2534

INFORMACJA

o decyzji w sprawie zmiany terminu obowiązywania taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa – “CIEPŁOWNICTWO” sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Rudzie

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 1 sierpnia 2002 r. nr OWR- -820/328-A/13/2002/II/MB, wydaną na podstawie art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, na wniosek przedsiębiorstwa przedłużono okres obowiązywania współczynników korekcyjnych Xw, określających poprawę efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz zmianę warunków prowadzenia przez to przedsiębiorstwo działalności gospodarczej w okresie obowiązywania taryfy, do dnia 30 września 2002 r.

Przedsiębiorstwo posiadające taryfę dla ciepła zatwierdzoną decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 26 czerwca 2001 r. nr OWR-820/328-A/10/ /2001/II/HC na okres do 31 sierpnia 2002 r. wystąpiło z wnioskiem (pismo z dnia 18 lipca 2002 r.) o przedłużenie okresu obowiązywania taryfy do dnia 30 września 2002 r. Swój wniosek przedsiębiorstwo uzasadniło trwającym postępowaniem w sprawie nowego wniosku taryfowego dla ciepła, przedłożonego Prezesowi URE.

Rozpatrując wniosek stwierdzono, że pozytywne jego załatwienie nie jest sprzeczne z interesem społecznym i zasługuje na uwzględnienie.

Z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
URZĄD REGULACJI ENERGETYKI
POŁUDNIOWO-ZACHODNI ODDZIAŁ TERENOWY
z siedzibą we Wrocławiu
ZASTĘPCA DYREKTORA
Jadwiga Gogolewska