2616

UCHWAŁA RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO

z dnia 30 lipca 2002 r.

w sprawie ustalenia zasad podziału stypendiów socjalnych dla uczniów szkół ponadpodstawowych w 2002 r.

Na podstawie art. 12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 91 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.) Rada Powiatu Jeleniogórskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Tworzy się fundusz stypendialny z przeznaczeniem na stypendia socjalne i zasiłki losowe dla uczniów szkół ponadpodstawowych w 2002 r.

2. Na wymienione w ust. 1 zadanie została zaplanowana w dziale 854 “Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdziale 85415 “Pomoc materialna dla uczniów”, § 3240 “Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów” – kwota w wysokości 10.000 zł.

3. Podział kwoty wymienionej w ust. 2 na poszczególne jednostki dokonuje się na dotychczasowych zasadach, tj. przyjmując za kryterium liczbę uczniów szkół ponadpodstawowych dla młodzieży.

§ 2

1. Stypendia socjalne i zasiłki losowe są przyznawane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 1993 r. w sprawie warunków, form i trybu przyznawania i wypłacania oraz wysokości pomocy materialnej dla uczniów (Dz. U. Nr 74, poz. 350 z późn. zm.).

2. Indywidualne stypendia socjalne i zasiłki losowe dla uczniów z rodzin najuboższych są przyznawane przez komisje powołane w tym celu przez dyrektorów szkół ponadpodstawowych.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Jeleniogórskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY
JACEK WŁODYGA