2617

UCHWAŁA RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO

z dnia 30 lipca 2002 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących powiatowy zasób nieruchomości

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) i art. 40 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XXXIX/253/2002 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 5 marca 2002 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących powiatowy zasób nieruchomości wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 po wyrazach “w drodze przetargu” dodaje się wyraz “ustnego” oraz po wyrazie “lub” dodaje wyraz “ustnego”,
2) w § 5 po wyrazie “przetargu” dodaje się wyraz “ustnego”,
3) w § 10 ust. 2 wyrazy “obowiązany jest” zastępuje się wyrazem “może”,
4) w § 11 ust. 2 wyrazy “dolicza się do ceny nabycia” zastępuje się wyrazami “zalicza się na poczet ceny”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Jeleniogórskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY
JACEK WŁODYGA