2620

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE

z dnia 25 czerwca 2002 r.

w sprawie ustalenia zasad przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 13, poz. 74 z 1996 r. z późn. zm.), art. 4a ust. 3 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (Dz. U. z 1999 r. Nr 65, poz. 746 ze zm.) Rada Miejska w Bierutowie uchwala, co następuje:

§ 1

W przypadku przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe wyraża zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 20% od opłaty za przekształcenie w przypadku jej jednorazowej zapłaty.

§ 2

Koszty wyceny nieruchomości podlegających przekształceniu ponosi użytkownik wieczysty.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu w Bierutowie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
STANISŁAW SZACHNOWSKI