2505

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA

z dnia 4 lipca 2002 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ograniczonego: ul. Walońską, pl. Walerego Wróblewskiego, ul. Romualda Traugutta, ul. Na Niskich Łąkach i nabrzeżem rzeki Oława we Wrocławiu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 ze zm.) oraz w związku z uchwałą nr IX/327/99 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21 maja 1999 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ograniczonego: ul. Walońską, pl. Walerego Wróblewskiego, ul. Romualda Traugutta, ul. Na Niskich Łąkach i nabrzeżem rzeki Oława we Wrocławiu (Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej Wrocławia Nr 5, poz. 280 ze zm.) Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:

R o z d z i a ł 1

USTALENIA OGÓLNE

§ 1

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru ograniczonego: ul. Walońską, pl. Walerego Wróblewskiego, ul. Romualda Traugutta, ul. Na Niskich Łąkach i nabrzeżem rzeki Oława we Wrocławiu, zwany dalej planem, obejmuje obszar, którego granice stanowią: od północy – linia rozgraniczająca od północnej strony ulicy Walońskiej, od zachodu – linia rozgraniczająca od wschodniej strony placu Walerego Wróblewskiego, od południowego zachodu – linia rozgraniczająca od południowo- -zachodniej strony ulicy Romualda Traugutta, od południa – linia rozgraniczająca od południowej strony ulicy Na Niskich Łąkach, od północnego wschodu – linia rozgraniczająca południowo- -zachodni brzeg rzeki Oława.

2. Przedmiotem planu jest:

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania,

2) linie rozgraniczające ulice, place oraz drogi publiczne wraz z urządzeniami pomocniczymi, a także tereny niezbędne do wytyczenia ścieżek rowerowych,

3) tereny przeznaczone do realizacji celów publicznych oraz linie rozgraniczające te tereny,

4) granice i zasady zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie,

5) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej oraz linie rozgraniczające tereny tej infrastruktury,

6) określenie warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy, zagospodarowania terenu oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów,

7) zasady i warunki podziałów terenów na działki budowlane,

8) szczegółowe warunki zagospodarowania terenów, w tym zakaz zabudowy, wynikające z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego, kulturowego i zdrowia ludzi oraz prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody.

§ 2

Następujące określenia stosowane w uchwale oznaczają:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia ograniczająca obszar, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków oraz określonych w ustaleniach planu rodzajów budowli naziemnych niebędących liniami przesyłowymi i sieciami uzbrojenia terenu,

2) przeznaczeniu terenu – kategorie form zagospodarowania lub działalności lub grupy tych kategorii, które jako jedyne są dopuszczone w danym terenie,

3) przeznaczenie podstawowe terenu lub obiektu – jest to część przeznaczenia terenu lub obiektu, która powinna dominować w danym terenie lub obszarze w sposób określony w ustaleniach planu,

4) przeznaczenie uzupełniające terenu lub obiektu – jest to część przeznaczenia terenu lub obiektu, która uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe w sposób określony w ustaleniach planu,

5) teren – obszar wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem,

6) uchwała – niniejsza uchwała,

7) przepisach szczególnych i odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem,

8) urządzeniach infrastruktury technicznej – należy przez to rozumieć zarówno sieci, jak i urządzenia kubaturowe związane z uzbrojeniem terenu, których jednoznacznej lokalizacji nie określa się w planie.

§ 3

1. Integralną częścią planu jest rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granice obszaru objętego planem,
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu bądź o różnych zasadach zagospodarowania,
3) nieprzekraczalne linie zabudowy,
4) obowiązujące linie zabudowy,
5) symbole określające przeznaczenie podstawowe terenu: MWU, UZ, UC, UA, UK, UK+UAK, UC+KS, UZ+ZP, ZP, KZ, KD, KP, KL.

§ 4

Ustala się następujące wymogi dotyczące przeznaczenia uzupełniającego:

1) dostosowanie do charakteru i wymagań przeznaczenia podstawowego,

2) zachowanie proporcji, by powierzchnia terenu zajęta przez przeznaczenie uzupełniające nie przekroczyła 20% powierzchni terenu, o którym mowa w pkt 1.

§ 5

Ustala się obowiązek uzgadniania wszystkich robót ziemnych planowanych inwestycji z właściwymi instytucjami odpowiedzialnymi za ochronę zabytków archeologicznych.

Inwestor zobowiązany jest przed podjęciem jakichkolwiek prac inwestycyjnych do przeprowadzenia wyprzedzająco przed inwestycją ratowniczych badań archeologicznych po uprzednim uzyskaniu zezwolenia od właściwej instytucji odpowiedzialnej za ochronę zabytków archeologicznych. Badania te muszą być prowadzone przez uprawnionego archeologa na koszt inwestora, na podstawie art. 21 ust. 1 i art. 27 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 98, poz. 1150).

Inwestor przed podjęciem jakichkolwiek prac inwestycyjnych zobowiązany jest do powiadomienia instytucji odpowiedzialnej za ochronę zabytków archeologicznych o terminie rozpoczęcia i zakończenia prac ziemnych z 7-dniowym wyprzedzeniem.

Przed wydaniem pozwolenia na budowę należy każdorazowo uzyskać opinię odpowiedniej instytucji odpowiedzialnej za ochronę zabytków archeologicznych.

§ 6

Ustala się obowiązek wznoszenia nowo projektowanych budynków z zachowaniem wymogów zagrożenia powodziowego obejmujących: warunki posadowienia budynków, zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych i materiałów budowlanych.

R o z d z i a ł 2

USTALENIA OGÓLNE W ZAKRESIE OCHRONY

ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

§ 7

1. Dla poprawy warunków środowiska zurbanizowanego ustala się główne zasady działania w tym zakresie w planie:

1) strefowanie układu funkcjonalno-przestrzennego; odpowiednie segregowanie i rozlokowanie funkcji,
2) hierarchizacja układu komunikacyjnego z zastosowaniem odpowiednich ograniczeń ruchu samochodowego,
3) eliminacja uciążliwych dla środowiska obiektów produkcyjnych i magazynowych,
4) zakaz lokalizacji nowych obiektów mogących pogorszyć stan środowiska przyrodniczego lub obniżyć standard zamieszkania,

5) wprowadzenie odpowiednich zabezpieczeń technicznych przed uciążliwością komunikacyjną, np. okna o podwyższonej izolacji akustycznej,

6) wprowadza się obowiązek utworzenia szpaleru drzew będącego ekranem izolacyjnym na terenie szpitala od strony ul. Romualda Traugutta według rysunku planu,

7) wprowadza się obowiązek nasadzeń alejowych szpalerów drzew po obu stronach jezdni wzdłuż ulic 8KP i 9KP,

8) wprowadza się obowiązek nasadzeń alejowych szpalerów drzew po obu stronach jezdni dla ulic i placów oznaczonych na rysunku planu symbolem 4KD i 5KD,

9) ustala się obowiązek wprowadzenia nasadzeń szpalerów drzew na terenie promenady,

10) ustala się obowiązek wprowadzenia zieleni niskiej i średniowysokiej na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem A7.ZP,

11) postuluje się pokrycie zielenią wszystkich terenów niezabudowanych i nieutwardzonych,

12) nie dopuszcza się ogrzewania piecowego - przejście na ogrzewanie z sieci miejskiej c.o. lub lokalnej kotłowni gazowej (energia elektryczna),

13) ustala się odprowadzanie ścieków sanitarnych do systemu miejskiego ogólnospławnego.

2. Na terenach objętych inwestycjami (sieciowymi, komunikacyjnymi, budowlanymi), na których rosną drzewa, należy przesadzić wszystkie nadające się do tego drzewa.

R o z d z i a ł 3

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNE

§ 8

1. Wyznacza się teren usług centrotwórczych z parkingiem podziemnym lub wbudowanym, oznaczony na rysunku planu symbolem A1.UC + KS.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala się następujące przeznaczenie podstawowe:

1) biura, urzędy, przedstawicielstwa handlowe,
2) usługi w zakresie kultury.

3. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala się następujące przeznaczenie uzupełniające:

1) usługi gastronomii,
2) działalność związana z obsługą firm: obsługa nieruchomości i działalność związana z prowadzeniem interesów.

4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia:

1) maksymalna wysokość obiektu, mierzona od poziomu terenu do najwyższego gzymsu lub okapu, w części północnej 24 metry,

2) wysokość w części południowej zwężonego fragmentu zabudowy znajdującego się w sąsiedztwie budynku dawnego szpitala św. Łazarza, równa wysokości gzymsu tego budynku, z dokładnością do 5%,

3) obowiązek utworzenia, od strony pl. Walerego Wróblewskiego i ul. Walońskiej oznaczonej na rysunku planu symbolem 3KL, podcieni dla ruchu pieszego, o szerokości co najmniej 3 metry od linii zabudowy,

4) wysoka jakość materiałów budowlanych oraz rozwiązań technicznych,

5) staranne wyeksponowanie zabudowy od strony pl. Walerego Wróblewskiego,

6) obowiązek podkreślenia narożników zabudowy poprzez akcenty architektoniczne,

7) obowiązek wyeksponowania stref wejściowych do obiektów usługowych poprzez staranne urządzenie posadzki, elementów małej architektury przed wejściami oraz odpowiednie oświetlenie,

8) zapewnienie co najmniej 1 stanowiska parkingowego dla samochodów osobowych na kaćde 35 m˛ powierzchni ućytkowej zabudowy,

9) obowiązek w zakresie obsługi komunikacyjnej: wjazd na parking i dojazd do obiektu od strony ul. Walońskiej oznaczonej na rysunku planu symbolem 3KL i ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 7KD.

§ 9

1. Ustala się teren usług administracyjno-biurowych, oznaczony na rysunku planu symbolem A2.UA.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala się następujące przeznaczenie podstawowe: biura, przedstawicielstwa handlowe, obsługa nieruchomości i działalność związana z prowadzeniem interesów,

3. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala się następujące przeznaczenia uzupełniające - usługi gastronomii.

4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia:

1) w przypadku remontu, modernizacji obiektu istniejącego w dniu wejścia w życie planu, wymagane jest zachowanie jego dotychczasowej formy,

2) wymagane wprowadzenie zieleni izolacyjnej w formie szpaleru drzew od strony ul. Walońskiej oznaczonej na rysunku planu symbolem 3KL,

3) dopuszcza się lokalizację parkingu dla użytkowników obiektu, o maksymalnej wysokości zabudowy, mierzonej od poziomu terenu do najwyższego gzymsu lub okapu 7 metrów, wjazd na parking od ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 7KD,

4) obowiązek w zakresie obsługi komunikacyjnej: dojazd do terenu od strony ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 7KD.

§ 10

1. Wyznacza się teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z wbudowanymi usługami, oznaczony na rysunku planu symbolem A3.MWU.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala się jako przeznaczenie podstawowe powyżej 2 kondygnacji budynków - zabudowę mieszkaniową wielorodzinną,

3. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala się następujące przeznaczenie uzupełniające na 1 i 2 kondygnacji budynków:

1) usługi gastronomii: restauracje, kawiarnie, herbaciarnie, cukiernie i bary śniadaniowe,

2) usługi w zakresie kultury i instytucji edukacyjno--kulturalnych: kluby muzyczne, kabarety i kawiarnie literackie nastawione na obsługę turystów,

3) galerie sztuki,

4) działalność związaną z obsługą firm: obsługa nieruchomości, działalność związana z prowadzeniem interesów, biura wolnych zawodów,

5) usługi związane z turystyką: biura turystyczne, agencje i punkty informacji turystycznej.

4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia:

1) zakaz lokalizacji garaży, wiat, budynków gospodarczych oraz obiektów o funkcji magazynowej i przemysłowej,

2) obowiązek zabudowy typu pierzejowego,

3) maksymalna wysokość zabudowy, mierzona od poziomu terenu do najwyższego gzymsu lub okapu:

a) dla obszaru z dopuszczeniem zabudowy ograniczonym zachodnią, obowiązującą linię zabudowy, nie większa niż 17 m,

b) dla obszaru z dopuszczeniem zabudowy pomiędzy zachodnią a wschodnią obowiązującą linię zabudowy, nie większa niż 8 m,

4) przewaga wertykalnych podziałów na elewacjach zabudowy od strony terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem A19.ZP,

5) obowiązek usytuowania bram przejazdowych od strony terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 7KD i 8KP, według oznaczenia jak na rysunku planu,

6) obowiązek zachowania wyznaczonych na rysunku planu obowiązujących linii zabudowy,

7) obowiązek wyeksponowania stref wejściowych do obiektów usługowych poprzez staranne urządzenie posadzki, elementów małej architektury przed wejściami oraz odpowiednie oświetlenie,

8) obowiązek podkreślenia narożników zabudowy poprzez akcenty architektoniczne,

9) obowiązek przeznaczenia 1 i 2 kondygnacji budynków na usługi,

10) dopuszczenie przeznaczenia podziemia, pod nowo projektowanymi budynkami lub pod powierzchnią wnętrza kwartału, na parking,

11) zakaz przeznaczenia więcej niż 20% powierzchni wnętrza kwartału na terenowe stanowiska parkingowe dla samochodów osobowych,

12) obowiązek przeznaczenia co najmniej 40% powierzchni wnętrza kwartału na zieleń, w tym nie mniej niż 10% na zieleń wysoką,

13) obowiązek urządzenia alejek i placów zabaw oraz miejsc odpoczynku dla mieszkańców,

14) zapewnienie:

a) co najmniej 1 stanowiska parkingowego dla samochodów osobowych na kaćde 35 m˛ powierzchni ućytkowej części usługowej zabudowy,
b) co najmniej 1,1 stanowiska parkingowego dla samochodów osobowych na każde mieszkanie,

15) obowiązek w zakresie obsługi komunikacyjnej: wjazd na parking i dojazd do obiektów od strony ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 8KP.

§ 11

1. Wyznacza się teren usług centrotwórczych, oznaczony na rysunku planu symbolem A4.UC.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala się następujące przeznaczenie podstawowe:

1) biura, urzędy, pośrednictwo finansowe, obsługa nieruchomości i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,

2) handel detaliczny związany z dużą liczbą klientów,

3. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala się jako przeznaczenie uzupełniające - usługi gastronomii.

4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia:

1) zakaz lokalizacji garaży, wiat, budynków gospodarczych oraz obiektów o funkcji magazynowej i przemysłowej,

2) ukształtowanie zabudowy jako pasażu handlowo-biznesowo-usługowego,

3) maksymalna wysokość zabudowy, mierzona od poziomu terenu do najwyższego gzymsu lub okapu:

a) 20 metrów z zastrzeżeniem pkt 3b,
b) dopuszcza się podwyższenie wysokości zabudowy do 24 m w części środkowej pasażu oznaczonej jak na rysunku planu,

4) dopuszczenie lokalizacji parkingu podziemnego lub wbudowanego dla użytkowników,

5) zakaz wejść i wjazdów z terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: A3.MWU, A5.UZ i A8.MWU,

6) przepis zawarty w ust. 4 pkt 5 nie dotyczy wejść i wjazdów ewakuacyjnych używanych tylko w razie zagrożenia,

7) schodkowe zwężenie się ku górze kubatury pasażu handlowo-biznesowo-usługowego z wy- łączeniem zabudowy określonej w ust. 4 pkt 3b, minimalnie co 2 kondygnacje o wartość 3 metrów,

8) obowiązek powiązania architektonicznego i funkcjonalnego z obiektami kubaturowymi terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem A1.UC+KS,

9) obowiązek wyeksponowania zabudowy pasaży od strony ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 5KD,

10) obowiązek wyeksponowania stref wejściowych do obiektów usługowych poprzez staranne urządzenie posadzki, elementów małej architektury przed wejściami oraz odpowiednie oświetlenie,

11) zapewnienie co najmniej 1 stanowiska parkingowego dla samochodów osobowych na kaćde 35 m˛ powierzchni ućytkowej zabudowy,

12) obowiązek w zakresie obsługi komunikacyjnej:

a) ruch kołowy wyłącznie w podziemiach i w parkingu wbudowanym,
b) dojazd do obiektów od strony ulic oznaczonych na rysunku planu symbolami: 7KD, 5KD i 8KP.

§ 12

1. Ustala się teren usług zdrowia i opieki społecznej, oznaczony na rysunku planu symbolem A5.UZ.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia:

1) dopuszcza się zabudowę wysokością i charakterem nawiązującą do obiektu zabytkowego z zachowaniem nieprzekraczalnej linii zabudowy przedstawionej na rysunku planu,

2) zakaz lokalizacji budynków gospodarczych wolno stojących,

3) obowiązek ogrodzenia obiektu,

4) obowiązek wprowadzenia zieleni izolacyjnej od strony ul. Romualda Traugutta oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KZ, w formie szpaleru drzew celem utrzymania ciągłości pierzei ulicy,

5) wymagane wprowadzenie zieleni niskiej wraz z odpowiednim oświetleniem,

6) obowiązek w zakresie obsługi komunikacyjnej: dojazd do obiektu wyłącznie dla użytkowników i pojazdów specjalnych od strony ul. Romualda Traugutta przy budynku nr 58, przez teren oznaczony na rysunku planu symbolem A8.MWU.

§ 13

1. Ustala się teren usług sakralnych, oznaczony na rysunku planu symbolem A6.UK.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia:

1) nie dopuszcza się zieleni wysokiej od strony pl. Walerego Wróblewskiego i od strony ul. Romualda Traugutta oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KZ,

2) obowiązek wprowadzenia zieleni niskiej, średniowysokiej oraz oświetlenia służącego podkreśleniu bryły kościoła św. Łazarza,

3) obsługa komunikacyjna: dojazd do kościoła św. Łazarza od strony ul. Romualda Traugutta przy budynku nr 58, przez teren oznaczony na rysunku planu symbolem A8.MWU.

§ 14

1. Ustala się teren zieleni publicznej, oznaczony na rysunku planu symbolem A7.ZP.

2. Przeznaczeniem terenu, o którym mowa w ust. 1, jest zieleń urządzona niska, będąca przedpolem dla kościoła św. Łazarza.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia:

1) podporządkowanie kompozycji zieleni formie kościoła św. Łazarza usytuowanego na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem A6.UK,

2) obowiązek wprowadzenia zieleni niskiej i dopuszczenie zieleni średniowysokiej,

3) wyeksponowanie elementów małej architektury,

4) obowiązek zapewnienia dojazdu do obiektu energetycznego znajdującego się na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem A5.UZ do czasu zmiany jego lokalizacji lub budowy nowego.

§ 15

1. Wyznacza się teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z wbudowanymi usługami, oznaczony na rysunku planu symbolem A8.MWU.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala się jako przeznaczenie podstawowe, powyżej 1 kondygnacji budynków – zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.

3. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala się następujące przeznaczenie uzupełniające, na 1 kondygnacji budynków:

1) handel detaliczny,

2) mała produkcja związana z bezpośrednią obsługą dużej liczby klientów: piekarnie, cukiernie, punkty kserograficzne,

3) ochrona zdrowia i opieka społeczna: praktyka lekarska i stomatologia.

4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia:

1) zakaz lokalizacji garaży, wiat, budynków gospodarczych oraz obiektów o funkcji magazynowej i przemysłowej,

2) obowiązek zabudowy typu pierzejowego,

3) wysokość budynków dostosowana do gzymsów istniejącego budynku przy ul. Romualda Traugutta nr 68,

4) odtworzenie i uzupełnienie detalu architektonicznego dla budynków proponowanych do objęcia ochroną konserwatorską wskazane jak na rysunku planu,

5) obowiązek przeznaczenia 1 kondygnacji budynków na usługi,

6) obowiązek zachowania wyznaczonych na rysunku planu obowiązujących linii zabudowy,

7) obowiązek usytuowania bramy przejazdowej od strony terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 5KD,

8) obowiązek podziałów wertykalnych na elewacjach zabudowy,

9) obowiązek stosowania dachów mansardowych o spadku nie mniejszym niż 60ş, krytych dachówką lub materiałem dachówkopodobnym,

10) obowiązek podkreślenia narożników zabudowy poprzez akcenty architektoniczne,

11) obowiązek wyeksponowania stref wejściowych do obiektów usługowych poprzez staranne urządzenie posadzki, elementów małej architektury przed wejściami oraz odpowiednie oświetlenie,

12) dopuszczenie przeznaczenia podziemia, pod nowo projektowanymi budynkiem lub powierzchnią wnętrza kwartału, na parking dla użytkowników; wjazd na parking od strony ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 5KD,

13) obowiązek przeznaczenia co najmniej 40% powierzchni niezabudowanej wnętrza kwartału na zieleń, w tym minimum 10% zieleń wysoką,

14) zakaz przeznaczenia więcej niż 20% powierzchni wnętrza kwartału na terenowe stanowiska parkingowe dla samochodów osobowych,

15) obowiązek urządzenia alejek i placów zabaw oraz miejsc odpoczynku dla mieszkańców, postuluje się, aby wnętrza kwartałów były dostępne wyłącznie dla mieszkańców,

16) zapewnienie:

a) co najmniej 1 stanowiska parkingowego dla samochodów osobowych na kaćde 35 m˛ powierzchni ućytkowej części usługowej zabudowy,

b) co najmniej 1,1 stanowiska parkingowego dla samochodów osobowych na każde mieszkanie,

17) obowiązek w zakresie obsługi komunikacyjnej: wjazd na zaplecze budynków od strony ul. Romualda Traugutta oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KZ i od ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 5KD, przez przejazdy bramowe.

§ 16

1. Wyznacza się teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z wbudowanymi usługami, oznaczony na rysunku planu symbolem A9.MWU.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala się jako przeznaczenie podstawowe, powyżej 2 kondygnacji budynków - zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.

3. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala się następujące przeznaczenie uzupełniające na 1 i 2 kondygnacji budynków:

1) usługi gastronomii: restauracje, kawiarnie, herbaciarnie, cukiernie i bary śniadaniowe,

2) usługi w zakresie kultury i instytucji edukacyjno--kulturalnych: kluby muzyczne, kabarety i kawiarnie literackie nastawione na obsługę turystów,

3) galerie sztuki,

4) działalność związana z obsługą firm: obsługa nieruchomości, działalności związane z prowadzeniem interesów, biura wolnych zawodów,

5) usługi związane z turystyką: biura turystyczne, agencje i punkty informacji turystycznej.

4. Dla tereniu, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia:

1) zakaz lokalizacji: garaży, wiat, budynków gospodarczych oraz obiektów o funkcji magazynowej i przemysłowej,

2) obowiązek zabudowy typu pierzejowego,

3) maksymalna wysokość zabudowy, mierzona od poziomu terenu do najwyższego gzymsu lub okapu:

a) dla obszaru z dopuszczeniem zabudowy ograniczonym zachodnią, obowiązującą linię zabudowy, nie większa niż 17 metrów,

b) dla obszaru z dopuszczeniem zabudowy pomiędzy zachodnią a wschodnią obowiązującą linią zabudowy, nie większa niż 8 metrów,

4) przewaga wertykalnych podziałów zabudowy od strony terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem A19.ZP,

5) obowiązek usytuowania bram przejazdowych od strony terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 8KP i 9KP, według oznaczenia jak na rysunku planu,

6) obowiązek przeznaczenia 1 i 2 kondygnacji budynków na usługi,

7) obowiązek zachowania wyznaczonych na rysunku planu obowiązujących linii zabudowy,

8) obowiązek wyeksponowania stref wejściowych do obiektów usługowych poprzez staranne urządzenie posadzki, elementów małej architektury przed wejściami oraz odpowiednie oświetlenie,

9) obowiązek podkreślenia narożników zabudowy poprzez akcenty architektoniczne,

10) dopuszczenie przeznaczenia podziemia, pod nowo projektowanymi budynkami lub pod powierzchnią wnętrza kwartału, na parking dla użytkowników,

11) zakaz przeznaczenia więcej niż 20% powierzchni wnętrza kwartału na terenowe stanowiska parkingowe dla samochodów osobowych,

12) zapewnienie:

a) co najmniej 1 stanowiska parkingowego dla samochodów osobowych na kaćde 35 m˛ powierzchni ućytkowej części usługowej budynków,

b) co najmniej 1,1 stanowiska parkingowego dla samochodów osobowych na każde mieszkanie,

13) obowiązek przeznaczenia co najmniej 40% powierzchni wnętrza kwartału na zieleń, w tym minimum 10% zieleń wysoką,

14) obowiązek urządzenia alejek i placów zabaw oraz miejsc odpoczynku dla mieszkańców, postuluje się, aby wnętrze kwartału było dostępne wyłącznie dla mieszkańców,

15) obowiązek w zakresie obsługi komunikacyjnej: wjazd na parking i dojazd do terenu od strony ulic oznaczonych na rysunku planu symbolami 8KP i 9KP.

§ 17

1. Wyznacza się teren usług centrotwórczych, oznaczony na rysunku planu symbolem A10.UC.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala się następujące przeznaczenie podstawowe:

1) biura, urzędy, pośrednictwo finansowe, obsługa nieruchomości i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,

2) handel detaliczny związany z dużą liczbą klientów,

3. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala się następujące przeznaczenie uzupełniające - usługi gastronomii.

4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia:

1) zakaz lokalizacji garaży, wiat, budynków gospodarczych oraz obiektów o funkcji magazynowej i przemysłowej,

2) ukształtowanie zabudowy jako pasażu handlowo-biznesowo-usługowego,

3) maksymalna wysokość zabudowy, mierzona od poziomu terenu do najwyższego gzymsu lub okapu, 20 metrów,

4) dopuszczenie lokalizacji parkingu podziemnego lub wbudowanego dla użytkowników,

5) zakaz wejść i wjazdów z terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem A9.MWU i A11.MWU,

6) przepis zawarty w ust. 4 pkt 5 nie dotyczy wejść i wjazdów ewakuacyjnych używanych tylko w razie zagrożenia,

7) obowiązek wyeksponowania zabudowy pasażu od strony ulic oznaczonych na rysunku planu symbolami: 5KD i 4KD,

8) obowiązek wyeksponowania stref wejściowych do obiektów usługowych poprzez staranne urządzenie posadzki, elementów małej architektury przed wejściami oraz odpowiednie oświetlenie,

9) zapewnienie co najmniej 1 stanowiska parkingowego dla samochodów osobowych na kaćde 35 m˛ powierzchni użytkowej zabudowy,

10) obowiązek w zakresie obsługi komunikacyjnej:

a) ruch kołowy wyłącznie w podziemiach i w parkingu wbudowanym,

b) dojazd do obiektów od strony ulic oznaczonych na rysunku planu symbolami: 5KD i 4KD.

§ 18

1. Wyznacza się teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z wbudowanymi usługami, oznaczony na rysunku planu symbolem A11.MWU.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala się jako przeznaczenie podstawowe powyżej 1 kondygnacji budynków – zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.

3. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala się jako przeznaczenie uzupełniające na 1 kondygnacji budynków:

1) handel detaliczny,

2) mała produkcja związana z bezpośrednią obsługą dużej liczby klientów: piekarnie, cukiernie, punkty kserograficzne,

3) ochrona zdrowia i opieka społeczna: praktyka lekarska i stomatologiczna.

4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia:

1) zakaz lokalizacji garaży, wiat, budynków gospodarczych oraz obiektów o funkcji magazynowej i przemysłowej,

2) obowiązek zabudowy typu pierzejowego,

3) wysokość budynków dostosowana do gzymsów istniejącego budynku przy ul. Romualda Traugutta nr 80,

4) obowiązek przeznaczenia 1 kondygnacji budynków na usługi wbudowane,

5) obowiązek zachowania wyznaczonych na rysunku planu obowiązujących linii zabudowy,

6) obowiązek usytuowania, w przyziemiu zabudowy od strony terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 5KD, bramy przejazdowej według oznaczenia jak na rysunku planu,

7) wymagane wertykalne podziały zabudowy,

8) obowiązek stosowania dachów mansardowych o spadku nie mniejszym niż 60°, krytych dachówką lub materiałem dachówkopodobnym,

9) obowiązek podkreślenia narożników zabudowy poprzez akcenty architektoniczne,

10) obowiązek wyeksponowania stref wejściowych do obiektów usługowych poprzez staranne urządzenie posadzki, elementów małej architektury przed wejściami oraz odpowiednie oświetlenie,

11) obowiązek przeznaczenia co najmniej 40% powierzchni wnętrza kwartału na zieleń, w tym minimum 10% – zieleń wysoką,

12) zakaz przeznaczenia więcej niż 20% powierzchni wnętrza kwartału na terenowe stanowiska parkingowe dla samochodów osobowych,

13) obowiązek urządzenia alejek i placów zabaw oraz miejsc odpoczynku dla mieszkańców, postuluje się, aby wnętrza kwartałów były dostępne wyłącznie dla mieszkańców,

14) dopuszczenie przeznaczenia podziemia, pod nowo projektowanymi budynkami lub powierzchnią wnętrza kwartału, na parking dla użytkowników; wjazd na parking od strony ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 5KD,

15) zapewnienie:

a) co najmniej 1 stanowiska parkingowego dla samochodów osobowych na kaćde 35 m˛ powierzchni ućytkowej części usługowej budynków,

b) co najmniej 1,1 stanowiska parkingowego dla samochodów osobowych na każde mieszkanie,

16) obowiązek w zakresie obsługi komunikacyjnej: wjazd na zaplecze budynków od strony ul. Romualda Traugutta oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KZ i od ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 5KD, przez przejazd bramowy.

§ 19

1. Wyznacza się teren usług centrotwórczych z parkingiem podziemnym lub wbudowanym, oznaczony na rysunku planu symbolem A12.UC.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala się lokalizację:

1) obiektów handlowych, hoteli, biur, urzędów, przedstawicielstw handlowych, biur wolnych zawodów,

2) usług w zakresie kultury,

3) usług gastronomii,

3. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia:

1) wysokość zabudowy równa wysokości gzymsów istniejącego budynku przy ul. Romualda Traugutta nr 84,

2) dopuszczenie przeznaczenia podziemia pod nowo projektowanym budynkiem na parking,

3) obowiązek podkreślenia narożników zabudowy poprzez akcenty architektoniczne,

4) obowiązek wyeksponowania stref wejściowych do obiektów usługowych poprzez staranne urządzenie posadzki, elementów małej architektury przed wejściami oraz odpowiednie oświetlenie,

5) zapewnienie co najmniej 1 stanowiska parkingowego dla samochodów osobowych na kaćde 35 m˛ powierzchni ućytkowej zabudowy,

6) obowiązek w zakresie obsługi komunikacyjnej:

a) wjazd na parking i obsługa komunikacyjna terenu od strony ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 4KD,

b) dostawa towarów i obsługa techniczna powinna odbywać się z poziomu piwnicy.

§ 20

1. Wyznacza się teren usług centrotwórczych z parkingiem podziemnym lub wbudowanym, oznaczony na rysunku planu symbolem A13.UC.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala się lokalizację:

1) usług hotelowo-turystycznych,

2) usług handlu,

3) biur, urzędów, przedstawicielstw handlowych, biur wolnych zawodów,

4) usług handlu związanych z turystyką: galerie sztuki,

5) usług w zakresie kultury: kluby muzyczne, kabarety i kawiarnie literackie,

6) usług gastronomii: restauracje, kawiarnie, herbaciarnie, cukiernie i bary śniadaniowe.

3. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia:

1) zakaz lokalizacji garaży, wiat, budynków gospodarczych oraz obiektów o funkcji magazynowej i przemysłowej,

2) obowiązek zabudowy typu pierzejowego,

3) maksymalna wysokość zabudowy, mierzona od poziomu terenu do najwyższego gzymsu lub okapu, 20 metrów,

4) obowiązek podkreślenia narożników zabudowy poprzez akcenty architektoniczne,

5) obowiązek wyeksponowania stref wejściowych do obiektów usługowych poprzez staranne urządzenie posadzki, elementów małej architektury przed wejściami oraz odpowiednie oświetlenie,

6) zapewnienie co najmniej 1 stanowiska parkingowego dla samochodów osobowych na kaćde 35 m˛ powierzchni ućytkowej zabudowy,

7) obowiązek w zakresie obsługi komunikacyjnej:

a) wjazd na parking i obsługa obiektów od strony ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 9KP,

b) dostawa towarów i obsługa techniczna powinna odbywać się z poziomu piwnicy.

§ 21

1. Wyznacza się teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z wbudowanymi usługami, oznaczony na rysunku planu symbolem A14.MWU.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala się jako przeznaczenie podstawowe, powyżej 1 kondygnacji budynków – zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.

3. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala się następujące przeznaczenie uzupełniające na 1 kondygnacji budynków:

1) handel detaliczny związany z dużą liczbą klientów,

2) obiekty małych przedsiębiorstw produkcyjnych, popiera się produkcję opartą na wysokiej technologii,

4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia:

1) nie dopuszcza się lokalizacji garaży, wiat, budynków gospodarczych oraz obiektów o funkcji magazynowej i przemysłowej,

2) obowiązek zabudowy typu pierzejowego,

3) wysokość zabudowy, mierzona od poziomu terenu do najwyższego gzymsu lub okapu:

a) dla obszaru z dopuszczeniem zabudowy od strony ul. Szybkiej ograniczonym północną nieprzekraczalną linią zabudowy a obowiązującą linią zabudowy nie większa niż 1,5 m - jako taras widokowy,

b) dla obszaru z dopuszczeniem zabudowy od strony ul. Szybkiej pomiędzy południową nieprzekraczalną linią zabudowy a obowiązującą linią zabudowy w nawiązaniu do istniejącej zabudowy tej ulicy,

c) możliwe podwyższenie zabudowy o jedną kondygnację na fragmencie budynku równoległym do ulicy 4KD jak na rysunku planu,

d) pozostałej zabudowy 17 metrów,

4) przewaga wertykalnych podziałów na elewacjach zabudowy od strony terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem A19.ZP,

5) obowiązek powiązania architektonicznego zabudowy z obiektami terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem A13.UC,

6) obowiązek przejść pieszych i przejazdów, do wnętrza zabudowy, według oznaczenia jak na rysunku planu,

7) obowiązek zachowania wyznaczonych na rysunku planu obowiązujących linii zabudowy,

8) dopuszczenie przeznaczenia podziemia, pod nowo projektowanymi budynkami lub pod powierzchnią wnętrza kwartału, na parking dla użytkowników,

9) obowiązek przeznaczenia 1 kondygnacji budynków na usługi,

10) obowiązek wyeksponowania stref wejściowych do obiektów usługowych poprzez staranne urządzenie posadzki, elementów małej architektury przed wejściami oraz odpowiednie oświetlenie,

11) obowiązek podkreślenia narożników zabudowy poprzez elementy architektoniczne,

12) obowiązek przeznaczenia co najmniej 40% powierzchni wnętrza kwartału na zieleń, w tym minimum 10% zieleń wysoką,

13) zakaz przeznaczenia więcej niż 20% powierzchni wnętrza kwartału na terenowe stanowiska parkingowe dla samochodów osobowych,

14) obowiązek urządzenia alejek i placów zabaw oraz miejsc odpoczynku dla mieszkańców, postuluje się, aby wnętrze kwartału było dostępne wyłącznie dla mieszkańców,

15) zapewnienie:

a) co najmniej 1 stanowiska parkingowego dla samochodów osobowych na kaćde 35 m˛ powierzchni ućytkowej części usługowej budynków,

b) co najmniej 1,1 stanowiska parkingowego dla samochodów osobowych na każde mieszkanie,

16) obowiązek w zakresie obsługi komunikacyjnej:

a) wejście i dojazd do budynków od strony ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 4KD i 9KP, ciągu pieszego oznaczonego na rysunku planu symbolem A15.ZP,

b) wjazd na zaplecze budynków i na parking od strony ciągu pieszego oznaczonego na rysunku planu symbolem A15.ZP i terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem A17.UC+KS.

§ 22

1. Wyznacza się teren zieleni publicznej – ciąg pieszy, oznaczony na rysunku planu symbolem A15.ZP.

2. Ciąg pieszy stanowi połączenie piesze ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 4KD z ul. Żabia Ścieżka i promenadą oznaczoną na rysunku planu symbolem A19.ZP.

3. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia:

1) ciąg pieszy o szerokości minimum 15 metrów,

2) obowiązek powiązania kompozycyjnego zieleni ciągu pieszego z zielenią terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem A18.ZP i A19.ZP,

3) wykonanie ciągów pieszych i ścieżek rowerowych w nawiązaniu do zachowanych historycznych posadzek ulicznych, z kostki kamiennej lub betonowej,

4) obowiązek starannego kształtowania elementów małej architektury i oświetlenia,

5) obowiązek w zakresie obsługi komunikacyjnej:

a) ruch wyłącznie pieszo-rowerowy,

b) dopuszcza się dojazd do obiektów użytkownikom, pojazdom specjalnym i dostawczym od strony ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 4KD.

§ 23

1. Ustala się teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z wbudowanymi usługami, oznaczony na rysunku planu symbolem A16.MWU.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala się jako przeznaczenie podstawowe powyżej 1 kondygnacji budynków – zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.

3. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala się jako przeznaczenie uzupełniające na 1 kondygnacji budynków:

1) handel detaliczny,

2) mała produkcja związana z bezpośrednią obsługą dużej liczby klientów: piekarnie, cukiernie, punkty kserograficzne,

3) ochrona zdrowia i opieka społeczna: praktyka lekarska i stomatologiczna,

4) obowiązek usytuowania, w oficynie budynku przy ul. Romualda Traugutta nr 102- 104, restauracji artystycznej połączonej z galerią sztuki.

4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia:

1) zakaz lokalizacji garaży, wiat, budynków gospodarczych oraz obiektów o funkcji magazynowej i przemysłowej,

2) odtworzenie i uzupełnienie detalu architektonicznego dla budynków proponowanych do objęcia ochroną konserwatorską, wskazanych jak na rysunku planu,

3) obowiązek przeznaczenia 1 kondygnacji budynków na usługi wbudowane,

4) obowiązek zachowania zabudowy dawnej gorzelni przy ul. Romualda Traugutta nr 102,

5) obowiązek odtworzenie północno-zachodniego skrzydła oficyny przy ul. Romualda Traugutta nr 102,

6) obowiązek wyeksponowania stref wejściowych do obiektów usługowych poprzez staranne urządzenie posadzki, elementów małej architektury przed wejściami oraz odpowiednie oświetlenie,

7) obowiązek przeznaczenia co najmniej 40% powierzchni niezabudowanej wnętrza kwartału na zieleń, w tym minimum 10% na zieleń wysoką,

8) zakaz przeznaczenia więcej niż 20% powierzchni wnętrza kwartału na terenowe stanowiska parkingowe dla samochodów osobowych,

9) obowiązek urządzenia alejek i placów zabaw oraz miejsc odpoczynku dla mieszkańców, postuluje się, aby wnętrze kwartału było dostępne wyłącznie dla mieszkańców,

10) obowiązek w zakresie obsługi komunikacyjnej: dojazd do budynków przez istniejące przejazdy bramowe od strony ul. Romualda Traugutta oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KZ, ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 4KD i ul. Żabia Ścieżka oznaczonej na rysunku planu symbolem 6KD.

§ 24

1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem A17.UC+KS.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala się lokalizację obiektu wielofunkcyjnego z następującym przeznaczeniem:

1) usługi centrotwórcze,

2) zespół parkingów wielopoziomowych,

3. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia:

1) maksymalna wysokość obiektu, mierzona od poziomu terenu do najwyższego gzymsu lub okapu 14 metrów,

2) obowiązek przeznaczenia 1 kondygnacji budynku na usługi,

3) obowiązek przeznaczenia 2, 3 i 4 kondygnacji budynku na parking,

4) obowiązek uwzględnienia, przy projektowaniu zabudowy, widoków na wieżę ciśnień przy ul. Na Grobli,

5) obowiązek wyeksponowania stref wejściowych do obiektów usługowych poprzez staranne urządzenie posadzki, elementów małej architektury przed wejściami oraz odpowiednie oświetlenie,

6) obowiązek w zakresie obsługi komunikacyjnej:

a) wejścia do obiektu od strony promenady oznaczonej na rysunku planu symbolem A19.ZP, od strony ciągu pieszego oznaczonego na rysunku planu symbolem A15.ZP i od strony skweru oznaczonego na rysunku planu symbolem A18.ZP,

b) wjazd na parking i obsługa obiektu od strony ul. Żabia Ścieżka oznaczonej na rysunku planu symbolem 6KD,

c) obsługa terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem A14.MWU.

§ 25

1. Wyznacza się teren urządzonej zieleni publicznej, oznaczony na rysunku planu symbolem A18.ZP.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia:

1) podporządkowanie kompozycji zieleni obiektowi wielofunkcyjnemu oznaczonemu na rysunku pla- nu symbolem A17.UC+KS,

2) obowiązek wprowadzenia zieleni niskiej i dopuszczenie zieleni średniowysokiej,

3) wyeksponowanie elementów małej architektury,

4) obowiązek zaakcentowania wejścia na teren zieleni od strony ul. Romualda Traugutta – postuluje się fontannę,

5) zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych,

6) obowiązek urządzenia alejek, miejsc odpoczynku oraz oświetlenia.

§ 26

1. Wyznacza się teren urządzonej zieleni publicznej – promenada, oznaczony na rysunku planu symbolem A19.ZP.

2 Promenada stanowi piesze powiązanie pomiędzy mostem Oławskim a mostem Rakowieckim jak na rysunku planu .

3. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia:

1) obowiązek urządzenia promenady o charakterze rekreacyjnym wzdłuż rzeki Oławy wyposażonej w miejsca odpoczynku i enklawy zieleni,

2) minimalna szerokość promenady, pomiędzy brzegiem rzeki a zabudową - 15 m,

3) obowiązek urządzenia pieszego bulwaru i samodzielnej ścieżki rowerowej,

4) obowiązek zagospodarowania nabrzeża rzeki Oławy z uwzględnieniem wymogów ochrony przeciwpowodziowej – podwyższenie i wzmoc-nienie nabrzeża,

5) wykonanie nawierzchni bulwaru i ścieżki rowerowej z kostki kamiennej lub betonowej,

6) obowiązek powiązania bulwaru z ciągiem pieszym ulic oznaczonych na rysunku planu symbolem: 8KP i 9KP i terenem zieleni publicznej oznaczonym na rysunku planu symbolem A15.ZP,

7) obowiązek powiązania ścieżek rowerowych z trasami rowerowymi wzdłuż ul. Szybkiej, ul. Żabia Ścieżka i ul. Młodej,

8) zieleń niska i średniowysoka,

9) obowiązek wykonania zejść do wody w postaci schodów w miejscach zaznaczonych jak na rysunku planu,

10) zlokalizowanie przystani wodnej na wprost ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 8KP,

11) obowiązek starannego kształtowania elementów małej architektury i oświetlenia,

12) obowiązek całościowego opracowania projektu zagospodarowania z oświetleniem i balustradą od strony rzeki Oława,

13) zakaz budowy jakichkolwiek obiektów kubaturowych z wyłączeniem obiektów hydrotechnicznych i bezpośrednio związanych z przystanią wodną oraz pozostawienie wolnego pasa od wszelkiej trwałej zabudowy wynoszący 3 metry w celu dostępu do rzeki Oławy dla potrzeb konserwacji,

14) obowiązek w zakresie obsługi komunikacyjnej:

a) ruch wyłącznie pieszo-rowerowy,

b) dopuszcza się dojazd do obiektów użytkownikom, pojazdom specjalnym i dostawczym od strony ul. Walońskiej oznaczonej na rysunku planu symbolem 3KL, ulic oznaczonych na rysunku planu symbolami 8KP, 9KP i ul. Żabia Ścieżka oznaczonej na rysunku planu symbolem 6KD.

§ 27

1. Ustala się teren usług zdrowia i opieki społecznej z zielenią parkową, oznaczony na rysunku planu symbolem B1.UZ+ZP.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala się następujące zasady zagospodarowania:

1) możliwość rozbudowy szpitala w dwóch wariantach:

wariant 1:

a) rozbudowa w kierunku północnym, która obejmuje teren przylegający do ul. Żabia Ścieżka oznaczonej na rysunku planu symbolem 6KD na odcinku od dawnej kaplicy Bethanien do promenady oznaczonej na rysunku planu symbolem A19.ZP,

b) dostosowanie nowej zabudowy do wysokości zabudowy istniejącej,

c) obowiązek zastosowania stromego dachu krytego dachówką w nawiązaniu do istniejącego budynku,

wariant 2:

a) rozbudowa w kierunku południowym, obejmująca teren przyległy do zabudowy mieszkalno-usługowej, oznaczony na rysunku planu symbolem C1.MWU i promenady A19.ZP, wariant ten stworzy możliwość kubaturowego zamknięcia terenu szpitala od strony południowej,

b) dopuszczalna rozbudowa szpitala do granicy terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem C1.MWU oraz do granicy terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem A19.ZP,

c) obowiązuje dopasowanie wysokości rozbudowy do wysokości budynku głównego szpitala,

d) wymagany dach stromy kryty dachówką, w nawiązaniu do budynku szpitala,

2) obowiązek zachowania wyznaczonych na rysunku planu obowiązujących linii zabudowy,

3) obowiązek wbudowania obiektów technicznych w obiekty trwałe,

4) niedopuszczalne użytkowanie stanowisk parkingowych w części frontowej po wybudowaniu parkingu wielopoziomowego na terenie A17.UC+KS,

5) wymagane ogrodzenie od strony ulic oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KZ i 6KD oraz projektowanej promenady oznaczonej na rysunku planu symbolem A19.ZP,

6) obowiązuje szpaler drzew od strony ulicy Romualda Traugutta oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KZ oraz staranne zaprojektowanie i utrzymanie ogrodu,

7) zakaz wznoszenia nowych obiektów kubaturowych na terenie szpitala w części parkowej,

8) dopuszcza się adaptację obiektu magazynowego na prosektorium,

9) dopuszcza się lokalizację parkingu podziemnego w nowo projektowanych obiektach dla użytkowników, wjazd na parking od ul. Żabia Ścieżka oznaczonej na rysunku planu symbolem 6KD,

10) obowiązek w zakresie obsługi komunikacyjnej:

a) wejścia od strony ul. Romualda Traugutta oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KZ,

b) dojazd do obiektów kubaturowych od strony ul. Żabia Ścieżka oznaczonej na rysunku planu symbolem 6KD.

§ 28

1. Wyznacza się teren usług sakralnych, administracji kościelnej i muzealnictwa z obsługą turystów, oznaczony na rysunku planu symbolem B2.UK+UAK.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia:

1) obowiązek:

a) odtworzenia i uzupełnienia detali architektonicznych,

b) zachowania dotychczasowej formy,

2) obowiązek w zakresie obsługi komunikacyjnej: wejścia i dojazd do obiektu od strony ulicy Żabia Ścieżka oznaczonej na rysunku planu symbolem 6KD.

§ 29

1. Wyznacza się teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z wbudowanymi usługami, oznaczony na rysunku planu symbolem C1.MWU.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala się jako przeznaczenie podstawowe powyżej 1 kondygnacji budynków – zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.

3. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala się następujące przeznaczenie uzupełniające na 1 kondygnacji budynków:

1) handel detaliczny,

2) mała produkcja związana z bezpośrednią obsługą dużej liczby klientów: piekarnie, cukiernie, punkty kserograficzne,

3) ochrona zdrowia i opieka społeczna: praktyka lekarska i stomatologiczna.

4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia:

1) zakaz lokalizacji garaży, wiat, budynków gospodarczych oraz obiektów o funkcji magazynowej i przemysłowej,

2) zakaz zmian w zakresie wystroju elewacji oraz odtworzenie i uzupełnienie detalu architektonicznego dla budynków umieszczonych w Konserwatorskim spisie zabytków architektury i budownictwa,

3) obowiązek uzupełnienia zespołu kamienic czynszowych jako wschodniej pierzei ul. Romualda Traugutta oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KZ:

a) funkcja zabudowy uzupełniającej - mieszkalnictwo z usługami,

b) przeznaczenie 1 kondygnacji budynków na usługi,

c) zachowanie wyznaczonych na rysunku planu obowiązujących linii zabudowy,

d) wysokość budynków w nawiązaniu do gzymsów istniejącej zabudowy ul. Romualda Traugutta nr 134 i 146,

e) obowiązuje zabudowa typu pierzejowego,

f) wymagane zachowanie wertykalnych podziałów kamienic,

g) obowiązuje stosowanie dachów mansardowych o spadku nie mniejszym niż 60°, krytych dachówką lub materiałem dachówkopodobnym,

h) kalenicowe ustawienie budynków względem ulicy Romualda Traugutta oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KZ,

i) obowiązek podkreślenia narożników zabudowy poprzez akcenty architektoniczne,

4) obowiązek przeznaczenia 1 kondygnacji budynków przy ul. Romualda Traugutta, oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KZ, na usługi,

5) obowiązek wyeksponowania stref wejściowych do obiektów usługowych poprzez staranne urządzenie posadzki, elementów małej architektury przed wejściami oraz odpowiednie oświetlenie,

6) obowiązek przeznaczenia co najmniej 40% powierzchni niezabudowanej wnętrza kwartału na zieleń, w tym minimum 10% – zieleń wysoka,

7) zakaz przeznaczenia więcej niż 20% powierzchni wnętrza kwartału na terenowe stanowiska parkingowe dla samochodów osobowych,

8) obowiązek urządzenia alejek i placów zabaw oraz miejsc odpoczynku dla mieszkańców, postuluje się, aby wnętrza kwartałów były dostępne wyłącznie dla mieszkańców,

9) dopuszczenie przeznaczenia podziemia pod nowo projektowanym budynkiem lub pod powierzchnią wnętrza kwartału na parking dla użytkowników, wjazd na parking od strony ulicy Na Niskich Łąkach oznaczonej na rysunku planu symbolem 2KZ,

10) zapewnienie:

a) co najmniej 1 stanowiska parkingowego dla samochodów osobowych na kaćde 35 m˛ powierzchni ućytkowej części usługowej budynków,

b) co najmniej 1,1 stanowiska parkingowego dla samochodów osobowych na każde mieszkanie,

11) obowiązek w zakresie obsługi komunikacyjnej: wejścia i dojazd do budynków od ul. Romualda Traugutta oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KZ i ul. Na Niskich Łąkach oznaczonej na rysunku planu symbolem 2KZ.

R o z d z i a ł 4

USTALENIA OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE

W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

§ 30

W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:

1) dostawę wody z miejskiej sieci wodociągowej, na warunkach określonych przez właściciela sieci,

2) budowę przewodu wodociągowego, spinającego węzeł wodociągowy w placu Walerego Wróblewskiego z przewodem w ulicy Walońskiej na wysokości przyłącza do budynku MPEC, na terenie oznaczonym symbolem A2.UA,

3) budowę magistrali wodociągowej w ul. Pułaskiego na odcinku od istniejącej, w rejonie ul. Walońskiej, magistrali wodociągowej do istniejącej magistrali ułożonej w ul. Komuny Paryskiej,

4) wymianę wyeksploatowanych przewodów sieci wodociągowej,

5) renowacja magistrali wodociągowej w ul. Szybkiej,

6) ze względów eksploatacyjnych i odpowiedniego zabezpieczenia przeciwpożarowego wymagane jest projektowanie sieci wodociągowej w układzie pierścieniowym.

§ 31

W zakresie odprowadzania ścieków sanitarnych ustala się:

1) odprowadzanie ścieków z istniejącej i wyznaczonej planem zabudowy do istniejącej i planowanej kanalizacji ogólnospławnej, na warunkach określonych przez właściciela sieci,

2) wymianę i przebudowę istniejącej kanalizacji ogólnospławnej jednocześnie z remontem ulic,

3) utrzymanie systemu kanalizacji ogólnospławnej.

§ 32

W zakresie odprowadzania wód deszczowych ustala się:

1) odprowadzanie wód deszczowych do kanalizacji ogólnospławnej,

2) oczyszczenie ścieków deszczowych, zanieczyszczonych substancjami chemicznymi, przed ich odprowadzeniem do kanalizacji ogólnospławnej,

3) objęcie systemami odprowadzającymi ścieki deszczowe wszystkich terenów zabudowanych i utwardzonych,

4) utrzymanie systemu przelewów burzowych.

§ 33

W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się:

1) dostawę z miejskiej sieci gazowej średniego i niskiego ciśnienia, na warunkach określonych przez właściciela sieci,

2) modernizację istniejących gazociągów niskiego ciśnienia jednocześnie z remontem ulic,

3) rozbudowę sieci rozdzielczej na tereny zabudowy wyznaczonej planem,

4) przebudowę gazociągów niskiego ciśnienia, kolidujących z zabudową wyznaczoną planem (kosztem i staraniem inwestora).

§ 34

W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:

1) zasilanie terenów objętych planem z istniejącej sieci elektroenergetycznej niskiego i średniego napięcia poprzez jej rozbudowę, na warunkach określonych przez właściciela sieci,

2) sukcesywną wymianę istniejącej sieci kablowej średniego napięcia 10 kV na 20 kV,

3) budowę stacji transformatorowych na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem EE stosownie do potrzeb na terenie własnym inwestora,

4) budowę dodatkowych stacji transformatorowych, niewymienionych w ust. 1 pkt 2 w przypadku znacznego zwiększenia mocy zapotrzebowanej.

§ 35

W zakresie zaopatrzenia w energię cieplną ustala się:

1) zaopatrzenie z miejskiej sieci ciepłowniczej na warunkach określonych przez właściciela sieci poprzez rozbudowę istniejącej sieci na tereny zabudowy wyznaczonej planem,

2) wykorzystanie gazu bądź energii elektrycznej do celów grzewczych,

3) likwidację bądź modernizację lokalnych kotłowni o wysokim stopniu emisji zanieczyszczeń) na paliwo stałe, poprzez zmianę czynnika grzewczego na paliwa płynne (olej lekki), gazowe lub energię elektryczną oraz stosowanie urządzeń grzewczych o wysokiej sprawności i niskim stopniu emisji zanieczyszczeń.

R o z d z i a ł 5

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE W ZAKRESIE

KOMUNIKACJI

§ 36

1. Ustala się klasę zbiorczą dla istniejącej ul. Romualda Traugutta, oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KZ1/2.

2. Dla ulicy, o której mowa w ust. 1, ustala się następujące uwarunkowania w jej obrębie:

1) ulica jednojezdniowa z wbudowanym torowiskiem tramwajowym,
2) obustronne chodniki,
3) parkowanie wzdłuż ulicy w miejscach wyznaczonych.

3. Ustala się klasę zbiorczą dla fragmentu istniejącej ul. Na Niskich Łąkach, oznaczonej na rysunku planu symbolem 2KZ1/2.

4. Dla ulicy, o której mowa w ust. 3, ustala się następujące uwarunkowania w jej obrębie:

1) ulica jednojezdniowa o szerokości jezdni co najmniej 6,5 m,
2) obustronne chodniki,
3) pasy zieleni przyulicznej w zależności od możliwości terenowych.

5. Ustala się klasę lokalną dla istniejącej ul. Walońskiej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 3KL.

6. Dla ulicy, o której mowa w ust. 5, ustala się następujące uwarunkowania w jej obrębie:

1) szerokość jezdni co najmniej 7 m,
2) obustronne chodniki,
3) pasy zieleni przyulicznej w zależności od możliwości terenowych.

7. Ustala się klasę dojazdową dla projektowanej ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 4KD.

8. Dla ulicy, o której mowa w ust. 7, wyznacza się szerokość w liniach rozgraniczających 20 m oraz następujące uwarunkowania w ich obrębie:

1) ulica o szerokości jezdni co najmniej 6 m,
2) ulica zakończona placem o wymiarach 35 x 50 m,
3) obustronne chodniki,
4) obustronne pasy zieleni przyulicznej,
5) możliwość wyznaczenia miejsc postojowych wzdłuż jezdni.

9. Ustala się klasę dojazdową ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 5KD.

10. Dla ulicy, o której mowa w ust. 9, wyznacza się szerokość w liniach rozgraniczających 20 m oraz następujące uwarunkowania w ich obrębie:

1) ulica zakończona placem o średnicy 55 m,
2) ulica o szerokości jezdni co najmniej 6 m,
3) obustronne chodniki,
4) obustronne pasy zieleni przyulicznej,
5) możliwość wyznaczenia miejsc postojowych wzdłuż jezdni.

11. Ustala się klasę dojazdową dla istniejącej ul. Żabia Ścieżka, oznaczonej na rysunku planu symbolem 6KD.

12. Dla ulicy, o której mowa w ust. 11, wyznacza się zmienną szerokość w liniach rozgraniczających od 10 do 15 m oraz następujące uwarunkowania w ich obrębie:

1) ulica o szerokości jezdni co najmniej 6 m na odcinku od ul. Romualda Traugutta do wjazdu na teren oznaczony na rysunku planu symbolem B1.UZ+ZP i co najmniej 5 m na odcinku pozostałym,
2) ulica zakończona placem do zawracania o wymiarach 12,5 x 12,5 m,
3) obustronne chodniki na odcinku od ul. Romualda Traugutta do wjazdu na teren oznaczony na rysunku planu symbolem B1.UZ+ZP,
4) możliwość urządzenia miejsc postojowych dla samochodów osobowych wzdłuż jezdni na odcinku ulicy od wjazdu na teren oznaczony na rysunku planu symbolem B1.UZ+ZP do projektowanego placu do zawracania, o którym mowa w ust. 12 pkt 2.

13. Ustala się klasę dojazdową dla projektowanej ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 7KD.

14. Dla ulicy, o której mowa w ust. 13, wyznacza się zmienną szerokość w liniach rozgraniczających od 10 do 16 m oraz następujące uwarunkowania w ich obrębie:

1) ulica o szerokości co najmniej 6 m,
2) obustronne chodniki,
3) możliwość urządzenia miejsc postojowych dla samochodów osobowych wzdłuż jezdni w zależności od możliwości terenowych.

15. Ustala się ciągi piesze z dopuszczeniem ruchu samochodowego zapewniającego dojazd do poszczególnych obiektów wyłącznie dla ich użytkowników, pojazdów specjalnych i dostawczych, oznaczone na rysunku planu symbolami 8KP i 9KP.

16. Dla ciągów pieszych, o których mowa w ust. 15, wyznacza się szerokość w liniach rozgra-niczających 20 m i ustala się organizację dopuszczonego ruchu samochodowego na zasadach ruchu uspokojonego.

R o z d z i a ł 6

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 37

Tracą moc ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Wrocławia, zatwierdzonego uchwałą nr XXI/104/88 Miejskiej Rady Narodowej we Wrocławiu z dnia 10 czerwca 1988 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Wrocławskiego Nr 11, poz. 165) w zakresie objętym niniejszą uchwałą, w części dotyczącej obszaru objętego planem.

§ 38

Wyznacza się obszary przeznaczone do realizacji celów publicznych:

1) obszary ulic: 1KZ, 2KZ, 3KL, 4KD, 5KD, 6KD, 7KD,
2) obszary ciągów pieszych z ograniczonym dopuszczeniem ruchu samochodowego 8KP, 9KP,
3) obszar urządzonej zieleni publicznej: A7.ZP, A18.ZP i A15.ZP,
4) obszar urządzonej zieleni publicznej - promenady: A19.ZP.

§ 39

Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 ze zm.) ustala się wysokość stawki procentowej, o której mowa w art. 36 ust. 3 tej ustawy, na 30%.

§ 40

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

§ 41

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
RYSZARD MAJ

 Załącznik do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 4 lipca 2002 r. (poz. 2505)