2495

UCHWAŁA RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO

z dnia 30 lipca 2002 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XXIII/130/2000 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 11 września 2000 r. dotyczącej zasad wynagradzania nauczycieli i przyznawania świadczeń socjalnych nauczycielom zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych Powiatu Jeleniogórskiego

Na podstawie art. 12 pkt 1 i pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357 z późn. zm.) Rada Powiatu Jeleniogórskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1) Wstęp do uchwały nr XXIII/130/2000 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 11 września 2000 r., zmienionej uchwałą nr XXVI/162/2000 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli i przyznawania świadczeń socjalnych nauczycielom zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych Powiatu Jeleniogórskiego, otrzymuje brzmienie:

“Na podstawie art. 12 pkt 1 i pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 5, 6 i art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357 z późn. zm.), z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2000 r. w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawki

wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę przyznawania dodatku za warunki pracy oraz szczegółowych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat (Dz. U. Nr 39, poz. 455 z późn. zm.), a także art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854), uchwala się co następuje:”,

2) § 6 uchwały otrzymuje brzmienie:

“§ 6. Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2002 r.”.

§ 2

W załączniku do uchwały nr XXIII/130/2000 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 11 września 2000 r., zmienionej uchwałą nr XXVI/162/2000 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli i przyznawania świadczeń socjalnych nauczycielom zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych Powiatu Jeleniogórskiego wprowadza się następujące zmiany:

1) w rozdziale 1 w § 2 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

“7) placówce opiekuńczo-wychowawczej – należy przez to rozumieć placówki, o których mowa w art. 2a ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414 z późn. zm.),

2) w rozdziale 2 w § 5 ust. 2 po wyrazach “rozpoczynających pracę” dodaje się wyrazy “w danej placówce”,

3) w rozdziale 3:

a) w § 1 pkt 3 po lit. b) dodaje się lit. c) w brzmieniu “c) lidera wewnątrzszkolnego systemu doskonalenia nauczycieli”,

b) w § 2 ust. 1 po wyrazach “oraz dla wychowawcy klasy” dodaje się “przecinek” i wyrazy “lidera wewnątrzszkolnego systemu doskonalenia nauczycieli ...”,

c) w § 4 ust. 1, w tabeli dodatków funkcyjnych wyrazy pod liczbą porządkową 2, otrzymują brzmienie: “specjalne ośrodki szkolno-wycho- wawcze, domy wczasów dziecięcych, placówki opiekuńczo-wychowawcze”,

d) w § 4 ust. 1, w tabeli dodatków funkcyjnych wyrazy pod liczbą porządkową 3 otrzymują brzmienie: “bursy, szkolne schroniska młodzieżowe”,

e) w § 5 ust. 2 po wyrazach “doradcy metodycznego” stawia się przecinek i dodaje wyrazy “lidera wewnątrzszkolnego systemu doskonalenia nauczycieli”,

4) w rozdziale 4:

a) § 4 otrzymuje brzmienie: “Za pracę w warunkach uciążliwych uznaje się prowadzenie przez nauczycieli zajęć z dziećmi i młodzieżą spełniającymi warunki do przyznania zasiłku pielęgnacyjnego, określone w odrębnych przepisach”,

b) § 6 otrzymuje brzmienie:

“1. Nauczycielom pracującym w warunkach szkodliwych dla zdrowia, przysługują z tego tytułu dodatki w wysokości od 4% do 5% średniego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego.

2. Wykaz prac stanowiących podstawę do przyznania dodatku za pracę w warunkach szkodliwych określają odrębne przepisy”.

5) W rozdziale 7:

a) w § 4 w ust. 2 liczbę “75” zastępuje się liczbą “30”,

b) w § 5 wyrazy “2 lat” zastępuje się wyrazami “jednego roku”.

6) W rozdziale 9 skreśla się § 3.

7) W załącznikach nr 1 i nr 2 do regulaminu przyznawania i wypłacania niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 do cyt. regulaminu:

a) w ust. 4 liczbę “5” zastępuje się liczbą “5,5” oraz wyrazy “w pierwszym roku” zastępuje się wyrazami “w pierwszych sześciu miesiącach”,

b) w ust. 5 liczbę “5” zastępuje się liczbą “5,5”, a wyrazy “przyznawany jest” zastępuje się wyrazami “można przyznać”,

2) w załączniku nr 2 do wyżej wymienionego regulaminu,

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: “3. Wnioski o nagrody dla dyrektora szkoły, winny być zaopiniowane przez radę pedagogiczną i organizacje branżowych związków zawodowych działających na terenie danej placówki”,

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: “3a. Przepisu ust. 3 nie stosuje się w sytuacji zgłaszania dyrektora szkoły do nagrody Starosty Jeleniogórskiego”,

c) w ust. 12 skreśla się wyrazy “oraz wykaz osób, których wnioski dotyczą...”,

d) ust. 13 otrzymuje brzmienie: “Komisja opiniu- je wnioski w składzie określonym w pkt 9”.

§ 3

Upoważnia się Przewodniczącego Rady Powiatu do ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XXIII/130/ /2000 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 11 września 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli i przyznawania świadczeń socjalnych nauczycielom zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych Powiatu Jeleniogórskiego, uwzględniającego zmiany wprowadzone uchwałami Rady Powiatu Jeleniogórskiego przed dniem wydania tekstu jednolitego.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2002 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY
JACEK WŁODYGA