2525

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA

z dnia 4 lipca 2002 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Szwajcarską, Klecińską, Muchoborską, Duńską i linią kolejową we Wrocławiu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianą), art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 ze zmianami) oraz w związku z uchwałą nr XXIV/774/00 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21 września 2000 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ograniczonego ulicami: Szwajcarską, Klecińską, Muchoborską, Duńską i linią kolejową we Wrocławiu (Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej Wrocławia Nr 8, poz. 266) Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:

R o z d z i a ł I

USTALENIA OGÓLNE

§ 1

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Szwajcarską, Klecińską, Muchoborską i linią kolejową, zwany dalej planem, obejmuje obszar, którego granice stanowią: od północy – północna granica działki nr 3/17, AM 6, obręb Muchobór Mały, zachodnia granica działki nr 7/2, AM 6, obręb Muchobór Mały, i północno--zachodnia granica działki nr 8/1, AM 6, obręb Muchobór Mały, od wschodu – zachodnia linia rozgraniczająca terenów kolejowych, od południa – południowa linia rozgraniczająca ulicy Szwajcarskiej, od zachodu – wschodnia linia rozgraniczająca ulicy Klecińskiej i zachodnia linia rozgraniczająca ulicy Muchoborskiej.

2. Przedmiotem planu jest:

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania,

2) linie rozgraniczające ulice, place oraz drogi publiczne wraz z urządzeniami pomocniczymi,

3) granice i zasady zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie,

4) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej oraz linie rozgraniczające tereny tej infrastruktury,

5) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz urządzenia terenu, w tym również linie zabudowy i gabaryty obiektów,

6) zasady i warunki podziałów terenów na działki budowlane,

7) szczegółowe warunki zagospodarowania terenów, w tym zakaz zabudowy, wynikające z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego, kulturowego i zdrowia ludzi oraz prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody,

8) tymczasowe sposoby zagospodarowania, urządzania oraz użytkowania terenu.

§ 2

Określenia stosowane w uchwale oznaczają:

1) dominanta – obiekt budowlany lub jego część, która koncentruje uwagę obserwatorów,

2) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia ograniczająca obszar, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków oraz określonych w ustaleniach planu rodzajów budowli naziemnych niebędących liniami przesyłowymi i sieciami uzbrojenia terenu,

3) obszar zabudowany – obszar zajęty przez budynek lub budynki, ograniczony zewnętrznym obrysem ścian zewnętrznych w jego rzucie o największej powierzchni, liczonej w zewnętrznym obrysie ścian zewnętrznych,

4) przepisy szczegółowe i odrębne – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem.

5) przeznaczenie terenu lub obiektu – kategorie form zagospodarowania lub działalności lub grupy tych kategorii, które jako jedyne są dopuszczone w danym terenie lub obiekcie,

6) przeznaczenie podstawowe terenu lub obiektu – jest to część przeznaczenia terenu lub obiektu, która powinna dominować w danym terenie lub obiekcie w sposób określony w ustaleniach planu,

7) przeznaczenie uzupełniające terenu lub obiektu – jest to część przeznaczenia terenu lub obiektu, która uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe w sposób określony w ustaleniach planu,

8) strefa – zbiór terenów, dla których obowiązuje ta sama grupa ustaleń,

9) teren – obszar wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem,

10) uchwała – niniejsza uchwała,

11) urządzenia towarzyszące obiektom budowlanym –urządzenia techniczne zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe, place pod śmietniki.

§ 3

1. Integralną częścią planu jest rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) oznaczenia ogólne:
a) granice obszaru objętego planem,
b) linie rozgraniczające tereny,
c) nieprzekraczalne linie zabudowy,
d) obowiązujące linie zabudowy,
e) symbole terenów: UC, AG, ZR, ZI, KZ, KD, KL, KKS,

2) symbol strefy ochronnej – ZS.

§ 4

Ustala się następujące wymagania dotyczące przeznaczenia uzupełniającego:

1) dostosowanie do charakteru i wymagań przeznaczenia podstawowego,

2) powierzchnia terenu zajęta na przeznaczenie uzupełniające nie może przekroczyć 30% powierzchni terenu (obiekty towarzyszące).

§ 5

1. Z uwagi na bogactwo zabytkowych stanowisk archeologicznych w sąsiedztwie planu, na całym obszarze objętym planem, przed wydaniem pozwolenia na budowę należy uzyskać opinię odpowiedniej instytucji odpowiedzialnej za ochronę zabytków archeologicznych.

2. W przypadku ewentualnych odkryć stanowisk archeologicznych w obszarze planu, ziemne roboty budowlane muszą być poprzedzone badaniami archeologicznymi prowadzonymi przez uprawnionego archeologa na koszt inwestora, po uprzednim uzyskaniu zezwolenia odpowiedniej instytucji odpowiedzialnej za ochronę zabytków archeologicznych na podstawie art. 21 ust. 1 i art. 27 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 98, poz. 1150).

R o z d z i a ł II

USTALENIA DLA STREF

§ 6

1. Wyznacza się strefę ochronną od linii elektroenergetycznej oznaczonej na rysunku planu symbolem ZS 1.

2. Dla strefy, o której mowa w ust. 1, ustala się następujące przeznaczenie:

1) zieleń niska,
2) parkingi.

3. Dla strefy, o której mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu - zakaz zabudowy: zakazuje się wznoszenia, rozbudowy i nadbudowy obiektów budowlanych.

§ 7

1. Wyznacza się strefę ochronną od linii elektroenergetycznej oznaczonej na rysunku planu symbolem ZS 2.

2. Dla strefy, o której mowa w ust. 1, ustala się następujące przeznaczenie:

1) zieleń niska,
2) parkingi.

3. Dla strefy, o której mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu - zakaz zabudowy: zakazuje się wznoszenia, rozbudowy i nadbudowy obiektów budowlanych.

R o z d z i a ł III

USTALENIA DLA TERENÓW

§ 8

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem UC 1 ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe:

a) usługi hotelowo-turystyczne,
b) usługi gastronomii,

2) uzupełniające:

a) handel detaliczny,
b) biura, w tym przedstawicielstwa handlowe,
c) parkingi i zieleń izolacyjna.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące ukształtowania zabudowy:

1) obowiązująca i nieprzekraczalna linia zabudowy, określona jak na rysunku planu,

2) obowiązek wyeksponowania zabudowy od strony terenu ulicy Duńskiej oznaczonego na rysunku planu symbolem 2 KL,

3) maksymalna wysokość zabudowy, mierzona od poziomu terenu do najwyższego gzymsu lub okapu:

a) 13,5 m z zastrzeżeniem pkt b,
b) w miejscu oznaczenia na rysunku planu dominanty architektonicznej – 17 m.

3. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) zakaz lokalizacji budynków gospodarczych, wiat, obiektów budowlanych o funkcji magazynowej,

2) przeznaczenie zachodniej części terenu na zieleń izolacyjną według oznaczenia jak na rysunku planu,

3) usytuowanie parkingów, według oznaczenia jak na rysunku planu, od strony terenu ulicy oznaczonego na rysunku planu symbolem 5 KD,

4) obowiązek bogatego zazielenienia strefy parkingów,

5) obowiązek zazielenienia terenów niezabudowanych,

6) należy zapewnić:

a) co najmniej 1 stanowisko postojowe dla samochodów osobowych na każde 35 m2 powierzchni użytkowej części usługowej i biurowej zabudowy,

b) co najmniej 30 stanowisk postojowych dla samochodów osobowych na każde 100 łóżek w części hotelowej zabudowy terenu.

4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej:

1) dojazd do terenu od strony terenu ulicy Muchoborskiej oznaczonego na rysunku planu symbolem 1 KZ, terenu ulicy Duńskiej oznaczonego na rysunku planu symbolem 2 KL i terenu ulicy oznaczonego na rysunku planu symbolem 5 KD,

2) dojazd gospodarczy od strony terenu ulicy oznaczonego na rysunku planu symbolem 5 KD.

§ 9

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem UC 2 ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe:

a) handel detaliczny,
b) usługi gastronomii,

2) uzupełniające:

a) usługi związane z dużą liczbą klientów,
b) biura, w tym przedstawicielstwa handlowe,
c) obsługa firm,
d) parkingi i zieleń izolacyjna.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące ukształtowania zabudowy:

1) obowiązująca i nieprzekraczalna linia zabudowy, określona jak na rysunku planu,

2) obowiązek wyeksponowania zabudowy od strony terenu ulicy Duńskiej oznaczonego na rysunku planu symbolem 2 KL,

3) maksymalna wysokość zabudowy, mierzona od poziomu terenu do najwyższego gzymsu lub okapu:

a) 13,5 m z zastrzeżeniem pkt b,
b) w miejscu oznaczenia na rysunku planu dominanty architektonicznej – 17,0 m,

4) wykreowanie dominanty architektonicznej, według oznaczenia jak na rysunku planu, w narożniku zabudowy przy skrzyżowaniu ul. Duńskiej oznaczonej na rysunku planu symbolem 2 KL z ulicą oznaczoną na rysunku planu symbolem 5 KD.

3. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) usytuowanie parkingów, według oznaczenia jak na rysunku planu, od strony terenu ulicy Duńskiej oznaczonego na rysunku planu symbolem 2 KL i terenu ulicy oznaczonego na rysunku planu symbolem 5 KD,

2) obowiązek bogatego zazielenienia strefy parkingów,

3) obowiązek zazielenienia terenów niezabudowanych,

4) należy zapewnić: co najmniej 1 stanowisko postojowe dla samochodów osobowych na każde 35 m2 powierzchni użytkowej zabudowy.

4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, w przypadku podziału terenu, parcelacji gruntów dokonuje się według oznaczenia jak na rysunku planu.

5. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, zakazuje się lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 600 m2 dla każdej z nowo utworzonej parceli.

6. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej: dojazd do obiektu od strony terenu ulicy Duńskiej oznaczonego na rysunku planu symbolem 2 KL i terenu ulicy oznaczonego na rysunku planu symbolem 5 KD.

§ 10

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem AG 1 ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe – nieuciążliwa działalność produkcyjna,

2) uzupełniające:

a) biura,
b) laboratoria,
c) handel detaliczny dla obiektu usytuowanego na terenie przy zbiegu ulic: Klecińskiej i Muchoborskiej,
d) parkingi i zieleń izolacyjna.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące ukształtowania zabudowy:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy określona jak na rysunku planu,

2) obowiązek wyeksponowania zabudowy od strony terenu ulicy Klecińskiej i terenu ulicy Muchoborskiej oznaczonego na rysunku planu symbolem 1 KZ,

3) maksymalna wysokość zabudowy, mierzona od poziomu terenu do najwyższego gzymsu lub okapu:

a) 13,5 m z zastrzeżeniem pkt b,
b) w miejscu oznaczenia na rysunku planu dominanty architektonicznej – 17 m,

4) wykreowanie dominanty architektonicznej według oznaczenia jak na rysunku planu, przy zbiegu ulicy Klecińskiej i terenu ulicy Muchoborskiej oznaczonego na rysunku planu symbolem 1 KZ,

5) wymagane jednolite kształtowanie elewacji budynków usytuowanych na terenie, fragmenty wejściowe obiektów o indywidualnym charakterze podkreślające odrębność każdego z użytkowników.

3. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) przeznaczenie zachodniej części terenu na zieleń izolacyjną według oznaczenia jak na rysunku planu,

2) obowiązek bogatego zazielenienia parkingów,

3) obowiązek zazielenienia terenów niezabudowanych,

4) należy zapewnić:

a) co najmniej 1 stanowisko postojowe dla samochodów osobowych na każde 35 m2 powierzchni użytkowej części usługowej i biurowej zabudowy,
b) co najmniej 25 stanowisk postojowych dla samochodów osobowych na każde 100 osób zatrudnionych w części produkcyjnej zabudowy terenu.

4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, w przypadku podziału terenu, parcelacji gruntów dokonuje się według oznaczenia jak na rysunku planu.

5. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej: dojazd do obiektów od strony terenu ulicy oznaczonego na rysunku planu symbolem 4 KD.

§ 11

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem AG 2 ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe: nieuciążliwa działalność produkcyjna,

2) uzupełniające:

a) biura,
b) laboratoria,
c) parkingi.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące ukształtowania zabudowy:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy określona jak na rysunku planu,

2) maksymalna wysokość zabudowy mierzona od poziomu terenu do najwyższego gzymsu lub okapu: 13,5 m,

3) wymagane jednolite kształtowanie elewacji budynków usytuowanych na terenie, fragmenty wejściowe obiektów o indywidualnym charakterze podkreślające odrębność każdego z użytkowników.

3. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) obowiązek bogatego zazielenienia parkingów,

2) obowiązek zazielenienia terenów niezabudowanych,

3) należy zapewnić:

a) co najmniej 1 stanowisko postojowe dla samochodów osobowych na każde 35 m2 powierzchni użytkowej części biurowej zabudowy,
b) co najmniej 25 stanowisk postojowych dla samochodów osobowych na każde 100 osób zatrudnionych w części produkcyjnej zabudowy terenu.

4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, w przypadku podziału terenu, parcelacji gruntów dokonuje się według oznaczenia jak na rysunku planu.

5. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej – dojazd do obiektu od strony terenu ulicy oznaczonego na rysunku planu symbolem 4 KD.

§ 12

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem ZR 1 ustala się przeznaczenie:

a) zieleń urządzona,
b) terenowe obiekty rekreacyjno-sportowe.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) obowiązek urządzenia terenów zielonych,

2) obowiązek urządzenia ciągu pieszo-rowerowego od terenu ulicy Duńskiej oznaczonego na rysunku planu symbolem 2 KL do terenu ulicy Szwajcarskiej oznaczonego na rysunku planu symbolem 3 KL,

3) obowiązek zagospodarowania terenu w boiska do: siatkówki, koszykówki i korty tenisowe,

4) wykonanie nawierzchni ciągu pieszego z kostki kamiennej lub betonowej,

5) zieleń niska, średnio wysoka i wysoka,

6) obowiązek starannego kształtowania elementów małej architektury i oświetlenia,

7) obowiązek całościowego opracowania projektu zagospodarowania z oświetleniem i małą architektura.

3. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej:

1) ruch pieszo-rowerowy,

2) dopuszcza się dojazd pojazdom uprzywilejowanym od strony terenu ulicy Duńskiej oznaczonego na rysunku planu symbolem 2 KL i terenu ulicy Szwajcarskiej oznaczonego na rysunku planu symbolem 3 KL.

§ 13

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem AG 3 ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe – nieuciążliwa działalność produkcyjna,

2) uzupełniające:

a) biura,
b) laboratoria,
c) parkingi.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące ukształtowania zabudowy:

1) obowiązująca i nieprzekraczalna linia zabudowy określona jak na rysunku planu,

2) maksymalna wysokość zabudowy mierzona od poziomu terenu do najwyższego gzymsu lub okapu 13,5 m,

3. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) usytuowanie parkingów, według oznaczenia jak na rysunku planu, od strony terenu ulicy Duńskiej oznaczonego na rysunku planu symbolem 2 KL,

2) obowiązek bogatego zazielenienia strefy parkingów,

3) obowiązek zazielenienia terenów niezabudowanych,

4) należy zapewnić:

a) co najmniej 1 stanowisko postojowe dla samochodów osobowych na każde 35 m2 powierzchni użytkowej części biurowej zabudowy,
b) co najmniej 25 stanowisk postojowych dla samochodów osobowych na każde 100 osób zatrudnionych w części produkcyjnej zabudowy terenu.

4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej - dojazd do obiektu od strony terenu ulicy Duńskiej oznaczonej na rysunku planu symbolem 2 KL.

§ 14

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem AG 4 ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe: nieuciążliwa działalność produkcyjna,

2) uzupełniające:

a) biura,
b) laboratoria,
c) parkingi.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące ukształtowania zabudowy:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy określona jak na rysunku planu,

2) maksymalna wysokość zabudowy mierzona od poziomu terenu do najwyższego gzymsu lub okapu 13,5 m,

3. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) usytuowanie parkingów, według oznaczenia jak na rysunku planu, od strony terenu ulicy Szwajcarskiej oznaczonego na rysunku planu symbolem 3 KL,

2) obowiązek bogatego zazielenienia strefy parkingów,

3) obowiązek zazielenienia terenów niezabudowanych,

4) należy zapewnić:

a) co najmniej 1 stanowisko postojowe dla samochodów osobowych na każde 35 m2 powierzchni użytkowej części biurowej zabudowy,
b) co najmniej 25 stanowisk postojowych dla samochodów osobowych na każde 100 osób zatrudnionych w części produkcyjnej zabudowy trenu.

4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej – dojazd do obiektu od strony terenu ulicy Szwajcarskiej oznaczonego na rysunku planu symbolem 3 KL.

§ 15

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem AG 5 ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe: nieuciążliwa działalność produkcyjna,

2) uzupełniające:

a) biura,
b) laboratoria,
c) parkingi.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące ukształtowania zabudowy:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy określona jak na rysunku planu z zastrzeżeniem pkt 2,

2) w części terenu leżącej w strefie ZS 1, w przypadku przebudowy napowietrznych linii wysokiego napięcia 110 kV, polegającej na jej przeniesieniu poza teren, dopuszcza się zabudowę w obszarze ograniczonym nieprzekraczalną liną zabudowy, jak na rysunku planu,

3) maksymalna wysokość zabudowy mierzona od poziomu terenu do najwyższego gzymsu lub okapu 13,5 m.

3. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) usytuowanie parkingów, według oznaczenia jak na rysunku planu, od strony terenu ulicy Duńskiej oznaczonego na rysunku planu symbolem 2 KL i terenu ulicy Szwajcarskiej oznaczonego na rysunku planu symbolem 3 KL,

2) przeznaczenie wschodniej części terenu na strefę ochronną od linii elektroenergetycznej oznaczonej jak na rysunku planu symbolem ZS 1 i ZS 2,

3) obowiązek bogatego zazielenienia strefy parkingów,

4) obowiązek zazielenienia terenów niezabudowanych,

5) należy zapewnić:

a) co najmniej 1 stanowisko postojowe dla samochodów osobowych na każde 35 m2 powierzchni użytkowej części biurowej zabudowy,
b) co najmniej 25 stanowisk postojowych dla samochodów osobowych na każde 100 osób zatrudnionych w części produkcyjnej zabudowy terenu.

4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, w przypadku podziału terenu parcelacji gruntów dokonuje się według oznaczenia jak na rysunku planu.

5. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej – dojazd do obiektu od strony terenu ulicy Duńskiej oznaczonego na rysunku planu symbolem 2 KL i terenu ulicy Szwajcarskiej oznaczonego na rysunku planu symbolem 3 KL.

§ 16

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem AG 6 ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe – nieuciążliwa działalność produkcyjna,

2) uzupełniające:

a) biura,
b) laboratoria,
c) parkingi i zieleń izolacyjna.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące ukształtowania zabudowy:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy określona jak na rysunku planu,

2) maksymalna wysokość zabudowy mierzona od poziomu terenu do najwyższego gzymsu lub okapu:

a) 13,5 m z zastrzeżeniem pkt b,
b) w miejscu oznaczenia na rysunku planu dominanty architektonicznej – 17,0 m,

3) wykreowanie dominanty architektonicznej według oznaczenia jak na rysunku planu, na osi terenu ulicy Szwajcarskiej oznaczonego na rysunku planu symbolem 3 KL.

3. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) obowiązek bogatego zazielenienia parkingów,

2) obowiązek zazielenienia terenów niezabudowanych,

3) należy zapewnić:

a) co najmniej 1 stanowisko postojowe dla samochodów osobowych na każde 35 m2 powierzchni użytkowej części biurowej zabudowy,
b) co najmniej 25 stanowisk postojowych dla samochodów osobowych na każde 100 osób zatrudnionych w części produkcyjnej zabudowy trenu.

4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej: dojazd do obiektu od strony terenu ulicy Duńskiej oznaczonego na rysunku planu symbolem 2 KL.

§ 17

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem ZI 1 ustala się następujące przeznaczenie:

1) zieleń izolacyjna,
2) ciąg pieszo-jezdny.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące ukształtowania zabudowy: zakazuje się wznoszenia budynków i budowli.

3. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) usytuowanie w bezpośrednim sąsiedztwie terenów kolejowych pasa szerokości 3,0 m dla potrzeb kolejowej drogi technologicznej,

2) usytuowanie ciągu pieszo-jezdnego szerokości 3,5 m z dopuszczeniem ruchu dla samochodów obsługi technicznej i rowerów, wyizolowanego od terenów kolejowych ekranem akustycznym, stanowiącym jednocześnie barierę dla niekontrolowanego wstępu na teren kolejowy,

3) przeznaczenie terenu bezpośrednio sąsiadującego z terenem oznaczonym na rysunku planu symbolem UC 2 i AG 6 na zieleń izolacyjną szerokości 10,0 m z wyłączeniem gatunków drzew, których wysokość może przekroczyć 10,0 m (Dz. U. z 1999 r. Nr 47, poz. 476),

4) przeznaczenie terenu bezpośrednio sąsiadującego z terenem ulicy oznaczonym na rysunku planu symbolem 2 KL na zieleń z wyłączeniem drzew i krzewów.

R o z d z i a ł IV

USTALENIA OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

§ 18

UZBROJENIE TERENU

Ustala się następujące ogólne zasady uzbrojenia terenów w infrastrukturę techniczną:

1. Linie rozgraniczające ulic oznaczone na rysunku planu są równocześnie liniami rozgraniczającymi sieci uzbrojenia technicznego. Projektowane sieci, jak również istniejące, w miarę ich modernizacji, należy prowadzić w obrębie linii rozgraniczających ulic.

2. Dopuszczone są, w uzasadnionych przypadkach, odstępstwa od zasady, o której mowa w ust. 1, przy zachowaniu ustaleń zasad zabudowy i zagospodarowania terenów niniejszej uchwały.

3. Dopuszcza się możliwość realizacji urządzeń technicznych uzbrojenia jako towarzyszących inwestycjom na terenach własnych inwestorów.

4. Wszystkie inwestycje oraz zmiany w zakresie zaopatrzenia w ciepło, wodę, gaz, energię elektryczną, odprowadzania ścieków oraz lokalizacji innych urządzeń technicznych na terenach określonych w § 1 niniejszej uchwały wymagają uzyskania warunków technicznych od właściwych dysponentów sieci.

§ 19

Ustala się następujące zasady realizacji sieci uzbrojenia technicznego terenu:

1. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:

1) zaopatrzenie w wodę z miejskiej sieci wodociągowej, na warunkach określonych przez właściciela sieci,

2) rozbudowę istniejącej w ul. Klecińskiej i Muchoborskiej sieci wodociągowej, na tereny objęte planem, poprzez budowę sieci rozdzielczej ułożonej zgodnie z zapisem w § 18 ust. 1,

3) budowę rozdzielczej sieci wodociągowej w układach pierścieniowych, zapewniających ciągłość dostawy wody do odbiorców.

2. W zakresie odprowadzania ścieków sanitarnych ustala się:

1) odprowadzanie ścieków sanitarnych do istniejącego kanału sanitarnego w ul. Klecińskiej, na warunkach określonych przez właściciela sieci,

2) wyposażenie w sieć kanalizacji sanitarnej wszystkich obszarów zainwestowania,

3) budowę kanalizacji sanitarnej ułożonej zgodnie z zapisem w § 18 ust. 1,

4) lokalizację przepompowni ścieków sanitarnych, na terenie własnym Inwestora, stosownie do potrzeb,

5) zasadę realizacji układu kanalizacji sanitarnej w oparciu o wcześniej opracowaną koncepcję odprowadzania ścieków sanitarnych z obszaru objętego planem,

6) obowiązek podczyszczenia ścieków przemysłowych o przekroczonych dopuszczalnych wartościach zanieczyszczeń, przed ich wprowadzeniem do kanalizacji sanitarnej, w oczyszczalniach zakładowych, zlokalizowanych na terenie własnym Inwestora.

3. W zakresie odprowadzania ścieków deszczowych ustala się:

1) odprowadzenie wód deszczowych do rzeki Ślęzy w oparciu o istniejący kanał deszczowy, przebiegający w rejonie ulicy Szwajcarskiej, na warunkach określonych przez właściciela sieci i administratora rzeki,

2) wyposażenie w sieć kanalizacji deszczowej wszystkich obszarów zainwestowania,

3) budowę kanalizacji deszczowej ułożonej zgodnie z zapisem w § 18 ust. 1,

4) przebudowę odcinków kanalizacji deszczowej kolidujących z planowanym zainwestowaniem,

5) obowiązek zneutralizowania substancji ropopochodnych lub chemicznych, jeśli takie występują, na terenie własnym Inwestora,

6) utwardzenie i skanalizowanie terenów, na których może dojść do zanieczyszczenia substancjami, o których mowa w pkt 5.

4. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się:

1) dostawę gazu z miejskiej sieci gazowej średniego ciśnienia przebiegającej wzdłuż torów PKP oraz sieci gazowej niskiego ciśnienia ułożonej w ul. Klecińskiej, na warunkach określonych przez właściciela sieci,

2) zlokalizowanie stacji redukcyjno-pomiarowej II° na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem AG 4,

3) budowę rozdzielczej sieci gazowej ułożonej zgodnie z zapisem w § 18 ust. 1,

4) wykorzystanie gazu również do celów grzewczych.

5. W zakresie zaopatrzenia w energię cieplną ustala się:

1) dostawę energii cieplnej z miejskiej sieci ciepłowniczej przebiegającej przez teren oznaczony na rysunku planu symbolem 6 KKS, na warunkach określonych przez właściciela sieci i możliwość realizacji lokalnych źródeł ciepła na paliwo gazowe lub płynne oraz wykorzystanie energii elektrycznej do celów grzewczych,

2) obowiązek stosowania urządzeń grzewczych o wysokiej sprawności i niskim stopniu emisji zanieczyszczeń.

6. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:

1) zasilanie terenów objętych planem z kierunku GPZ – Pilczyce oraz GPZ – Wrocław Zachód,

2) rozbudowę i budowę nowych linii energetycznych kablowych średniego i niskiego napięcia oraz budowę stacji transformatorowych wnętrzowych jako obiektów wolno stojących lub wbudowanych, oznaczonych w planie symbolem EE, na warunkach określonych przez właściciela sieci,

3) lokalizację stacji transformatorowych, o których mowa w pkt 2 na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem UC 1, UC 2 i AG 1,

4) możliwość lokalizacji dodatkowych stacji transformatorowych, niewymienionych w pkt 3, na terenie własnym Inwestora (w zależności od rodzaju produkcji i zapotrzebowania mocy),

5) lokalizację stacji transformatorowych wolno stojących na wydzielonych działkach,

6) zapewnienie dogodnego dojazdu do stacji transformatorowych, o których mowa w pkt 3 i 4,

7) skablowanie linii napowietrznej średniego napięcia przebiegającej przez teren oznaczony na rysunku planu symbolem AG 5, kolidującej z planowanym zainwestowaniem,

8) dla dwutorowej linii wysokiego napięcia 110 kV S-144/S-155 oraz jednotorowej linii wysokiego napięcia 110 kV S-142 strefę ochronną o szerokości 40,0 m (po 20,0 m od osi linii), w której obowiązują ustalenia zawarte w rozdziale II – Ustalenia dla stref,

9) możliwość przebudowy napowietrznych linii wysokiego napięcia 110 kV: dwutorowej S-144/S-155 oraz jednotorowej S-142, o których mowa w pkt 8, na warunkach uzgodnionych z właścicielem sieci.

7. W zakresie gromadzenia i usuwania odpadów:

Obowiązują zasady określone w odrębnych przepisach szczególnych i gminnych.

8. W zakresie usług telekomunikacyjnych ustala się:

1) przyłączenie do telefonicznej sieci miejscowej, na warunkach określonych przez lokalnych właścicieli sieci,

2) budowę sieci telekomunikacyjnej ułożonej zgodnie z zapisem w § 18 ust. 1.

R o z d z i a ł V

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE W ZAKRESIE

KOMUNIKACJI

§ 20

1. Ustala się klasę zbiorczą dla ul. Muchoborskiej oznaczonej na rysunku planu symbolem 1 KZ.

2. Dla ulicy, o której mowa w ust. 1, ustala się zmienną szerokość w liniach rozgraniczających na odcinku ulicy od ul. Szkockiej w kierunku południowym 25 m, na odcinku od ul. Szkockiej w kierunku północnym 18 m, oraz następujące zasady zagospodarowania w ich obrębie:

1) minimalna szerokość jezdni 6,5 m,

2) obustronne chodniki,

3) ścieżka rowerowa dwukierunkowa po wschodniej stronie jezdni,

4) zieleń przyuliczna w zależności od lokalnych uwarunkowań.

3. Ustala się klasę lokalną dla ulicy Duńskiej oznaczonej na rysunku planu symbolem 2 KL.

4. Dla ulicy, o której mowa w ust. 3, ustala się zmienną szerokość w liniach rozgraniczających od 15 do 27 m, według określenia na rysunku planu, oraz następujące zasady zagospodarowania w ich obrębie:

1) minimalna szerokość jezdni 6 m,

2) obustronne chodniki,

3) ścieżka rowerowa dwukierunkowa po północnej stronie jezdni na odcinku od ul. Muchoborskiej do ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 5 KD; na dalszym odcinku ścieżka pieszo- -rowerowa po północnej stronie jezdni,

4) zieleń przyuliczna w zależności od lokalnych uwarunkowań.

5. Ustala się klasę lokalną dla ulicy Szwajcarskiej oznaczonej na rysunku planu symbolem 3 KL.

6. Dla ulicy, o której mowa w ust. 5, ustala się zmienną szerokość w liniach rozgraniczających od 20 do 27 m, według określenia na rysunku planu, oraz następujące zasady zagospodarowania w ich obrębie:

1) minimalna szerokość jezdni 6 m,

2) obustronne chodniki,

3) ścieżka rowerowa dwukierunkowa po północnej stronie jezdni na odcinku ul. Klecińskiej do terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem AG 4 w rejonie strefy ZS 1; na dalszym odcinku ulicy ścieżka pieszo-rowerowa,

4) zieleń przyuliczna w zależności od lokalnych uwarunkowań.

7. Ustala się klasę dojazdową dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 4 KD.

8. Dla ulicy, o której mowa w ust. 7, ustala się szerokość w liniach rozgraniczających 15 m oraz następujące zasady zagospodarowania w ich obrębie:

1) minimalna szerokość jezdni 6 m,

2) obustronne chodniki,

3) zieleń przyuliczna w zależności od lokalnych uwarunkowań.

9. Ustala się klasę dojazdową dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 5 KD.

10. Dla ulicy, o której mowa w ust. 9, ustala się szerokość w liniach rozgraniczających 15 m oraz następujące zasady zagospodarowania w ich obrębie:

1) minimalna szerokość jezdni 6 m,

2) obustronne chodniki,

3) ścieżka rowerowa dwukierunkowa po wschodniej stronie jezdni,

4) zieleń przyuliczna w zależności od lokalnych uwarunkowań.

11. Ustala się teren przeznaczony na komunikację, oznaczony na rysunku planu symbolem 6 KKS.

12. Dla terenu, o którym mowa w ust. 11, wyznacza się linie rozgraniczające według określenia na rysunku planu oraz ustala się następujące zasady zagospodarowania:

1) teren przeznacza się na urządzenie przystanków kolei miejskiej i ich obsługi,

2) w granicach wyznaczonego terenu dopuszcza się lokalizowanie obiektów kubaturowych i parkingów terenowych związanych z obsługą przystanku kolei miejskiej,

3) wymagane wykreowanie dominanty architektonicznej wyznaczonej jak na rysunku planu.

R o z d z i a ł VI

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 21

Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 ze zmianami) ustala się wielkość stawki procentowej, o której mowa w art. 36 ust. 3 tej ustawy, na 30%.

§ 22

Tracą moc ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Wrocławia, zatwierdzonego uchwałą nr XXI/104/88 Miejskiej Rady Narodowej we Wrocławiu z dnia 10 czerwca 1988 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Wrocławskiego Nr 11, poz. 165) w zakresie objętym niniejszą uchwałą.

§ 23

Wyznacza się obszary przeznaczone do realizacji celów publicznych:

1) tereny ulic: 1 KZ, 2 KL, 3 KL, 4 KD, 5 KD, 6 KKS,

2) tereny otwartej zieleni urządzonej i tereny rekrea- cyjno-sportowych: ZR 1 i ZI 1.

§ 24

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

§ 25

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
RYSZARD MAJ

Załącznik do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 4 lipca 2002 r. (poz. 2525)