2519

UCHWAŁA RADY POWIATU W POLKOWICACH

z dnia 11 lipca 2002 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/179/02 Rady Powiatu w Polkowicach z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie ustalenia w powiecie polkowickim zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć prowadzonych bezpośrednio z wychowankami albo na ich rzecz dyrektorowi placówki socjalizacyjnej, a także tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć prowadzonych bezpośrednio z wychowankami albo na ich rzecz przez pedagoga placówki socjalizacyjnej oraz dyrektora placówki rodzinnej – będącego jednocześnie wychowawcą i wychowawcy zatrudnionego w placówce rodzinnej

Na podstawie art. 12 pkt 1, art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718), w związku z art. 42 ust. 7 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 22, poz. 291 i Nr 122, poz. 1323 oraz z 2001 r. Nr 111, poz. 1194, Nr 128, poz. 1404, Nr 144, poz. 1615 i Nr 154, poz. 1795) Rada Powiatu w Polkowicach uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XXIX/179/02 Rady Powiatu w Polkowicach z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie ustalenia w powiecie polkowickim zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć prowadzonych bezpośrednio z wychowankami albo na ich rzecz dyrektorowi placówki socjalizacyjnej, a także tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć prowadzonych bezpośrednio z wychowankami albo na ich rzecz przez pedagoga placówki socjalizacyjnej oraz dyrektora placówki rodzinnej – będącego jednocześnie wychowawcą i wychowawcy zatrudnionego w placówce rodzinnej wprowadza się zmianę polegającą na tym, że:

§ 3 otrzymuje brzmienie:

“§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Polkowicach.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY
ANDRZEJ CZEKAJŁO