2528

UCHWAŁA RADY GMINY KOBIERZYCE

z dnia 27 czerwca 2002 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Racławice Wielkie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 ze zmianami), w związku z uchwałą nr XVIII/87/99 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Racławice Wielkie, Rada Gminy uchwala, co następuje:

Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi RACŁAWICE WIELKIE, rysunek planu w skali 1:2000 stanowi integralną część niniejszej uchwały

R o z d z i a ł 1

Przedmiot i zakres ustaleń planu

§ 1

Przedmiotem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest obszar zainwestowania wsi Racławice Wielkie wraz z przylegającymi gruntami części obrębu Żerniki Małe w granicach, jak na rysunku planu.

§ 2

1. Przedmiotem ustaleń planu są:

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach;
2) linie rozgraniczające dróg publicznych;
3) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej;
4) zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz urządzenia terenu, linie zabudowy i gabaryty obiektów;
5) szczególne warunki wynikające z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego;
6) tymczasowe sposoby zagospodarowania terenu.

2. W rysunku planu obowiązującymi ustaleniami są oznaczenia graficzne zawarte w legendzie pt. Elementy struktury funkcjonalno-przestrzennej, Elementy układu komunikacji oraz usytuowanie obiek-

tów i zespołów wpisanych do rejestru zabytków i udokumentowanych stanowisk archeologicznych oraz granice obszaru objętego planem. Pozostałe oznaczenia graficzne mają charakter regulacyjny i informacyjny lub przesądzone są innymi niż plan przepisami.

R o z d z i a ł 2

Przeznaczenie i warunki zagospodarowania terenów

§ 3

Ogólne ustalenia funkcjonalno-przestrzenne dla terenów istn. i proj. zainwestowania:

1. Ustala się zasięg istniejącego i projektowanego zainwestowania wiejskiego jak na rysunku planu.

2. W obrębie terenów zainwestowania wiejskiego dopuszcza się lokalizację zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej i usługowej, nieuciążliwej produkcyjnej i magazynowo-składowej oraz zainwestowania służącego celom publicznym, w tym związanego z gospodarką komunalną.

3. W ramach remontów i modernizacji istniejących zespołów zabudowy wymagane jest porządkowanie i uzupełnianie istn. struktury przestrzennej poprzez: korekty obiektów dysharmonijnych, lokalizację nowych budynków na działkach plombowych, właściwe kształtowanie elementów obsługi komunikacyjnej, zieleni towarzyszącej i izolacyjnej itp.

4. Na terenach zainwestowania wiejskiego nie dopuszcza się sytuowania obiektów hodowlanych, produkcyjnych oraz realizacji innych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których wymagane jest sporządzenie oceny oddziaływania na środowisko.

5. Lokalizacja dużych obiektów hodowlanych, produkcyjnych i innych, dla których wymagane jest sporządzenie oceny oddziaływania na środowisko, może następować tylko na wyznaczonych dla tych obiektów terenach.

6. Budynki gospodarcze lokalizowane na terenach zainwestowania wiejskiego należy w miarę możliwości sytuować wzdłuż granic nieruchomości z terenami otwartymi.

7. Dopuszcza się sytuowanie małych parterowych kiosków i pawilonów usługowo-handlowych jako obiektów tymczasowych na całym terenie zainwestowania, zaleca się jednak ich grupowanie na terenach koncentracji usług w uporządkowanych przestrzennie i architektonicznie zespołach.

8. Dopuszcza się lokalizację niewielkich urządzeń gospodarki komunalnej na ewent. wydzielonych działkach do 50 m2, zaś na terenach mieszkaniowych i usługowych jako obiektów wbudowanych (za wyjątkiem stacji redukcyjno-pomiarowych gazu). Dopuszcza się ponadto sytuowanie instalacji magazynowych – zbiorników paliw płynnych i gazowych – do celów grzewczych (olej opałowy, gaz płynny).

9. Dopuszcza się możliwość realizacji ścieżek rowerowych w obszarze zainwestowania wsi i jej terenów otwartych.

§ 4

Tymczasowe sposoby zagospodarowania terenu

Ustala się następujące zasady tymczasowego zagospodarowania terenów:

1. Dopuszcza się możliwość lokalizowania obiektów tymczasowych na terenach zainwestowania o funkcjach niekolidujących z docelowymi, pod warunkiem spełnienia wymogów ustalonych dla ostatecznego zagospodarowania i nieutrudniających zagospodarowania terenów przylegających.

2. Na terenach otwartych obiekty gospodarcze, służące produkcji rolnej lub obsłudze rolnictwa (wiaty, magazyny itp.) mogą być lokalizowane jako obiekty tymczasowe na okres do 10 lat.

3. Na terenach przewidzianych do zagospodarowania w późniejszym terminie dopuszcza się możliwość zagospodarowania poprzez nasadzenia roślinności dostosowanej do otoczenia i do okresu zagospodarowania.

§ 5

Ustalenia szczegółowe

Dla terenów wyodrębnionych liniami rozgraniczającymi przyjmuje się następujące ustalenia szczegółowe:

01 Mw,MN Tereny istn. zainwestowania wiejskiego 02 Mw,MN i proj. zabudowy mieszkaniowej położone w zachodniej części wsi (obręb Żerniki Małe).

Ustala się:

– trwałą adaptację istn. zabudowy w pasie terenu przy drodze K02;

– możliwość lokalizacji zabudowy: mieszkaniowej i usługowej w granicach – jak na rysunku planu oraz zabudowy zagrodowej na terenie 02 Mw,MN (rząd przylegających działek do użytków rolnych na dz. nr 150 i 152); maks. wysokość zabudowy: parter + poddasze użytkowe; przekrycie dachami stro- mymi;

– obsługę komunikacyjną za pośrednictwem ulic: istn. K01, K02 oraz proj. ulic: lokalnej K03 i ulic dojazdowych D10,0 i D8,0;

– linie zabudowy od ulic K01, K02 i K03 – jak na rysunku planu; nieprzekraczalne od proj. ulic dojazdowych – 8,0 m;

– trwałą adaptację zachodnich części działek nr 150 i 152 – jak na rysunku planu – jako użytków rolnych.

W zachodniej części terenu 02 Mw,MN usytuowane jest stanowisko archeologiczne (nr 5/70) – w przypadku prowadzenia działalności inwestycyjnej, a w szczególności wykonywania robót ziemnych w jego obszarze wymagane jest uzyskanie uzgodnienia ze służbą ochrony zabytków, a prowadzone mogą być wyłącznie po uzyskaniu jej zezwolenia na prowadzenie wyprzedzających badań archeologicznych o charakterze ratunkowym.

03 Mw Tereny istn. i proj. zainwestowania wiejskiego 04 Mw położone w centralnej części wsi.

Ustala się:

– trwałą adaptację istn. zabudowy w pasach terenów położonych obustronnie wzdłuż drogi K01;

– możliwość lokalizacji zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej i usługowej w granicach – jak na rysunku planu; maks. wysokość zabudowy: parter + poddasze użytkowe;

– lokalizację zabudowy mieszkaniowej w pasach terenów położonych wzdłuż drogi K02; maks. wysokość zabudowy: parter + poddasze użytkowe; przekrycie dachami stromymi;

– obsługę komunikacyjną za pośrednictwem istn. ulic K01 i K02;

– nieprzekraczalne linie zabudowy od ulic K01 i K02 – jak na rysunku planu.

W centralnych częściach obu terenów usytuowane są stanowiska archeologiczne (nr 3/74 i 6/77) – w przypadku prowadzenia działalności inwestycyjnej, a w szczególności wykonywania robót ziemnych w ich obszarach wymagane jest uzyskanie uzgodnienia ze służbą ochrony zabytków, a prowadzone mogą być wyłącznie po uzyskaniu jej zezwolenia na prowadzenie wyprzedzających badań archeologicznych o charakterze ratunkowym.

05 ZP,US Teren istn. zieleni parkowej i boiska sportowego.

Ustala się:

– trwałą adaptację istniejącego chronionego parku wiejskiego na dz. nr: 24/1 i 24/3 (d. parku pałacowego) z przeznaczeniem na cele publiczne; w ramach prac porządkujących przewiduje się uzupełnienia nasadzeń wysokich i niskich połączone z likwidacją upraw, ogródków przydomowych i budynku gospodarczego na dz. nr 24/3 wraz z realizacją ścieżek parkowych; dopuszcza się możliwość sy- tuowania elementów małej architektury o funkcji rekreacyjnej;

– trwałą adaptację boiska sportowego połączonego z nasadzeniami izolacyjnej zieleni wysokiej oraz całkowitym zakazem zabudowy kubaturowej; w pasie terenu przylegającym do drogi K01, dopuszcza się możliwość usytuowania parkingu;

– trwałą adaptację budynku mieszkalnego na dz. nr 24/2 z możliwością przeznaczenia na nieuciążliwe funkcje usługowe;

– wszelkie działania inwestycyjne, w tym zmierzające do uzupełnienia szaty roślinnej, wymagają opracowania projektu i uzyskania zezwolenia służby ochrony zabytków na jego realizację.

06 RPZ/U,P Teren istn. obiektów i urządzeń produkcji rolnej i proj. zespołu usługowo-produkcyjnego położony w południowo-wschodniej części wsi.

Dopuszcza się:

– możliwość trwałej adaptacji, przebudowy i rozbudowy istn. obiektów produkcji rolnej na cele nieuciążliwej produkcji, usług, magazynów i składów z dopuszczeniem towarzyszącej funkcji mieszkaniowej; wysokość proj. zabudowy: parter + poddasze użytkowe, przekrycie dachami stromymi;

– obsługa komunikacyjna za pośrednictwem proj. ulicy dojazdowej D8,0; pożądane usytuowanie parkingu w pasie terenu przylegającym do drogi K01 (północna część dz. nr 36/1);

– min. linia zabudowy od drogi K01 – 30,0 m;

– wymagane nasadzenia wysokiej zieleni izolacyjnej (jak na rysunku planu).

Na terenie dz. nr 32/9 usytuowane jest stanowisko archeologiczne (nr 4/75) – w przypadku prowadzenia działalności inwestycyjnej, a w szczególności wykonywania robót ziemnych na ich obszarach wymagane jest uzyskanie uzgodnienia ze służbą ochrony zabytków, a prowadzone mogą być wyłącznie po uzyskaniu jej zezwolenia na prowadzenie wyprzedzających badań archeologicznych o charakterze ratunkowym.

07 MN Teren proj. zabudowy mieszkaniowej położony we wschodniej części wsi.

Ustala się:

– lokalizacje zespołu zabudowy jednorodzinnej w południowej części działek nr: 19 i 20; wysokość proj. zabudowy: parter + poddasze użytkowe, przekrycie dachami stromymi; na działkach powstałych z podziału działki nr 19 dopuszcza się lokalizację funkcji rzemiosła nieuciążliwego;

– linie zabudowy – jak na rysunku planu;

– obsługę komunikacyjną za pośrednictwem proj. wewnętrznej ulicy dojazdowej włączonej do proj. drogi dojazdowej K04;

– wzdłuż granic terenu z drogami K01 i K04 wymagane nasadzenia zieleni izolacyjnej.

08 P,S,U Teren proj. zespołu obiektów i urządzeń produkcyjno-składowych i usługowych we wschodniej części wsi.

Ustala się:

– lokalizację zespołu obiektów i urządzeń działalności komercyjnej: produkcyjno-składowo-usługowej na działkach nr 3/4,5 i 17/2 (z wykluczeniem funkcji mieszkaniowej);

– nieprzekraczalne linie zabudowy – jak na rysunku planu;

– obsługę komunikacyjną za pośrednictwem proj. ulic dojazdowych: K04 i wewnętrznej; przy drodze wewnętrznej – w sąsiedztwie terenu leśnego – pożądana realizacja placu manewrowego wraz parkingiem;

– zakaz sytuowania wjazdów bramowych na teren z drogi powiatowej K01;

– trwałą adaptację zieleni leśnej w północnej części dz. nr 3/5 oraz uporządkowanie terenu zieleni nieurządzonej na dz. nr 17/2;

– lokalizację stacji transformatorowej 20,0/0,4 kV w południowej części terenu, w sąsiedztwie drogi K04;

– wzdłuż granicy z drogą K02 i proj. K04 wymagane nasadzenia wysokiej zieleni izolacyjnej.

W południowo-wschodniej części terenu usytuowane jest stanowisko archeologiczne (nr 2/73) – w przypadku prowadzenia działalności inwestycyjnej, a w szczególności wykonywania robót ziemnych w jego obszarze wymagane jest uzyskanie uzgodnienia ze służbą ochrony zabytków, a prowadzone mogą być wyłącznie po uzyskaniu jej zezwolenia na prowadzenie wyprzedzających badań archeologicznych o charakterze ratunkowym.

09 RP,RL Tereny gruntów rolnych i użytku leśnego 10 RP (północno-zach. część dz. nr 36/5) w pół- 11 RP nocnej, południowej i południowo-zacho- 12 RP dniej części wsi. Dla terenu 11 RP ustala się całkowity zakaz zabudowy kubaturo- wej oraz trwałą adaptację dróg rolniczych biegnących śladem dróg na dz. nr 16 i 21.

§ 6

Ustalenia funkcjonalno-przestrzenne dla terenów otwartych

1. Dla terenów otwartych ustala się całkowity zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych przeznaczonych na stały pobyt ludzi.

2. Ustala się zakaz zabudowy gospodarczej w bezpośrednim sąsiedztwie cieków wodnych oraz lasów i grupowych zadrzewień śródpolnych.

3. Nie ogranicza się możliwości realizacji sieci infrastruktury technicznej, zalecając ich prowadzenie wzdłuż pasów drogowych lub granic działek oraz równolegle do sieci istniejących.

4. Ustala się zachowanie istniejących lasów, wyznaczając przebieg granicy rolno-leśnej obejmującej istn. lasy w rysunku planu.

5. Nie ogranicza się możliwości realizacji małych zbiorników retencji wodnej i stawów hodowlanych, o ile nie stoi to w sprzeczności z przepisami szczególnymi.

6. Drogi gminne biegnące w terenach otwartych pełnią funkcję dróg rolniczych służących do obsługi użytków rolnych.

§ 7

Ustalenia dot. komunikacji drogowej

Dla poszczególnych ulic i dróg przyjmuje się następujące ustalenia:

K01 Lp15,0 Odcinek drogi powiatowej nr 47897 (Żerniki Małe – Chrzanów).

Ustala się:

– szerokość w liniach rozgraniczających – 15,0 m;

– na terenach zainwestowanych przekrój uliczny (na odcinku między terenem 07 MN i drogą ekspresową dopuszcza się przekrój drogowy);

– min. linia zabudowy dla proj. zabudowy – 20,0 i 15,0 m (jak na rysunku planu), na działkach plombowych – w linii budynków sąsiadujących;

– korekta skrzyżowania z drogą K02 w centralnej części wsi;

– zakaz wjazdów bramowych dla proj. zespołu działalności komercyjnej 08 P,S,U;

– wymagane wzdłuż drogi nasadzenia zieleni wysokiej.

K02 D 12,0 Odcinek drogi gminnej (Tyniec Mały – Nowiny).

Ustala się:

– szerokość w liniach rozgraniczających – 12,0 m, przekrój uliczny;

– min. linia zabudowy – 10,0 i 15,0 m (jak na rysunku planu);

– korekta skrzyżowania z drogą K01 w centralnej części wsi;

– wymagane wzdłuż drogi nasadzenia zieleni wysokiej.

K03 L 12,0 Odcinek proj. ulicy gminnej obsługującej tereny zabudowy mieszkaniowej Racławic Wlk. i Żemik Małych (po śladzie drogi na dz. nr 104).

Ustala się:

– szerokość w liniach rozgraniczających – 12,0 m, z pełnym przekrojem ulicznym;

– min. linia zabudowy – 10,0 m.

K04 D 12,0 Odcinek proj. drogi obsługującej tereny proj. zabudowy produkcyjno-usługowej 08 P,S,U po śladzie drogi na dz. nr 18.

Ustala się:

– szerokość w liniach rozgraniczających – 12,0 m, przekrój jednostronny z chodnikiem po wschodniej stronie;

– min. linia zabudowy – 25,0 i 12,0 m (jak na rysunku planu).

(S 2/2) Odcinek proj. drogi ekspresowej Warszawa – Lubawka – Praga (A-8).

Rezerwuje się pas terenu o szerokości 100,0 m (dla 2 jezdni o 2 pasach ruchu każda) w południowo- -wschodniej części wsi pod realizację odcinka międzynarodowej drogi ekspresowej Warszawa – Praga.

§ 8

Ustalenia dot. infrastruktury technicznej

Ustala się następujące zasady wyposażenia terenów w sieci i urządzenia infrastruktury technicznej:

1. Zaopatrzenie w wodę.

Przewiduje się trwałą adaptację dotychczasowego systemu zaopatrzenia w wodę ze stacji uzdatniania wody we wsi Krzyżowice w ilości około 22,0 m3/d rurociągiem tranzytowym. Ustala się realizację nowych odcinków sieci wodociągowej dla zaopatrzenia w wodę projektowanych terenów zainwestowania.

2. Odprowadzenie ścieków i wód opadowych.

Ustala się budowę systemu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej dla wsi odprowadzającej ścieki w ilości około 18,5 m3/d na istniejącą oczyszczalnię ścieków we wsi Kobierzyce. Ustala się realizację zbiorczego kanału grawitacyjnego o średnicy Ř 0,20 włączonego do proj. sieci kanalizacji sanitarnej wsi Chrzanów i Magnice.

Należy zapewnić zorganizowany sposób odprowadzenia wód opadowych z uwzględnieniem obowiązku neutralizowania substancji ropopochodnych lub chemicznych. Tereny, na których wody opadowe mogą zostać zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi lub chemicznymi, winny być utwardzone i skanalizowane.

3. Elektroenergetyka.

Adaptuje się istniejący system zaopatrzenia wsi w energię elektryczną linią SN 20,0 kV L-2757, wymaga się skablowania odcinków tej linii przebiegających przez tereny istn. i proj. zainwestowania oraz linii SN 20,0 kV L-2755 przebiegającej przez teren 09 P,S,U. Ustala się budowę nowych odcinków linii kablowych SN 20,0 kV oraz stacji transformatorowej dla zasilania w energię projektowanego zainwestowania na terenie 08 P,S,U. Dopuszcza się możliwość modernizacji i rozbudowy sieci nn 0,4 kV.

4. Zaopatrzenie w gaz.

Nie przewiduje się gazyfikacji wsi.

5. Telekomunikacja.

Adaptuje się przebieg istn. sieci telekomunikacyjnej. Dopuszcza się możliwość rozbudowy sieci, zalecając prowadzenie nowych linii wzdłuż istn. i proj. korytarzy infrastruktury technicznej, dróg i granic działek.

6. Gospodarka cieplna.

Nie przewiduje się realizacji systemu centralnego zaopatrzenia w ciepło. Zaleca się stopniową likwidację indywidualnych kotłowni na paliwo stałe i stosowanie innych zamiennych źródeł energii (paliwa ekologiczne).

7. Gospodarka odpadami.

Odpady komunalne poprzez wiejski punkt gromadzenia odpadów winny być składowane na gminnym składowisku odpadów. Zaleca się wprowadzanie systemu segregacji odpadów komunalnych.

§ 9

Ustalenia i wytyczne konserwatorskie

1. Na terenie wsi ochroną konserwatorską objęty jest park pałacowy położony na działce nr 24/1/ (nr rej. – 547/W). W granicach terenu objętego strefą ochrony konserwatorskiej wszelkie prace budowlane lub zmiany własności winny być prowadzone po uprzednim uzyskaniu zezwolenia służby ochrony zabytków.

2. W przypadku remontów i modernizacji obiektów ujętych w tzw. “spisie konserwatorskim” należy uzyskać na etapie postępowania lokalizacyjnego opinię służby ochrony zabytków.

3. W przypadku prowadzenia działalności inwestycyjnej, a w szczególności wykonywania robót ziemnych, w obszarze występowania udokumentowanych stanowisk archeologicznych w rejonie działek nr: 147 i 150, 23/2 i 25, 32/2 i 33, 32/9,10 oraz 3/5 i 17/2 wymagane jest uzyskanie uzgodnienia ze służbą ochrony zabytków, a prowadzone mogą być wyłącznie po uzyskaniu ich zezwolenia na prowadzenie wyprzedzających badań archeologicznych o charakterze ratowniczym.

4. Na całym obszarze objętym planem, w przypadku prowadzenia robót ziemnych i natrafienia na obiekty mające charakter zabytku archeologicznego, o odkryciu należy niezwłocznie powiadomić służbę ochrony zabytków i powołać na koszt inwestora nadzór archeologiczny.

§ 10

Ustalenia dot. zasad ochrony i kształtowania

środowiska

Ustala się następujące warunki zagospodarowania terenu wynikające z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego i zdrowia ludzi:

1) zakaz lokalizacji obiektów, instalowania urządzeń lub prowadzenia działalności usługowej i gospodarczej powodującej przekroczenia dopuszczalnych norm dot. ochrony powietrza atmosferycznego, warunek rozwiązania gospodarki cieplnej – w oparciu o paliwa ekologiczne (energia elektryczna, gaz, olej opałowy itp.),

2) ewentualne uciążliwości dla środowiska i zdrowia ludzi związane z prowadzeniem działalności usługowej i gospodarczej nie mogą wykraczać poza granice nieruchomości,

3) szczególną ochronę wód powierzchniowych i podziemnych poprzez spełnienie wymogów wynikających z przepisów szczególnych,

4) ochronę szaty roślinnej i walorów krajobrazowych poprzez:

a) zakaz wprowadzania zmian stosunków wodnych niekorzystnych dla sąsiadujących ekosystemów,

b) zachowanie istniejących zadrzewień i powierz- chni leśnych,

5) w odniesieniu do terenów przylegających do terenów leśnych ustala się zakaz prowadzenia prac ziemnych naruszających w sposób trwały rzeźbę i powierzchnię terenu lub powodujących wzmożenie procesów erozyjnych,

6) ewentualne roboty ziemne prowadzone w sąsiedztwie urządzeń melioracyjnych lub z nimi kolidujące muszą być uzgodnione z RZMiUW;

7) w zakresie ochrony przed hałasem i zanieczyszczeniami komunikacyjnymi ustala się ochronę istniejących zadrzewień przydrożnych, uzupełnianie szpalerów nowymi nasadzeniami.

R o z d z i a ł 3

Ustalenia dot. zasad realizacji planu

§ 11

1. Ustala się powierzchnię działki budowlanej przeznaczonej pod proj. zabudowę:

– mieszkaniową jednorodzinną i rzemieślniczą: 1500–2000 m2,

– produkcyjno-usługową (teren 08 P,S,U): min. 5000 m2,

o ile nie koliduje to z istn. zainwestowaniem i granicami własności.

2. Dopuszcza się możliwość, by proj. ulice dojazdowe obsługujące zespoły proj. zabudowy mieszkaniowej lub grupę kilku wydzielanych działek (usytuowane na wydzielonych działkach o szerokości jak na rysunku planu) były ulicami wewnętrznymi.

3. Projektowana zabudowa na działkach plombowych winna utrzymywać linię zabudowy wyznaczoną przez sąsiednie budynki i być dostosowana gabarytami do charakteru otaczającej zabudowy, o ile ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej.

§ 12

Dla realizacji celów publicznych wskazuje się teren parku wiejskiego oraz boiska sportowego położone na terenie oznaczonym symbolem 05 ZP,US.

§ 13

Wyznacza się obszary zorganizowanej działalności inwestycyjnej obejmujące tereny: zabudowy mieszkaniowej, oznaczony symbolem 02 Mw,MN oraz zespołu obiektów i urządzeń produkcyjno-składowych i usługowych oznaczonego symbolem 08 P,S,U wraz z drogą dojazdową K04.

§ 14

Stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się w wysokości 30%.

R o z d z i a ł 4

Ustalenia końcowe

§ 15

W zakresie objętym niniejszą uchwałą tracą moc ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kobierzyce, przyjętego uchwałą nr XIX/97/92 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 30 kwietnia 1992 roku (Dz. Urz. Woj. Wrocławskiego z 1992 r. Nr 13, poz. 65).

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
JANUSZ GARGAŁA

Załącznik graficzny do uchwały Rady Gminy Kobierzyce z dnia 27 czerwca 2002 r. (poz. 2528)