2496

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SOBÓTCE

z dnia 24 maja 2002 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego terenu miasta Sobótka

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r.) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 ze zm.), oraz w nawiązaniu do uchwały Rady Miasta i Gminy w Sobótce nr XXXIX/330/2002 z dnia 31 stycznia 2002 roku Rada Miasta i Gminy w Sobótce uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego terenu miasta Sobótka, zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy i Miasta w Sobótce nr XXX/196/93 z dnia 30 marca 1993 r., zwanego w dalszej części uchwały “planem”, dotyczące ustaleń dla terenu miasta Sobótka, działka nr 29 AM 5.

§ 2

Zakres zmian planu zawarty jest w treści uchwały i na rysunku planu w skali 1:500.

§ 3

Zmienia się ustalenia dla terenu E10 MN (działka nr 29 AM 5) położonego w mieście Sobótka jak następuje:

Wprowadza się nowe przeznaczenie wymienionego terenu i nadaje mu nowy symbol – ustalenia przestrzenne w załączniku graficznym.

Symbol terenu – E59 MN, MW.

Powierzchnia – 0,3948 ha.

Dla wymienionego terenu wprowadza się w tekście planu następujące ustalenia:

Teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową niskiej intensywności – jednorodzinną oraz wielorodzinną – dopuszcza się nieuciążliwe usługi.

Istnieje możliwość podziału terenu pod budynki mieszkalne wolno stojące lub pod zabudowę szeregową.

Dla terenu przewiduje się możliwość wybudowania garaży oraz lokalizację miejsc parkingowych.

Linię zabudowy od drogi ustalić indywidualnie w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zalecane minimum.

Budynek (budynki) mieszkalne o wysokości 2,5 do 3,5 kondygnacji, z tym że ostatnia kondygnacja powinna być ukryta w dachu, w projektowanych budynkach należy zastosować dwuspadowe, wielospadowe dachy o symetrycznych połaciach, strome o spadku (40- 45o) z możliwością wykorzystania poddasza na cele mieszkaniowe, kryte dachówką lub pokryciem dachówkopodobnym; otwory okienne i drzwiowe należy rozmieścić symetrycznie, zastosować regularne podziały stolarki okiennej.

Architektura powinna nawiązywać do lokalnych tradycji budowlanych.

Istniejącą zieleń zachować w możliwie niezmienionym układzie.

Uzbrojenie terenu.

Na terenie występuje sieć – energetyczna, gazowa, wodna, kanalizacja ściekowa do sieci kanalizacji miejskiej. Włączenie do sieci po uzyskaniu warunków od właścicieli lub zarządców sieci.

Ogrzewanie budynków należy rozwiązać przy wykorzystaniu ekologicznych czynników grzewczych, takich jak olej opałowy, energia elektryczna lub gaz, z wykluczeniem opału stałego.

Należy zapewnić zorganizowane usuwanie odpadów socjalnych, a w perspektywie ich segregację w celu wtórnego wykorzystania.

§ 4

Wszelkie prace ziemne, prowadzone w obrębie terenu wymienionego w § 1, wymagają uprzedniego zgłoszenia i prowadzenia pod nadzorem archeologiczno- -konserwatorskim Wojewódzkiego Oddziału Służby Ochrony Zabytków. W przypadku wystąpienia obiektów archeologicznych (nieruchomych lub ruchomych) ustala się wymóg przeprowadzenia ratowniczych badań wykopaliskowych.

§ 5

Zgodnie z art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym ustala się stawkę procentową, służącą naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości dla terenów objętych uchwałą, w wysokości 0%.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy w Sobótce.

§ 7

Tracą moc dotychczasowe ustalenia miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego miasta Sobótka, zatwierdzonego uchwałą nr XXX/ /196/93 z dnia 30 marca 1993 r. Rady Gminy i Miasta w Sobótce, w części uregulowanej niniejszą uchwałą.

§ 8

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
JOANNA KWIATEK

Załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 24 maja 2002 r. (poz. 2496)