2504

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA

z dnia 4 lipca 2002 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ograniczonego od południa granicą administracyjną miasta, od zachodu ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego, linią wyznaczoną przez tylną granicę działek przy ul. Oboźnej, Hufcowej, Zawiszy Czarnego, Klasztornej, Pawiej, od północy ul. Terenową, od wschodu linią równoległą do ul. Pawiej, częścią ul. Asfaltowej oraz linią równoległą do ul. Smardzowskiej w obrębie Wojszyce we Wrocławiu — część A

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 ze zm.), w związku z uchwałą nr L/715/98 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 27 marca 1998 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej Wrocławia Nr 3, poz. 50) Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:

DZIAŁ I

PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego — część A — obszaru ograniczonego od południa granicą administracyjną miasta, od zachodu linią równoległą do ulicy gen. S. Grota-Roweckiego, linią równoległą do ulicy K.I. Gałczyńskiego, ulicą gen. S. Grota-Roweckiego, linią wyznaczoną przez tylną granicę działek przy ulicach: Oboźnej, Hufcowej, Zawiszy Czarnego, ulicą Klasztorną, linią prostopadłą do ulicy Klasztornej i Asfaltowej, ulicą Asfaltową, linią równoległą do ulicy Pawiej, od północy ulicą Terenową, od wschodu ulicą Granitową, linią prostopadłą do ulicy Granitowej, linią równoległą do ulicy Granitowej, ulicą Asfaltową oraz linią równoległą do ulicy Smardzowskiej w obrębie Wojszyce we Wrocławiu, zwany dalej planem.

§ 2

Plan ustala:

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania,

2) linie rozgraniczające ulice, place oraz drogi publiczne wraz z urządzeniami pomocniczymi,

3) tereny przeznaczone dla realizacji celów publicznych oraz linie rozgraniczające te tereny,

4) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej oraz linie rozgraniczające tereny tej infrastruktury,

5) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym również linie zabudowy i gabaryty obiektów,

6) zasady i warunki podziału terenów na działki budowlane,

7) szczególne warunki zagospodarowania terenów wynikające z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego, kulturowego i zdrowia ludzi, prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody.

§ 3

1. Integralną częścią planu jest rysunek planu w skali 1:2000, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są jego obowiązującymi ustaleniami:

1) granica opracowania planu,
2) linie rozgraniczające tereny,
3) linie wewnętrznego podziału dróg,
4) wysepki komunikacyjne na rondach,
5) obowiązujące linie zabudowy,
6) nieprzekraczalne linie zabudowy,
7) granice działek na terenach: MN1A, MN1B, MN2, MN3A, MN3B, MN5,
8) strefa od magistrali wodociągowej wolna od zabudowy,
9) dominanty,
10) usługi wbudowane,
11) szpalery drzew,
12) symbole określające przeznaczenie terenu,
13) wymiary przedstawione w przekrojach przez drogi.

§ 4

Określenia przyjęte w uchwale oznaczają:

1) teren – obszar wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem,
2) przeznaczenie terenu – jedyna funkcja ustalona dla terenu,
3) przeznaczenie podstawowe terenu – dominująca funkcja ustalona dla terenu,
4) przeznaczenie uzupełniające terenu – funkcja ustalona dla terenu, przy spełnieniu dodatkowych warunków,
5) zabudowa jednorodzinna – budynek mieszkalny zawierający jedno mieszkanie lub zespół takich budynków w układzie: wolno stojącym, bliźniaczym, szeregowym,
6) zabudowa jednorodzinna rezydencjonalna – budynek mieszkalny zawierający jedno mieszkanie lub zespół takich budynków w układzie: wolno stojącym,
7) zabudowa czterorodzinna – budynek mieszkalny zawierający cztery mieszkania lub zespół takich budynków w układzie wolno stojącym,
8) zabudowa mieszkaniowa mieszana – budynek mieszkalny zawierający jedno lub więcej mieszkań lub zespół takich budynków w układzie: wolno stojącym, bliźniaczym, szeregowym, atrialnym,
9) obowiązująca linia zabudowy — linia wyznaczona na rysunku planu, która wyznacza położenie frontowej ściany budynku na odcinku stanowiącym co najmniej 70% długości obiektu. Istnieje możliwość niewykorzystania fragmentów przedmiotowej linii, gdy ściana frontowa budynku jest krótsza niż wyznaczona linia zabudowy. Obowiązuje zakaz zabudowy w ciągu pomiędzy oznaczonymi graficznie odcinkami linii.
10) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia wyznaczona na rysunku planu i określona dla danego terenu w niniejszej uchwale, której żaden element zabudowy nie może przekroczyć,
11) układ kalenicowy zabudowy – budynek o dachu dwuspadowym, którego kalenica jest równoległa do obowiązującej linii zabudowy,
12) układ szczytowy zabudowy – budynek o dachu dwuspadowym, którego kalenica jest prostopadła do obowiązującej linii zabudowy,
13) dominanta – obiekt wyróżniający się wielkością lub formą, koncentrujący uwagę obserwatora,
14) usługi publiczne – usługi: administracji, kultury, kultu religijnego, oświaty, ochrony zdrowia i ochrony socjalnej, łączności oraz sportu,
15) usługi komercyjne – usługi: handlu, finansowe, bytowe, gastronomii, komunikacyjne i turystyki,
16) GPZ – Główny Punkt Zasilania energią elektryczną.

§ 5

Obszary zorganizowanej działalności inwestycyjnej obejmują cały obszar objęty niniejszą uchwałą.

DZIAŁ II

USTALENIA

R o z d z i a ł I

Przeznaczenie terenów i zasady zagospodarowania

§ 6

1. Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem MN1Azabudowa jednorodzinna wolno stojąca.

2. Ustala się zakaz łączenia funkcji mieszkaniowej z usługami, produkcją i hodowlą.

3. Na przedmiotowych terenach obowiązuje:

1) powierzchnia zabudowy nie większa niż 20% powierzchni działki,
2) obowiązująca linia zabudowy w odległości 5 m od frontowej granicy działki,
3) budynki o 2 kondygnacjach nadziemnych oraz poddasze ewentualnie użytkowe,
4) maksymalna wysokość liczona od poziomu gruntu do najwyższego punktu budynku – 13 m,
5) poziom parterów położony nie wyżej niż 70 cm nad poziomem gruntu,
6) zabudowa w układzie szczytowym,
7) zastosowanie dachów dwuspadowych, o nachyleniu połaci pod kątem 45 stopni, pokrytych dachówką w kolorze czerwonym,
8) kolor ścian zewnętrznych budynków – piaskowy,
9) usytuowanie co najmniej dwóch miejsc postojowych dla samochodów osobowych, wliczając w to garaż, na każdej działce, zakaz garaży wolno stojących,
10) udział zieleni w powierzchni działki – co najmniej 50%,
11) ilość drzew na działce – co najmniej 3.

§ 7

1. Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem MN1B – zabudowa jednorodzinna wolno stojąca.

2. Ustala się zakaz łączenia funkcji mieszkaniowej z usługami, produkcją i hodowlą.

3. Na przedmiotowych terenach obowiązuje:

1) powierzchnia zabudowy nie większa niż 20% powierzchni działki,
2) obowiązująca linia zabudowy w odległości 5 m od frontowej granicy działki,
3) budynki o 2 kondygnacjach nadziemnych oraz poddasze ewentualnie użytkowe,
4) maksymalna wysokość liczona od poziomu gruntu do najwyższego punktu budynku – 13 m,
5) poziom parterów położony nie wyżej niż 70 cm nad poziomem gruntu,
6) zabudowa w układzie kalenicowym,
7) zastosowanie dachów dwuspadowych, o nachyleniu połaci pod kątem 45 stopni, pokrytych dachówką w kolorze czerwonym,
8) kolor ścian zewnętrznych budynków – biały,
9) usytuowanie co najmniej dwóch miejsc postojowych dla samochodów osobowych, wliczając w to garaż, na każdej działce, zakaz garaży wolno stojących,
10) udział zieleni w powierzchni działki – co najmniej 50%,
11) ilość drzew na działce – co najmniej 3.

§ 8

1. Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem MN2 – zabudowa jednorodzinna bliźniacza.

2. Ustala się zakaz łączenia funkcji mieszkaniowej z usługami, produkcją i hodowlą.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązuje realizacja każdego budynku bliźniaczego w oparciu o jeden projekt architektoniczny.

4. Na przedmiotowych terenach obowiązuje:

1) powierzchnia zabudowy nie większa niż 25% powierzchni działki,
2) obowiązująca linia zabudowy w odległości 5 m od frontowej granicy działki,
3) budynki o 2 kondygnacjach nadziemnych oraz poddasze ewentualnie użytkowe,
4) maksymalna wysokość liczona od poziomu gruntu do najwyższego punktu budynku – 13 m,
5) zabudowa w układzie kalenicowym,
6) zastosowanie dachów dwuspadowych, o nachyleniu połaci pod kątem 45 stopni, pokrytych dachówką w kolorze czerwonym,
7) kolor ścian zewnętrznych budynków – biały,
8) usytuowanie co najmniej jednego miejsca postojowego dla samochodów osobowych, wliczając w to garaż, na każdej działce, zakaz garaży wolno stojących,
9) udział zieleni w powierzchni działki — co najmniej 50%,
10) ilość drzew na działce – co najmniej 2,
11) ogrodzenie od strony ulicy ustalone w projekcie architektonicznym jednolite dla każdej pary działek zabudowanych jednym budynkiem bliźniaczym.

§ 9

1. Ustala się przeznaczenie podstawowe terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem MN3A – zabudowa jednorodzinna szeregowa.

2. Ustala się przeznaczenie uzupełniające usługi nieuciążliwe wbudowane, w miejscach wskazanych na rysunku planu.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązuje dla każdego z nich realizacja zabudowy w oparciu o jeden projekt architektoniczny.

4. Na przedmiotowych terenach obowiązuje:

1) powierzchnia zabudowy nie większa niż 25% powierzchni działki,
2) obowiązująca linia zabudowy w odległości 5 m od frontowej granicy działki,
3) budynki o 2 kondygnacjach nadziemnych oraz poddasze ewentualnie użytkowe,
4) maksymalna wysokość liczona od poziomu gruntu do najwyższego punktu budynku – 14 m,
5) zabudowa w układzie szczytowym,
6) zastosowanie dachów dwuspadowych o nachyleniu połaci pod kątem 45 stopni, pokrytych dachówką w kolorze czerwonym,
7) kolor ścian zewnętrznych budynków – piaskowy,
8) usytuowanie jednego miejsca postojowego lub garażu na każdej działce, zakaz garaży wolno stojących,
9) udział zieleni w powierzchni działki – co najmniej 50%,
10) ilość drzew na działce – co najmniej 1,
11) ogrodzenie od strony ulicy ustalone w projekcie architektonicznym jednolite dla każdego terenu.

§ 10

1. Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem MN3B – zabudowa jednorodzinna szeregowa.

2. Ustala się zakaz łączenia funkcji mieszkaniowej z usługami, produkcją i hodowlą.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązuje realizacja każdego odrębnego zespołu w oparciu o jeden projekt architektoniczny różny dla każdego z nich.

4. Na przedmiotowych terenach obowiązuje:

1) powierzchnia zabudowy nie większa niż 25% powierzchni działki,
2) obowiązująca linia zabudowy w odległości 5 m od frontowej granicy działki,
3) budynki o 2 kondygnacjach nadziemnych oraz poddasze ewentualnie użytkowe,
4) maksymalna wysokość liczona od poziomu gruntu do najwyższego punktu budynku – 14 m,
5) zabudowa w układzie szczytowym,
6) zastosowanie dachów dwuspadowych, o nachyleniu połaci pod kątem 45 stopni, pokrytych dachówką w kolorze czerwonym,
7) kolor ścian zewnętrznych budynków – piaskowy,
8) jedno miejsce postojowe lub garaż na każdej działce, zakaz garaży wolno stojących,
9) udział zieleni w powierzchni działki – co najmniej 50%,
10) ilość drzew na działce – co najmniej 1,
11) ogrodzenie ustalone w projekcie architektonicznym, jednolite dla każdego zespołu,
12) zachowanie istniejącej zieleni wysokiej niekolidującej z budynkami.

§ 11

1. Ustala się przeznaczenie podstawowe terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MNR – zabudowa jednorodzinna rezydencjonalna.

2. Ustala się jako przeznaczenie uzupełniające – usługi nieuciążliwe, pod warunkiem zapewnienia miejsc parkingowych dla klientów.

3. W przypadku realizacji nowej zabudowy obowiązuje nawiązanie charakterem do obiektów istniejących.

4. Ustala się maksymalną wysokość liczoną od poziomu gruntu do najwyższego punktu budynku na 13 m.

5. Obowiązuje usytuowanie co najmniej dwóch miejsc postojowych dla samochodów osobowych, wliczając w to garaż, na każdej działce, zakaz garaży wolno stojących.

§ 12

1. Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem MN5 – zabudowa czterorodzinna wolno stojąca.

2. Ustala się zakaz łączenia funkcji mieszkaniowej z usługami, produkcją i hodowlą.

3. Na przedmiotowych obszarach obowiązuje:

1) powierzchnia zabudowy nie większa niż 15% powierzchni działki,
2) obowiązująca linia zabudowy w odległości 10 m od frontowej granicy działki,
3) budynki o 2 kondygnacjach nadziemnych oraz poddasze ewentualnie użytkowe,
4) maksymalna wysokość liczona od poziomu gruntu do najwyższego punktu budynku – 13 m,
5) poziom parteru położony nie wyżej niż 70 cm nad poziomem gruntu,
6) zabudowa w układzie kalenicowym,
7) zastosowanie dachów o nachyleniu połaci pod kątem 45 stopni, pokrytych dachówką w kolorze czerwonym,
8) kolor ścian zewnętrznych budynków – piaskowy,
9) co najmniej 8 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, wliczając w to garaże, na każdej działce,
10) udział zieleni w powierzchni działki – co najmniej 60%,
11) ilość drzew na działce – co najmniej 5.

§ 13

1. Ustala się przeznaczenie podstawowe terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem MW1A – zabudowa wielorodzinna niska.

2. Ustala się jako przeznaczenie uzupełniające – usługi nieuciążliwe wbudowane wyłącznie w miejscach wskazanych na rysunku planu.

3. Ciągi piesze należy poprowadzić przez prześwity pod budynkiem.

4. Na przedmiotowych terenach obowiązuje:

1) obowiązująca linia zabudowy w odległości 5 m od frontowej granicy działki,
2) budynki o 2 kondygnacjach nadziemnych oraz użytkowe poddasze,
3) maksymalna wysokość liczona od poziomu gruntu do najwyższego punktu budynku – 13,5 m,
4) poziom parterów położony nie wyżej niż 100 cm nad poziomem gruntu,
5) zabudowa w układzie kalenicowym,
6) zastosowanie dachów dwuspadowych, o nachyleniu połaci pod kątem 45 stopni, pokrytych dachówką w kolorze czerwonym,
7) kolor ścian zewnętrznych budynków piaskowy,
8) wbudowane garaże podziemne lub parkingi naziemne zapewniające co najmniej jedno miejsce postojowe na mieszkanie,
9) zagospodarowanie obszarów położonych na zapleczu budynków w formie placów zabaw dla dzieci i zieleni wydzielonej dla mieszkańców obiektu.

§ 14

1. Ustala się przeznaczenie podstawowe terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem MM – zabudowa mieszkaniowa mieszana.

2. Ustala się jako przeznaczenie uzupełniające – usługi nieuciążliwe, pod warunkiem zapewnienia miejsc parkingowych dla klientów.

3. W przypadku realizacji nowej zabudowy obowiązuje nawiązanie usytuowaniem, wysokością i charakterem do obiektów istniejących lub zatwierdzonych pozwoleniem na budowę.

4. Ustala się maksymalną wysokość liczoną od poziomu gruntu do najwyższego punktu budynku na 13 m.

§ 15

1. Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem UP – usługi publiczne nieuciążliwe.

2. Na przedmiotowych terenach obowiązuje:

1) maksymalna wysokość liczona od poziomu gruntu do najwyższego punktu budynku — 15,5 m, z wyjątkiem oznaczonej na rysunku planu dominanty o wysokości do 20 m, znajdującej się na przedłużeniu osi symetrii ulicy,

2) zastosowanie dachów spadzistych o nachyleniu połaci pod kątem 45 stopni, pokrytych dachówką w kolorze czerwonym, z wyjątkiem części budynku będącej dominantą oznaczoną na rysunku planu,

3) kolor ścian zewnętrznych budynków — biały.

§ 16

1. Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem UK – usługi komercyjne nieuciążliwe.

2. Na przedmiotowych terenach obowiązuje:

1) maksymalna wysokość liczona od poziomu gruntu do najwyższego punktu budynku – 15,5 m,
2) zastosowanie dachów spadzistych o nachyleniu połaci pod kątem 45 stopni, pokrytych dachówką w kolorze czerwonym,
3) kolor ścian zewnętrznych budynków — biały,
4) zapewnienie miejsc parkingowych na terenie własnym inwestora.

§ 17

1. Ustala się przeznaczenie terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem ZP 1 — park miejski.

2. Na przedmiotowym terenie obowiązuje:

1) zagospodarowanie w formie zespołów roślinności wysokiej i niskiej,
2) wytyczenie alei spacerowych,
3) usytuowanie obiektów małej architektury,
4) zakaz lokalizacji budynków.

§ 18

1. Ustala się przeznaczenie podstawowe terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem ZP 2 – park miejski.

2. Ustala się jako przeznaczenie uzupełniające urządzenia sportowe i rekreacyjne, zajmujące do 30% powierzchni terenu.

3. Na przedmiotowym terenie obowiązuje:

1) zagospodarowanie w formie zespołów roślinności wysokiej i niskiej,
2) wytyczenie alei spacerowych,
3) usytuowanie obiektów małej architektury,
4) zakaz lokalizacji budynków.

§ 19

1. Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem ZS – skwer.

2. Na przedmiotowych terenach obowiązuje zagospodarowanie w formie zespołów roślinności.

§ 20

1. Ustala się przeznaczenie terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem ZO – ogrody przydomowe.

2. Na przedmiotowym terenie obowiązuje:

1) zagospodarowanie w formie ogrodów, z możliwością przyłączenia do przyległych działek budowlanych,
2) zapewnienie zmeliorowania terenu,
3) zakaz lokalizacji budynków.

§ 21

1. Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem TE 3 – linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia 110 kV.

2. Na przedmiotowych terenach obowiązuje:

1) zagospodarowanie w formie zespołów roślinności niskiej,
2) zakaz lokalizacji budynków.

§ 22

Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem TE 4 – stacja transformatorowa.

R o z d z i a ł II

Komunikacja

§ 23

1. Ustala się przeznaczenie terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KUg – droga główna – ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego – droga publiczna.

2. Na przedmiotowym terenie obowiązuje:

1) szerokość w liniach rozgraniczających — 25 m,
2) pasy zieleni po obu stronach jezdni o szerokości 3,5 m,
3) ścieżka rowerowa o szerokości 2,5 m,
4) chodniki po obu stronach jezdni o szerokości co najmniej 3 m.

§ 24

1. Ustala się przeznaczenie terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KUz — droga zbiorcza — droga publiczna.

2. Na przedmiotowym terenie obowiązuje:

1) szerokość w liniach rozgraniczających — 20 m,
2) pasy zieleni po obu stronach jezdni o minimalnej szerokości 3,5 m,
3) ścieżka pieszo-rowerowa o szerokości 3,5 m po jednej stronie jezdni.

§ 25

1. Ustala się przeznaczenie terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KUl — droga lokalna – droga publiczna.

2. Na przedmiotowym terenie obowiązuje:

1) szerokość w liniach rozgraniczających – 20 m,
2) pasy zieleni z drzewami po obu stronach jezdni o szerokości 3,5 m,
3) ścieżka rowerowa po jednej stronie jezdni o szerokości 3,5 m,
4) chodnik o szerokości 3,5 m,
5) należy wykonać zabezpieczenia odpowiadające obostrzeniu pierwszego stopnia elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV na odcinku skrzyżowania z drogą.

§ 26

1. Ustala się przeznaczenie terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KUl 1 – droga lokalna – ul. Klasztorna — droga publiczna.

2. Na przedmiotowym terenie obowiązuje szerokość w liniach rozgraniczających od 10 do 16 m.

§ 27

1. Ustala się przeznaczenie terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KUl 2 — droga lokalna — ul. Asfaltowa — droga publiczna.

2. Na przedmiotowym terenie obowiązuje szerokość w liniach rozgraniczających od 15 do 20 m.

§ 28

1. Ustala się przeznaczenie terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KUl 3 – droga lokalna – ul. Granitowa — droga publiczna.

2. Na przedmiotowym terenie obowiązuje szerokość w liniach rozgraniczających 17 m.

§ 29

1. Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem KUdA – droga dojazdowa.

2. Na przedmiotowych terenach obowiązuje:

1) szerokość w liniach rozgraniczających 12 m,
2) chodniki o szerokości 2 m po obu stronach jezdni.
3) należy wykonać zabezpieczenia odpowiadające obostrzeniu pierwszego stopnia elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV na odcinku skrzyżowania z drogą.

§ 30

1. Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem KUdB – droga dojazdowa.

2. Na przedmiotowych terenach obowiązuje ciąg pieszo-jezdny o charakterze sięgaczowym, o szerokości w liniach rozgraniczających 10 m.

§ 31

1. Ustala się przeznaczenie terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KUd 1 – droga dojazdowa — ul. Marmurowa.

2. Na przedmiotowym terenie obowiązuje szerokość w liniach rozgraniczających od 8 do 10 m.

§ 32

1. Ustala się przeznaczenie terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KUd 3 – droga dojazdowa – ul. Olgi Drahonowskiej — droga publiczna.

2. Na przedmiotowym terenie obowiązuje szerokość w liniach rozgraniczających od 8 do 12 m.

§ 33

1. Ustala się przeznaczenie podstawowe terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem KP – droga piesza.

2. Ustala się jako przeznaczenie uzupełniające ruch pojazdów wyłącznie uprzywilejowanych i obsługujących urządzenia techniczne.

R o z d z i a ł III

Infrastruktura techniczna

§ 34

Ustala się następujące ogólne zasady uzbrojenia terenów w infrastrukturę techniczną:

1. Linie rozgraniczające dróg oznaczone na rysunku planu są równocześnie liniami rozgraniczającymi sieci uzbrojenia technicznego. Projektowane oraz istniejące sieci w miarę ich modernizacji należy prowadzić w obrębie linii rozgraniczających dróg.

2. Dopuszczalne są odstępstwa od zasady, o której mowa w pkt 1, przy zachowaniu ustaleń zasad zabudowy i zagospodarowania terenów określonych w dziale II.

3. Dopuszcza się możliwość realizacji urządzeń technicznych uzbrojenia jako towarzyszących inwestycjom na terenach własnych inwestorów.

4. Realizacja układu komunikacyjnego powinna obejmować kompleksową realizację uzbrojenia technicznego.

5. Wszelkie inwestycje oraz zmiany w zakresie zaopatrzenia w ciepło, wodę, gaz, energię elektryczną, odprowadzania ścieków oraz lokalizacji innych urządzeń technicznych na terenach określonych w § 1 uchwały wymagają uzyskania warunków technicznych od właściwych administratorów sieci.

§ 35

W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:

1) zaopatrzenie w wodę z miejskiej sieci wodociągowej, na warunkach określonych przez administratora sieci,

2) rozbudowę sieci wodociągowej, o której mowa w pkt 1, na obszarach objętych planem należy dokonać poprzez sieci rozdzielcze, ułożone w liniach rozgraniczających planowanych i istniejących dróg,

3) rozbudowę istniejącej sieci w układzie pierścieniowym, zapewniającym ciągłość dostawy wody do odbiorców,

4) wymianę odcinków sieci wodociągowej na obszarach objętych planem, które ze względu na zbyt małe przekroje lub zły stan techniczny nie pozwalają na dostawę wody w wymaganej ilości i o odpowiednim ciśnieniu,

5) budowę odcinka magistrali wodociągowej wzdłuż ulicy gen. S. Grota-Roweckiego,

6) realizację magistrali wodociągowej, planowanej wzdłuż granicy administracyjnej miasta, spinającej magistralę w ulicy gen. S. Grota-Roweckiego z magistralą wodociągową w ulicy Buforowej.

§ 36

W zakresie unieszkodliwiania ścieków sanitarnych ustala się:

1) odprowadzenie ścieków systemem grawitacyjno-tłocznym do kolektora “Ślęza”, na warunkach określonych przez administratora sieci kanalizacyjnej,

2) wyposażenie w sieć kanalizacji sanitarnej wszystkich obszarów zainwestowania,

3) budowę kanalizacji sanitarnej w liniach rozgraniczających istniejących i projektowanych dróg,

4) budowę pompowni kanałowych w liniach rozgraniczających istniejących oraz planowanych dróg lub na działkach własnych inwestorów.

§ 37

W zakresie odprowadzania wód deszczowych ustala się:

1) wyposażenie w sieć kanalizacji deszczowej wszystkich obszarów zainwestowania,

2) budowę kanalizacji deszczowej ułożonej w liniach rozgraniczających istniejących i projektowanych dróg,

3) obowiązek zneutralizowania substancji ropopochodnych lub chemicznych na działce własnej inwestora,

4) utwardzenie i skanalizowanie miejsc, na których może dojść do zanieczyszczenia substancjami, o których mowa w punkcie 3,

5) zarurowanie rowów otwartych, kolidujących z planowanym zainwestowaniem, na warunkach określonych przez administratora rowu.

§ 38

W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:

1) podstawowe zasilanie terenów objętych planem z kierunku GPZ — Wieczysta i GPZ Zacharzyce poprzez budowę linii kablowej średniego napięcia łączącej wyżej wymienione GPZ-y,

2) w przyszłości dostawę energii elektrycznej z planowanego GPZ Jagodno,

3) rozbudowę oraz budowę nowych kablowych linii energetycznych średniego i niskiego napięcia wraz ze stacjami transformatorowymi 20/0,4 kV w powiązaniu ze stacjami istniejącymi, na warunkach określonych przez administratora sieci,

4) lokalizację stacji transformatorowych, o których mowa w pkt 3, na terenach oznaczonych w planie symbolami TE4,

5) przy zwiększeniu zapotrzebowania mocy, budowę dodatkowych stacji transformatorowych niewymienionych w punkcie 4, stosownie do potrzeb na działkach własnych inwestorów,

6) skablowanie istniejących linii napowietrznych średniego napięcia 20 kV, kolidujących z planowanym zainwestowaniem,

7) zakaz zabudowy pasa o szerokości 42 m pod linią elektroenergetyczną wysokiego napięcia 110 kV terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem TE3.

§ 39

W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się:

1) dostawę gazu z istniejącej sieci średniego ciśnienia poprzez jej rozbudowę, na warunkach określonych przez administratora,

2) budowę rozdzielczej sieci gazowej średniego i niskiego ciśnienia, ułożonej w liniach rozgraniczających istniejących oraz planowanych dróg,

3) wykorzystanie gazu do celów grzewczych.

§ 40

W zakresie zaopatrzenia w energię cieplną ustala się:

1) modernizację istniejących kotłowni na paliwo stałe o wysokim stopniu emisji zanieczyszczeń, poprzez zmianę czynnika grzewczego na energię elektryczną, paliwa gazowe lub płynne – olej lekki,

2) realizację nowych lokalnych źródeł ciepła na paliwo gazowe lub płynne oraz wykorzystanie energii elektrycznej,

3) stosowanie urządzeń grzewczych o wysokiej sprawności i niskim stopniu emisji zanieczyszczeń.

R o z d z i a ł IV

Wymogi w zakresie ochrony środowiska

§ 41

Na rozpatrywanym obszarze obowiązuje zakaz lokalizowania inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi oraz nowych inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska.

§ 42

Uciążliwości oraz szkodliwości związane z przeznaczeniem podstawowym, a także uzupełniającym inwestycji w zakresie emisji: zanieczyszczeń wód i powietrza, substancji złowonnych, hałasu, wibracji, niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego nie mogą wykraczać poza granice działki.

§ 43

Ustala się obowiązek wykorzystania wyłącznie nieuciążliwych źródeł ciepła, w tym także źródeł energii odnawialnej.

§ 44

Ustala się zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków i wód odpadowych bezpośrednio do gruntu, cieków powierzchniowych oraz podziemnych.

§ 45

Ustala się zakaz lokalizacji bezodpływowych zbiorników na nieczystości płynne.

§ 46

Ustala się obowiązek pokrycia wszystkich terenów nieutwardzonych i niezabudowanych zielenią.

§ 47

Ustala się konieczność zachowania oraz udrażniania istniejących urządzeń i budowli melioracyjnych.

§ 48

Ustala się obowiązek wprowadzenia przy obiektach usługowych parkingów o nawierzchni ażurowej łączonej z trawnikiem oraz zacienianych przez zieleń wy- soką.

§ 49

Przed podjęciem działań inwestycyjnych w terenie ustala się obowiązek zdjęcia warstwy próchniczej gleby z powierzchni przeznaczonych pod obiekty budowlane i budowle.

R o z d z i a ł V

Wymogi dotyczące ochrony zabytków

§ 50

Ustala się konieczność prowadzenia prac ziemnych pod nadzorem archeologiczno-konserwatorskim właściwych służb do spraw ochrony zabytków, a w przypadku wystąpienia zabytków archeologicznych rozpoczęcie ratowniczych badań wykopaliskowych.

DZIAŁ III

PRZEPISY WYKONAWCZE I KOŃCOWE

§ 51

Dla obszaru objętego niniejszym planem tracą moc ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Wrocławia, zatwierdzonego uchwałą nr XXI/104/88 Miejskiej Rady Narodowej we Wrocławiu z dnia 10 czerwca 1988 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Wrocławskiego Nr 11, poz. 165).

§ 52

Stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty, wynikającą ze wzrostu wartości nieruchomości — w przypadku jej zbycia – zgodnie z art. 10 ust. 3 i art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się na 30%.

§ 53

Wyznacza się tereny przeznaczone do realizacji celów publicznych:

1) KUg, KUz, KUl, KUl 1, KUl 2, KUl 3, KUd 3,
2) UP,
3) ZP1, ZP2, ZS.

§ 54

Wykonanie uchwały w zakresie realizacji niniejszego planu powierza się Zarządowi Miasta.

§ 55

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
RYSZARD MAJ

Załącznik do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 4 lipca 2002 r. (poz. 2504)