2619

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH

z dnia 21 czerwca 2002 r.

w sprawie przeprowadzenia referendum w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Zrównoważonego Gminy Polkowice

Na podstawie art. 2, art. 4, w związku z art. 9 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. z 2000 r. Nr 88, poz. 985; z 2002 r. Nr 23, poz. 220) oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2000 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558) Rada Miejska w Polkowicach uchwala, co następuje:

§ 1

Postanawia się przeprowadzić referendum w sprawie przyjęcia przez mieszkańców gminy Polkowice Strategii Rozwoju Zrównoważonego Gminy Polkowice.

§ 2

Przedmiotem referendum jest udzielenie przez mieszkańców gminy Polkowice odpowiedzi na pytanie: “Czy jesteś za przyjęciem Strategii Rozwoju Zrównoważonego Gminy Polkowice?”.

§ 3

Referendum zostanie przeprowadzone w dniu 6 października 2002 roku.

§ 4

Ustala się wzór karty do głosowania stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

§ 5

Ustala się kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem referendum stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Polkowice.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzien-niku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz podlega bezzwłocznemu rozplakatowaniu na terenie gminy Polkowice, a także wywieszeniu na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Polkowice.

PRZEWODNICZĄCY RADY
IRENEUSZ TRACZYK

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 21 czerwca 2002 r. (poz. 2619) 

KARTA DO GŁOSOWANIA

w referendum gminnym w sprawie przeprowadzenia referendum z inicjatywy Rady Miejskiej w Polkowicach zarządzonym przez Radę Miejską na dzień 6 października 2002 r.

 

Czy jesteś za przyjęciem Strategii Rozwoju Zrównoważonego Gminy Polkowice?

TAK

   

NIE

 

 

Pouczenie:

Głosować można stawiając znak “X” w kratce obok odpowiedzi “TAK” lub “NIE”.

Postawienie znaku “X” w więcej niż jednej kratce lub niepostawienie znaku “X” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.

Pieczęć Obwodowej Komisji ds. referendum Pieczęć Rady Miejskiej w Polkowicach

 

Karta jest drukowana na papierze koloru białego, jednostronnie w formacie A-5.

 

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 21 czerwca 2002 r. (poz. 2619)

Kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem referendum

Dzień, w którym
Upływa termin
Wykonania czynności

Treść czynności

do 5 września 2002 r.

– podanie do publicznej wiadomości uchwały rady o przeprowadzeniu referendum

do10 września 2002 r.

– powołanie przez Radę Miejską Terytorialnej Komisji ds. referendum

do 14 września 2002 r.

– podanie do wiadomości mieszkańców przez rozplakatowanie obwieszczeń Burmistrza Gminy o granicach i numerach obwodów głosowania oraz siedzib Obwodowych Komisji ds. referendum

do 14 września 2002 r.

– powołanie przez Terytorialną Komisję Obwodowych Komisji ds. referendum i ustalenie regulaminu ich czynności

do 27 września 2002 r.

– wyłożenie spisu osób uprawnionych do udziału w referendum do publicznego wglądu

6 października 2002 r.

– głosowanie w referendum od godziny 6.00 do godziny 20.00