2614

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

z dnia 21 sierpnia 2002 r.

w sprawie uchylenia rozporządzenia Wojewody Dolnośląskiego nr 36 z dnia 12 lipca 2002 r. w sprawie zwalczania wścieklizny na terenie miejscowości Walim, w powiecie wałbrzyskim

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2001 r. Nr 80, poz. 872 z późn. zm.), w związku z art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 1999 r. Nr 66, poz. 752 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Uchyla się rozporządzenie Wojewody Dolnośląskiego nr 36 z dnia 12 lipca 2002 r. w sprawie zwalczania wścieklizny na terenie miejscowości Walim, w powiecie wałbrzyskim.

§ 2

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w środkach masowego przekazu i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

wz. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
IGNACY BOCHENEK
I WICEWOJEWODA