2511

OBWIESZCZENIE

PRZEWODNICZĄCEGO RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO

z dnia 30 lipca 2002 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XXIII/130/2000 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 11 września 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli i przyznawania świadczeń socjalnych nauczycielom zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych Powiatu Jeleniogórskiego

Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 z późn. zm.) ogłasza się, w załączniku do niniejszego obwieszczenia, jednolity tekst uchwały nr XXIII/130/2000 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 11 września 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli i przyznawania świadczeń socjalnych nauczycielom zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych Powiatu Jeleniogórskiego, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałami Rady Powiatu Jeleniogórskiego:

1) nr XXVI/162/2000 z dnia 29 grudnia 2000 r.

2) nr XLIV/288/2002 z dnia 30 lipca 2002 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY
JACEK WŁODYGA

Załącznik do obwieszczenia Przewodniczącego Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 30 lipca 2002 r. (poz. 2511)

 

UCHWAŁA NR XXIII/130/2000

RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO

z dnia 11 września 2002 r.

w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli i przyznawania świadczeń socjalnych nauczycielom zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych Powiatu Jeleniogórskiego

Na podstawie art. 12 pkt 1 i pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 5, 6 i art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357 z późn. zm.), z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2000 r. w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę przyznawania dodatku za warunki pracy oraz szczegółowych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat (Dz. U. Nr 39, poz. 455 z późn. zm.), a także art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854) uchwala się, co następuje:

§ 1

Wysokość wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela ustala się na podstawie tabeli zaszeregowania oraz minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego i zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2000 r.

§ 2

Przysługujące nauczycielom:

1) dodatek za wysługę lat,
2) dodatek za uciążliwość pracy,
3) dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej,
4) nagrody jubileuszowe,
5) dodatkowe wynagrodzenie roczne,
6) zasiłek na zagospodarowanie,
7) odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy,
8) odprawy z tytułu przejścia na emeryturę lub rentę,
9) dodatek wiejski

wypłaca się na warunkach, zasadach i w wysokościach określonych w Karcie Nauczyciela oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2000 r.

§ 3

Dodatki specjalistyczne przysługują nauczycielom na zasadach i warunkach określonych w art. 9 ustawy z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 19, poz. 239).

§ 4

Ustala się regulamin przyznawania i wypłacania niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2002 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY
JACEK WŁODYGA

 Załącznik do uchwały nr XXIII/130/2000 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 30 września 2002 r. (poz. 2511)

Regulamin

przyznawania i wypłacania niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

R o z d z i a ł 1

Postanowienia wstępne

§ 1

Regulamin określa zasady ustalania wysokości oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania:

a) dodatku motywacyjnego,
b) dodatku funkcyjnego,
c) dodatku za sprawowanie funkcji opiekuna stażu,
d) dodatku za wychowawstwo klasy,
e) dodatków za warunki pracy w tym: za trudne, uciążliwe, szkodliwe dla zdrowia,
f) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
g) dodatku za wysługę lat,
h) specjalnego funduszu nagród,
i) dodatku mieszkaniowego.

§ 2

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

1) szkole – należy przez to rozumieć szkołę lub placówkę oświatową, opiekuńczo-wychowawczą albo zespół szkół lub placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Jeleniogórski,

2) dyrektorze lub wicedyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora lub wicedyrektora jednostki, o której mowa w pkt 1,

3) roku szkolnym – należy przez to rozumieć okres pracy szkoły od 1 września danego roku do 31 sierpnia roku następnego,

4) uczniu – należy przez to rozumieć także wychowanka,

5) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin – należy przez to rozumieć obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin, o których mowa w art. 42 ust. 3, ust. 4a i ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357 z późn. zm.),

6) nauczycielu – należy przez to rozumieć wychowawcę i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w jednostkach, o których mowa w pkt 1,

7) placówce opiekuńczo-wychowawczej - należy przez to rozumieć placówki, o których mowa w art. 2a ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414 z późn. zm.).

R o z d z i a ł 2

Dodatek motywacyjny

§ 1

Dodatek motywacyjny przyznawany jest nauczycielom za osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze i organizacyjne, jakość świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym oraz za aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły.

§ 2

Szczegółowe zasady w zakresie przyznawania dodatku motywacyjnego dyrektorom szkół określa załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

§ 3

Szczegółowe zasady w zakresie przyznawania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli określa dyrektor szkoły w porozumieniu ze związkami zawodowymi działającymi na terenie szkoły.

§ 4

Dodatek motywacyjny dla nauczycieli w zależności od osiąganych wyników pracy ustala się w wysokości do 50% stawki średniego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego, przyjmując średnią dodatku 5,5% w danej jednostce oświatowej w granicach środków przyznanych szkole na wynagrodzenia.

§ 5

1) Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż jeden rok szkolny.

2) Dla nauczycieli rozpoczynających pracę w danej placówce przyznanie dodatku motywacyjnego następuje po upływie co najmniej 6 miesięcy zatrudnienia.

§ 6

Dodatek motywacyjny nauczycielom przyznaje dyrektor szkoły w ramach przyznanego szkole planu wydatków budżetowych na wynagrodzenia, a dla dyrektora szkoły – Starosta Jeleniogórski na zasadach określonych w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.

§ 7

Za podstawę przyznania dodatku motywacyjnego przyjmuje się ustalenia dokonane w toku analizy działalności szkoły na posiedzeniach rady pedagogicznej, z uwzględnieniem § 3 niniejszego rozdziału.

§ 8

Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

R o z d z i a ł 3

Dodatek funkcyjny

§ 1

Do dodatku funkcyjnego uprawnieni są nauczyciele, którym powierzono:

1) stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły,
2) wychowawstwo klasy,
3) funkcję:
a) doradcy metodycznego lub nauczyciela – konsultanta,
b) opiekuna stażu,
c) lidera wewnątrzszkolnego systemu doskonalenia nauczycieli.

§ 2

1. Dodatki funkcyjne dla dyrektora szkoły, nauczyciela – konsultanta i doradcy metodycznego przyznaje Starosta Jeleniogórski, a dla wicedyrektora i innych osób zajmujących stanowiska kierownicze w szkole oraz dla wychowawcy klasy, lidera wewnątrzszkolnego systemu doskonalenia nauczycieli i opiekuna stażu – dyrektor szkoły, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku gdy wychowawstwo klasy lub funkcję opiekuna stażu sprawuje dyrektor szkoły, dodatek przyznaje się na pisemny wniosek zainteresowanego.

§ 3

Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa w § 1 pkt 1, uzależniona jest od wyników pracy szkoły, warunków środowiskowych i społecznych, w jakich szkoła funkcjonuje, realizacji zadań określonych w planie budżetowym i złożoności zadań wynikających z warunków organizacyjnych szkoły, m.in. z:

– ilości oddziałów,
– liczby uczniów,
– ilości szkół w zespole,
– wielkości bazy (liczby obiektów),
– liczby zatrudnionych osób w szkole, w tym liczby pracowników administracyjno-ekonomicznych,
– liczby stanowisk kierowniczych w szkole.

§ 4

1. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektorów szkół określa poniższa tabela.

Tabela dodatków funkcyjnych

Lp.

Stanowisko

Miesięcznie w % od wynagrodzenia,

o którym mowa w ust. 2

od

do

1.

Szkoły wszystkich typów

   

a.

dyrektor szkoły liczącej do 8 oddziałów

11

40

b.

dyrektor szkoły liczącej od 9 do 16 oddziałów

13

45

c.

dyrektor szkoły liczącej 17 oddziałów i więcej

19

50

2.

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, domy wczasów dziecięcych, placówki opiekuńczo-wychowawcze

   
 

dyrektor wychowawca kierujący rodzinnym domem dziecka

13

45

3.

Bursy, szkolne schroniska młodzieżowe

   

a.

dyrektor bursy

11

40

b.

dyrektor (kierownik) szkolnego schroniska młodzieżowego

7

25

4.

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

   
 

dyrektor poradni

7

30

 

2. Za podstawę naliczania dodatku funkcyjnego przyjmuje się wynagrodzenie bazowe w państwowej sferze budżetowej – zwane dalej wynagrodzeniem bazowym, którego wysokość jest ogłaszana corocznie w ustawie budżetowej.

3. Wysokość dodatku funkcyjnego dla wicedyrektora szkoły nie może przekroczyć 70% dodatku funkcyjnego dyrektora, a wysokość dodatku dla pozostałych stanowisk kierowniczych – 50% dodatku funkcyjnego dyrektora.

§ 5

1. Wysokość dodatku za wychowawstwo klasy ustala się od 1,5% do 3% wynagrodzenia bazowego.

2. Dodatek dla doradcy metodycznego, lidera wewnątrzszkolnego systemu doskonalenia nauczycieli ustala się w wysokości od 3% do 5% wynagrodzenia bazowego, a dla nauczyciela – konsultanta w wysokości od 7% do 10% wynagrodzenia bazowego.

3. Opiekunowi stażu ustala się dodatek w wysokości od 2% do 4% wynagrodzenia bazowego, za każdą osobę odbywającą u niego staż.

§ 6

1. Prawo do dodatku funkcyjnego, o którym mowa w § 1, powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, wychowawstwa klasy lub funkcji, a jeżeli powierzenie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.

2. Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dyrektora szkoły przysługuje wicedyrektorowi szkoły od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po 3 miesiącach zastępstwa.

3. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze na czas określony, traci prawo do dodatku funkcyjnego z upływem tego okresu, a w razie wcześniejszego odwołania - z końcem miesiąca, w którym nastąpiło odwołanie, a jeżeli odwołanie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.

4. W razie zaprzestania wykonywania zajęć dodatkowych, o których mowa w § 1 pkt 2 i 3, w ciągu miesiąca lub ich podjęcia w takim czasie, nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie z tego tytułu proporcjonalnie do przepracowanego okresu. W takim przypadku wysokość wynagrodzenia ustala się, dzieląc stawkę miesięcznego wynagrodzenia przez 30 i mnożąc przez liczbę dni kalendarzowych, przypadających w okresie przepracowanym.

5. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze, przysługuje z tego tytułu tylko jeden dodatek funkcyjny, a w razie zbiegu tytułów do dwóch lub więcej dodatków funkcyjnych, przysługuje dodatek wyższy.

6. Otrzymywanie dodatku, o którym mowa w § 1 pkt 1, nie wyłącza prawa do otrzymania dodatku wymienionego w § 1 pkt 2 i 3.

7. Dodatki funkcyjne, o których mowa w § 1, nie przysługują w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia z innych powodów obowiązków, do których jest przypisany ten dodatek, a jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązków nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.

§ 7

Dodatki funkcyjne wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagradzania.

R o z d z i a ł 4

Dodatki za warunki pracy

§ 1

Ustala się kategorie dodatku za trudne warunki pracy w następujących wysokościach:

a) I kategoria – 8% średniego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego,
b) II kategoria – 15% średniego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego,
c) III kategoria – 25% średniego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego,
d) IV kategoria – 35% średniego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego.

§ 2

Za uprawnionych do dodatku w wysokości określonej w poszczególnych kategoriach wymienionych w § 1, uznaje się prowadzenie przez nauczycieli:

I kategoria:

1. Badań psychologicznych i pedagogicznych nieletnich oraz małoletnich, sprawowanie opieki specjalistycznej nad nieletnimi i małoletnimi, prowadzenie poradnictwa rodzinnego oraz mediacji między nieletnim sprawcą a pokrzywdzonym w rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych.

2. Zajęć grupowych i indywidualnych, wynikających z realizacji zadań diagnostycznych, terapeutycznych, doradczych i profilaktycznych z młodzieżą i dziećmi niepełnosprawnymi, upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim, z zaburzeniami zachowania, zagrożonymi niedostosowaniem społecznym, uzależnieniem oraz z ich rodzicami lub opiekunami w poradniach psychologiczno-pedago-gicznych.

II kategoria:

1. Zajęć dydaktycznych w placówkach opiekuńczo- -wychowawczych.

III kategoria:

1. Praktycznej nauki zawodu – zajęć w szkołach specjalnych.

2. Zajęć dydaktycznych w szkołach (klasach) przysposabiających do pracy zawodowej.

3. Zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim.

4. Zajęć dydaktycznych i wychowawczych w szkołach (klasach specjalnych oraz prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego.

5. Zajęć wychowawczych w placówkach opiekuńczo- -wychowawczych interwencyjnych i resocjalizacyjnych.

IV kategoria:

1. Zajęć wychowawczych w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych.

§ 3

1. Dodatek za trudne warunki pracy przysługuje w okresie faktycznego wykonywania pracy, z którą dodatek jest związany, oraz w okresie niewykonywania pracy, za który przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego.

2. Dodatek za trudne warunki pracy wypłaca się w całości, jeżeli nauczyciel realizuje w takich warunkach cały obowiązujący go wymiar zajęć oraz w przypadku, gdy nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze, realizuje w tych warunkach obowiązujący go wymiar zajęć.

3. Dodatek za trudne warunki pracy wypłaca się w odpowiedniej części proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia w tych warunkach.

§ 4

Za pracę w warunkach uciążliwych uznaje się prowadzenie przez nauczyciela zajęć z dziećmi i młodzieżą spełniającymi warunki do przyznania zasiłku pielęgnacyjnego, określone w odrębnych przepisach.

§ 5

1. Z tytułu pracy w warunkach uciążliwych przysługuje zwiększony o 10% dodatek w wysokości ustalonej dla odpowiedniej kategorii dodatku za trudne warunki pracy, określone w § 1 niniejszego rozdziału.

2. Dodatek za uciążliwe warunki pracy przysługuje nauczycielom, którzy w danym miesiącu przepracowali co najmniej 40 godzin w takich warunkach.

3. Dodatek za uciążliwe warunki pracy przysługuje mimo niespełnienia warunku, o którym mowa w ust. 2, w okresie niewykonywania pracy, za który przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego.

§ 6

1. Nauczycielom przysługującym w warunkach szkodliwych dla zdrowia przysługują z tego tytułu dodatki w wysokości od 4% do 5% średniego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego.

2. Wykaz prac stanowiących podstawę do przyznania dodatku za pracę w warunkach szkodliwych określają odrębne przepisy.

§ 7

Prawo do dodatku za warunki pracy powstaje z dniem podjęcia pracy w takich warunkach, a ustaje z końcem miesiąca, w którym nastąpiło zaprzestanie pracy w tych warunkach.

§ 8

1. Szkoły, stanowiska, dodatkowe wynagrodzenie oraz warunki, przy powstaniu których nauczyciel może być zobowiązany do pracy w porze nocnej, określają odrębne przepisy.

2. W razie zbiegu prawa do dodatków za pracę w porze nocnej oraz za warunki pracy określone w § 2, 4, 6 niniejszego rozdziału nauczyciel zachowuje prawo do dodatkowego wynagrodzenia z tytułu pracy w takich warunkach.

§ 9

Wysokość dodatków za warunki pracy, z uwzględnieniem warunków, o których mowa w niniejszym rozdziale, ustala dla nauczyciela dyrektor szkoły, a dla dyrektora organ prowadzący szkołę.

§ 10

Dodatki za warunki pracy wypłaca się z dołu.

R o z d z i a ł 5

Wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

§ 1

1. Przez planowaną godzinę ponadwymiarową rozumie się przydzieloną nauczycielowi i zrealizowaną przez niego godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin tych zajęć, wynikających z ramowego planu nauczania lub planu pracy w danej szkole.

2. Godziny, o których mowa w ust. 1, planowane są z uwzględnieniem przerw w organizacji pracy szkoły.

3. Przez godzinę doraźnych zastępstw rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć wynikającą z zastępstwa za nieobecnego nauczyciela.

§ 2

Nauczyciel, który realizuje tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć zgodnie z ust. 4a art. 42 ustawy - Karta Nauczyciela, nie może mieć przydzielonych godzin ponadwymiarowych, z wyjątkiem godzin doraźnych zastępstw.

§ 3

Nauczyciel korzystający z obniżonego tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nie może mieć godzin ponadwymiarowych, z wyjątkiem nauczycieli, o których mowa w art. 42 ust. 6 ustawy - Karta Nauczyciela, w wymiarze do 6 godzin tygodniowo.

§ 4

1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową ustala się, dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkami za trudne i uciążliwe warunki pracy oraz za warunki szkodliwe dla zdrowia, jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych odbywa się w takich warunkach) przez miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych nauczyciela.

2. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa w ust. 1, uzyskuje się, mnożąc tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

§ 5

Godziny ponadwymiarowe przypadające w dniach, w których nauczyciel nie mógł ich zrealizować z powodu:

1) zawieszenia zajęć ze względu na epidemie lub mrozy,

2) nieprzewidzianego nieprzybycia dzieci do placówki o ruchu ciągłym,

3) wyjazdu dzieci na wycieczki lub na imprezy,

4) sprawowania opieki nad dziećmi przez nauczyciela w czasie wycieczki lub imprezy,

5) choroby dziecka nauczanego indywidualnie, trwającej nie dłużej niż tydzień

– traktuje się jak godziny faktycznie odbyte.

§ 6

1. Nauczycielom zatrudnionym w szkołach, którzy w dniu wolnym od pracy realizują planowane i odpowiednio udokumentowane zorganizowane zajęcia dydaktyczne i opiekuńczo-wychowawcze, a nie otrzymują za ten dzień innego dnia wolnego, przysługuje odrębne wynagrodzenie za efektywnie przepracowane godziny płatne jak za godziny ponadwymiarowe nie więcej jednak niż za cztery godziny.

2. Nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze, sprawującym w dniu wolnym od pracy nadzór nad przebiegiem zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych, nie przysługuje z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie.

§ 7

1. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia – za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub 1/4, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy.

2. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być jednak większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.

§ 8

Prawo do wynagrodzenia za godziny doraźnych zastępstw przysługuje nauczycielowi za faktycznie zrealizowane godziny z uwzględnieniem § 10.

§ 9

Wysokość wynagrodzenia za godziny doraźnych zastępstw ustala się jak wynagrodzenie za planowaną godzinę ponadwymiarową lub godzinę przeliczeniową.

§ 10

Godziny doraźnych zastępstw w pierwszej kolejności przydziela się nauczycielom posiadanym kwalifikacje do nauczania danego przedmiotu lub prowadzenia innych zajęć.

§ 11

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa wypłaca się z dołu.

R o z d z i a ł 6

Dodatek za wysługę lat

§ 1

Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości i na zasadach określonych w art. 33 ustawy - Karta Nauczyciela, oraz § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2000 r.

§ 2

1. Dodatek za wysługę lat przysługuje:

a) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub do wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca,

b) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej jego stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca.

§ 3

1. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

2. Dodatek ten przysługuje również za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

§ 4

Dodatek za wysługę lat wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagordzenia.

R o z d z i a ł 7

Specjalny fundusz nagród

§ 1

W budżecie powiatu na dany rok zabezpiecza się środki na specjalny fundusz nagród dla nauczycieli w wysokości 1% planowanego rocznego osobowego funduszu wynagrodzeń, z przeznaczeniem na wypłaty:

1) 0,2% tego funduszu na nagrody przyznawane przez Starostę Jeleniogórskiego,

2) 0,8% tego funduszu na nagrody przyznawane przez dyrektora szkoły.

§ 2

1. Środki na nagrody określone w § 1 pkt 2 planuje dyrektor w rocznym planie finansowym szkoły.

2. Zasady przyznawania nagród i ich wysokość określa dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i związków zawodowych działających na terenie szkoły.

§ 3

Szczegółowe zasady przyznawania nagród specjalnych określa załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

§ 4

1. Wysokość nagrody Starosty Jeleniogórskiego nie może być niższa niż 100% stawki wynagrodzenia bazowego określonego w rozdziale 3 § 4 pkt 2 niniejszego regulaminu.

2. Wysokość nagrody dyrektora szkoły nie może być niższa niż 30% stawki wynagrodzenia bazowego i nie wyższa od wysokości nagrody, o której mowa w ust. 1.

§ 5

Nagroda może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w danej szkole co najmniej jednego roku.

R o z d z i a ł 8

Dodatek mieszkaniowy

§ 1

Uprawnieni do dodatku mieszkaniowego są nauczyciele legitymujący się aktem nadania stopnia awansu zawodowego, o którym mowa w art. 9a ust. 1 pkt 2- 4 ustawy - Karta Nauczyciela, zatrudnieni w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru godzin zajęć w szkołach położonych na terenach wiejskich oraz w miastach liczących do 5.000 mieszkańców.

§ 2

1. Nauczycielowi, o którym mowa w § 1, przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy, zwany dalej “dodatkiem”, w wysokości uzależnionej od liczby członków rodziny, wypłacany co miesiąc w wysokości:

a) 6% miesięcznej stawki najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników, ogłoszonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 774 pkt 1 Kodeksu pracy, zwanego dalej “najniższym wynagrodzeniem” dla 1 osoby,

b) 8% najniższego wynagrodzenia – dla 2 osób,

c) 10% najniższego wynagrodzenia – dla 3 osób,

d) 12% najniższego wynagrodzenia – dla 4 i więcej osób.

2. Kwoty przypadającego dodatku zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że kwotę do 0,49 zł pomija się, a kwotę od co najmniej 0,50 zł zaokrągla się do pełnego złotego.

3. Do członków rodziny, o których mowa w ust. 1, zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących: współmałżonka oraz dzieci i rodziców pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu.

4. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu także nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu, przysługuje tylko jeden dodatek w wysokości określonej w ust. 1. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie ten dodatek wypłacał.

5. Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego.

6. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek o jego przyznanie.

§ 3

Dodatek przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:

1) nieświadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,

2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego w trakcie trwania zatrudnienia,

3) odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej, w przypadku jednak gdy z nauczycielem powołanym do służby zawarta była umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa ta została zawarta,

4) korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego w odrębnych przepisach.

§ 4

1. Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela lub na wspólny wniosek nauczycieli, o których mowa w § 2 ust. 4.

2. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor szkoły, a dyrektorowi szkoły organ prowadzący szkołę.

§ 5

Organ prowadzący szkołę może podwyższyć dodatek, o którym mowa w § 2, w granicach posiadanych własnych środków w budżecie powiatu.

§ 6

Dodatek nie jest składnikiem wynagrodzenia nauczyciela, a zatem skutki finansowe jego wypłacania nie wchodzą w skład przeciętnego wynagrodzenia nauczyciela.

§ 7

Dodatek wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

R o z d z i a ł 9

Postanowienia końcowe

§ 1

1. Nauczycielom zatrudnionym w niepełnym wymiarze godzin przysługuje wynagrodzenie w wysokości proporcjonalnej do wymiaru zajęć określonego w umowie o pracę.

2. W razie zastępstwa nieobecnych nauczycieli przez nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin – za faktycznie zrealizowane godziny zastępstw przysługuje wynagrodzenie według zasad ustalonych dla godzin ponadwymiarowych.

§ 2

Wszystkie zmiany w treści regulaminu mogą być dokonane w trybie przewidzianym dla ich ustalenia.

Załącznik nr 1 do regulaminu przyznawania i wypłacania niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

Zasady przyznawania dodatku motywacyjnego dyrektorom (kierownikom) szkół, placówek oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Jeleniogórski

1. Wysokość dodatku motywacyjnego przyznawanego dyrektorowi skalkulowana jest w przyznanym szkole (placówce) planie wydatków budżetowych.

2. Dodatek motywacyjny dla dyrektora, w zależności od osiąganych wyników pracy dydaktyczno- -wychowawczo-opiekuńczej i organizacyjnej, może stanowić do 50% średniego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego.

3. Dodatek motywacyjny przyznaje się dyrektorowi na wniosek:

a) członków Rady Powiatu Jeleniogórskiego,

b) merytorycznych pracowników Wydziału Oświaty, Kultury i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze,

c) pracowników nadzoru pedagogicznego.

4. Dodatek motywacyjny w wysokości 5,5% średniego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego przyznawany jest dyrektorowi w pierwszych sześciu miesiącach powierzania stanowiska, o ile powierzenie stanowiska nie nastąpiło na zasadzie przedłużenia kadencji lub ponownego wyłonienia dyrektora w wyniku postępowania konkursowego.

5. Dodatek motywacyjny powyżej 5,5% średniego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego, w zależności od specyfiki szkoły można przyznać dyrektorowi za:

a) prawidłowe i terminowe przekazywanie informacji i danych statystycznych,

b) osiąganie przez szkołę dobrych i bardzo dobrych wyników pracy, potwierdzonych przez pracowników nadzoru pedagogicznego i merytorycznych pracowników Wydziału Oświaty, Kultury i Zdrowia Starostwa Powiatowego, w zakresie:

– realizacji zadań dydaktycznych (co najmniej średnie przyjętych wskaźników z egzaminów dojrzałości, z przygotowania zawodowego, z badań wyników nauczania),

– prowadzonych różnorodnych form pracy wychowawczej i opiekuńczej, np. tworzenie własnego systemu pracy wychowawczej, prowadzenie edukacji kulturalnej, ekologicznej, prozdrowotnej, rozwój sportu masowego, turystyki i rekreacji, różnorodnych zajęć pozalekcyjnych, udzielanie pomocy materialnej uczniom uzdolnionym i z rodzin najuboższych,

– w zakresie przygotowania uczniów do grona laureatów i finalistów konkursów, imprez sportowych i olimpiad przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim i powyżej,

c) współdziałanie szkoły ze środowiskiem lokalnym poprzez uzyskanie potwierdzenia w aktywizacji rodziców, sponsorów, w organizowaniu imprez szkolnych i środowiskowych o szczególnych walorach wychowawczych,

d) systematyczną poprawę stanu bazy ogólnej i dydaktycznej oraz warunków bezpieczeństwa i higieny pracy uczniów i pracowników,

e) prowadzenie efektywnej współpracy z podobnymi placówkami za granicą,

f) działania w kierunku pomocy uczniom ze środowisk zdemoralizowanych i zagrożonych demoralizacją,

g) wprowadzanie innowacji, autorskich programów nauczania i prowadzenie zajęć,

h) pozyskiwanie środków pozabudżetowych na wzbogacanie placówki w nowoczesne środki dydaktyczne i audiowizualne, sprzęt i wyposażenie pomieszczeń, podnoszenie estetyki wnętrz i otoczenia szkoły,

i) racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi szkoły,

j) poprawną współpracę z organami szkoły (brak uzasadnionych skarg, konfliktów),

k) aktualizowanie wiedzy zawodowej poprzez uczestnictwo w kursach, seminariach, konferencjach i w warsztatach oraz dbanie o doskonalenie zawodowe nauczycieli swojej szkoły,

l) podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez ukończenie studiów podyplomowych, kursów kwalifikacyjnych, przedmiotowo-metodycznych.

6. Przy ustalaniu prawa do dodatku motywacyjnego, o którym mowa w pkt 5, bierze się pod uwagę:

a) przebywanie na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 3 miesiące,

b) przebywanie na urlopie wychowawczym, zdrowotnym bezpłatnym powyżej 3 miesięcy,

c) otrzymanie kary przewidzianej przepisami Kodeksu pracy, Karty Nauczyciela,

7. Przyznana wysokość dodatku motywacyjnego dyrektorowi nie ma charakteru roszczeniowego.

Załącznik nr 2 do regulaminu przyznawania i wypłacania niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

Zasady przyznawania nagród specjalnych nauczycielom szkół, placówek, oświatowych

i opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Jeleniogórski

1. Wnioski o nagrody specjalne: Ministra Edukacji Narodowej, Kuratora Oświaty, Starosty Jeleniogórskiego dla nauczycieli mogą zgłaszać:

a) radni Powiatu Jeleniogórskiego w stosunku do dyrektorów szkół,

b) pracownicy merytoryczni Wydziału Oświaty, Kultury i Zdrowia Starostwa Powiatowego w stosunku do dyrektorów szkół,

c) pracownicy nadzoru pedagogicznego,

d) dyrektorzy szkół w stosunku do nauczycieli.

2. Wnioski, o których mowa w pkt 1, winny być zaopiniowane przez radę pedagogiczną danej szkoły i odnotowane w protokole jej posiedzenia oraz przez branżowy związek zawodowy, do którego należy kandydat.

3. Wnioski o nagrody dla dyrektora szkoły winny być zaopiniowane przez radę pedagogiczną i organizacje branżowych związków zawodowych działających na terenie danej placówki.

3a. Przepisu ust. 3 nie stosuje się w sytuacji zgłaszania dyrektora szkoły do nagrody Starosty Jeleniogórskiego.

4. Wniosek o wyróżnienie doradcy metodycznego lub nauczyciela konsultanta powinien zawierać również kontrasygnatę dyrektora powiatowego ośrodka metodycznego.

5. Wysokość i ilość nagród przyznawanych przez Starostę Jeleniogórskiego ustala corocznie Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego.

6. Niezależnie od nagrody Ministra Edukacji Narodowej, Kuratora Oświaty nauczyciel może otrzymać w danym roku nagrodę Starosty Jeleniogórskiego lub dyrektora szkoły.

7. Nagroda Starosty Jeleniogórskiego może być przyznana z okazji:

a) zakończenia roku szkolnego,

b) Dnia Edukacji Narodowej.

8. Wnioski o nagrodę przyznawaną przez Starostę Jeleniogórskiego powinny wpłynąć do Wydziału Oświaty, Kultury i Zdrowia do 15 maja lub 10 września danego roku wg ustalonego wzoru.

9. Wnioski o przyznanie nauczycielom nagród specjalnych rozpatruje Komisja w składzie:

a) przedstawiciel Komisji Oświaty i Kultury Rady Powiatu Jeleniogórskiego,

b) przedstawiciel Wydziału Oświaty, Kultury i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze,

c) przedstawiciel nadzoru pedagogicznego,

d) przedstawiciele związków zawodowych szczebla regionalnego, zrzeszających nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Powiat Jeleniogórski (jeden przedstawiciel z każdego związku).

10. Posiedzenia Komisji w celu zakwalifikowania kandydatów do nagrody powinny odbyć się w ciągu jednego miesiąca od daty upływu terminu składania wniosków.

11. Komisję powołuje i wyznacza jej przewodniczącego Starosta Jeleniogórski.

12. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji określające czas, miejsce, przedmiot posiedzenia – doręcza się podmiotom określonym w pkt 9 listownie na 7 dni przed posiedzeniem lub na 3 dni przed posiedzeniem – przez pracownika.

13. Komisja opiniuje wnioski w składzie określonym w pkt 9.

14. Komisja może opiniować wnioski w niepełnym składzie, gdy podmioty określone w pkt 9 zostały prawidłowo zawiadomione o posiedzeniu w formie pokwitowania przyjęcia zawiadomienia lub dowodu ich nadania na poczcie.

15. Członkowie Komisji otrzymują na posiedzeniu wykaz osób zgłaszanych do wyróżnienia, na których – po zapoznaniu się z treścią wniosku – wypisują przy odpowiednich nazwiskach punkty uznaniowe w skali od 0 do 5.

16. Do nagrody specjalnej będą zakwalifikowani kandydaci, którzy otrzymają najwięcej punktów.

17. Przy nazwisku osoby ujętej w wykazie, o którym mowa w pkt 15, po wpisaniu zbiorczej liczby punktów zaznacza się litery Z – zakwalifikowanie lub N – niezakwalifikowanie kandydata do nagrody. Wykaz stanowiący załącznik do protokołu posiedzenia podpisują wszyscy członkowie Komisji uczestniczący w posiedzeniu.

18. W pozostałych sprawach nieunormowanych, Komisja podejmuje decyzję w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

19. W przypadku równej liczby głosów “za” i “przeciw” zakwalifikowaniu wniosku, decyzję podejmuje przewodniczący Komisji.

20. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół, określający imienny skład komisji i wykaz wniosków pozytywnie zaopiniowanych, który przekazuje się Zarządowi Powiatu Jeleniogórskiego.

 

Termin składania wniosków:

15 maja

10 września

 

WZÓR*

  

.....................................................              ..................................................

(pieczęć placówki)                                              (miejscowość i data)

WNIOSEK

o przyznanie Nagrody Specjalnej Starosty Jeleniogórskiego

Po uzyskaniu opinii Rady Pedagogicznej w dniu ................................. zgłaszam wniosek o przyznanie nagrody

Panu (Pani) ............................................................................................................................................

urodzonemu(j).........................................................................................................................................

(data)

.............................................................................................................................................................

(wykształcenie, stopień specjalizacji zawodowej, staż pracy pedagogicznej)

zatrudnionemu(j) w

.............................................................................................................................................................

(nazwa szkoły lub innej placówki, w której kandydat pracuje, stanowisko)

posiadającemu(j) ocenę pracy

.............................................................................................................................................................

(data i stopień)

.............................................................................................................................................................

(dotychczas otrzymane nagrody Ministra, Kuratora, Inspektora, dyrektora – rok otrzymania)

– za następujące osiągnięcia (w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej, organizacyjnej, obok innych zasług w treści umieścić również wykaz wydanych przez kandydata publikacji, dokumentacji pomocy naukowych, programów nauczania i innych w zakresie podnoszenia kwalifikacji).

Przy uzasadnieniu należy operować konkretami, podając daty (rok). Uzasadnienie winno obejmować okres pracy po otrzymaniu ostatniej nagrody.

* Korzystając ze wzoru, należy wpisać wskazane w nim dane kandydata do nagrody, nie przepisując wskazówek zawartych w nawiasach ani linii przerywanych. Różne błędy (stylistyczne, ortograficzne, maszynowe itp. (mogą spowodować nieprzyjęcie wniosku.

 

................................................. ..................................................

(wnioskujący)                               (organizacja związkowa)

 

..........................................................

(miejscowość i data)

 ______________________________________________________

Opinia Komisji powołanej przez Starostę Jeleniogórskiego