2494

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

z dnia 31 lipca 2002 r.

w sprawie powiększenia rezerwatu przyrody “Dalkowskie Jary” uznanego zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 23 czerwca 1972 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (Monitor Polski Nr 36, poz. 202)

Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079 z pźn. Zm.) rozporządza się, co następuje:

§ 1

Zmienia się powierzchnię rezerwatu przyrody “Dalkowskie Jary” utworzonego zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 23 czerwca 1972 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody (Monitor Polski Nr 36, poz. 202), położonego w gminie Gaworzyce w województwie dolnośląskim, z 17,17 ha na 36,12 ha (dot. § 4.1. zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 23 czerwca 1972 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody – Monitor Polski Nr 36, poz. 202).

§ 2

W skład rezerwatu przyrody wchodzi obszar oznaczony w planie urządzenia gospodarstwa leśnego Nadleśnictwa Głogów, według stanu na dzień 1 stycznia 1997 r. jako obręb ewidencyjny Duża Wólka oddział 237 a, b, c, d, f, g, h, i, k, l, n, o, p, t, w, a w ewidencji gruntów gminy Gaworzyce oznaczony jako obręb Gostyń działka nr 131/1/174.

§ 3

Granice rezerwatu zostały oznaczone na mapie gospodarczo-przeglądowej w skali 1:10 000, stanowiącej załącznik* do niniejszego rozporządzenia.

§ 4

Bezpośredni nadzór nad rezerwatem przyrody sprawu- je Wojewódzki Konserwator Przyrody we Wrocławiu.

§ 5

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
RYSZARD NAWRAT

_____________

* Załącznik znajduje się w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego