19

1. Wnioski o zawarcie umów najmu lokali na czas nieoznaczony i lokali socjalnych, których rozpatrzenie ma nastąpić w danym roku kalendarzowym, należy składać w Urzędzie Miejskim od dnia 1 stycznia do dnia 30 listopada każdego roku.

2. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

3. Rejestr wniosków podany jest do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.

§ 20

1. W celu rozpatrywania wniosków o przyznanie prawa do najmu lokalu oraz wyboru osób, z którymi umowy powinny być zawierane w pierwszej kolejności Zarząd Miasta Karpacza powołuje Społeczną Komisję Mieszkaniową.

2. Zasady powoływania Społecznej Komisji Mieszkaniowej określa załącznik nr 2 do uchwały.

3. Regulamin pracy Społecznej Komisji Mieszkaniowej określa załącznik nr 3 do uchwały.

§ 21

1. Ustalenie osób uprawnionych do najmu lokalu następuje w formie rocznych wykazów.

2. Projekty rocznych wykazów sporządza Społeczna Komisja Mieszkaniowa.

3. Ostateczny wykaz osób ustala Zarząd Miasta Karpacza i podaje do publicznej wiadomości do dnia 31 stycznia danego roku.

4. Ilość osób ujętych w rocznym wykazie powinna być dostosowana do możliwości lokalowych miasta.

5. Osoby ubiegające się o przydział mieszkania mają prawo odwołania się od decyzji Zarządu Miasta w terminie 14 dni od daty wywieszenia wykazu osób zakwalifikowanych do przydziału lokalu mieszkalnego, do tego samego organu.

Przepisy końcowe

§ 22

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Karpacza.

§ 23

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 24

Z chwilą wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XXXIV/226/01 z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Karpacz oraz trybu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
MAREK SZULTIS

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 2 sierpnia 2002 r. (poz. 2624)

 

Karpacz . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           

(imię i nazwisko)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(adres)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE PRAWA DO NAJMU LOKALU

1. Proszę o przyznanie prawa do najmu mieszkania kwaterunkowego, lokalu socjalnego dla niżej wymienionych osób:

Lp.

Imię i nazwisko

Data urodzenia

Stopień pokrew.

       
       
       
       

2. Prośbę motywuję następująco: ............................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Jednocześnie informuję, że:

a) najemcą mieszkania, w którym mieszkam jest: ..................................................................................

b) osobami zamieszkałymi ze mną są osoby wymienione wyżej oraz:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

c) powierzchnia użytkowa lokalu wynosi ........................................, mieszkalna ....................................

d) mieszkanie składa się z ........ pokoi o powierzchni każdego: 1) ................ 2) ................ 3) ..................

4) .............. oraz kuchni i inne ......................................................................................................

e) mieszkanie zajmowane jest w następujący sposób:

Powierzchnia pokoi

Liczba zamieszk. osób

Uwagi

     
     
     
     

f) mieszkanie położone jest na parterze, ........ piętrze i jest wyposażone w instalację wodną, kanalizacyjną, gazową, centralnego ogrzewania, w.c., łazienkę, stan techniczny urządzeń: ............................................

g) stan techniczny budynku: ...................................

4. Okres zamieszkiwania w lokalu: ..........................................................................................................

(potwierdzenie zameldowania)

 

Uwaga:

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o dochodach osób starających się o przydział lokalu obejmujące okres ostatnich trzech miesięcy.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

O Ś W I A D C Z E N I E

Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie we wniosku informacje są zgodne z prawdą.

Przyjmuję do wiadomości, że podanie nieprawdziwych danych spowoduje niezakwalifikowanie mnie do przyznania prawa do najmu mieszkania.

Zobowiązuję się do informowania Referatu Spraw Lokalowych o zmianie podanych we wniosku danych.

Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych na upublicznionej liście osób starających się o przyznanie prawa do najmu lokalu mieszkalnego lub socjalnego.

 

data .................................. ......................................

(podpis oświadczającego)

 

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 2 sierpnia 2002 r. (poz. 2624)

Zasady powoływania Społecznej Komisji Mieszkaniowej

§ 1

1. Zarząd Miasta Karpacza powołuje członków Społecznej Komisji Mieszkaniowej na okres kadencji Rady Miejskiej, spośród kandydatów wskazanych przez:

a) Zarząd Miasta Karpacza,
b) Komisję Gospodarki Komunalnej i Spraw Społecznych,
c) Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
d) Instytucje Społeczne i Zakłady Pracy działające na terenie gminy Karpacz.

§ 2

W skład Społecznej Komisji Mieszkaniowej powołuje się osoby, które:

a) są stałymi, wieloletnimi mieszkańcami Karpacza,
b) są godne zaufania społecznego,
c) posiadają dobrą znajomość społeczności lokalnej,
d) reprezentują różne grupy społeczne,
e) mają zaspokojone potrzeby mieszkaniowe, i których członkowie rodzin nie będą ubiegać się o przydział lokalu z zasobów gminy.

§ 3

1. W skład Społecznej Komisji Mieszkaniowej powołuje się od 5 do 9 osób.

2. Przedstawiciele Rady Miejskiej mogą stanowić nie więcej niż 1/4 składu Komisji.