2509

UCHWAŁA RADY GMINY W CHOJNOWIE

z dnia 28 czerwca 2002 r.

w sprawie przyjęcia – uchwalenia regulaminu dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591), w zw. z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747) Rada Gminy w Chojnowie uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się regulamin dostarczenia wody i odprowadzania ścieków o treści jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
DARIUSZ MENDUS

Załącznik do uchwały Rady Gminy w Chojnowie z dnia 28 czerwca 2002 r. (poz. 2509)

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

R o z d z i a ł I

Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin niniejszy dotyczy zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez zakład budżetowy – Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie – zwany dalej Zakładem, na terenie gminy Chojnów.

1. Przez zbiorowe zaopatrzenie w wodę rozumie się działalność Zakładu polegającą na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody.

2. Przez zbiorowe odprowadzanie ścieków rozumie się działalność Zakładu polegającą na odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków.

3. Ilekroć w regulaminie niniejszym używa się określenia “ustawa” należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747).

§ 2

Odbiorcą usług w znaczeniu niniejszego regulaminu jest każdy, kto korzysta z usług wodociągowo- -kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zawartej umowy, zwany dalej Odbiorcą.

§ 3

Zakład wykonuje swoją działalność w oparciu o uchwałę Rady Gminy nr XVI/116/95 z dnia 14 listopada 1995 r. o utworzeniu zakładu budżetowego o nazwie Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie.

§ 4

Dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie umowy o zaopatrzeniu w wodę lub odprowadzanie ścieków zawartej między Odbiorcą a Zakładem.

R o z d z i a ł II

Zawieranie umów

§ 5

1. Zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków następuje na pisemny wniosek osoby, której nieruchomość została przyłączona do sieci.

2. Umowa może być zawarta z osoba, która posiada tytuł prawny do korzystania z obiektu budowlanego lub nieruchomości, do której ma być dostarczana woda lub z której mają być odprowadzane ścieki, a w uzasadnionych przypadkach z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

3. Jeżeli nieruchomość zabudowana jest budynkiem wielolokalowym, umowa zawierana jest z właścicielem budynku lub zarządcą nieruchomości wspólnej.

4. Na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego, o którym mowa w ust. 3, Zakład zawiera umowy z korzystającymi z lokali osobami, jeżeli są spełnione następujące warunki:

a) wszystkie lokale wyposażone są w wodomierze zainstalowane zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi w sposób uzgodniony z Zakładem,
b) możliwy jest odczyt wodomierzy,
c) wnioskodawca ustala sposób rozliczeń różnic wskazań między wodomierzem głównym, wodomierzami zainstalowanymi w poszczególnych lokalach oraz zasady ich utrzymania, co winien udokumentować stosownymi zgodami wszystkich lokatorów,
d) uzgodniony został przez strony sposób przerwania dostarczania wody do lokalu bez zakłócenia dostaw do pozostałych lokali.

5. Zakład może wyrazić zgodę na zawarcie umów z korzystającymi z lokali osobami, o których mowa w art. 56 ust. 4 i 5 ustawy, również w przypadku, gdy nie są spełnione warunki, o których mowa w ust. 4 niniejszego regulaminu.

§ 6

1. Umowa może być zawarta na czas określony lub nieokreślony.

2. Umowa powinna określać możliwość jej rozwiązania w przypadkach określonych przepisami Kodeksu cywilnego oraz art. 8 ustawy.

3. Umowa winna dopuszczać jej rozwiązanie przez Odbiorcę za wypowiedzeniem lub na zgodny wniosek stron.

4. Rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy skutkuje zastosowaniem przez Zakład środków technicznych uniemożliwiających dalsze korzystanie z usług.

§ 7

1. Umowa, o której mowa w § 5 ust. 1, zawiera w szczególności postanowienia dotyczące:

1) ilości i jakości świadczonych usług wodociągowych i kanalizacyjnych oraz warunków ich świadczenia,
2) sposobów i terminów wzajemnych ich rozliczeń,
3) praw i obowiązków stron umowy,
4) procedur i warunków kontroli urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,
5) okresu obowiązywania umowy oraz odpowiedzialności stron za niedotrzymywanie warunków umowy, w tym warunków wypowiedzenia,
6) ustaleń zawartych w zezwoleniu, o których mowa w art. 18 ustawy.

§ 8

W umowach dotyczących odprowadzania ścieków Zakład uwzględnia postanowienia wynikające z rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej wydanego na podstawie art. 11 ustawy.

R o z d z i a ł III

Obowiązki Zakładu

§ 9

1. Zakład ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostawy wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należytą jakość dostarczonej wody.

2. Minimalną i maksymalna ilość dostarczanej wody strony winny określić w umowie.

3. Wymagane ciśnienie wody określają przepisy w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

4. Woda do spożycia przez ludzi winna odpowiadać jakościowo wymaganiom określonym przez ministra zdrowia.

§ 10

1. Zakład zobowiązany jest do zapewnienia prawidłowej eksploatacji posiadanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

2. Zakład jest zobowiązany do regularnego informowania Zarządu Gminy o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

§ 11

W razie przerwy w dostawie wody przekraczającej 24 godziny, Zakład powinien zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować Odbiorcę o jego lokalizacji.

§ 12

O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody oraz przewidywanym obniżeniu jej jakości Zakład powinien poinformować odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty co najmniej na dwa dni przed planowanym terminem.

§ 13

1. Zakład zobowiązany jest do zainstalowania i utrzymania u Odbiorcy wodomierza głównego z wyjątkiem wodomierzy do czasowego wykorzystania oraz wodomierzy do celów ppoż.

2. Zawór za wodomierzem głównym jest miejscem wydania rzeczy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, jak również miejscem rozdziału sieci instalacji wewnętrznej.

R o z d z i a ł IV

Sposób rozliczeń

§ 14

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków są prowadzone przez Zakład z odbiorcami usług na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.

§ 15

1. Ilość dostarczanej wody ustala się na podstawie odczytu wodomierza głównego.

2. W przypadku zawarcia umów z użytkownikami lokali w budynkach wielolokalowych ilość dostarczanej wody ustala się na podstawie zainstalowanych tam wodomierzy, z uwzględnieniem różnicy wynikającej pomiędzy odczytem na wodomierzu głównym a sumą odczytów z wodomierzy w lokalach.

§ 16

W przypadku braku wodomierza ilość zużytej wody określa się na podstawie przeciętnych norm zużycia określonych zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy.

§ 17

W przypadku awarii wodomierza stosuje się przeciętne normy zużycia, względnie średnie zużycie z ostatnich trzech miesięcy przed awarią.

§ 18

1. Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych.

2. W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzanych ścieków ustala się jako równą ilość dostarczonej wody przez Zakład z uwzględnieniem poboru wody z innych źródeł.

§ 19

W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków, ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt dostarczającego ścieki.

§ 20

1. Strony określają w umowie okres obrachunkowy oraz skutki niedotrzymania terminu zapłaty, jak również sposób uiszczenia opłat.

2. Wniesienie przez Odbiorcę reklamacji nie wstrzymuje obowiązku uregulowania należności.

§ 21

Przy rozliczeniach z Odbiorcami Zakład obowiązany jest stosować taryfę zatwierdzoną uchwałą Rady Gminy bądź wprowadzoną w trybie art. 24 ust. 8 ustawy.

§ 22

Taryfa wymaga ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty, co najmniej na 7 dni przed wejściem w życie (tablice ogłoszeń, gazeta gminna).

§ 23

1. Taryfa obowiązuje przez rok.

2. Zmiana taryfy nie wymaga zmiany umowy o dostarczenie wody i odprowadzanie ścieków.

§ 24

Za wodę pobraną z hydrantów na cele przeciwpożarowe Zakład obciąża gminę na podstawie cen i stawek ustalonych w taryfie.

R o z d z i a ł V

Warunki przyłączenia do sieci

§ 25

1. Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej odbywa się na wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie za zgodą Zarządu Gminy.

2. Zakład po otrzymaniu wniosku wydaje warunki techniczne na przyłączenie nieruchomości w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

3. Warunkiem przystąpienia do wykonania robót przyłączeniowych jest wcześniejsze uzgodnienie dokumentacji technicznej z Zakładem w terminie 14 dni od otrzymania dokumentacji.

4. Przed podpisaniem umowy na dostawę wody lub odprowadzenie ścieków Zakład dokonuje odbioru wykonanego przyłącza pod kątem spełnienia warunków technicznych.

5. Zakład rozpoczyna dostawę wody lub odprowadzenie ścieków nie później niż w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy lub w terminie uzgodnionym z Odbiorcą.

§ 26

Realizację budowy przyłącza oraz studni wodomierzowej lub pomieszczeń przewidzianych do lokalizacji wodomierza głównego, jak również urządzeń pomiarowych odprowadzanych ścieków, zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.

§ 27

1. Jeżeli umowa o dostarczenie wody lub odprowadzanie ścieków nie stanowi inaczej, Odbiorca odpowiada za zapewnienie niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych lub instalacji i przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniem pomiarowym włącznie.

2. Wodomierze poza wodomierzem głównym są częścią instalacji wewnętrznej i ich montaż, utrzymanie oraz legalizacja obciąża eksploratora instalacji.

R o z d z i a ł VI

Obsługa i prawa odbiorcy usług

§ 28

Zakład winien zapewnić odbiorcom należyty poziom usług, a szczególnie winien wyodrębnić stanowisko pracy do obsługi klienta.

§ 29

Zakład zobowiązany jest do udzielenia na życzenie klienta lub z własnej inicjatywy pełnej informacji dotyczącej realizacji usług, a przede wszystkim informacji taryfowych.

§ 30

Zakład winien reagować możliwie niezwłocznie na zgłoszone reklamacje, nie dłużej jednak niż w ciągu 21 dni.

§ 31

W przypadku stwierdzenia przez Zakład lub organ Inspekcji Sanitarnej obniżenia jakości dostarczanej wody Odbiorcy przysługuje upust na zasadach określonych w umowie.

§ 32

O przewidywanych zakłóceniach w realizacji usług zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków Zakład winien uprzedzić odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty.

R o z d z i a ł VII

Prawa Zakładu

§ 33

Zakład ma prawo odmówić przyłączenia do sieci, jeśli przyłącze zostało wykonane bez uzyskania zgody Zakładu bądź zostało wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.

§ 34

Zakład ma prawo odmówić zawarcia umowy na dostawę wody lub odprowadzanie ścieków, gdy wnioskodawca nie spełni warunków w art. 6 ustawy.

§ 35

Zakład może wstrzymać dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne w przypadkach i na warunkach określonych w art. 8 ustawy.

§ 36

Zakład może odmówić ponownego zawarcia umowy na dostawę wody lub odprowadzanie ścieków, jeśli nie zostały usunięte przeszkody będące przyczyną zaniechania świadczenia usług. Uprawnieni przedstawiciele Zakładu mają prawo wstępu na teren nieruchomości lub do pomieszczeń każdego, kto korzysta z usług, w celu przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych, w lokalach i dokonania odczytu ich wskazań, dokonania badań i pomiarów, przeprowadzenia przeglądu i napraw urządzeń posiadanych przez Zakład, a także sprawdzenie ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci.

R o z d z i a ł VIII

Obowiązki Odbiorców usług

§ 37

Zamierzający korzystać z usług zaopatrzenia w wodę lub odprowadzanie ścieków winien wystąpić z wnioskiem o zawarcie umowy do Zakładu po uprzednim uzyskaniu zgody od Zarządu Gminy.

§ 38

Odbiorca winien zapewnić niezawodne działanie wodomierzy i urządzeń pomiarowych poprzez ich odpowiednie zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi lub skutkami niskich temperatur, a także prawidłowe utrzymanie studzienki czy też pomieszczenia, w którym są zamontowane, oraz przed dostępem osób nieuprawnionych.

§ 39

Odbiorca usług zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Zakładu o wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, w tym zerwaniu plomby.

§ 40

Odbiorca zobowiązany jest do powiadomienia Zakładu o zmianach własnościowych nieruchomości lub zmianach użytkownika lokalu.

§ 41

Odbiorca winien powiadomić Zakład o wszelkich zmianach technicznych w instalacji wewnętrznej, które mogą mieć wpływ na działanie sieci.

§ 42

Dostarczający ścieki zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Zakładu o zrzucie awaryjnym lub zmianie jakości ścieków odbiegających od warunków umowy.

§ 43

Odbiorca jest zobowiązany do terminowego regulowania należności za dostawę wody i odprowadzanie ścieków.

§ 44

Odbiorca wody powinien racjonalnie gospodarować wodą i używać jej zgodnie z przeznaczeniem.

§ 45

Odbiorcy usług zobowiązani są do korzystania z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w sposób zgodny z przepisami ustawy i niepowodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez Zakład oraz nieutrudniający działalności Zakładu, a w szczególności do:

1) użytkowania instalacji wodociągowej w sposób eliminujący możliwość wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodociągowej na skutek cofnięcia się wody z instalacji wodociągowej Odbiorcy, powrotu ciepłej wody lub wody z centralnego ogrzewania,

2) użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób niepowodujący zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,

3) poinformowania Zakładu o własnych ujęciach wody w celu prawidłowego ustalania opłat za odprowadzanie ścieków,

4) wykorzystywanie wody z sieci wodociągowej oraz korzystania z przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie w celach określonych w warunkach przyłączenia do sieci.

R o z d z i a ł IX

Postanowienia końcowe

§ 46

Regulamin niniejszy został zatwierdzony uchwałą nr LIV/281/2002 Rady Gminy w Chojnowie z dnia 28 czerwca 2002 r. i obowiązuje z dniem podjęcia, i podlega rozplakatowaniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Chojnowie.

§ 47

W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy prawa, a w szczególności ustawa z dnia 7 czerwca 2002 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747) wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi do ustawy.