2612

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

z dnia 21 sierpnia 2002 r.

w sprawie zwalczania choroby zakaźnej – zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie miejscowości Głogów, w województwie dolnośląskim

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2001 r. Nr 80, poz. 872 z późn. zm.), w związku z art. 23 ust. 1 pkt 3, 5 i 6 oraz ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 1999 r. Nr 66, poz. 752 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

W związku ze stwierdzeniem choroby zakaźnej – zgnilca amerykańskiego pszczół w miejscowości Głogów, w województwie dolnośląskim, teren miejscowości Głogów uznaję za obszar, na którym występuje choroba zakaźna – zgnilec amerykański pszczół.

§ 2

Tereny miejscowości: Borek, Bytnik, Szczyglice i Zabornia uznaję za obszar zagrożony wystąpieniem choroby zakaźnej – zgnilca amerykańskiego pszczół.

§ 3

Na obszarze, na którym występuje choroba zakaźna, oraz na obszarze zagrożonym zakazuje się:

1) wprowadzania do pasiek i wyprowadzania z nich: pszczół i pni pszczelich, sprzętu pszczelarskiego i produktów pszczelich,
2) wstępu do pasiek osób postronnych z wyjątkiem służby weterynaryjnej oraz upoważnionych rzeczoznawców zatruć i chorób pszczół,
3) karmienia pszczół odwirowanym w pasiekach miodem,
4) urządzania wystaw i przetargów z pszczołami.

§ 4

Na obszarze, na którym występuje choroba zakaźna, oraz na obszarze zagrożonym nakazuje się przeprowadzenie szczegółowego przeglądu pasiek pod nadzorem urzędowych lekarzy weterynarii.

§ 5

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w środkach masowego przekazu i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

w.z WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
IGNACY BOCHENEK
I WICEWOJEWODA